Foto: Colourbox.com

Efter 8 års samarbejde: Fremtidens Bæredygtige Landskaber præsenterer seks anbefalinger

Landbrug & Fødevarer har siden 2014 været i tæt samarbejde med en række andre organisationer om projektet ”Fremtidens Bæredygtige Landskaber”. Efter flere markante, fælles politiske udspil afsluttes det officielle samarbejde nu med konkrete anbefalinger, der skal bidrage til en jordreform, som kan skabe fremdrift i den grønne omstilling af Danmark.

Parterne i Realdanias Collective Impact-initiativ Fremtidens Bæredygtige Landskaber har de seneste 8 år undersøgt, hvordan det åbne land bedst muligt kan bruges. Samarbejdet har været omdrejningspunkt for flere fælles politiske udspil og indlæg om netop dette.

Fra Landbrug & Fødevarer har viceformand Thor Gunnar siddet med i partnerskabet, og han fremhæver samarbejdet for den konstruktive dialog og de fælles løsninger.
”Projektet har skabt god dialog mellem organisationer, der ellers normalt har haft modsatrettede dagsordener, og det har skabt grobund for fælles politiske udspil, som vi ellers ikke ville have set. Der er desuden blevet udviklet nogle redskaber, som har fundet god anvendelse i praksis,” siger Thor Gunnar, som mener, at dialogen er altafgørende, hvis projektet om succesfuld anvendelse skal lykkes.

”Der er mange, der har planer for, hvordan vores arealer skal anvendes. Hvis vi skal nå de mange politiske mål, der er sat, er den frivillige, dialogbaserede tilgang nøglen. Især hvis ændringerne skal ske på en meningsfyldt måde, er både frivillighed og dialog afgørende,” siger Thor Gunnar.

Blandt de mest konkrete resultater, der kan tilskrives samarbejdet, er, at der i 2018 blev afsat en pulje på 150 mio. kr. på Finansloven til at gennemføre lignende pilotprojekter i hele landet. Kommuner og jordejere har taget positivt imod den multifunktionelle tilgang og jordfordeling, og der har været overansøgning til mange ansøgningsrunder, ligesom der er afsat 20 mio. kr. ekstra for at kunne gennemføre og igangsætte nye projekter i 2022 på samme niveau som i de forudgående år. Siden 2019 er der desuden ad flere omgange fra politisk side afsat milliardbeløb til udtagning af kulstofrige lavbundsarealer.

Meget af æren for det gode samarbejde på tværs af organisationer kan tildeles Realdania, der de sidste 8 år har faciliteret projektet og samarbejdsforummet Fremtidens Bæredygtige landskaber.

Projektet ”Fremtidens Bæredygtige Landskaber” når sin afslutning den 23. november, hvor de samarbejdende parter præsenterer en række anbefalinger, der skal være med til at sikre en bæredygtig anvendelse af arealer og landskaber i tråd med lokalsamfunds og jordejeres interesser.

Anbefalingerne er:

  1. En multifunktionel tilgang giver mulighed for at skabe synergi mellem nationale målsætninger og lokale ønsker og behov.
  2. Fremtidige tilskudsordninger skal tilgodese multifunktionelle samfundshensyn
  3. Vandoplandsstyregrupperne (VOS) skal sikre grundlaget for at lokale projekter og udtagningsindsatser spiller sammen på tværs af kommunerne.
  4. Lodsejere skal opleve anerkendelse for – individuelt eller i samarbejde med andre lodsejere – at skabe natureffekt, herlighedsværdier og rekreative muligheder i landbrugslandet.
  5.  Håndtering af store samfundsudfordringer er – og bør være en vigtig anledning til en fornyelse af vores landdistrikter.
  6. Midler fra den kommende grønne fond skal sikre samspil med private investeringer i balancerede, arealkrævende projekter til f.eks. klimaskov og energianlæg.

Formand for Fremtidens Bæredygtige Landskaber, Søren Møller, ser frem til, at anbefalingerne kommer ud og leve.

”Vi håber, at politikerne vil tage godt imod vores anbefalinger. Vi mener, at vi med et højt vidensniveau, indhøstede erfaringer og opbakning fra skovbrug, landbrug, KL og grønne organisationer har skabt et attraktivt grundlag for politikerne til at føre beslutningerne ud i samfundet,” siger Søren Møller og fortsætter.

”Med landskabet og arealanvendelse som den overordnede ramme har vi udviklet løsninger, som kan skabe fremdrift i den grønne omstilling. Vi kan se, at en multifunktionel tilgang er et godt afsæt for dialog og forhandling med lodsejere og lokalsamfund, hvor man får nationale målsætninger og lokale interesser til at mødes,” siger Søren Møller.

Om de seks anbefalinger

Der er et stort pres på arealerne, og vi kan kun lykkes med at indfri målene om flere energianlæg, udtagning af lavbundsarealer, fortsat fødevareproduktion, mere biodiversitet og alle de andre målsætninger, hvis vi arbejder strategisk på det nationale plan og med multifunktionelle løsninger på det lokale plan. Det er problematisk, når planlægning for energi, klima, miljø og natur sker hver for sig. Og det risikerer at ødelægge lysten til at medvirke lokalt. Der er stor efterspørgsel efter opfølgning på anbefalingerne hos kommuner og lodsejere, der med en multifunktionel landskabstilgang ser gode perspektiver for at bidrage aktivt til udrulningen af et smukkere, grønnere og mere produktivt Danmark frem mod 2050.

Om projektet

Realdania har siden 2014 med initiativet Collective Impact; Fremtidens Bæredygtige Landskaber skabt et samarbejdsforum mellem 15 parter, hvis interesser er knyttet sammen i anvendelsen af vores arealer; land- og skovbrug, natur og miljø, friluftsliv, vedvarende energiproduktion, drikkevandsbeskyttelse og landdistriktsudvikling.

Anbefalingerne er blevet til på baggrund af indsamling af viden og erfaringer fra demonstrations projekter, hvor traditionelle sektorløsninger er afløst af en helhedsorienteret tilgang til at opnå mange samfundsmål i arealanvendelsen samtidigt. Multifunktionel jordfordeling har været et centralt redskab. Vores erfaringer viser entydigt, at det er mulighederne for lokal udvikling, som skaber ejerskab og forandrings-villighed fremfor lokal modstand mod projekter, der fremmer den grønne omstilling.

De deltagende organisationer

Danmarks Naturfredningsforening, Kommunernes Landsforening, Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Landdistrikternes Fællesråd, Danmarks Sportsfiskerforening, DANVA, Bæredygtig Landbrug, Danmarks Jægerforbund, DGI, Økologisk Landsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Energi (siden fusioneret med Wind Denmark og Dansk Solkraft) og Realdania.

Realdania har faciliteret og skabt infrastrukturen for handling i det brede samarbejde.

Seneste nyt fra lf.dk