L&F om Klimaprogram: Positivt at regeringen fortsat vil udvikle landbruget

Tirsdag præsenterede regeringen deres klimaprogram for at nå 70%-målsætningen i 2030.
Programmet er det første af sin art efter Klimalovens vedtagelse – dette skal fremover aflægges årligt og gøre status over hidtidig opfyldelse og internationale klimaforpligtigelser. Der er positive takter at spore, mener Landbrug & Fødevarer.

Regeringen lægger i klimaprogrammet op til en tostrenget strategi, der i første omgang skal tage udgangspunkt i kendte virkemidler med dokumenteret effekt. Samtidig skal indsatsen fokusere målrettet på forskning og udvikling samt modning af teknologier. Desuden skal der i indsatsen tages højde for økonomiske og strukturelle omstændigheder, der kan skabe barrierer for en effektiv og vellykket omstilling

- Det er særlig positivt at regeringen, ligesom Klimapartnerskabet for Fødevare- og Landbrugssektoren, lægger vægt på, at vi fortsat skal udvikle dansk landbrug, så produktionen ikke rykker til andre lande med mere klimabelastende fødevareproduktion. Tværtimod skal vi udvikle de klimaløsninger, teknologier og know-how, der kan gøre den store forskel både nationalt og globalt. Vi har gennem forskning og udvikling mange spændende løsninger på vej, bl.a. foderløsninger som stoffet X, Skyclean-teknologien, planteforædling og udvikling af tilsætningsstoffer, der kan reducere udledningen fra gyllen og arealerne, siger Adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, Anne Lawaetz Arhnung.

Reduktion af drivhusgasudledning
På kort sigt har regeringen fokus på konkrete tiltag, der kan skabe reduktioner i drivhusgasudledningerne. Det er i den sammenhæng positivt, at man anerkender det store klima potentiale ved udtagning af yderligere 35.000 hektar lavbundsjorde. De 35.000 hektar lavbundsjorde skal supplere udtagningen af de 15.000 hektar, der allerede er afsat midler til. Men det er ikke nok, mener Landbrug & Fødevarer.

- Med udtagning af lavbundsjorde får vi stor klimagevinst for pengene. Det begrænser udledningen af drivhusgasser og giver større biodiversitet. L&F opfordrer derfor til, at der afsættes yderligere midler på finansloven for 2021 til frivillig kompensation for de landmænd, der ønsker at udtage lavbundsjorde, og vi ser gerne, at ambitionerne øges til 100.000 hektar, som vi har foreslået sammen med Danmarks Naturfredningsforening og Klimapartnerskabet, siger Anne Lawaetz Arhnung.

Udtagning af lavbundsjorde er dog langt fra det eneste redskab i værktøjskassen, der kan gøre en forskel på den korte bane, siger direktøren:

- Det er positivt at regeringen også fokuserer på de tiltag som Klimapartnerskabet for Fødevare- og Landbrugssektoren har fremhævet som tiltag, der bør støttes. Fx kan gyllen udsluses hurtigere fra stalden, afsættes til biogasanlæg, eller der kan gives mere fedtholdigt foder til malkekøer og kvier, hvilket mindsker udledningerne.

Omstillingen skal være fælles for EU
Regeringen anerkender i det nye Klimaprogram, at landbrugs- og fødevareerhvervet er en særligt konkurrenceudsat branche med risiko for udflytning. Derfor skal de bedste rammevilkår sikres gennem fælles europæisk lovgivning. Regeringen lover derfor at arbejde aktivt for, at EU’s klimapolitik understøtter omstillingen til en mere klimavenlig og konkurrencedygtig produktion. Dette skal sikres gennem ambitiøse reduktionsforpligtelser og en regulering, der giver fælles incitament til klimaforbedrende aktiviteter for medlemsstater og den enkelte landmand.

- Det er helt altafgørende at EU’s landbrugspolitik indrettes på en måde, at danske landmænd stilles konkurrencemæssigt lige med andre europæiske landmænd i den grønne omstilling. Uden et konkurrencedygtigt dansk landbrug kan vi ikke sikre den fremtidige bæredygtige udvikling af vores fødevareproduktion. Det er grundlaget for, at vi kan udvikle de klimaløsninger, teknologier og know-how, der kan gøre en forskel for klimaet globalt set, slutter Anne Lawaetz Arhnung.


Seneste nyt fra lf.dk