Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

L&F: Fornuftige anbefalinger til modernisering af vandløbsloven

Oversvømmelser af dyrkede marker er et stadig større problem for danske landmænd. Derfor glæder Landbrug & Fødevarer sig over nye anbefalinger til at modernisere vandløbsloven, som skal gøre det nemmere at aflede vandet og klimasikre både land og by.

Klimaforandringerne medfører mere og kraftigere nedbør og dermed et øget pres på at få vandet væk fra landbrugets marker, og samtidig undgå oversvømmelser af de nærliggende byer.

Men en forældet vandløbsforvaltning har indtil nu sat begrænsninger for afledning af vandet og dermed klimasikring af land og by.

Derfor har Miljø- og Fødevareministeren nedsat et ekspertudvalg, der skal afdække udfordringerne og pege på løsninger, der fremadrettet kan sikre en tilstrækkelig afvanding. Udvalget har netop offentliggjort deres anbefalinger, der ifølge Landbrug & Fødevarer peger i den rigtige retning.

- Regnvandet bliver ikke ledt ordentligt væk via vandløbene. Det kan man ikke være i tvivl om, når man ser, hvordan marker og beboelsesområder mange steder oversvømmes. Det risikerer at koste samfundet dyrt. Det skal der rettes op på nu. Der er behov for ændringer i lovgivning og praksis, så det igen bliver muligt at sikre marker og ejendomme. Vi har arbejdet hårdt og længe for at få gang i de nødvendige ændringer. Derfor er det glædeligt, at en milepæl i dét arbejde nu er rundet, siger Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Ifølge ham, er der positive elementer i rapporten, der flugter med Landbrug & Fødevarers væsentligste hovedønsker og forventninger til en moderne, fremtidssikret vandløbsforvaltning.

-Ekspertudvalgets anbefalinger er et stort skridt i rigtig retning og tilgodeser afvanding og klimatilpasning i højere grad end det er tilfældet i dag. Man kan altid ønske sig mere utvetydige vendinger nogle steder, men vores hovedønsker bliver i stort omfang imødekommet, siger Lars Hvidtfeldt.

Det altoverskyggende problem mange steder er, at vandløbene ikke er gearet til at håndtere den mængde vand, der skal ledes bort fra arealerne. Præcist, hvad der skal til for at bringe tingene i orden, afhænger af de lokale forhold. Mange steder skal vandløbsprofilerne opgraderes, nogle steder skal der bygges diger, parkeres vand midlertidigt, pumpes, laves omfartskanaler eller noget helt andet. Og det er vigtigt at tænke i helheder, så både forbedret vandafledning og naturhensyn kan fremmes samtidig.

-Det er vigtigt, at man ikke lægger sig fast på bare én løsning og én finansieringsmodel fra start. Der er behov for at lave en helhedsplan for det enkelte vandløbssystem, hvor muligheder, barrierer og løsninger vurderes fra kilde til udløb.Derfor er jeg glad for, at ekspertgruppens anbefalinger om helhedsplanlægning for hele åsystemer med inddragelse af lokale interessenter og øget differentiering af vandløbenes forvaltning ud fra de tilknyttede interesser. Herunder muligheden for en mere varieret administration af §3-bestemmelserne, så der kan gennemføres de nødvendige ændringer i en række vandløb, hvilket er meget vanskeligt i dag, siger Lars Hvidtfeldt.

Derudover er det også positivt, at der peges på nye teknologiske løsninger som løftestang for bedre regulativer, vedligeholdelse og mulighed for at kontrollere om regulativet er overholdt.

- Der er i den grad brug for forbedringer på disse punkter, og det vil forbedre dialogen mellem lodsejere og kommunerne. Alt i alt er det på mange punkter et fornuftigt papir som dog ikke giver det klare svar på det hele. Nu forestår der så en stor opgave for politikerne og ministeriet, som skal omsætte anbefalingerne til vejledninger og lov, som leverer de løsninger, som der er behov for: bedre afvanding og tilpasning til klimaforandringerne, siger Lars Hvidtfeldt.

Seneste nyt fra lf.dk