Publikationer om landbrugs- og fødevareerhvervet

Her finder du publikationer vedrørende erhvervet generelt og om primærlandbrug


Fakta om Fødevareklyngen 2021

Her kan du læse om, hvordan den danske fødevareklynge arbejder med bæredygtig udvikling, så der skabes en god balance mellem udnyttelsen og beskyttelsen af jordens ressourcer. Derudover kan du finde aktuelle, kommenterede statistikker over bl.a. landbrugsproduktionens størrelse, økonomiske og miljømæssige forhold, forarbejdning og distribution, forbrug og eksport, samt fødevareklyngens bidrag til samfundet.

 

 Download

Nye planteforædlingsmetoder

Planteforædlingsteknikker

En vigtig forudsætning for at kunne nå EU’s Green Deals landbrugsstrategi, kaldet ’Farm2Fork’, er at planteforædlerne kan benytte moderne præcisionsplanteforædlingsmetoder. Disse metoder kan helt præcist nå politisk fastsatte mål som f.eks. lavere pesticidforbrug med resistente sorter af landbrugsplanter. I fakta arket kan læses om hvad præcisionsforædling er, hvad det kan bruges til, og hvilke lovmæssige krav der skal ændres.

 

 Download
 

Værd at vide om landbrugsstøtten

Den fylder en stor del af EU’s budget og er ofte genstand for undren og kritik, selvom støtten til europæiske landmænd gradvist reduceres. Men hvorfor er den her egentlig – landbrugsstøtten? Hvad giver den? Og hvorfor kan vi ikke bare fjerne den? I denne folder kan du blive lidt klogere på emnet. 

 Download
  

Fakta om Fødevareklyngen 2020

Her kan du læse om, hvordan den danske fødevareklynge arbejder med bæredygtig udvikling, så der skabes en god balance mellem udnyttelsen og beskyttelsen af jordens ressourcer. Derudover kan du finde aktuelle, kommenterede statistikker over bl.a. landbrugsproduktionens størrelse, økonomiske og miljømæssige forhold, forarbejdning og distribution, forbrug og eksport, samt fødevareklyngens bidrag til samfundet. 

 Download
Genstart hele Danmark  Genstart hele Danmark
Vejen til vækst og flere arbejdspladser i landdistrikterne
 Download
 

 CSR-rapport 2019: En del af samfundet

Landbrug & Fødevarers rapport om samfundsansvar 2019.

 Download
  Fakta om Fødevareklyngen 2019
Kommenterede statistikker over fødevareklyngen i samfundet, råvaregrundlaget, landbrugets økonomi og indtjening, forarbejdnings- og agroindustrien samt danskernes forbrug og sundhed. 
 
Download 
  Fakta om Fødevareklyngen 2018
Kommenterede statistikker over fødevareklyngen i samfundet, råvaregrundlaget, landbrugets økonomi og indtjening, forarbejdnings- og agroindustrien samt danskernes forbrug og sundhed. 
Download
Årsrapport 2018 
Landbrug & Fødevarer Koncernens årsrapport med ledelsesberetning og årsregnskab.


 Download
 Vores bidrag 
’Pixi-bog’, der kortfattet og meget overskueligt fortæller om den danske fødevareklynge, klyngens bidrag til det danske samfund og hvad der kendetegner den danske fødevareklynges produktion. 
 Download
 

World Class Food innovation Towards 2030
Landbrug & Fødevarer, DI Fødevarer samt ti store virksomheder fra fødevareklyngens strategi for fødevareforskning.

Læs også:

Læs også på dansk:

Download 
 Årsrapport 2017 
Landbrug & Fødevarer Koncernens årsrapport med ledelsesberetning og årsregnskab.
 Download
Digital Vækst i Fødevareklyngen
Digitalisering skal give erhvervet den næste afgørende konkurrencefordel. Panel for Digital Vækst i Fødevareklyngens strategi, der består af 10 anbefalinger og 34 konkrete handlinger til, hvordan digitalisering kan løfte erhvervet til nye højder.
Download
Årsrapport 2016
Landbrug & Fødevarer Koncernens årsrapport med ledelsesberetning og årsregnskab.
Download

Fødevareklyngens indspil til national handlingsplan på 2030 dagsordenen for bæredygtig udvikling og FN's verdensmål

 

Findes også på engelsk: Contribution from the Danish Food Cluster to the National Action Plan on the 2030 Agenda for Sustainable Development and the UN Sustainable Development Goals

Download
Fakta om erhvervet 2016
Kommenterede statistikker over bl.a. landbrugsproduktionen - størrelse, økonomiske og miljømæssige forhold mv., forarbejdning og distribution, forbrug og eksport, samt bidrag til samfundet.
Download
  Facts and Figures 
Engelsksproget, koncentreret udgave af Fakta om erhvervet.
Download 
Mere liv uden for de store byer
Landbrug & Fødevarers bidrag til politik, som skaber et Danmark i balance.
Download 
Vejen ud af vækstkrisen
Landbrug & Fødevarer 2025-plan med 35 konkrete forslag, der kan bringe gang i væksten i Danmark
Download 
  Nye kræfter i dansk landbrug – hvordan
Et partnerskab med deltagere fra primærlandbruget, finansieringssektoren samt rådgivnings- og uddannelsessektorerne har henover efteråret 2015 drøftet erhvervets generationsskifteudfordring. Udfordringer som kræver nytænkning om organiseringen af ejerskabet samt ledelsen af virksomhederne. Helt centralt er:
    • Et styrket kapitalgrundlag
    • En styrket driftsledelse
    • Øget fokus på og bedre mulighed for risikoafdækning
Parterne ser positive fremtidsudsigter for erhvervet, men for at udnytte disse muligheder forudsættes gode etableringsmuligheder for nye landmænd.
Download 

Årsrapport 2015
Landbrug & Fødevarer Koncernens årsrapport med ledelsesberetning og årsregnskab.

Download  
Landbrugets kapitalforhold 2015
På trods af en historisk høj indtjening i 2012 og et højt indtjeningsniveau i 2013 oplever landbruget fortsat, at adgangen til lånefinansiering er forringet. Hertil kommer, at erhvervets nettoinvesteringer i 2014 var negative for sjette år i træk. Det er afgørende, at denne udvikling ikke fortsætter, da det på sigt kan true erhvervets position som et stort eksporterhverv.
Download pdf
Landmanden som naturforvalter
Mange landmænd tager frivilligt initiativ til at forbedre naturens tilstand på deres arealer. På langt de fleste landbrugsbedrifter er der gennemført tiltag til gavn for enten dyr, planter eller naturtyper. Kortfattet pamflet (4 sider) med eksempler på diverse naturprojekter lodsejerne deltager i.
download pdf
Nye kræfter i dansk landbrug
Det er en udfordring for landbruget at få friske, unge kræfter etableret som selvstændige landmænd. Landbrug & Fødevarer foreslår, at der etableres et partnerskab mellem repræsentanter fra erhverv, rådgivere og finansieringssektoren. Partnerskabet skal afdække udfordringer og hindringer for ejer- og generationsskifte og komme med forslag og iværksætte initiativer for at understøtte generationsskifte. 
Download pdf
  Facts and Figures 2014
Agricultural production – conventional and organic, Danish co-operatives and exports
Download pdf
  Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning
Magasinet Værdi formidler hovedresultaterne af en økonomisk analyse, der opgør den samfundsøkonomiske gevinst, som deltidslandmændene giver. Samlet er produktionsværdien fra de danske heltidslandmænd hele 25 milliarder kroner. En gevinst for samfundet, der er genereret af mennesker, som har et arbejde ved siden af, hvor de jo yderligere bidrager til statskassen og det danske samfund.
Download pdf
Projekt 'Fremtidens Landbrug'
Tyve unge med tilknytning til landbruget har givet deres bud på, hvordan fremtidens landbrug kan se ud, og under hvilke rammer produktionen kommer til at foregå.
Download pdf

Mini Task Force planteproduktion - Veje til ny vækst for dansk planteproduktion
10 + 2 anbefalinger til, hvordan planteavlernes indtjening kan forbedres.

pdf til download
Danmark i Verdensklasse
– anbefalinger for fremtiden vækst

For at få gang i væksten skal den danske produktivitet og konkurrenceevne styrkes. Det kræver, at vi skaber gode og fleksible rammer, så erhvervslivet kan skabe eksport, indtægter og arbejdspladser. Som det er i dag, er det for dyrt og unødigt besværligt at drive virksomhed i Danmark.
pdf til download
Bedre jobmatch
- en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats
Landbrug & Fødevarers oplæg med en række konkrete forslag til, hvad der bør indgå i en kommende reform af beskæftigelsesindsatsen, så der sikres et bedre match mellem ledige og virksomheder, og at udbuddet af kvalificeret arbejdskraft øges i Danmark.  
pdf til download
  Overimplementeringer af EU-regler
En meget stor andel af Danmarks lovgivning tager sit afsæt i EU-lovgivning. Derfor er det helt essentielt, at Danmark gennemfører EU-reglerne på en hensigtsmæssig måde. Desværre har der i Danmark gennem mange år været tradition for at overimplementere EU-regler. Konsekvensen er, at danske virksomheder skal overholde flere ufleksible og omkostningsdrivende krav end deres europæiske konkurrenter – og det forringer dansk erhvervslivs konkurrenceevne.
pdf til download
Principsager
Sager om miljø-, natur- og landbrugsforhold kan være så betydningsfulde for andre medlemmer end den berørte landmand, at Landbrug & Fødevarer gerne vil hjælpe med at søge problemstillingen afklaret og omtalt i medier.
pdf til download
Dansk fødevareproduktion – veje til vækst og sikring af jobs
Den globale finansielle og økonomiske krise har ramt Danmark hårdt. 200.000 private arbejdspladser gik tabt alene i de to første kriseår, og den danske økonomi er fortsat udfordret af lav vækst. For at få gang i væksten er der behov for en styrkelse af erhvervslivets rammevilkår og konkurrenceevne. 16 sider.
pdf til download
Values and contributions of Danish agriculture and food in China
The Danish agriculture and food sector is a modern growth and export-oriented industry which provides solutions to some of the most significant challenges faced by growing economies today.
This folder presents the core values of the Danish agriculture and food sector with special emphasis on contributions to China

pdf in English 

pdf ind Chinese

 

Andelsselskaber
To pjecer til undervisning på landbrugsskolerne - hhv. i grundforløbet  ('første del) og i hovedforløbet ('anden del') - om andelsstrukturen og de danske andelsselskaber.

pdf - første del 

pdf - anden del 

  Mere mad - mindre spild
Indstik fra Landbrug & Fødevarer, der sætter fokus på bæredygtig intensiv produktion i Danmarks største erhvervsklynge fødevareerhvervet. Har været bragt i Morgenavisen Jyllands-Posten 4. juni samt brugt på Folkemødet 2013.
pdf til download
Transportpolitisk oplæg
En effektiv infrastruktur, et frit vejnet  og grønt brændstof er ogle af Landbrug & Fødevarers forslag.
pdf til download
Sustainable Intensive production - Growth in balance
The global challenges facing the world are interrelated: the economic
and financial crisis, environmental impacts, the pressure on resources and the transition towards a fossil-free and biobased economy. When facing them, new business opportunities emerge. Under the right conditions there is a large potential for sustainable growth in the agriculture and food production cluster.
pdf til download
Bæredygtig produktion – vækst i balance
De store globale udfordringer i form af befolkningstilvækst, økonomisk krise, hensynet til natur og ressourcer og overgangen til det fossilfrie, biobaserede samfund, skaber nye forretningsmuligheder i krydsfeltet mellem vækst og bæredygtighed. Fremtidens vindere er dem, der kan producere mere med mindre ressourceanvendelse, og som har den cirkulære tilgang som idealet. Under de rette betingelser er der et stort potentiale for bæredygtig vækst i landbrugs- og fødevareklyngen.
pdf til download
Bedre afgifter - et afgiftspolitisk udspil
Gennem de seneste årtier er danske virksomheder blevet pålagt stadig flere og stadig højere afgifter. Det svækker de danske virksomheders konkurrenceevne. At pålægge virksomheder, der er i hård international konkurrence, nationale afgifter, er simpelthen en meget dum idé. Sådan behøver det ikke at være. Landbrug & Fødevarer foreslår en afgiftsreform, som dramatisk vil mindske de uheldige virkninger af afgifterne og specifikt forbedre konkurrenceevnen for de eksportorienterede virksomheder uden alvorlige konsekvenser for samfundsøkonomien.

pdf til download 

 

Ny vækst og udvikling i Danmark
Vækst og udvikling kommer ikke af sig selv. Danmark bør derfor sætte stærkt fokus på at etablere de bedst mulige rammer for ny vækst. Dette gælder ikke mindst i forhold til de styrkepositioner, der også i fremtiden vil skabe vækst og beskæftigelse. Det handler om, at man sammen skaber og realiserer et vækstpotentiale. På den baggrund har Landbrug & Fødevarer udarbejdet en række forslag til nye initiativer, der vil forbedre rammerne for ny udvikling og beskæftigelse i Danmark. Målet er, at Danmark også i fremtiden er en vækstnation.
pdf til download

DENMARK, DANISH FOOD AND GASTRONOMY
Denmark has a long history of exporting agricultural products of the very highest quality. However, it is only recently that Denmark has become known internationally for its cuisine. Facts and figure about Danish food and Gastronomy.

Pdf til download
Danmarks næste væksteventyr - Veje til vækst i balance
Vækst i balance, Landbrug & Fødevarers nye vision for erhvervet, baseres på en ambition om at bidrage til at sikre balance. Balance mellem - på den ene side at producere flere sunde fødevarer til flere mennesker, øge produktionen af vedvarende energi og beskytte klima, miljø og natur - og på den anden side i produktionen at tage udgangspunkt i dansk viden og danske råvarer. Med denne balance skabes grundlaget for vækst i det danske samfund med udgangspunkt i kompetencerne i landbrugs- og fødevareklyngen.
pdf til download

Responsum
Implementering af vandplaner
- Er vandplaner og virkemidler ekspropriation i forhold til Grundlovens § 73?

pdf til download
Analyse af ålegræsværktøjets anvendelighed til fastsættelse af miljømålsætning for kystvande og kvælstof-reduktionskrav. pdf til download

Krydsoverensstemmelse
- Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter
Reglerne om krydsoverensstemmelse har stor betydning for, om du modtager din fulde landbrugsstøtte. Denne pjece giver dig et overblik over krydsoverensstemmelseskontrollen, og hvordan du skal håndtere forløbet, hvis myndighederne finder en overtrædelse.

Pdf til download

Miljø på arbejde
'Miljø på arbejde' beskriver, hvilke strategiske og økonomiske fordele landbruget og den enkelte landmand har af at arbejde strategisk med sit samfundsansvar og herunder sætte fokus på at skabe den gode arbejdsplads.
Formålet med at arbejde med samfundsansvar er at sikre omverdenens accept af bedriftens produktion og dermed retten til at producere - også i fremtiden.

Pdf til download

Holdning og ansvar på din bedrift 
Materialet 'Holdning og ansvar på din bedrift' er et værktøj for landmænd og bedrifter til at arbejde strategisk med samfundsansvar. Formålet med at arbejde med samfundsansvar er at sikre omverdenens accept af bedriftens produktion og dermed retten til at producere - også i fremtiden.

Pdf til download


Årsrapport 2016 
Landbrug & Fødevarer Koncernens årsrapport med ledelsesberetning og årsregnskab.
Årsrapport 2016 
Landbrug & Fødevarer Koncernens årsrapport med ledelsesberetning og årsregnskab.