4. Sørg for, at der ikke sker spild og afdrift til naturområder og småbiotoper når du gødsker eller sprøjter – fx ved at holde afstand

Udbringning af husdyr- og handelsgødning samt anvendelse af pesticider er en naturlig del af markdriften hos mange landmænd. Disse hjælpemidler har stor betydning for produktionen af afgrøder, men kan have en negativ effekt hvis de påvirker de naturarealer, som grænser op til de dyrkede marker. De fleste åbne naturtyper, såsom heder, overdrev, naturenge og moser, er tilpasset meget næringsfattige betingelser. Tilførslen af gødning kan betyde at de blomstrende urter, som bierne er afhængige af fortrænges af brændenælder, græs og skræpper.

 

Samtidig kan påvirkningen fra pesticider have utilsigtede direkte effekter på de vilde bier og andre insekter. Derfor er det vigtigt at huske, at jo mindre gødning og pesticid, naturområderne udsættes for, jo bedre tilgodeses en mangfoldighed af bier, sommerfugle og andre smådyr.

Du kan score 5 bi-point ved at sikre, at du minimerer spild, afstrømning og afdrift til naturområder og småbiotoper når du gødsker og sprøjter.


Småbiotoper såsom læhegn kan også have gavn af, at man skåner dem fra påvirkning fra markarbejdet. Foto: Andrea Oddershede.

Beskyt naturen med en bufferzone

Når du planlægger din brak, eller hvis du ønsker at lave bivenlige tiltag i marken såsom blomsterstriber, er det en god idé at placere dem i kanten af marken, så de grænser op til eksisterende levesteder på bedriften, fx levende hegn, diger, grøfter, naturarealer eller søer. På den måde vil tiltagene fungere som en buffer, der beskytter naturarealerne mod påvirkning fra jordbehandling, pesticider og gødning. Samtidig kan de supplere de permanente levesteder, og fungere som en slags midlertidig ’tankstation’ for de arter, som lever dér.

Du kan også vise hensyn over for bier ved at holde ekstra afstand til særligt værdifuld natur når du udbringer gødning og pesticider.

Ved dyrkningsarealer som ligger direkte opad værdifuld natur kan det være en god idé at tilrettelægge markarbejdet så naturarealet skånes for både gylle, handelsgødning og pesticider. Foto: Andrea Oddershede.Mange småbiotoper bliver kraftigt påvirkede af landbrugsdrift. Foto: Andrea Oddershede.


Vis hensyn ved brug af pesticider ved:

• Kun at sprøjte ved svag vind
• At køre i medvind langs naturområderne
• At anvende godkendt afdriftsreducerende dyser
• At anvende luftassistance
• At have en bomhøjde på max 40-50 cm
• At køre langsomt langs naturområderne og dermed nedsætte dysetrykket
• At have jævne marker så bombevægelserne minimeres
• For visse midler kun at sprøjte under kølige forhold med høj luftfugtighed (aften/nat)

 

   
Vis hensyn ved brug af gødning ved:

• At bruge kantsprederudstyr så du kan styre spredebredden i den side, der grænser op til et naturområde
• At nedfælde gyllen eller at anvende forsuret gylle med slangeudlægning
• At nedpløje fast husdyrgødning og dybstrøelse hurtigst muligt efter udbringning
• At nedfælde gylle til vårsæd inden såning
• Kun at gøde vintersæd efter begyndende vækst
• Ikke at gøde på vandmættet jord eller lige inden regn
• At begrænse ammoniakfordampning ved kun at udbringe gødning i stille og køligt vejr

 

 

Download publikationen her.

Teksten er udarbejdet af SEGES Innovation

Sådan får du overblik over beskyttet natur på din bedrift

10 gode råd