Foto: Colourbox

Har du set vildsvin?

Hvis du har set vildtlevende vilsvin eller tegn på vildtlevende vildsvin, beder vi dig indberette det her.

Vildsvinet forsvandt fra Danmark for 200 år siden. Siden da har der kun været få beretninger om fritlevende vildsvin, vandret fra Tyskland og ind i Sønderjylland. At der sker indvandring af vilde dyr fra Tyskland, viste bl.a. ulven i Nationalpark Thy i efteråret 2012. Ligeledes er mårhunden indvandret fra Tyskland. B.la. for at hindre denne indvandring er der nu blevet etableret vildsvinehegn langs grænsen til Tyskland. Andre fritlevende vildsvin stammer fra indhegnede områder, hvor dyrene er undsluppet gennem et hul i hegnet. 

Et tidligere forskningsprojekt konkluderede, at der er så lidt skov i Sønderjylland, at det begrænser muligheden for at etablere en større bestand af vildsvin. Otte år efter dette forskningsprojekt belyste vi, om vi havde ret eller ej i den antagelse. Vi kortlagde, om der er kommet fritlevende vildsvin til Danmark – og i givet fald hvor de fandtes, og hvor mange der var.

Dette skete i et projekt i samarbejde mellem Københavns Universitet og Landbrug & Fødevarer.

Vi bad her lodsejere, naturbrugere og borgere om at indberette, hvis de havde set fritlevende vildsvin eller tegn på vildsvin i Danmark samt hvor i landet, det var sket. 

Resultatet er præsenteret i en artikel af Astrid M. Jordt og medforfattere (Jordt et al., 2015. Spatio-temporal modeling of the invasive potential of wildboar - a conflict-prone species - using multi-source citizen science data. Prev. Vet. Med., 124: 34-44. Gå til artikel). Artiklen bekræftede vores hypotese: der er kun få fritlevende vildsvin i Danmark, og hovedparten af disse findes i skovområderne i den østlige del af Sønderjylland. Arbejdet viste også, at vildsvin observeret længere mod nord i Jylland formentlig stammer fra hegnede besætninger.

For yderligere information kontaktes Lis Alban på lia@lf.dk

Vi er fortsat interesseret i indberetninger af vildsvin, men i dag har Fødevarestyrelsen udviklet en App til dette, hvorfor L&F har nedlagt den tidligere App. Fødevarestyrelsens App hedder VildsvineTip. Den kan hentes i App Store eller på Google Play. På hjemmesiden Vildsvin kan man se alle indberetningerne på et danmarkskort.

Hvordan indberetter du via Fødevarestyrelsens App?
Når du har hentet VildsvineTip skal du oprette en profil.

Du kan nu starte din indberetning ved at klikke 'Start' på forsiden. Herefter åbner en side, hvor du kan vælge mellem følgende 'Fundtyper':

Levende

Spor

Nedlagt

Nedlagt, under hegn

Fundet død

Ilanddrevet, død

Desuden kan du under 'Spor' registrere typen af spor og om du har set vildsvin, og i givet fald om det er søer med grise, orner mv. Herefter udfylder du ’Observationsdato’, og du kan skrive eventuelle kommentarer. Endelig er der mulighed for at vedhæfte billeder af de vildsvin eller spor efter vildsvin, som du har observeret.

Med ’Næste’ klikker du dig frem til en side, hvor du kan markere stedet for observationen på et danmarkskort. 

Du kan også indtaste dine personoplysninger – så kan vi kontakte dig for yderligere informationer. Det er frivilligt, om du vil indtaste personoplysninger. Det skal understreges, at de ikke vil blive givet videre til andre.

Hvad bliver indberetningerne brugt til?
Indberetningerne vil blive brugt til at kortlægge, hvor eventuelle vildsvin har befundet sig. Indberetningsværktøjet er tilgængeligt for alle.

Lisbeth Harm Nielsen

Lis Alban