Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

2010

Oversigt over indkomne høringer.

 

Høring Ansvarlig Frist Evt. Høringssvar
Supplerende høring - Forslag til Lov om ændring af lov om hold af dyr (Uddannelseskrav til pelsdyravlere og egenkontrol ved batchvis levering af slagtesvin) LHN 13. august  
Høring – Forslag til Lov om ændring af lov om hold af dyr (Uddannelseskrav til pelsdyravlere og egenkontrol ved batchvis levering af slagtesvin) LHN 13. august Høringssvar
Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr LHN 5. juli Høringssvar
Høring over forslag fra Kommissionen til forordning om ændring af udsætningsdirektivet. BSN 23. august  
Høring over udkast til bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder POL 13. august  
Høring af Miljøstyrelsens nye digitale vejledning om godkendelse af husdyrbrug EJO 27. august  
Høring om lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse og lov om jordforurening i høring. ANC 16. august Ingen bemærkninger
Høring vedr. udkast til lovforslaget 'Green Labs DK' NPN 11. august  
Høring fra Fødevarestyrelsen - eksportbekendtgørelsen JME 5. august  
Høring vedr. bekendtgørelse om Jernbanenævnet LBC 18. august Ingen bemærkninger 
Høring vedr. bekendtgørelse om Banedanmarks opgaver og beføjelser LBC 13. august Ingen bemærkninger
Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer TYT 11. august  
Høring vedrørende: udkast til bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter, og udkast til bekendtgørelse om tilskud til anlæg af vådområder til private virksomheder m.fl. NPN 16. juli kl. 16:00  
Høring af Grøn Vækst-lovforslag NPN 20. august   
Høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af økologikontrolmærket (Ø-mærket) på økologisk jordbrugsprodukter, der skal anvendes til nonfood EP 19. august Høringssvar
Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om skove (Begrænsning af dispensationsmulighed for etablering af dyrehold på fredskovspligtige arealer NPN 13. august  
HØRING: Udkast til bekendtgørelse om måling af elektricitet i slutforbruget JA 1. september kl. 12:00  
Høring af udkast til bekendtgørelse omstore engagementer OHL 20. august Ingen bemærkninger 
Høring udkast til bekendtgørelse om undtagelser fra kap. 4 i lov om varmeforsyningsloven (biogas- og blokvarmebekendtgørelsen NPN 16. august kl. 12:00  
Høring af udkast til bekendtgørelse om Garantifonden for indskydere og investorer OHL 11. august Ingen bemærkninger
Høring af udkast til bekendtgørelse om afviklingsberedskab OHL 20. juli Ingen bemærkninger 
HØRING: EU-kommissionens detailhandelsanalyse om en bedre og mere effektiv detailsektor NLM 13. august  
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af selskabsloven CHB 20. august kl. 12:00  
Høring om udkast til plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark EJO 31. august  
Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om salmonella hos kvæg og svin mv. FTS   Høringssvar
Høring af Miljøstyrelsens nye digitale vejledning om godkendelse af husdyrbrug ANC 27. august  
Høring over Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v. JVP 22. juli  
Høring af Fødevarestyrelses betalingsbekendtgørelse POL/LKK 22. juli   
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af selskabsloven LEG 20. august kl. 12:00  
Høring over forslag til ændring af lov om afgift af lønsum m.v., momsloven, lov om tobaksafgifter og forskellige andre love LEG 16. august  
Høring over skatteministerens forslag til ændring af toldloven LEG 13. august  
Høring af nyt udkast til bekendtgørelse om kapitaldækning, tilbagerulning af CRDIII OHL 13. august  

2 Høringer: Forslag til lov om ændring af lov om betalingstjenester, - Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

OHL 13. august  
Høring af udkast til ny bekendtgørelse om samarbejde mellem Danmark og Tyskland om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer i det internationale vanddistrikt EJO 20. august  
Høring om specialudvalgsnotet om CRA OHL 4. juli Høringssvar 
Høring om udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til udvikling og demonstration vedrørende den primære jordbrug og vedrørende forarbejdning i fødevaresektoren HE   Høringssvar 
Høring: CCPR 43: CL 2010/24-PR JVP 8. august   
Høring af udkast til bekendtgørelse om kapitaldækning OHL 13. august  
Høring - udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (affaldshierarki, nationale affaldsplaner og affaldsforebyggelsesplaner) HBJ 6. august  
Høring: Forslag til forordning om ændring af forordningen om genopretningsprogrammet til støtte for projekter på energiområdet TYT/JA 25. juni kl. 12:00 Høringssvar
Høring over bekendtgørelse om gymnasial supplering CJE 5. juli Ingen   bemærkninger
Høring - forslag til aktivitetsbekendtgørelse og administrationsbekendtgørelse HE 1. august Høringssvar 
EU-specialudvalget vedr. miljø - Høring om tungmetalprotokollen (LRTAP) ANC 30. juni kl. 16:00 Ingen bemærkninger 
Høring: Strategi og Handlingsplan 2010 for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) AT/MAL 24. juni kl. 12:00  
Høring af udkast til bekendtgørelse om sprøjtejournaler og eftersyn af sprøjteudstyr i jordbruget samt vejledning om sprøjtejournaler og indberetning af sprøjteoplysninger SOK 24. juni Høringssvar 
Orientering om Kommissionens høringsprocedure i forbindelse med den kommende EU-handelsstrateg NLM 28. juli  
Høring om funktionskrav til bundfældningstanke og minirenseanlæg samt regler for udledning, ændring af spildevandsbek. Og bek. om minirenseanlæg. EJO 30. juni  
Høring af EU fællesskabsliste for fødevaretilsætningsstoffer og invitation til branchen om møde ang. bilag II og III til forordning 1333/2008 SKO 24. juni  
Høring om udformning af bilag III til forordning 1333/2008 om fødevaretilsætningsstoffer SKO 18. juni kl. 12:00  
Høring af udkast til bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2010/2011, samt udkast til vejledning om gødskning og harmoniregler for planperioden 2010/2011 EJO 30. juni  
Høring over udkast til bekendtgørelse om behandling af sager om skader forårsaget af oversvømmelse fra søer og vandløb NPN 17. juni  
Høring om 100 pct. økologisk fodring til énmavede dyr CHN 11. juni Høringssvar 

Høring om genopladelige batterier og akkumulatorer

ANC 11. juni Ingen   bemærkninger
Høring over arbejdsgrupperapport om hold af slagtekalkuner - Journalnr. 2008-5401-0047 CSU 5. juli  
Høring over udkast til bekendtgørelse om typning af salmonellapositive egenkontrolprøver VIM 21. juni Høringssvar
Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til uddeling af frugt og grøntsager til børn på undervisningsinstitutioner SKO 23. juni Høringssvar
Høring over tilføjelse til udkast til bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler SOK 17. juni Ingen bemærkninger 
Høring af bekendtgørelse om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder SOK 17. juni Ingen   bemærkninger
Høring over forslag til nye grænseværdier for en række pesticidrester SKO 26. maj Høringssvar
Høring - Udkast til kortlægning af dansk fødevareforskning. MAL 14. juni  
Høring om KD pkt. 7 vedr. Rådsmøde (miljø) 11 JUN 2010 ANC 1. juni kl. 10:30 Høringssvar 
Høring af bekendtgørelse om offentliggørelse af resultater af tilsyn og afgørelser om påbud vedrørende energimærkning af apparater JA 14. juni Ingen bemærkninger
Høring af bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur THL 8. juni kl. 12:00 Høringssvar
Høring: Lov om ændring af lov om personskatteloven, ligningsloven og børnefamilieydelsesloven LEG 2. juni kl. 12:00 Høringssvar
Høring i §2-udvalget (landbrug) vedr. aftale mellem Grønland og EU om fiskevarer mv. NLM 3. juni kl. 12:00  

Høring: EU-specialudvalget vedr. miljø - Høring om 3 Kommissionsforslag om miljømærke

SOK 26. maj Ingen   bemærkninger
Høring over forslag til ændring af grænseværdi for chlormequat i vindruer SKO 26. maj Høringssvar
Høring: udkast til vejledning om virksomheders egenkontrol med ydre miljøforhold NPN 6. august  
Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentlighedens inddragelse ved udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet NPN 3. juni  
Høring over Udkast til bekendtgørelse om forretningsorden for Natur- og Miljøklagenævnet ANC 18. juni Høringssvar
Høring: Bekendtgørelsen om betaling for myndighedsbehandling for fjernvarme THL 11. juni  
Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentlighedens inddragelse ved udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet (frist 3. juni 2010), j. nr. MST-12411-00062 ANC 3. juni  
Høring af udkast til Teknologiblade for skrabere på gulv og skrabere i gyllekanaler for malkekvæg GIG 31. maj kl. 12:00  
Høring af udkast til bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi ANC 31. maj kl. 12:00 Høringssvar 
Høring: Rapporten 'Anbefalinger til implementering af Open Access' AT 9. juli  
Høring fra EU-specialudvalget vedr. miljø - rammenotat om optagelse af aktivstofferne carbon dioxid, metofluthrin, spinosa og creosot ANC 21. maj kl. 11:00  
Høring vedr. tilladelse til fortsat markedsføring af eksisterende fødevarer, fødevareingredienser og fodermidler fremstillet af genetisk modificeret majs MON863 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 BSN 4. juni  
Høring vedr. tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af majs fra genetisk modificeret majs MON89034xMON88017 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 BSN 4. juni  
Høring i §2-udvalget(landbrug) om mærkningsforslaget NLM 18. maj kl. 12:00  
Høring over bekendtgørelser om sundhedsrådgivning, anvendelse af lægemidler m.v. POL 18. maj Høringssvar 
Konkurrencestyrelsen: Høring over bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner LBC 2. juni kl. 12:00 Høringssvar
Høring over udkast til bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse m.v. SKO 4. juni Høringssvar

Høring om Kommissionens forslag til nye horisontale gruppefritagelser mv.

MAL/LBC 25. juni  
Høring fra Fødevarestyrelsen vedørende muslingebekendtgørelsen SKO 28. maj  
Høring om rammenotat om eksport og import af farlige kemikalier ANC 12. maj kl. 12:00  
Høring af udkast til bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om aromaer m.m., der må anvendes til fødevarer SKO 14. maj  
Høring af ændring af bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m. TYT 21. maj  
Høring af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om økologiske fødevarer m.v. KIL 17. maj  
Teknisk høring vedr. alternative måder at opgøre energiindholdet i affald HBJ/KLJ 15. juni Ingen bemærkninger  
Høring over udkast til bekendtgørelse om betaling for hygiejnekontrol af vegetabilske fødevarer POL 21. maj  
Høring over ændring af bekendtgørelse på frøområdet NEM 17. maj  
Høring om udformning af unionsliste over godkendte primære røgaromaer SKO 29. april  

Høring om udkast til bekendtgørelse om egenkontrol med dyrevelfærd

POL 19. maj Høringssvar 

Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

LEG 29. april Høringssvar  
Udkast til bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale vådområdeprojekter NPN 10. maj Høringssvar 

Høring over udkast til Kommissionens forordning vedr. godkendelse af sundhedsanprisninger

SKO  

Høringssvar 

Høringssvar 

Foreløbig høring om udformning af EU fælleskabsliste for fødevaretilsætningssstoffer HBU 7. maj kl. 12:00  
Høring: Evaluering af Vækstfonden OHL 7. maj kl. 12:00  Høringssvar  

Høring om bekendtgørelsen om den særlige mælkepræmie.

ETN 20. april Høringssvar  
EU-specialudvalget vedr. miljø - Høring om POP-forordningen LAH 19. april kl. 12:00  
Høring over forslag om særlige regler for om særlige betingelser for import af visse fødevarekontaktmaterialer SKO   Høringssvar
Høring over udkast til ny bekendtgørelse om feltlåsning samt udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation LEG 12. maj Ingen bemærkninger
Høring - Vejledning om støtte til Etablering af flerårige energiafgrøder SOK 12. april kl. 16:00  
Høring over Bygningsreglementet 2010 (BR10) JA 15. april kl. 12:00   
Høring af jagttidsbekendtgørelse KPO 23. april  Høringssvar  
Høring vedrørende 3 nye Bidragsværdier (B-værdier) ANC 10. maj  Høringssvar  
Høring for perioden 26-03-2010 - 16-04-2010 af myndigheder og organisationer med hensyn til udkast til en ændringsbekendtgørelse med ikrafttrædelse pr. 1. maj 2010 til momsbekendtgørelsen LEG 16. april kl. 15:00 Ingen bemærkninger
Høring af bekendtgørelse om tilskud til friluftsaktiviteter i tilknytning til fortidsminder og fredede arealer. KPO 29. april Høringssvar
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel stabilitet, lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og investorer og lov om påligningen af indkomstskat til staten OHL 6. april kl. 9:00 Høringssvar
Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om beholderkontrol MDR 7. april  
Høring om udkast til bekendtgørelse om indkøbsforeninger for mindre virksomheder i landdistrikterne GBS 31. marts kl. 12:00  
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (serviceeftersyn) CJE 8. april Ingen bemærkninger 
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (Lempelse af revisionspligten) LEG 7. april kl. 12:00 Høringssvar
Høring af udkast til bekendtgørelse om tilskud til investeringer i anlæg til fremstilling af biogas SOK 31. marts Høringssvar 
Høring om Bekendtgørelse om landinspektørerklæringer i henhold til lov om landbrugsejendomme LEG 22. marts kl. 10:00 Ingen bemærkninger
Høring om Bekendtgørelse om dokumentation og tinglysning mv. af dokumenter vedrørende landbrugsejendomme LEG 22. marts kl. 10:00 Ingen bemærkninger
Høring om Bekendtgørelser om jordbrugskommissioner mv LEG 22. marts kl. 10:00 Ingen bemærkninger  
Høring om Bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme LEG 22. marts kl. 10:00 Høringssvar
Forslag til ændrede grænseværdier for nitrat i en række fødevarer SKO 26. marts Høringssvar
HØRING: handelsbarrierer i Rusland som følge af Toldunionen JL 23. marts kl. 10:00  
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. og lov om Danmarks Grundforskningsfond CSE 17. februar Høringssvar
Høring om støtte under Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse CSE 22. februar Høringssvar
Høring om højhastighedskomiteens rapport om Danmark som Højhastighedssamfund CSE 5. marts Høringssvar
Høring om udkast til bekendtgørelser vedr. 1) indholdet af indsatsprogrammer i vandplanerne og 2) kommunalbestyrelsens vandhandleplaner EJO  

Høringssvar 

Bilag 

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om planter (implementering af frugtplantedirektivet) SOK 25. marts Ingen bemærkninger 
Høring i §2-udvalget - L 8-10 En bedre fødevareforsyningskæde i Europa NLM/OKL 16. marts kl. 12:00 Høringssvar

Høring i §2-udvalget - L 7-10Markedsforanstaltninger i den fælles landbrugspolitik i fremtiden

NLM/OKL 16. marts kl. 12:00  

Høring i §2-udvalget - L 6-10 Kvartalsrapport om markedet for mejeriprodukter

NLM/OKL 16. marts kl. 12:00  
Høring: Grønbog - skovbeskyttelse og skovinformation i EU: Skovene skal rustes til klimaændringerne KPO 6. april kl. 10:00 Ingen bemærkninger
Bekendtgørelse vedr. kommunale handleplaner Natura 2000 KPO 11. marts Høringssvar
Høring om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ydelse af støtte til tørret foder LMC 19. marts  
Høring af bekendtgørelse efter vandsektorloven ANC 25. marts   Høringssvar    
Høring vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til fremme af dyrkning efter retningslinjerne for integreret plantebeskyttelse SOK 19. marts Høringssvar

Høring af Beslutningsforslag om ophævelse af beredskabsforanstaltninger vedrørende genetisk modificeret ris LL601 i ladninger af ris fra USA

BSN 8. marts kl. 12:00 Høringssvar
Høring om optagelse af metalaxyl som plantebeskyttelsesmiddel SOK 10. marts kl. 16:00 Ingen bemærkninger  
Bekendtgørelse om smittebeskyttelse af kvæg og svin POL 4. marts   Høringssvar    
Høring af forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en fond til klimainvesteringer i udviklingslande JOE 12. marts Høringssvar

Høring vedrørende udkast til forslag om ”Lov om etablering af Institut for Flerpartisamarbejde”.

JOE 8. februar Høringssvar
Høring om Kommissionens udkast til forordning om retningslinjer for GMO ansøgninger. BSN 24. marts  
Høring vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion HE 17. marts Høringssvar
Høring om ændring af RoHS-bekendtgørelsen nr. 873/2006 ANC 31. marts Ingen bemærkninger    
Høring om udkast til ændring af bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse MSO 15. marts kl. 12:00 Høringssvar
Høring vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af energiafgrøder THL 5. marts Høringssvar
Høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter m.v. ANC 10. marts  
Høring over udkast til lovforslag om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. CJE 12. marts kl. 12:00 Ingen bemærkninger
Høring over udkast til lovforslag om ændring af folkeskoleloven og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse CJE 12. marts kl. 12:00 Ingen bemærkninger
Høring om optagelse af 3 aktivstoffer i bilag I til direktiv 91_414_EØF om plantebeskyttelsesmidler SOK 3. marts kl. 14:00 Ingen bemærkninger 
HØRING: Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love CJE 12. marts Ingen bemærkninger

Agenda Item 10: Revision of the Risk Analysis Principles Applied by the Codex Committee on Pesticide Residues(CX/PR 10/42/12).

AT 15. marts  
Høring om ændring af bekendtgørelsen om enkeltbetaling NLM 4. marts  
Høring om bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn SOK 8. marts Høringssvar
Høring om forlængelse af eksisterende godkendelse af genmodificeret majs Bt11 til fødevarer og foder BSN 26. februar kl. 10:00 Høringssvar
Høring om godkendelse af genmodificeret majs Bt11xGA21 til fødevarer og foder BSN 26. februar kl. 10:00 Høringssvar
Høring om godkendelse af genmodificeret majs MON89034xNK603 til fødevarer og foder BSN 26. februar kl. 10:00 Høringssvar
Høring af bekendtgørelse om kompensation for CO2-afgift af brændsler til elproduktion JA 15. marts kl. 12:00  
Dansk høring af EU's kriterier for offentlige grønne indkøb ANC 24. marts kl. 12:00  
Forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Nationalbank LSA 26. februar kl. 12:00 Ingen bemærkninger 
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af BSE hos kvæg FTS 26. marts Høringssvar
Høring af retteblade til vejledninger om krydsoverensstemmelse HOD 4. marts  
Høring af udkast af "Listen over Uønskede Stoffer 2009" AT 15. april  
Høring over bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder SOK 12. marts  
Udkast til ænding af bekendtgørelse 1547 af 17. december 2009 om tilsætninger mv AT 3. marts  
Høring - ændring af bekendtgørelse om Vækstfonden OHL 25. februar Høringssvar 
Høring: Udkast til bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler - forlængelse af høringsfrist - nu 22. marts 2010 FNP/LTJ 22. marts  
Høring om udkast til bekendtgørelser efter mineralolie-, spiritus-, tobaks- samt øl- og vinafgiftslovene til ikrafttrædelse pr. 1. april 2010 LEG 15. marts kl. 15:00  
Høring af bekendtgørelse om skovfrø og -planter FNP 15. marts   
Høring af udkast til bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber m.v. AMH 22. februar  
Høring af udkast til lovforslag om VisitDenmark JER 19. februar Ingen beværkninger  
Høring af bekendtgørelser (implementering af servicedirektivet) KPO 1. marts Ingen bemærkninger 
Høring over forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om produktionsskoler og lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. CJE 26. februar kl. 12:00 Ingen bemærkninger
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fødevarehygiejne (Ophævelse af kapitel 13 om fjerkrækontrol) . LKK 12. marts Høringssvar
Høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bilag 2 i lov om mil-jømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelses-områder KPO 5. marts Ingen bemærkninger
Revision of the risk analysis principles applied by the codex committee on pesticide residues AT 15. marts  
Høring om Vejledning om transportkorridorerne i hovedstadsområdet NPN 15. april   
Høring over udkast til bekendtgørelse om tilvirkning af vin HBA 22. februar  
Ekstern høring af ændring af godkendelsesbekendtgørelsen (standardvilkår og servicedirektivet) NPN 22. februar  
Høring over udkast til lovforslag om etablering af testcenter for store vindmøller ved Østerild NPN 5. marts kl. 12:00  
Proposed Draft Principles and Guidance on the Selection of Representative Commodities for the Extrapolation of MRLs to Commodity Groups JL 15. marts   
Høring om ændring i regel 71 under den Europæiske Patentkonvention AT 19. februar  
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Uvildige undersøgelser i finansielle virksomheder, Finanstilsynets redegørelse i tilfælde af en finansiel virksomheds sammenbrud, risikoklassificering af finansielle ydelser samt ændringer af SDO-lovgivningen m.v.). LSA 16. februar kl. 12:00   
Høring om forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love (Ændringer i elpatronordningen m.v. og afgift på andre klimagasser end CO2) LEG 24. februar kl. 10:00  
Høring om REACH-gebyrer, EU-specialudvalget vedr. miljø NPN 8. februar kl. 13:00 Ingen bemærkninger  
Høring over udkast til bekendtgørelse om penge- og realkreditinstitutters pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af instituttet LSA 10. februar Ingen bemærkninger
Høring i §2-udvalget vedr. markedsforanstaltninger i den fælles landbrugspolitik NLM 2. februar kl. 12:00  
Høring i forbindelse med revision af OECD's aftale om miljø og eksportkreditter EEK 10. februar Ingen bemærkninger
Høringen om ændring af direktiv 95/2/EC om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer. SKO 29. januar kl. 10:00