Landbrug, natur og friluftsorganisationer fremlægger fælles udspil om natur- og biodiversitet

Naturen har brug for en hjælpende hånd. Den negative udvikling for natur og biodiversitet i det åbne land skal stoppes. Derfor er syv organisationer indenfor landbrug, natur og friluftsliv gået sammen om et fælles udspil om natur- og biodiversitet, som bliver præsenteret for politikerne i forbindelse med biodiversitetstopmødet.

Hvis den negative udvikling i biodiversiteten skal vendes, så er der behov for en øget  indsats og et bredt samarbejde for at stoppe tilbagegangen i biodiversiteten.

Naturområdet har tidligere været kendetegnet af stor uenighed mellem interesser, men nu er en række centrale organisationer gået sammen om at finde fælles løsninger på tværs af interesser og forskelligheder.

Resultatet er et fælles udspil om natur- og biodiversitet som bliver præsenteret for politikerne i forbindelse med biodiversitetstopmødet den. 4. november.

Udspillet består af en række ønsker til fremtidige principper for fremtidens naturforvaltning og en række konkrete ønsker til politiske initiativer der retter sig både mod at sikre og styrke biodiversiteten, forbedre naturen i det åbne land og befolkningens muligheder for at opleve naturen.

- Indsatsen for natur og biodiversitet bør både rettes mod de egentlige naturområder og mod naturværdierne og jordbrugslandskabet. Indsatsen skal ikke alene sikre en smuk og artsrig natur, men også velfungerende økosystemer og fødekæder, hvor biernes bestøvning spiller en vigtig rolle, siger formand for Danmarks Biavlerforening, Arne T. Henriksen.

- Den største udfordring for vores natur er, at den mangler plads. Så hvis vi skal gøre noget ved naturens krise bliver vi simpelthen nødt til, at give arealer tilbage til naturen og sikre en langt bedre beskyttelse af den natur vi har, siger Maria Reumert Gjerding, præsident, Danmarks Naturfredningsforening.

- Samarbejdet om naturen er afgørende for Danmarks Jægerforbund, hvor vores rolle er at tale vildtet og naturens sag i landbrugslandet. Det er vores opfattelse, at der er et massivt behov for styrke naturen i landbrugslandet for sikre komplette levesteder til gavn for både sjældne og mere almindelige arter. Skal det lykkes, er der brug for en multifunktionel tilgang til indsatsen i landbrugslandet. Derfor er det glædeligt, at det er en bred skare, somudtrykker enighed i dette initiativ, siger Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund.

- Der er mange fuglearter, der trives godt i Danmark, men der er en fuglegruppe, som det i rigtig mange år er gået tilbage for, og det er fuglene i det åbne land, dvs. enge, overdrev,heder og agerland. Derfor ser Dansk Ornitologisk Forening med spænding frem til, at dette samarbejde resulterer i nogle reelle forbedringer for fuglene i det åbne land, som i meget høj grad forvaltes af danske landmænd, siger Hans Meltofte, dr. scient. og formand for
Naturpolitiske Udvalg, Dansk Ornitologisk Forening.

- Hvis vi skal stoppe den alvorlige tilbagegang i biodiversiteten og skabe mere natur i det åbne land, kræver det samarbejde, politisk handling og bred folkelig opbakning til en ambitiøs og langsigtet indsats. Derfor går folks muligheder for at opleve naturen hånd i hånd med initiativerne for natur og biodiversitet. Jo flere, der får gode oplevelser i naturen, jo flere bliver interesseret i at passe godt på vores natur, Niels-Christian Levin Hansen,
formand i Friluftsrådet.

- Det glæder mig, at vi kan gå sammen i et konstruktivt samarbejde til glæde for voresnatur og biodiversitet. Uanset vores forskellige ståsted, så er det min erfaring, at når vi snakker sammen, så er der altid noget, vi kan blive enige om. Hos mange landmænd er der en vilje til at gøre en indsats for naturen og med de rigtige positive incitamenter og med den rette rådgivning kan vi sikre, at landmændene ikke bare er blandt verdens bedste i udbytte og dyrevelfærd, men også i naturforvaltning, siger Lone Andersen, viceformand, Landbrug & Fødevarer

- Den fælles erklæring er et godt skridt på vejen mod mere natur, og i Økologisk Landsforening tager vi den endnu videre med flere ambitiøse tiltag for at skabe et landbrug i pagt med klima og natur, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

Det er håbet at ønskerne til politiske initiativer kan bidrage positivt til det kommende arbejde med en biodiversitetspakke, der sættes i gang den 4. november 2019.

Yderligere kontakt:
Danmarks Biavlerforening: Formand Arne T. Henriksen, tlf. 5148 1027
Sekretariatsleder Rune Havgaard Sørensen, tlf. 51 30 72 06
Danmarks Naturfredningsforening: Pressechef Emil Nielsen, tlf: 3119 3246
Danmarks Jægerforbund: Pressechef Torsten Lind Søndergaard, tlf: 81 88 02 08
Dansk Ornitologisk Forening: Journalist Uffe Rasmussen, tlf: 21 56 90 38
Friluftsrådet: Kommunikationschef Astrid Bjørn Mortensen, tlf: 2465 6230
Landbrug & Fødevarer: Pressekonsulent Mille Marie Christensen, tlf: 6170 2047
Økologisk Landsforening: Pressemedarbejder Marendine K. Ladegaard, tlf: 20164443

Seneste nyt fra lf.dk