Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Stor ærgrelse over udfald i sag om Værnengene

Landmændene med jord i Værnengene og Landbrug & Fødevarer har onsdag tabt sagen mod myndighederne ved Landsretten i Viborg.

Sagen drejer sig om landmand Niels Jørgen Madsens 10 hektar jord ved Ringkøbing Fjord, men den har bredere betydning for andre landmænd med jord i området og principiel betydning for landmænd over hele landet.

”Vi er ærgerlige over afgørelsen og overvejer nu sammen med lodsejerne og vores advokat, om vi skal gå videre med sagen. Forudsigelighed er et grundlæggende retssikkerhedsprincip, og vi finder det derfor meget betænkeligt, at man i denne sag ikke har kunnet stole på - og indrette sig efter - en fredningsaftale indgået med en offentlig myndighed,” siger Lone Andersen, viceformand for Landbrug & Fødevarer.

Sagen drejer sig konkret om et areal på ca. 10 ha beliggende i et Natura 2000 område, Værnengene. Arealet har været omfattet af en række frivillige naturbeskyttelsesaftaler siden 1991. I 2012 ønskede en lodsejer at få arealet omlagt fra græs til græs, hvilket umiddelbart var muligt ifølge vilkårene i både de oprindelige aftaler om miljøvenlig drift samt en afgørelse om fredning fra Naturklagenævnet fra 2004. Kommunen godkendte derfor i juni 2012 i første omgang en sådan omlægning på betingelse af etablering af rensningsafgrøder, men afgørelsen blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnet traf i april 2014 afgørelse om, at arealet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og at omlægning kræver en dispensation, fordi der efter nævnets opfattelse ikke havde været en regelmæssig drift på arealet.

Vestre Landsret giver med dommen Natur- og Miljøklagenævnet medhold i, at denne afgørelse fra 2014 er korrekt, og at Naturklagenævnets afgørelse fra 2004 bygger på en fejlagtig retsopfattelse.

Landsretten bemærker dog, at den fejlagtige retsopfattelse hos Naturklagenævnet kan have medført en forventning hos lodsejerne om, at udnyttelse af arealerne var muligt, men at dette forhold alene kan indgå som et moment i eventuelle konkrete sager om dispensation. Landsretten finder endvidere, at det har været i begge parters interesse at få en afklaring af retstilstanden. Derfor ophæver landsretten sagens omkostninger, hvorved ingen part skal betale sagsomkostninger til den anden part.

Seneste nyt fra lf.dk