Nye Natura 2000 planer offentliggjort

Miljøstyrelsen offentliggjorde i starten af juli måned de endelige Natura 2000 planer for perioden 2022 – 2027. De nye planer fastlægger langsigtede målsætninger for forvaltningen af Danmarks 250 Natura 2000 områder og beskriver de indsatser, der skal igangsættes i planperiode 2022-2027.

Hvad betyder det for mig som landmand?

  • De nye Natura 2000 planer for perioden 2022 – 2027 fastlægger rammerne for forvaltningen af Natura 2000 områderne. Dette gælder både indsatser for at fremme naturtilstanden samt rammerne for myndighederne administration af lovgivningen i form af tilladelser og dispensationer.
  • De mere konkrete indsatser i områderne fastsættes i handleplanerne, der udarbejdes af kommunerne eller Miljøstyrelsen. Handleplanerne sendes i høring senest 3/1 2024.
  • Indsatser i Natura 2000 områder er som udgangspunkt frivillige for private lodsejere. Der kan søges forskellige tilskudsordning til opfyldelse af planerne. Landbrug & Fødevarer har dog gentagne gange kritiseret, at der er for få og for snævre ordninger og virkemidler til opfyldelse af planernes målsætninger.

Planerne indeholder målsætninger og indsatsprogrammer for områderne.

Målsætningerne, der er bindende for myndighederne er langsigtede og rækker ud over den enkelte planperiode. De giver en retning for indsatserne og er også myndighedernes grundlag for at administrere og forvalte områderne i forhold til anden lovgivning – fx i forbindelse med tilladelser og dispensationer.

Indsatsprogrammet dækker den konkrete planperiode og er også bindendende for myndighederne. Hovedformålet med indsatserne i tredje planperiode er:

1. Fokus på mere naturlige processer og naturens robusthed

1.1. der er øget fokus på en mere naturnær forvaltning med fokus på at sikre sammenhæng i naturen og mere naturlige dynamikker i Natura 2000-områderne

1.2. der arbejdes for at udvide arealet med urørt skov

1.3. der er fokus på tiltag mod klimaforandringer og dermed områdernes robusthed over for pludselige hændelser

2. Sikre og forbedre tilstanden af den eksisterende natur og levesteder, hvilket bl.a. er i overensstemmelse med ’brandmandens lov’4 og EU's biodiversitetsstrategi 2030

2.1. fortsætte arbejdet med at sikre naturtilstanden f.eks. ved naturpleje på plejekrævende arealer

2.2. fortsætte arbejdet med at afsøge behovet for og udlægge forstyrrelsesfrie zoner bl.a. til gavn for trækfugle, marine naturtyper og havpattedyr

2.3. fokus på indsatser, der gavner truede arter og fugle 2.4. fortsætte arbejdet med at afsøge behovet for og regulere fiskeri i beskyttede områder

3. Bekæmpe invasive arter

3.1. fortsætte arbejdet med at bekæmpe invasive arter

Natura 2000 planerne er udarbejdet på baggrund af de såkaldte basisanalyser, der beskriver naturens tilstand i de enkelte områder på baggrund af NOVANA overvågningen. Basisanalyserne er ikke en del af planerne, og har således ikke være omfattet af høringen.

Den videre proces

Efter offentliggørelsen af de endelige Natura 2000 planer skal kommunerne udarbejde handleplaner, der skal fastlægge de konkrete indsatser. Det er dog Miljøstyrelsen, som udarbejder handleplaner for de skovbevoksede fredskovpligtige områder. Det fremgår af lovgivningen, at handleplanerne blandt andet skal indeholde en prioritering af handleplan-myndighedens forventede forvaltningsindsats i planperioden, en angivelse af mål og forventet effekt for de enkelte aktiviteter samt de forventede metoder og forvaltningstiltag, som handleplan-myndigheden vil tage i brug for at forbedre naturtilstanden eller fastholde gunstig bevaringsstatus.

Handplanerne skal sendes i høring senest 6 måneder efter Natura 2000 planerne offentliggørelse, og de endelige handleplaner vedtages senest 1 år efter offentliggørelsen.

Indsatser i Natura 2000 områderne er som udgangspunkt frivillige for private lodsejere, og det er politisk besluttet af videreføre de eksisterende landdistriktsordninger til Natura 2000 indsatsen: Tilskud til pleje af græs og naturarealer, Rydning / hegning som forberedelse til afgræsning, samt biodiversitet i skov. Andre tilskudsordninger kan bidrage til opfyldelse af målene, hvis de realiseres i eller i tilknytning til Natura 2000 områderne – fx udtagning af lavbundsarealer.

Landbrug & Fødevarer har gentagne gange kritiseret, at der er for få ordninger og virkemidler til at opfylde planernes formål, hvilket betyder at de i mange tilfælde ikke er attraktivt for private lodsejere at indgå i ordningerne.

  • De endelige Natura 2000 planerne kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside. Her ligger også høringsnotater for de enkelte områder med gennemgang af høringssvar, samt et generelt høringsnotat. Landbrug & Fødevarer afgav et overordnet høringssvar i forbindelse med høringen i 2022.
  • Alle høringssvar kan ses her.

Seneste nyt fra lf.dk