Fjern barrierer for at sikre tempo i udrulning af pyrolyse

Fødevareerhvervet har travlt med at levere på ambitiøse klimamålsætninger. Derfor har Landbrug & Fødevarer samlet danske pyrolysevirksomheder til en kortlægning af de udfordringer, som virksomhederne møder i forsøget på at udbrede den CO2-lagrende teknologi.

Fødevareerhvervet har travlt med at levere på ambitiøse klimamålsætninger. Derfor har Landbrug & Fødevarer samlet danske pyrolysevirksomheder til en kortlægning af de udfordringer, som virksomhederne møder i forsøget på at udbrede den CO2-lagrende teknologi.

Landbrug & Fødevarer har samlet pyrolysevirksomhederne Stiesdal SkyClean A/S, Frichs Pyrolysis, AquaGreen og Dall Energy i et nyt netværk for at drøfte de fælles barrierer, som virksomhederne møder på vejen mod at sikre storskalaimplementering og kommercialisering af pyrolyseteknologien. 

”Vi har brug for, at der kommer fart på udrulningen af denne fantastiske teknologi. Hvis vi mener den grønne omstilling alvorligt, er en større implementering af pyrolyseteknologien afgørende. I den danske fødevareklynge knokler vi for at bidrage til vores nationale klimaambitioner, og i 23 eller 24 skal landbrugsaftalen genbesøges, derfor er de bydende nødvendigt, at man fra politisk og fra myndighedernes side er villig til at fjerne eksisterende barrierer for anvendelse af pyrolyseteknologien,” siger klimadirektør Niels Peter Nørring i L&F. 

Der blev af pyrolysevirksomhederne udpeget flere opmærksomhedspunkter i forhold til at sikre en storskalaimplementering og kommercialisering af pyrolyseteknologien. Det drejer sig blandt andet om, at udmøntningen af puljen til negative emissioner fra finanslov 2022 skal indrettes, så den tager højde for langsigtet kulstoflagring og klimaeffekt og ikke snævert fokuserer på 2025 klimaregnskabet, at der kommer klare regler for udbringning af biokul på arealer, og at pyrolyse bliver ligestillet med andre teknologier til produktion af grønne gasser. 

Netværket opfordrer samtidig til, at der bliver nedsat en task force med deltagelse af Klima-Energi, og Forsyningsministeriet, Fødevareministeriet, Miljøministeriet og KL med det mandat at håndtere de barrerier, der hæmmer en storskalaimplementering og kommercialisering af pyrolyseteknologien. 

”Pyrolyse og biokul har politisk bevågenhed i kraft af sit store potentiale, som Stiesdal SkyClean arbejder fokuseret på at virkeliggøre. Vi ønsker sammen med kollegaer i branchen at rydde barrierer af vejen for en hurtig implementering og dermed sikre udnyttelse af vores lokale biomasseressource til såvel kulstoflagring som fossilfri energiproduktion - udfordringer, der kun er blevet mere presserende at løse,” siger CEO Peder Riis Nickelsen fra Stiesdal SkyClean. 

Om pyrolyseteknologien

Pyrolyseteknologien er udpeget som værende helt central for at reducere klimaaftrykket i fødevareerhvervet. hvor man med brug af landbrugets restprodukter og spildevandsslam kan sikre fangst og lagring af CO2 i biokul, recirkulering af vigtige næringsstoffer samt produktion af grønne energiløsninger. I landbrugsaftalen er der en ambition om, at pyrolyseteknologien årligt skal reducere udledningen med 2 mio. t. CO2e i fødevareerhvervet i 2030. Landbrugsaftalen skal genbesøges af de politiske aftaleparter i 2023/2024 for at vurdere fremdriften. 

Landbrug & Fødevarer vil fortsætte det nye netværk med fokus på at understøtte udviklingen af pyrolyseteknologien i Danmark og sikre et substantielt bidrag til den grønne omstilling.

Læs mere om pyrolyseteknologien her.

Niels Peter Nørring

Seneste nyt fra lf.dk