Etablering af én national klyngeorganisation inden for fødevarer og bioressourcer

Fødevareerhvervet samlet de forskellige klyngeaktiviteter på området i forbindelse med forenklingen af det danske erhvervsfremmesystem, som skal gøre det lettere for virksomhederne at få hjælp og inspiration.

Som repræsentanter for de mest centrale fødevarenetværk og -klynger har bestyrelserne i Agro Business Park, Danish Food Cluster, Nordjysk FødevareErhverv og Videncenter For Fødevareudvikling besluttet at igangsætte en proces, der skal resultere i én national klyngeorganisation inden for fødevarer og bioressourcer.

Den nye klyngeorganisation skal styrke fødevareklyngens innovationsevne og muliggøre endnu stærkere tilbud til sektorens virksomheder, herunder ikke mindst SMV´er og startups. Processen skal også ses i lyset af den anerkendelsesværdige forenklingsøvelse af erhvervsfremmesystemet, der er blevet igangsat fra politisk hold og med etableringen af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Fødevaresektoren udgør en helt central dansk styrkeposition. Det gælder både målt på beskæftigelse, eksportindtægter og bæredygtighed. Sektoren rummer samtidig et kæmpe potentiale i relation til den globale grønne omstilling og FN’s bæredygtighedsmål i bred forstand. Velkoordinerede og slagkraftige netværks- og klyngeaktiviteter spiller en central rolle for realiseringen af potentialet.

Igangsættelse af processen nyder opbakning fra en række fødevarerelaterede universiteter, som indtil nu inkluderer Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. Desuden bakker GTS-institutterne op om initiativet. Det samme gælder de to erhvervsorganisationer Landbrug & Fødevarer samt DI Fødevarer.

Dermed er grundlaget skabt for at sikre et enkelt og velfungerende økosystem for fremtidens virksomheder i fødevareklyngen.

I respekt for de klynger og netværk, som indgår i processen, vil vi tage den nødvendige tid til at afklare de fremtidige rammer. Målet er at have afsøgt mulighederne og tilvejebragt et beslutningsgrundlag til organisationernes generalforsamlinger i foråret 2020.

Vi vil i processen have dialog med andre aktører, med hvem vi vil tilstræbe et tæt og gensidigt tillidsfuldt samarbejde, herunder erhvervshuse, lokale initiativer såvel som nationale, beslægtede initiativer.

Landbrug & Fødevarer og DI Fødevarer har af de involverede parter fået mandat til at koordinere processen, og henvendelser om yderligere information bedes derfor rettet til:

  • Branchedirektør Leif Nielsen, DI Fødevarer, tlf.: 2724 5638; E-mail: leni@di.dk
  • Erhvervspolitisk områdedirektør Anders M. Klöcker, tlf.: 2339 0793 E-mail: anmk@lf.dk

Seneste nyt fra lf.dk