1. Bevar og pas på småbiotoperne i agerlandet – markveje, diger, markskel, læhegn, remiser, grøftekanter og vejrabatter kan være gode levesteder for bierne

Småbiotoperne er biernes fristed og kan fungere som helle i det dyrkede land for de vilde bier. Bierne har nemlig brug for uforstyrrede pletter, hvor ploven ikke kommer forbi, for at de kan overvintre og reproducere sig. Samtidig kan småbiotoperne være levested for nogle af de vilde plantearter, som bierne er afhængige af. Med andre ord, så kan du sørge for både føde og levested til de vilde bier, hvis du passer på dine markveje, diger, læhegn etc. Du kan opnå 6 bi-point ved at passe godt på småbiotoper på din bedrift.

 

Landskabets naturarkiver
Når man ser på gamle småbiotoper som gravhøje, diger og vejkanter kan det være som at kigge ind i et historisk arkiv. Her er mulighed for at finde rester af den natur, som fandtes i landskabet i historisk tid, hvor der var meget mere artsrigt. De planter og dyr, som man finder i gamle biotoper i dag, er ikke nødvendigvis sjældne, men i det mere ensartede, dyrkede landskab, fungerer småbiotoper som små ”øer” af natur. Mange af de vilde bier er afhængige af at samle føde fra nogle få bestemte plantearter, og her er chancen for at finde føde bedre i gamle småbiotoper end i det omgivende, dyrkede landskab.


I dette markskel finder man f.eks. hedelyng, prikbladet perikon, tjørn og røn. Deres tilstedeværelse indikerer, at vegetationen er en rest fra et historisk landskab. Foto: Andrea Oddershede.

Sårbare levesteder
Udbringning af husdyr- og handelsgødning samt anvendelse af pesticider er en naturlig del af markdriften, men hjælpemidlerne kan have en negativ effekt på de småbiotoper og naturarealer, som grænser op til de dyrkede marker. Især de lineære småbiotoper, som markskel og læhegn, er meget påvirkede af markarbejdet. Jo mindre påvirkning fra markdriften småbiotoperne udsættes for, jo bedre tilgodeses en mangfoldighed af planter, bier, sommerfugle og andre smådyr. Sørg derfor for at minimere spild, afstrømning og afdrift når du gødsker og sprøjter – fx ved at holde afstand til småbiotoperne.


Hold gerne afstand og udlæg bufferzoner omkring småbiotoperne, hvis du vil passe på naturværdierne i dem. Foto: Andrea Oddershede.

Bivenlig slåning giver flere blomster
Det er vigtigt for bierne, at småbiotoperne tilbyder masser af blomster både forår, sommer og efterår. Derfor er det vigtigt, så vidt muligt at undgå slåning i blomsternes højsæson, dvs. juni, juli og august. Derimod kan slåning i tidlig maj eller oktober være med til at fremme blomstringen. Du kan læse mere om slåning i faktaark 3 ”Slå ikke vejrabatter, grøfter, markskel og brak- eller græsarealer når blomsterne blomstrer”


En blomsterrig grøftekant er et godt sted at kigge på bier og sommerfugle. Foto: Anne Eskildsen.

 

Download publikationen her.

Teksten er udarbejdet af SEGES Innovation

Få overblik over regler og naturdata

10 gode råd