Kampen for miljøet skal baseres på viden

Debatindlæg bragt i Morgenavisen Jyllands-Posten den 13. september 2020.

Også denne sommer har vi set iltsvind i flere havområder, som vi har gjort i årtier. Det er altid trist, men hvad der er nærmest lige så trist er, at automatreaktionen, ikke kun fra Danmarks Naturfredningsforening, men desværre også fra miljøministeren, endnu en gang er at lange ud efter landbruget.

Landbrugets kvælstofudledning er halveret siden start 1990’erne, men det samme kan vi ikke sige om iltsvindene. Alene dét burde få enhver med faglig respekt for sig selv til at undersøge, hvilke andre faktorer, der skal ses på.

For mange alger i vandet kan medføre iltsvind. Varmere vand giver længere vækstsæson og dermed flere alger, ligesom varmere vand helt enkelt kan indeholde mindre ilt. Temperaturen i danske kystvande er i dag 1,5 grad højere end i 1980’erne.

Flere næringsstoffer betyder flere alger. I Landbruget erkender vi, at vi er den største enkeltkilde til kvælstof, og derfor er landmænd landet over da også særdeles aktive på marken i forhold til at anlægge minivådområder, anvende præcisionsgødskning og en lang række andre tiltag, der reducerer kvælstofudledningen. På selve marken er danske landmænd i dag meget effektive og taber ikke mere kvælstof end landmændene gjorde i år 1900 – længe før man havde mulighed for at købe gødning til planterne.

Men mange steder er det ikke nok. Det sydlige Lillebælt og det Sydfynske Øhav er to af de områder, der lige nu lider under kraftigt iltsvind. DHI har opgjort, at kvælstoftilførsel fra dansk land kan forklare hhv. 7 og 5 pct. af algevæksten her. Det betyder at selvom vi fjernede landbruget fuldstændigt, så ville vi stadigvæk have iltsvind.

Det er også værd at notere sig, at kvælstofudledningen til danske kystvande er gået ned, siden den meget omtalte Landbrugspakke trådte i kraft.

Hvis vi nogensinde skal nå vandplanernes miljømål og sikre gode iltforhold helt ned på bunden, så har vi bruge for at se på problematikken i et større perspektiv og ikke kun bebrejde landbruget. Vi har brug for en miljøminister der anlægger en meget bredere og mere nuanceret tilgang til iltsvindsproblematikken.

Læs mere her

 

Seneste nyt fra lf.dk