Vi bruger cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.
Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Samfundsøkonomi

Samfundsøkonomiske analyser fra Landbrug & Fødevarer - hvordan forskellige faktorer påvirker samfundsøkonomien.

12. apr 2017
Knap halvdelen af befolkningen mener, at globaliseringen har været til gavn for dansk økonomi. Det viser en undersøgelse foretaget af Norstat for Landbrug & Fødevarer. Det er kun 9 pct. af befolkningen, der mener, at globaliseringen har haft en decideret negativ indvirkning på dansk økonomi, mens 21 pct. har svaret at de ikke ved, hvordan dansk økonomi er blevet påvirket af globaliseringen og 25 pct. har svaret at påvirkningen hverken har været positiv eller negativ.
30. mar 2017
De fleste virksomheder i fødevareklyngen mener, at øget global handel har løftet deres indtjening. Halvdelen af virksomhederne i fødevareklyngen forventer, at deres indtjening kan blive påvirket negativt af stigende protektionisme. To ud af tre virksomheder forventer, at øget protektionisme i verden kan få en negativ effekt på dansk økonomi.
28. mar 2017
Den danske produktivitet er blot vokset 1,0 pct. om året siden 1995, mens f.eks. den amerikanske produktivitet er vokset med 1,6 pct. om året i samme periode. Fødevareklyngens produktivitetsniveau lå ca. 30 pct. under det danske produktivitetsniveau i 2009, men klyngen har efterfølgende haft en højere produktivitetsvækst end mange andre brancher. De mindre produktive erhverv har generelt haft de største produktivitetsstigninger inden for fødevareklyngen. Samme tendens til konvergens er ikke observeret på tværs af danske brancher.

27. dec 2016
Vi vover at komme med nogle bud på hvad der sker i 2017. Alt i alt mener vi, at det tegner til, at kunne blive et ganske fornuftigt år for den danske fødevareklynge.
29. nov 2016
En analyse af effekterne af at fjerne PSO-afgiften. Beregningerne er foretaget ved hjælp af en Computable General Equlibrium model (CGE). Scenariet er kørt på 2012 input-output data, hvor PSO-afgiften udgør 3,6 mia. kr. i produktionen og 1,5 mia. kr. i husholdningerne.
04. okt 2016
Danskerne vil have vækst og bedre produktionsvilkår for erhvervslivet, viser en ny undersøgelse. Tre ud af fire danskere mener, at økonomisk vækst bør være et mål for Danmark. 70 pct. af danskerne mener, at staten bør sikre erhvervslivet bedre produktionsvilkår. Især blå bloks vælgere mener, at staten bør sikre mere vækst og bedre produktionsvilkår.
08. sep 2016
Lønningerne i landbruget er de seneste godt 100 år steget langt mere end afsætningspriserne. Det betyder, at der i dag skal produceres 36 gange mere mælk eller 68 gange mere svinekød end i 1908 for at betale for en times arbejde i landbruget. Denne udvikling vil fortsætte.
08. sep 2016
Der har været en betydelig strukturudvikling i dansk landbrug de seneste 100 år. Det skyldes ikke mindst den teknologiske udvikling, der løbende gør det muligt at drive et landbrug mere effektivt. Den globale prisudvikling er med til at øge presset for løbende at forbedre produktiviteten for at kunne have et rentabelt landbrug. Der er ikke tegn på, at strukturudviklingen går væsentligt hurtigere i dag end tidligere eller at den vil tage væsentligt til i fart de kommende år.
25. aug 2016
Brexit-afstemningen har haft umiddelbare politiske og økonomiske konsekvenser i Storbritannien. Uden for Storbritannien er der ikke klare tegn på, at det britiske afstemningsresultat har påvirket økonomien samlet set. Der er udmeldinger om, at UK måske først vil aktivere Lissabontraktatens paragraf 50 i slutningen af 2017. Samtidig er der udmeldinger fra Bruxelles om, at der først kan forhandles om en ny handelsaftale, når UK er udtrådt af EU. Der kan altså være et langt forløb inden UK har fundet sin nye plads i verdensøkonomien.
30. jun 2016
Briterne stemte for at forlade EU. Konsekvenserne for den danske fødevareklynge og eksporten til Storbritannien er usikker. Der er flere faktorer, der kan få betydning for de danske fødevarevirksomheder.
20. jun 2016
En kombination af lavere vækst i Storbritannien, forhøjet usikkerhed og svækkelse af pundet kan ramme den danske fødevareeksport i tilfælde af et Brexit. Det er meget svært at vurdere den økonomiske betydning af et eventuelt nej til EU på lang sigt. De fleste er dog enige om, at en periode med forhøjet usikkerhed er entydigt negativt på kort sigt. Dertil kommer, at den danske eksport kan bliver ramt af en eventuel svækkelse af det engelske pund. Danmark har 13.000 jobs bundet op på sin eksport fra fødevareklyngen til Storbritannien. Fødevareklyngens eksport på 12,9 mia. kr. udgjorde 1/3 af Danmarks samlede vareeksport til Storbritannien i 2015.
17. jul 2015
Landbrug & Fødevarer har undersøgt landbrugets erfaringer med anvendelse af hhv. dansk og udenlandsk arbejdskraft. Undersøgelsen viser blandt andet, at de udenlandske medarbejdere scorer højere end danskerne når det gælder arbejdskulturen på de danske landbrugsbedrifter.
06. jul 2015
Indvandring har en positiv effekt på dansk eksport. 13 pct. af den danske befolkning er indvandrere eller efterkommere af indvandrere. Indvandring formår at bygge bro mellem nationer og derved sænke omkostningen for danske virksomheder ved at handle med de lande, indvandrerne stammer fra.
27. apr 2015
Befolkningsfremskrivninger fra FN viser at Danmark vil mangle 51.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder i 2040, hvis der lukkes for indvandring. Dette kan være specielt alvorligt for landbrug og servicesektoren, der i dag har en relativt høj andel af udlændinge beskæftigede.
18. mar 2015
Siden 2003 har det været muligt at optage afdragsfrie realkreditlån. Lånene er siden blevet meget populære, men også årsag til megen debat. En konsekvensberegning af afskaffelse af afdragsfriheden alene i 2015 vil betyde et fald i BNP på 0,2 pct. På arbejdsmarkedet vil en afskaffelse af afdragsfriheden bare i de første år koste ca. 6.700 personer jobbet.
12. jan 2015
Landbrug & Fødevarer har un-dersøgt danskernes syn på deres nuværende beskæftigelsessituation.Færre end tidligere er bange for at miste deres job. Desuden viser undersøgelsen, at mere uddannelse til befolkningen, og bedre vilkår for de danske virksomheder, er vigtige politiske tiltag, der ifølge danskerne skal sikre danske arbejdspladser i fremtiden.
30. okt 2014
De seneste år har danske udkantsområder mistet betydning i dansk økonomi. Men et af de erhverv, der fortsat har stor betydning for udkantskommunerne, er fødevareklyngen. En stor del af fødevareklyngens eksport af fødevarer og biobaserede produkter produceres i land- og yderkommuner i Danmark. Klyngen sikrer dermed arbejdspladser i ’Udkantsdanmark’.
05. mar 2014
En ny undersøgelse blandt Landbrug & Fødevarers virksomhedspanel teg-ner et billede af generel tilfredshed med Vækstteam for Fødevarers vækst-plan for fødevareerhvervet.
26. feb 2014
Det globale energimarked har ændret sig fundamentalt efter USA for få år siden for alvor påbegyndte udvindingen af såkaldte ukonventionelle energikilder, herunder ikke mindst skifergas. Det er intet mindre end en markedsrevolution, der er fundet sted.
31. okt 2013
Der er en stor lyst til at investere på de danske landbrug. Investeringspotentialet er op mod 14 mia. kr., men der mangler finansiering, samtidig med, at miljø- og byggesagsbehandling vanskeliggør udvidelserne. Men også arveregler kan være en hæmsko for nye investeringer.
24. okt 2013
Denne rapport indeholder et samlet bud på hvilke bidrag den danske primærsektor kan yde til det danske samfund frem mod 2030. I rapporten fremlægges de enkelte sektorers scenarier for en fremtidig produktionsstigning med uændret miljøpåvirkning. Scenarieberegningerne viser, at de visioner, der er lagt frem i Vækstteam for Fødevarer er realisable, både hvad angår eksport og beskæftigelse.
01. okt 2013
En ny måling blandt Landbrug & Fødevarers virksomhedspanel kortlægger fødevare- og agroindustrivirksomhedernes rekrutteringsmuligheder og deres udfordringer hermed. Ligeledes viser analysen, hvordan virksomhedernes opfatter, at deres danske og udenlandske medarbejderes arbejdskultur, innovation og produktivitet påvirker konkurrenceevnen.
25. jul 2013
Værdien af den samlede vegetabilske produktion i landbruget (landbrug + gartneri) udgjorde i 2012 29,4 mia. kr. Den vegetabilske produktionsværdi er steget med 51 pct. fra 2000 til 2012. Produktionen af vegetabilier udgør dermed 35,8 procent af den samlede produktion i erhvervet.
03. jul 2013
De reale fødevarepriser er faldet med ca. 8 pct. siden 1980. Til sammenligning er de reale energipriser vokset med omkring 32 pct. siden 1980. Fødevarepriserne udhuler ikke købekraften så meget, som vi går og tror. For siden 1980 er lønningerne vokset mere end forbrugerpriserne.
21. feb 2013
Analysen gennemgår, hvilken produktion der kan forventes ved en investering på 2 mia. kr. i nye produktionsanlæg med en produktion af svin, mælk, oksekød, fjerkræ og æg.
14. jan 2013
Af det samlede handelsoverskud for samtlige varer og tjenester på omkring 94 mia. kr. i 2011 viser beregninger, at svineslagterierne bidrog med et overskud svarende til 20 mia. kr. i 2011, når man tager højde for importen til svineslagterier og følgeerhverv. Blandt fremstillingserhvervene overgås svineslagterienes handelsbalanceoverskud i 2011 kun af medicinalindustrien, som ifølge beregningerne bidrog med et overskud på omkring 28 mia. kr.
13. dec 2012
En omlægning af betalingsreglerne for spildevand til lavere takster for virksomheder vil give øget produktion og beskæftigelse som følge af bl.a. bedre konkurrenceevne. Konkret skønnes en omlægning at kunne skabe 700 jobs på langt sigt og øge eksporten med optil 300 mio. kr. Den øgede produktion medvirker samtidig til, at virksomhedernes investeringer stiger med 100 mio. kr. Trods højere takster for husholdninger stiger privatforbruget med 300 mio. kr. Den øgede aktivitet i økonomien som følge af takstomlægningen giver en betydelig styrkelse af de offentlige finanser.
23. nov 2012
Verdens befolkning er voksende og forventes inden 2050 at ramme 9 mia. Den globale landbrugsproduktion skal vokse med 60 pct. for at dække fødevarebehovet i fremtiden. Det betyder, at fødevareproduktionen skal være mere intensiv og bæredygtig. Samtidig vokser verdens middelklasse, der efterspørger mange af de produkter, som dansk landbrug producerer, ikke mindst kød og mejeriprodukter.
03. sep 2012
Den nye randzonelov trådte i kraft 1. september 2012, med krav om 50.000 ha randzoner langs vandløb og søer. Da randzonerne ikke kan indgå i harmoniarealet, vil det påvirke størrelsen af husdyrholdet. Fra politisk side er der desuden lagt op til en yderligere reduktion af kvælstofudledningen på 10.000 t. Sammen med øvrige tiltag vil det få beskæftigelsesmæssige konsekvenser. På landsplan vil det medføre en reduktion i beskæftigelsen på 1.910 personer, et tab i værditilvækst på 780 mio. kr. og en tabt eksportværdi på 730 mio. kr.
06. jul 2012
En kørselsafgift for lastbiler vil have en række negative samfundsøkonomiske konsekvenser: 1.100 færre beskæftigede, 900 mio. kr. i afgiftsprovenutab som følge af administrative omkostninger og adfærdsændringer, 1 mia. kr. i mistede eksportindtægter for Danmark, hvoraf knap halvdelen – 400 mio. kr. – kommer fra eksporten af landbrugs- og jordbrugsprodukter. Desuden vil den resultere i 300 mio. kr. i yderligere transportafgifter for landbrugs- og fødevareerhvervet.
28. jun 2012
En analyse fra Landbrug & Fødevarer viser, at beskæftigelsen med sukkerafgiftens indførelse vil reduceres med minimum 1.100 personer. Den endelige afgiftsmodel, afgiftssatser mv. for afgiften på tilsat sukker vil først blive vedtaget i næste Folketingssamling. I sidste ende bliver selve afgiftsbelastningen på produkterne afgørende for hvorvidt enkelte virksomheder vil være lukningstruet. Den reelle effekt på beskæftigelsen kan således være højere end de 1.100 personer.
26. jun 2012
En analyse fra Landbrug & Fødevarer viser, at beskæftigelsen med fedtafgiftens indførelse vil aftage med omkring 1.300 personer. Den største nedgang i beskæftigelsen findes indenfor detailhandelen.
14. jun 2012
Ifølge seneste opgørelse ligger der ca. 1.100 sager om godkendelse af husdyrbrug hos kommunerne. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var i 2011 på 11 måneder. For sager, der er anket, er der en yderligere gennemsnitlig sagsbehandlingstid på godt 17 måneder, dvs. i alt 28 måneder. For svineproduktionen betyder eksempelvis en gennemsnitlig forsinkelse på seks måneder en reduktion i beskæftigelsen på ca. 1.300 personer, i værditilvæksten på ca. 580 mio. kr. og i eksporten på ca. 620 mio. kr.
25. maj 2012
En ny analyse fra Landbrug & Fødevarer viser, at arbejdsdagen for de
beskæftigede i landbruget er ca. en time længere om dagen sammenlignet med hele gruppen af beskæftigede. Det hænger sammen med, at der i landbrug mv., er en stor gruppe af selvstændige landmænd, som arbejder rigtigt meget. Lønmodtagerne i landbruget arbejder også lidt mere end de øvrige lønmodtagere på arbejdsmarkedet.
24. maj 2012
Tyskland er Danmarks største eksportmarked. Efter et skuffende 4. kvartal i 2011 med en tysk vækst på -0,2 pct., voksede tysk økonomi på ny med 0,5 pct. i 1. kvartal 2012. Væksten i den tyske økonomi ventes at blive noget afdæmpet i 2012. Senest har OECD skønnet en tysk vækst på 1,2 pct. i 2012. Det betyder, at den samlede danske eksport til Tyskland også kan blive påvirket i negativ retning. Alene for landbrugs- og fødevareerhvervet forventes den lavere vækst i Tyskland at medvirke til, at eksportens værdi stiger med knap 80 mio. kr. i 2012. I 2011 var stigningen på godt 3,3 mia. kr.
22. maj 2012
Med Regeringens 2020-plan står det klart, at vi i Danmark bl.a. skal arbejde længere for at få råd til den fremtidige offentlige sektor. Der er imidlertid stor forskel på længden af en arbejdsuge for de enkelte grupper på arbejdsmarkedet. En ny analyse fra Landbrug & Fødevarer viser, at landbruget er et af de erhverv, som har formået at hæve arbejdstiden mest siden 1995. Den private sektor har øget arbejdstiden siden 1995, mens den har stået stille i det offentlige. Der er derfor stort potentiale til at øge arbejdstiden for de offentlig ansatte.
26. mar 2012
Energiforligets målsætning om, at halvdelen af Danmarks husdyrgødning skal anvendes til biogas, fordrer bygning af 40-50 større biogasanlæg. Dette vil have positive effekter for beskæftigelse, eksport og værdiskabelse i samfundet. Beskæftigelseseffekten af selve bygningen skønnes årligt at blive på 1.300 -1.500 personer i anlægsperioden. I den fuldt udbyggede driftsfase kan der derudover forventes en løbende beskæftigelse på omkring 800-1.000 personer pr. år. Hertil kan komme øvrige afledte effekter.
08. feb 2012
Overskuddet på handelsbalancen voksede i 2011 til 80,2 mia. kr. Det svarer til, at landbrugs- og fødevareerhvervet står for knap 60 pct. af det samlede handelsbalanceoverskud i 2011. Landbrugs- og fødevareerhvervet bidrog således med et handelsoverskud på mere end 2½ pct. af BNP. Af en samlet vareeksport på 605 mia. kr. i 2011 stod jordbrugsprodukter og fødevarer for 120 mia. kr.

Frank Øland

Problemer med at downloade?

Pressekontakt

Tal og analyser