Landbrug & Fødevarer er klar med en forskningsstrategi for landbruget og gartnerisektoren. Målet er at skabe endnu mere fokus på tværs af erhvervet, universiteter og GLS-institutter og derigennem løsninger på de store samfundsudfordringer.

Landbrugets bæredygtige udvikling kræver fokuseret forskning

Med en ny forskningsstrategi for dansk landbrug lægger Landbrug & Fødevarer op til et tæt og målrettet samarbejde med universiteter og GTS-institutter om at finde løsninger på fremtidens store samfundsudfordringer, som for eksempel klima.

Danmark har en unik international position på landbrugs- og fødevareområdet, blandt andet fordi dansk landbrug har en lang og stærk tradition for at investere i ny viden og i at få nyeste viden hurtig ud at virke i praksis. Det sker i landbrugets egne innovations- og vidensvirksomheder som for eksempel SEGES og i virksomheder tilknyttet erhvervet, og ofte foregår forsknings- og udviklingsarbejdet i et tæt samarbejde med universiteter og GTS-institutter.

Det samarbejde om forskning og nye løsninger er vigtigere end nogensinde.
- I disse år står vi foran nogle fælles udfordringer i samfundet, hvor vi gerne vil have en bæredygtig produktion med et lavt klimaaftryk, samtidig med at vi sikrer mad til en voksende verdensbefolkning. Vi har i Danmark allerede nogle unikke styrkepositioner på mange af disse områder, og dem ønsker vi at udbygge, siger Anders Martin Klöcker, områdedirektør i Landbrug & Fødevarer.

Derfor har Landbrug & Fødevarer netop lagt sidste hånd på en fælles forskningsstrategi for landbruget og gartnerisektoren: ”Forskningsstrategi 2030 for dansk Landbrug: Ind i fremtiden gennem forskning og nye løsninger”. Den peger på, hvor og hvordan forskning og innovation kan styrkes for at skabe fortsat udvikling for dansk landbrug og for at finde løsninger på fælles udfordringer, som de blandt andet er beskrevet i FN’s Verdensmål. 
-  Vores mål er, at forskningsstrategien skærper fokus og samler kræfterne inden for forskning og udvikling. Det vil ikke kun være til fordel for landbruget, men også udvikle danske styrkepositioner, som skaber vækst og indtjening til landet, siger Anders Martin Klöcker.

Han fremhæver klima, som et af de prioriterede områder i forskningsstrategien, hvor stærke løsninger kun kan findes i fællesskab mellem erhvervet, universiteterne, GTS-institutterne og staten.
- Klima er højt prioriteret i landbruget og i samfundet. Det er samtidig et område, hvor de løsninger, der virkelig kan flytte noget, kræver en massiv forskningsindsats på tværs, siger Anders Martin Klöcker.

Løsninger, der kan bruges i praksis
Landbrug & Fødevarer skaber selv nye, konkrete løsninger til erhvervet via innovations- og videnshuset SEGES. Direktør for SEGES, Ejnar Schultz, påpeger også, at samarbejde og partnerskaber er afgørende.
- Kun i samarbejde kan vi skabe løsninger, der både er banebrydende og svarer på nogle af samfundets store udfordringer og samtidig kan anvendes i det praktiske landbrug. Forskningen og videnudviklingen skal føre til fremskridt for samfundet og for erhvervet. Det skal give resultater både for miljø, klima, dyrevelfærd og natur, men også i form af øget indtjening for den danske landmand, siger han.

Opbakning til strategien
De danske universiteter og GTS-institutter, som i forvejen samarbejder med landbruget om forskning og udvikling, bakker op om Landbrug & Fødevarers nye forskningsstrategi.

Dekan Lars Henrik Andersen, Tecnology and Science, Aarhus Universitet, siger:
- For Aarhus Universitet er samarbejde med både offentlige og private partnere en helt nødvendig del af vores indsats for at imødegå de udfordringer, der blandt andet er beskrevet i FN´s 17 mål for bæredygtig udvikling. Vi ser frem til fortsat at indgå i forsknings- og udviklingssamarbejder med Landbrug og Fødevarer. Og vi bidrager meget gerne til at udvikle nye samarbejdsformer, styrke dialogen på tværs samt etablere nye konsortier og projekter. På den måde kan vi medvirke til at skabe løsninger, som samfundet har brug for.

Fra Københavns Universitets Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, siger dekan John Renner Hansen:
- Strategien giver os i forskningsverdenen en vigtig indsigt i erhvervets prioriteter. Det er af stor strategisk værdi for den dialog, som løbende finder sted mellem offentlige og private forskningsfinansieringskilder og vidensinstitutionerne om hvad, der skal prioriteres og samarbejdes om inden for forskning. Vi ser frem at bidrage med en række specifikke idéer til udfoldelse af muligheder og forskningsbehov.

Fakta
”Forskningsstrategi 2030 for dansk landbrug: Ind i fremtiden gennem forskning og nye løsninger” bygger på fem hovedudfordringer, som landbruget ønsker at løse gennem forskning. Det er:

• Ressourceudnyttelse og bæredygtighed
• Klima og miljø
• Sunde og sikre råvarer
• Dyrevelfærd og dyresundhed
• Biodiversitet og natur


Ud fra de fem hovedudfordringer er der identificeret syv forskningsplatforme, som skal bidrage til at omsætte udfordringerne til muligheder og løsninger. Det er:

• Produktionssystemer og management
• Digitalisering
• Genetik
• Kvalitet og sundhed
• Cirkulær bioøkonomi
• Bioenergi og bioraffinering
• Økologi


Strategien dækker hele primærproduktionen; landbrug, gartneri og akvakultur og lægger sig tæt op ad fødevareforskningsstrategien ”Fødevareinnovation i verdensklasse frem mod 2030”, som blev lanceret i september 2017 af Landbrug & Fødevarer og DI Fødevarer. Fødevareforskningsstrategien dækker hovedsageligt værdikæden fra råvarerne forlader gården, og giver svar på, hvordan forskning kan være med til at løse nogle af de tilsvarende udfordringer i fødevare- og ingredienssektoren.


Pressekontakt Marie Gang Larsen 29 46 21 86

 

Seneste nyt fra lf.dk