Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

2011

Oversigt over indkomne høringer

Høringer fra andre år findes her: 2015, 2014, 2013, 2012, 2010 

Klik på nedenstående links for at komme direkte til høringer fra de relevante myndigheder.

Miljøministeriet, departementet
Miljøministeriet, Naturstyrelsen
Miljøministeriet, Miljøstyrelsen
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, departementet
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, FødevareErhverv
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Plantedirektoratet
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen
Økonomi- og Indenrigsministeriet, departementet 
Klima- og Energiministeriet, Energistyrelsen
Justitsministeriet
Skatteministeriet
Transportministeriet
Transportministeriet, Trafikstyrelsen 
Udenrigsministeriet 
Erhvervs- og Vækstministeriet, departementet
Erhvervs- og vækstministeriet, Patent- og Varemærkestyrelsen
Erhvervs- og vækstministeriet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Erhvervs- og vækstministeriet, Finanstilsynet
Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danmarks Statistik
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Øvrige

 

 

Høring - Modtaget fra Miljøministeriet, departementet

Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring om overførsel af affald for visse typer uklassificeret affald HBJ 25. august
Høring ifm. Baselkonventionens partsmøde (COP10) vedr. bortskaffelse af affald LIK 18. juli
Høring om ændring af datakravene for aktivstoffer og plantebeskyttel NPN 16. juni
Høring om miljømærkeordning Blomsten NPN 14. juni
Høring om beskyttelse af ozonlaget NPN 14. juni
EU-specialudvalget vedr. miljø - Høring om habitatdirektivet og Natura 2000 NPN 9. maj
EU-specialudvalget vedr. miljø - Forslag til optagelse og ikke optagelse af aktivstoffer NPN 2. maj
Høring om fosforholdigs stoffer i husholdningsvaskemidler NPN     14. april
EU-miljøspecialudvalget - Høring om tilføjelser til bilag I til EP's og Rådets forordning (EF) 689/2008 om eksport og import af farlige kemikalier THL/TYT 25. marts Ingen bemærkninger
Høring af rammenotat om optagelse af endosulfan på Stockholmkonventionens bilag A NLM 4. marts
Høring af rammenotat om nominering af 3 stoffer under Stockholmkonventionens bilag A og C NLM 4. marts
Høring om holdning til ændring af bilag III til Rotterdamkonventionen EEK 1. marts
Høring om lagring af metallisk kviksølvaffald HBJ 28. februar
Høring om komitésager om optagelse og ikke-optagelse af pesticider THL/NPN 28. februar Høringssvar
Orientering om høring af Kommissionens ressourceeffektivitetsflagskib under EU-2020-strategien MSO 21. februar
Høring om informationssymboler for badevand FNP 18. februar Ingen bemærkninger
Høring om begrænsning eller forbud mod dyrkning af GMOer BSN 18. februar Høringssvar
Høring om nyt notat til kommenteret dagsorden til miljørådsmødet om det europæiske semester FNP 18. februar

 

 

Høring - Modtaget fra Miljøministeriet, Naturstyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring: Udkast til  Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige andre love NPN 20. januar
Høring af ændring af bekendtgørelsen om forbrugerindflydelse ANC 2. januar
Høring af forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelsesloven, lov om planlægning og forskellige andre love (digital annoncering mv.) NPN 12. august
Høring af udkast til bekendtgørelse om ansøgning og tilladelse til planlægning  i kystnærhedszonen i yderområderne LJE 1. august
Høring af udkast til ændring af Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning KPO 19. juli Ingen bemærkninger
Høring af bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger m.v. NPN 16. juni
Høring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg ANC 10. juni
Bekendtgørelse om hold af mårhund i høring KPO 5. juni
Høring over ændring af bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer (flerårige energiafgrøder) THL 25. maj
Høring vedr. bekendtgørelsen for Nationalpark Skjern Å MJK 9. maj Høringssvar
Høring af debatoplæg til revision af Fingerplanen NPN 4. maj
Høring af udkast til vejledning om kommuners tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg NPN 14. april
Høring af udkast til bekendtgørelse om vildtskader KPO 8. marts
Høring af udkast til ændring af prisloftbekendtgørelsen under vandsektorloven ANC 1. marts

 

 

Høring - Modtaget fra Miljøministeriet, Miljøstyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring af lovforslag til implementering af IED, etablering af digitalt ansøgnings- og godkendelsessystem, afgitringer ved dambrug og regler om uorganisk gødning NPN 4. januar
Høring af vejledning vedr. 25 m beskyttelseszone KBA 15. december
Høring af udkast til bekendtgørelse om syn af sprøjteudstyr TYT 9. december
Høring af udkast til revision af kvalitetsstyringsbekendtgørelsen NPN 7. december
Høring vedr. udkast til vejledning om forordning om end of waste på metal HBJ 5. december
Høring af udkast til revideret bekendtgørelse om støj fra vindmøller NPN 25. november
Høring af bekg. om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer SOK 21. november Ingen bemærkninger
Udkast til bekendtgørelse om gebyr for behandling af og tilsyn med GMO-sager BSN 10. november
Høring vedr. affaldsbekendtgørelsen mv. HBJ 8. november Høringssvar
Høring af "Roadmap to a Ressource Efficient Europe" NLM 7. november
Høring af udkast til vejledning i risikogodkendelse af køleanlæg med oplag af ammoniak ANC 26. oktober
Høring af udkast til bekendtgørelse om delegation af tilsynet med 25 meters beskyttelseszoner til Plantedirektoratet TYT (SOK) 22. august Høringssvar
Håndtering af dominoeffekter i erhvervsområder - ekstern høring af udkast til vejledning ANC 22. august
Høring over udkast til ny klassificeringsbekendtgørelse (TYT) 21. august
Høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (batterier og havbundsmaterialer) HBJ 15. august
Høring af ændring af havmiljøloven (havnestatskontrol) CJE 12. august
Høring af udkast til bekendtgørelse om forbud mod import og salg af visse ftalatholdige varer SKO 12. august
Høring af "Forslag til Lov om ændring af lov om kemikalier" SOK 29. juli Ingen bemærkninger
Høring af bekendtgørelse om delegation af kompetencen til at regulere pesticidudbringningsmaskiner CJE 9. juni
Høring af Udkast til ny bekendtgørelse om deponeringsanlæg og ny bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg NPN 3. juni
Høring af vejledende BAT-standardvilkår for svin og malkekvæg uden for gyllebaserede staldsystemer ANC 30. maj
Høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. NPN 25. maj
Høring af Miljøstyrelsens udkast til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler SOK 25. maj Ingen bemærkninger
Høring af vejledning om husdyrgodkendelsesloven og -bekendtgørelsen ANC 6. maj
Faglig høring vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om visse krav til emballager NPN 29. april
Høring af flytning af udsætning af glyphosattolerant majs BSN 27. april Høringssvar
Høring af ansøgning om forsøgsudsætning af genmodificerede sukkerroer BSN 13. april Høringssvar
Høring af Miljøstyrelsens udkast til bekendtgørelse om tilskud til ansøgninger om godkendelse af alternative plantebeskyttelsesmidler SOK 8. april Høringssvar
Høring af udkast til bekendtgørelse om brændstofkvalitet NPN         1. april    
Høring af udkast til bekendtgørelse om motorer til håndbårne maskiner (non-road) CJE 31. marts Ingen bemærkninger
Høring af ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen ANC 3. marts
Høring af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug HBJ 25. februar
Offentlig høring af Kommissionens meddelelse om vurdering af EU's kviksølvstrategi HBJ 21. februar

 

 

Høring - Modtaget fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, departementet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Skriftlig høring i §2-udvalget (landbrug) vedr. notater om landbrugsreformen NLM 30. november
Skriftlig høring i §2-udvalget (landbrug) forud for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 14. november 2011 NLM 2. november
Skriftlig høring i §2-udvalget (landbrug) vedr. identifikation af kvæg NLM 27. september
Skriftlig høring i §2-udvalget (landbrug) vedr. notat om Landdistriktsfonden NLM 8. september
Skriftlig høring i §2-udvalget (landbrug) vedr. notat om biomasse NLM 7. september
Skriftlig høring i §2-udvalget (landbrug) vedr. notat om fødevarehjælp til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet NLM 6. september
Skriftlig høring i §2-udvalget (landbrug) vedr. notat om særlig ernæring NLM 25. juli
Skriftlig høring i §2-udvalget (landbrug) forud for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 18. juli 2011 NLM 29. juni

Høringssvar (Smagen af Europa)

Høringssvar (Kvalitetspakke)

Skriftlig høring i §2-udvalget (landbrug) forud for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 17. maj 2011 NLM 4. maj
Skriftlig høring i §2-udvalget (landbrug) forud for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 14. april 2011 NLM 30. marts
Skriftlig høring i §2-udvalget (landbrug) forud for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 17.- 18. marts 2011 (Landbrugspolitikken og mælkemarkedet) NLM 23. februar
Skriftlig høring i §2-udvalget (landbrug) forud for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 17.- 18. marts 2011 (Mælkepakken) NLM 23. februar
Skriftlig høring i §2-udvalget (landbrug) forud for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 17.- 18. marts 2011 (Bomuld og GMO majs) BSN 23. februar
Høringssvar 
(GM bomuld)
Høringssvar 
(GM majs)

Høringssvar
(majskrydsning)

 

 

Høring - Modtaget fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, FødevareErhverv Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring om udkast til bekendtgørelse om ydelse af nationalt tilskud til brancheorganisationer inden for frugt- og grøntsagssektoren som følge af udbruddet af E. coli VTEC O104 FNP 19. august
Høring om udkast til bekendtgørelse om ydelse af national støtte til producenter af agurker, tomater og salat som følge af udbruddet af E. coli VTEC O104. FNP 19. august
Høring om udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til demonstrationsprojekter om bevaring og bæredygtig udnyttelse af plantegenetiske ressourcer for jordbrug og fødevarer KMM 20. juli Ingen bemærkninger
Høring om udkast til bekendtgørelse om tilskud til biogasanlæg m.v. BSN 5. juli

Høringssvar (Brancheforeningen for biogas)

Høringssvar (L&F)

Høring om udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til skolefrugtordning SKO 19. juni
Høring om udkast til ændring af bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren HE 17. juni
Høring om udkast til bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion NPN 14. juni
Høring om udkast til bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer KIL 13. juni
Høring om udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse MSO 25. maj
Høring om udkast til bekendtgørelse om tilskud til netværksaktiviteter til fremme af mindre fødevareproducenters produktion og afsætning MAL 31. marts
Høring om udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter KPO 7. marts
Høring af retteblad til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2011 MSO 22. februar

 

 

Høring - Modtaget fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring af liste over ikke-understøttede aromastoffer, der ikke vil blive optaget på EU-listen SKO 31. januar
Foreløbing høring af EU-liste over aromastoffer til anvendelse i eller på fødevarer 4. januar
Høring af overgangsforanstaltninger for aromaer og udgangsmateriale SKO 4. januar
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr og lov om dyrlæger JME 2. januar
Høring af to bekendtgørelsesudkast vedr. aviær influenza (fugleinfluenza) VIM 16. december
Høring vedr. forslag om godkendelse af USA på listen over godkendte tredjelande for import af økologiske produkter til EU LHO 14. december Høringssvar
Høring af takster for veterinære undersøgelser m.v. fra Danmarks Tekniske Universitet POL 13. december
Høring om udkast til bekendtgørelse om forbud mod salg til human konsum af visse laks og sild, der er fisket eller fanget i Østersøen SKO 12. december
Høring vedr. forslag om forlængelse af udfasningsperioden for tre genmodificerede raps, som ikke længere er godkendt i EU BSN 7. december Høringssvar
Høring over bekendtgørelse om handelsnormer for æg JNL 6. december
Høringer om tilladelse til markedsføring af gmo ukrudtsmiddels-tolerant sojabønne 356043 og gmo sojabønne MON 87701 BSN 30. november
Høring over forslag til grænseværdier for en række pesticidrester TYT 29. december
tre nye høringer om grænseværdier for pesticidrester SKO 28. november
Supplerende høring fra Fødevarestyrelsen (Gebyrer i forbindelse med særlige foranstaltninger til nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger) POL 24. november
Høring om novel food - tyggegummibase SKO 23. november
Høring over Kommissionens forslag om 2 forordninger om afvisning af sundhedsanprisninger SKO 23. november
Høring over udkast vedr. implementering af regler for anvendelse af artikel 8 i Forordning (EC) No 1925/2006 SKO 23. november
Høring vedr. Kommissionens forslag om etablering af Artikel 13 listen SKO 23. november
Høring af takster vedr. udførsel af levende dyr LHN 23. november Høringssvar
Høring af bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder  KKR 15. november Høringssvar
Høring over bekendtgørelse om handelsnormer for fjerkrækød CSU 10. november
Høring omfastsættelse af grænseværdier for aluminium SKO 9. november
Høringer om tilladelse til markedsføring af GMO sojabønner  BSN 8. november

Høringssvar I
Høringssvar II

Høring af bekendtgørelse om enzootisk kvægleukose LHN 4. november Høringssvar
Høring af forslag til ændring af forordning om intensiveret offentlig kontrol af visse ikke-animalske fødevarer og foderstoffer SKO 4. november Høringssvar
Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om salmonellose hos fjerkræ samt salmonella og campylobacter i slagtefjerkræ m.m VIM/LLS 31. oktober Høringssvar
Høring af Kommissionens forslag til forordning om anvendelse af mælkesyre FTS 28. oktober Høringssvar
Høring vedrørende reduktionsmål for saltindhold i forskellige fødevaregrupper SKO 27. oktober
Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om fødevarehygiejne JME 25. oktober
Høring over ny bek. om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater SKO 24. oktober
Høring over udkast til artikel 13 listen SKO 16. oktober
Høring: Establishment approval through systems audits, guarantees and inspections (WTO forhandlinger med Rusland) LMJ
Høringer om importrestriktioner af GMO ris SKO 10. oktober
Høring af forslag fra Kommissionen til en ny forordning om anvendelse af recirkuleret vand til at fjerne overfladeforurening fra slagtekroppe VIM 9. oktober Ingen bemærkninger
Høringer om novel food SKO 4. oktober
Høring om grænseværdier ift. pesticidrester SKO 30. september
Høring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v LSA 12. september  
Høring af dokument vedr. tilsætningsstoffer ifm. forhandlingerne med Toldunionen LMJ 9. september Høringssvar
Høring af forslag til ændring af forordning om mærkning af kvæg og oksekød MPA 9. september Høringssvar
Høring af certifikatudkast EU-CU fjerkrækød og daggamle kyllinger/rugeæg MOL/LMJ 7. september
Høring af oplæg ifm forhandlingerne i Toldunionen LMJ 5. september
Høring af udkast til ny muslingebekendtgørelse SKO 5. september  
Høring om nedsættelse af grænseværdier for farvestofferne quinolin gult (E104), sunset yellow (E 110) og ponceau 4R (E 124) AT 24. august  
Udkast til bekendtgørelse om registrering af besætninger i CHR JME     5. september  
Høring af Kommissionens rev. Udkast til forordning om fastsættelse af blivende mål for reduktion af salmonellaforekomsten i slagtekyllingeflokke JME 26. august  
Høring om udkast til bekendtgørelse om jordfordelingskommissioner samt behandling og gennemførelse af jordfordelinger NPN og LSA 5. september  
Høring vedr. tilladelse til markedsføring af genetiske modificeret sojabønne 356043 og MON 87701 BSN 8. september

Høringssvar

Høringssvar

 

Høring af forslag til ophævelse af forbud mod markedsføring af fødevarer, hvis "mindst holdbar til"-dato er overskredet SKO 5. september Høringssvar
Høring om forordning (EC) No 1881/2006 vedrørende cadmium i fødevarer SKO 1. september Høringssvar
Høring om ændring af plastforordningen SKO 19. august
Høring af udkast til bekendtgørelse om særlige foranstaltninger til nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger LHN 19. august Høringssvar
Høring af ændring af bekendtgørelse om salmonella hos svin VIM 15. august Høringssvar
Høring om ændring af bekendtgørelse om omsætning af husdyr via samlesteder og eksportisolationsstalde og bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr osv. POL 9. august Høringssvar
Høring over bekendtgørelse om krav om uddannelse m.v. for personer beskæftiget i minkfarme CJE 3. august
Høring om Nøglehullet - produktgrupper og kriterier SKO 29. august
Høring af ændring af bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr POL 10. august Høringssvar
Høring over udkast til vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer SKO 9. august
Høring af udkast til bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier LKK 15. august Høringssvar
Høring af dokumenter ifm. forhandlinger mellem EU og Toldunionen LMJ 28. juli
Høring om udkast til bekendtgørelse om tilsætninger mv. til fødevarer LIH 22. juli Høringssvar
Høring af ny ornitosebekendtgørelse VIM 20. juli Ingen bemærkninger
Høring vedr. Kommissionens forslag til regulering af fødevarer til spædbørn og småbørn og fødevarer til særlige medicinske formål SKO 14. juli
Høring udast til bekendtgørelse vedr. transportørens egenkontrol ved gruppevis levering af slagtesvin  JME 13. juli
Høring af de dele af forhandlingerne mellem EU og Toldunionen, der vedrører regulering ift. foder og fodertilsætninger MOL 8. juli
Høring af de dele af forhandlingerne mellem EU og Toldunionen, der vedrører sikkerhed ift. kød og kødprodukter MOL 8. juli
Høring om tilladelse til markedsføring af tyggegummibase som novel food SKO 4. juli
Høring vedr. udkast til Kommissionsforordning for så vidt angår listener over hvilke mineraler, der kan tilsættes fødevarer SKO 30. juni Høringssvar
Høring vedr. Kommissionens forslag om godkendelse af soja phosphatidylserinrig phosphorlipid som ny fødevareingrediens i henhold til novel food forordningen
SKO 29. juni Høringssvar
Høring om godkendelse af phosphateret majsstivelse som en ny fødevareingrediens ift. novel food forordningen SKO 29. juni

Høring vedr. tilladelse til markedsføring af "gær beta-glucaner" som en novel food ingrediens

SKO 29. juni Høringssvar
Høring vedr. tilladelse til markedsføring af genetisk modificeret ukrudtsmiddels-tolerant sojabønne A5547-127 BSN 24. juni

Høring vedr. tilladelse til markedsføring af "fermenteret sort bønne ekstrakt" som novel food i kosttilskud

SKO 24. juni Ingen bemærkninger
Høring af bekendtgørelse om betaling for godkendelse og syn af transportmateriel af letfordærvelige levnedsmidler (ATP) SKO 23. juni Høringssvar
Høring om godkendelse af steviol glycosider SKO 22. juni
Høring af fællesskabsliste for aromaer SKO 22. juni
Høring over nye regler om indførsel af animalske fødevarer til privat brug fra Grønland og Færøerne til Danmark AT 22. juni Ingen bemærkninger
Høring af Kommissionens reviderede (4) udkast til ændring af bilag III i forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår parasitter i fiskevarer SKO 21. juni
Høring over forslag til ændringer af forordning om intensiveret offentlig kontrol af visse ikke-animalske fødevarer og foderstoffer SKO 20. juni
Høring vedrørende afvisning af sundhedsanprisninger SKO 17. juni
Høring over vejledninger om forhåndsgodkendelse på fødevareområdet SKO 9. juni
Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket SKO 8. juni
Høring over forslag til en nye grænseværdier for en række pesticidrester SKO 25. maj Høringssvar
Høring om ændring af bekendtgørelse om særlige foranstaltninger til nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger LHN 25. maj Høringssvar
Høring af Ruslandsinspektion på fiskeområdet MOL 24. maj
Høring vedr. ændring af økologibekendtgørelsen LHO 23. maj Høringssvar
Høring af udkast til kravspecifikation for diverse næringsstoffer SKO 20. maj Høringssvar
Høring om ændring af bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftale m.v. POL 19. maj
Supplerende høring over bekendtgørelser om ændring af bekendtgørelser om sundhedsrådgivning m.v LHN 17. maj Høringssvar
Høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilsætninger mv. til fødevarer SKO 13. maj
Høring over udkast til Toldunionens (Rusland, Hviderusland og Kasakhstan) regulering  i relation til fødevaresikkerhed MOL 12. maj

Høring over bekendtgørelser om ændring af bekendtgørelser om sundhedsrådgivningsaftaler m.v.

LHN 6. maj Høringssvar
Høring over revideret bekendtgørelse om fødevarekontaktmaterialer samt det tilhørende cirkulære SKO 29. april
Høring om ændring af bekendtgørelse om særlige foranstaltninger til nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger POL 26. april Høringssvar
Høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt POL 20. april
Høring af Toldunionens guidelines på fiske- og mælkeområdet MOL/CBK 13. maj
Høring af Toldunionens guidelines vedr. kød MOL 13. maj
Høring vedrørende godkendelse og afvisning af sundhedsanprisninger SKO 15. april
Høring af bekendtgørelse om tekniske krav og godkendelse m.m. til øremærker, elektroniske øremærker og chip til kvæg, svin, får eller geder LHN 14. april Høringssvar
Høring vedrørende anprisningsforordningen (1924/2006/EF) SKO 6. april
Høring om alternativ til formalkning JHC 4. april
Høring over forslag til ændringer af forordning (EF) nr. 669/2009 om intensiveret offentlig kontrol af visse ikke-animalske fødevarer og foderstoffer SKO/CHN 31. marts
Høring vedr. tilladelse til fortsat markedsføring af eksisterende fødevarer, foder og andre produkter fremstillet af genetisk modificeret sojabønne 40-3-2 BSN 31. marts Høringssvar
Høring af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder KKR 30. marts Høringssvar
Høring om tilsætningsstofforordningens bilag II og III SKO 29. marts
Høring af eventuel ophævelse af forbuddet mod salg af færdigpakkede fødevarer efter udløb af ”mindst holdbar til” datoen SKO 28. marts  
Høring vedrørende bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr samt tilhørende vejledning LHN 25. marts Høringssvar 
Høring om ændring af betalingsbekendtgørelsen JVP 24. marts  
Høring af udkast til bekendtgørelse om kosttilskud SKO 18. marts  
Høring over ændring af analysemetoder til kontrol af PAH i fødevarer m.m. SKO 16. marts  
Høring af Kommissionens reviderede udkast til ændring af bilag III i forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår parasitter i fiskevarer SKO 14. marts  
Høring af BSE bekendtgørelsen FTA 11. marts Høringssvar
Høring af Udkast til bekendtgørelse om tekniske krav og godkendelser m.m. til øremærker, elektroniske øremærker og chip til får eller geder LHN 10. marts Høringssvar
Høring over forslag til nye grænseværdier for en række pesticidrester SKO 10. marts  
Høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr POL 10. marts Høringssvar

Høring om Udkast til bekendtgørelse og vejledning om anvendelse af organiske gødningsstoffer og jordforberedingsmidler med animalsk indhold

FNP 7. marts  
Høring af Toldunionens Veterinære og Sanitære krav til varer der importeres samt Kommissionens kommentarer MOL 4. marts  
Høring om ændring af bekendtgørelse om identifikation af dyr af hesteslægten JRK (VFL) 4. marts
        

 

 

Høring - Modtaget fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Plantedirektoratet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring over bekendtgørelser på foderområdet POL 22. juni
Høring over udkast til Vejledning om Gødsknings- og harmoniregler KBA 17. juni
Høring af udkast til bekendtgørelser om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække KBA 10. juni
FORNYET høring vedrørende reviderede udkast til bekendtgørelsesændringer som følge af ændring af praksis for jordprøvetagning i forbindelse med kontrol for kartoffelcystenematoder SOK 27. april Ingen bemærkninger
Høring af Udkast til bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere hos honningbier og avlede humlebier THL 14. april
Høring vedrørende udkast til bekendtgørelsesændringer som følge af ændring af praksis for jordprøvetagning i forbindelse med kontrol for kartoffelcystenematoder SOK 8. april Høringssvar

 

 

Høring - Modtaget fra Klima- og Energiministeriet, Energistyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring om udkast til bekendtgørelse om revisors erklæringsafgivelse på årsopgørelser om pligtige lagre af mineralolie og mineralolieprodukter JA 12. december
Høring af energiaftale- og promsbekendtgørelserne. JA 2. december
Høring over bekendtgørelse om frister for Energitilsynets behandling af visse klager m.v. JA 30. november
Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering og byggeloven  JA 25. november
Høring over udkast til forslag om ændring af biobrændstofloven, VE-loven og byggeloven JA 18. november
Høring om udkast til forslag til lov om olieberedskab JA 16. november
Høring af tredjepartsadgang til kulbrinter JA

28. oktober

Høring af revision af bekendtgørelse om anvendelse af naturgasforsyningsnettet og planer for det fremtidige behov for gastransmissionskapacitet JA 28. oktober
Høring af Energistyrelsens udkast til bekendtgørelse om energimærkning af energirelaterede produkter JA

27. oktober

Høring af forslag til direktiv om energieffektivisering JA 19. august
Høring over ændring af bekendtgørelsen om biobrændstoffer BSN/TYT 30. juni Høringssvar
Høring af udkast til bekendtgørelse om geologisk lagring af CO2 JA 28. juni
Høring af 3 bekendtgørelser om betaling for myndighedsbehandling JA 23. maj
Høring af Energistyrelsens udkast til to ændringsbekendtgørelser vedr. energimærkning af bygninger JA 17. maj
Høring af ændret indtægtsrammebekendtgørelse for elnet og regionale transmissionsnet JA 11. april
Høring af en ændret systemansvarsbekendtgørelse (for el) SOK 8. april
Høringsudkast ny tilslutningsbekendtgørelse m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg NPN 6. april
Høring af Kommissionen energieffektiviseringsplan 2011 JA 1. april
Supplerende høring vedr. Kommissionens forslag til en forordning til en forordning om integritet og transparens på energimarkedet JA 23. februar

 

 

Høring - Modtaget fra Justitsministeriet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring over beretning fra EU-kommissionens til Europa-Parlamentet og Rådet om virkningen af transportforordningen. JME 9. januar
Høring over Kommissionens forslag om ændring af tredje kørekortdirektiv CJE 7. december Ingen bemærkninger
Høring over Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles EU-købelov LAC 5. december
Høring over forslag til forordning om indførelse af en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender med henblik på at lette grænseoverskridende gældsinddrivelse på det civil- og handelsretlige område LSA 1. november
Høring over forslag til forordning til ændring af kontrolapparatforordningen og køre- og hviletidsforordningen CJE 13. september Ingen bemærkninger
Høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelseskrav til personer, der anlægger beslag på heste CJE 1. marts Ingen bemærkninger
Høring over "Arbejdsgrupperapport om hold af svin" POL 18. februar Høringssvar
        

 

 

Høring - Modtaget fra Skatteministeriet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring af Lovforslag investeringsforeninger m.v. KBB 2. januar
Høring af udkast til bekendtgørelse til ændringer af momsbekendtgørelsen KBB 12. december
Høring over lovforslag om skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter KBB 24. november

Høringssvar

VFL høringssvar

Høringsbrev - forslag vedrørende højere afgift på luftforurening fra NOx m.v. KBB 24. november Høringssvar
Høring over lovforslag om nedsættelse af grænsen for finansielle aktiver ved succession og justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne KBB 24. november

Høringssvar

VFL høringssvar

Høring af forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter mm KBB 24. november Høringssvar
Høring af forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love KBB 24. november Høringssvar
Høring af forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (multimedieskat) KBB 24. november

Høringssvar

VFL høringssvar

Høring af forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven mv. og lov om ændring af forskellig skattelov KBB 24. november

Høringssvar

VFL høringssvar

Høring over EU-forslag til beskatning af finansielle transaktioner KBB 28. oktober
Høring af lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger og justering af fraflytterbeskatningen KBB 14. september
Høring vedrørende forslag til ændring af toldbehandlingsbekendtgørelse KBB 2. september
Høring om forordningsforslaget om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder MAL 19. august
Høring over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven (Indberetning af aktieløn) KBB 18. august
Høring af udkast til forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Udvidelse af årsopgørelsesordningen m.v.) KBB 17. august
Høring af forslag til ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt hasardspil i turneringsform og andre love KBB 10. august
Høring af udkast til ny inddrivelsesbekendtgørelse vedr.  inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. KBB 10. august
Høring af udkast til bekendtgørelse om fedtafgift ETN 8. juli
Høring af bekendtgørelse om forsøgsordning med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet samt ændringsbekendtgørelser til kildeskattebekdntgørelsen og momsbekendtgørelsen KBB 23. juni
Høring over EU-forslag til revision af energibeskatningsdirektivet KBB 3. juni Høringssvar
Høring af bekendtgørelse om ændring af indberetningsbekendtgørelsen LSA 30. maj
Høring af bekendtgørelse vedr. opprioritering af underholdbidrag i dækningsrækkefølgen LSA 19. maj
Høring om registrering af køretøjer mv. CJE 6. maj
Høring over EU-forslag til fælles selskabsskattebase KBB 13. april Høringssvar
Høring af afgiftslovforslag om ændring af afgifter på erhvervenes energiforbrug JA/LSA 30. marts
Høring over forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven og selskabsskatteloven LSA 30. marts
Høring over Kommissionens grønbog om momssystemets fremtid EEK 14. marts

 

 

Høring - Modtaget fra Transportministeriet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring af forslag til lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S CJE 17. februar Ingen bemærkninger

  

       

 

 

Høring - Modtaget fra Udenrigsministeriet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring – samlenotat om EU/Indien-frihandelsforhandlinger. ADK 25. november
Offentlig høring om Kommissionens meddelelse om Handel & Udvikling ADK 21. august
Høring i Handelspolitisk specialudvalg om offentlige indkøb ADK 22. juni Ingen bemærkninger
HPS-høring: Small Business, Big World - A new partnership to help SMEs seize global opportunities ADK 15. juni
Høring af forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (GSP JL 1. juni Høringssvar
Høring af Omnibus I ADK 30. april
Høring af Danmarks Nationale Reformprogram MSO 29. april Høringssvar
Høring af danske interesser i EU-Canada frihandelsforhandlinger ADK 4. april
Høring om anti-dumpingtold på glasfibre fra Kina EEK 24. februar

 

 

Høring - Modtaget fra Erhvervs- og Vækstministeriet, departementet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring over udkast til lovforslag om ændring af domæneloven MAL 15. december
Høring om Europa-Kommissionens forslag til nye regler på revisionsområdet LAC/NLM 12. december
Høring vedr. produktdirektiver - specialudvalget for Konkurrenceevne, Vækst og Forbrugerspørgsmål LSA 9. december
Specialudvalgshøring af EU-Kommissionens forslag til forbrugerprogrammet NLM 25. november
Høring over udkast til frekvensstrategi LSA 24. november
Høring om Kommissionens meddelelse "Små virksomheder i en stor verden – et nyt partnerskab for SMV'ernes udnyttelse af de globale muligheder" NLM 22. november
Skriftlig høring af Danmarks Vækstråd om prioritering af projekter under temaet "Styrkede vækstkompetencer i danske SMV'er" under den konkurrenceudsatte pulje af strukturfondsmidler KMM 16. november
Høring vedr. rådskonklusioner om resultaterne af Single Market Forum EEK/NLM 3. november
Høring om Kommissionens meddelelse "Industripolitik: En styrket konkurrenceevne" NLM 31. oktober
Høring af forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer NKS 18. oktober Ingen bemærkninger
Specialudvalgshøring om Direktivet om urimelig handelspraksis ADK 18. oktober Ingen bemærkninger
Specialudvalgshøring  - Kommissionens forslag til nye statsstøtteregler for tjensteydelser af almindelig økonomisk interesse LSA 14. oktober
Skriftlig høring af positionspapir om cloud computing LSA 13. september Ingen bemærkninger
Høring om det polske formandskabs udkast til rådskonklusioner om en konkurrencedygtig økonomi LSA/NLM/JAB 2. september
Spørgeskema vedr. direktiv om urimelig handelspraksis (EU-specialudvalget) KGA 6. september Ingen bemærkninger
Specialudvalgshøring vedr. fælles europæisk patentdomstol NLM 19. august
Høring i Specialudvalg (konkurrenceevne og vækst) om Kommissionens grønbog om modernisering af direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer NLM 19. juli
Høring af bekendtgørelse vedr. Dansk Vækstkapital OHL 29. juni Ingen bemærkninger
Høring i Specialudvalg (konkurrenceevne og vækst) om meddelelsen "The Single Market for Intellectual Property Rights" MAL 17. juni Høringssvar
Høring af forslag til lov om ændring af lov om Vækstfonden LSA 21. marts

 

 

Høring - Modtaget fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danmarks Statistik Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring af udkast til bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning til Danmarks Statistik LNI 9. marts

 

 

Høring - Modtaget fra Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring i EU-specialudvalget for konkurrenceevne, vækst og forbrugerspørgsmål vedrørende Kommissionens rapport ''Minimizing regulatory burdens for SMEs' LSA 14. december
Høring af udkast til bekendtgørelse om bl.a. indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m.v. LAC 12. december Ingen bemærkninger
Høring om socialøkonomiske virksomheder og investeringer AMH 14. september
Specialudvalgshøring af EU Grønbog om corporate governance NLM 29. april

 

 

 

 

Høring - Modtaget fra Erhvervs- og Vækstministeriet, Patent- og Varemærkestyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring om forordningsforslag om ”bemyndigelse af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) OHL 21. juni
Høring vedr. udkast til Design Law Treaty ADK 21. marts

 

Høring - Modtaget fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, departementet  Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring over lovforslag om ophævelse af kommunal og regional pligt til konkurrenceudsættelse LAC 14. december
Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov ændring af lov om kommunal ejendomsskat KBB 7. november
Høring om udkast til lovforslag om kommunal og regional pligt til konkurrenceudsættelse LAC 26. april

 

Høring - Modtaget fra Transportministeriet, Trafikstyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring over bekendtgørelser efter postloven CJE 12. maj Høringssvar
Høring vedrørende udkast til revideret bekendtgørelse om tilskud til forsøg med energieffektive transportløsninger CJE 17. februar

Ingen bemærkninger

 

       
Høring - Modtaget fra Erhvervs- og Vækstministeriet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring over forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af betalingsinstrumenter JAB 15. december Ingen bemærkninger
Høring - udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud LAC 18. juli
Høring i EU-specialudvalget for konkurrenceevne, vækst og forbrugerspørgsmål OHL 22. juni
Høring af ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af int. betalingsinstrumenter LSA 21. juni
Høring over Best Practice for Samarbejde i Fusionssager LSA/NLM 27. maj
Høring af forslag til lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. og lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LAC 26. april   

 

                       

 

Høring - Modtaget fra Erhvervs- og Vækstministeriet, Finanstilsynet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring af forslag til revidering af direktivet om markeder for finansielle instrumenter LSA 29. november Høringssvar
Høring af udkast til del af samlelovforslag til håndtering af den finansielle krise LSA 9. november
Høring bekendtgørelse om store engagementer LSA 18. oktober Ingen bemærkninger
Høring af bekendtgørelse om kapitaldækning LSA 18. oktober Ingen bemærkninger
Høring af forslag om kapitalkrav og ledelse af banker LSA 27. september Høringssvar
Høring af bekendtgørelse om obligationsudstedelse, balanceprincip og risikostyring OHL 8. juli
Høring af bekendtgørelse om finansielle virksomheders og investeringsforeningers m.v. LSA 6. juni
Høring vedr. lovforslag L 206 LSA 4. maj

 

Høring - Modtaget fra Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring vedr. forslag til program for virksomheders konkurrenceevne og SMV'er NLM 15. december
Høring af forslag til forordning om administrativet samarbejde i informationssamarbejdet LSA 19. september Ingen bemærkninger
Høring af rammenotater vedr. europæisk standardisering NLM 2. september
Kommissionens offentlige høring vedr. forberedelsen af en meddelelse om bæredygtig konkurrenceevne i bygge- og anlægssektoren samt erhvervet OHL 15. august
Høring af bygningsklasse 2020 CLY 23. juni
Høring over ændring af bygningsreglementet 2010 KBB 20. juni

 

Høring - Modtaget fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring af vejledning om Enkeltbetaling 2012 MSO 30. december Høringssvar
Høring over bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen MSO 30. december Høringssvar
Høring af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejning, klassificering, og indberetning af markedspriser for slagtekroppe af svin, kvæg og får LKK 20. december
Høring over udkast til bekendtgørelse om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) MSO 15. december Høringssvar
Høring af udkast til bekendtgørelse om tilskud til Madkulturen MDN 14. december
Bekendtgørelse om tilskud til udvikling og demonstration vedrørende det primære jordbrug og vedrørende forarbejdning HE 13. december Høringssvar
NaturErhvervstyrelsens høring over bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m. THL     9. december Ingen bemærkninger
Høring om udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer KPO/CKB 9. december
Høring af udkast til bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v. KIL 9. december Høringssvar
Høring af bekendtgørelse om betaling for kontrol med foder og foderstofvirksomheder LKK 7. december
Høring af udkast til betalingsbekendtgørelser på frø og planteområdet THL/NEM 7. december
Høring om udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til prodcen-torganisationers driftsfonde inden for frugt- og grøntsagssektoren TBL/NLM 25. november
Høring vedr. lov om ophævelse af lov om tilskud til vikarordninger inden for jordbruget GBS 22. november Høringssvar
Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse MSO 21. november Høringssvar
Høring om udkast til bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier på økologiske bedrifter KIL 14. november Høringssvar
Høring af bekendtgørelse om elektronisk fællesskema og markkort MSO 14. november Høringssvar
Høring af bekendtgørelse om ydelse af præmier for handyr KLP 4. november
Høring af bekendtgørelser vedr. frø og sædekorn THL 4. november Høringssvar
Ekstern høring vedrørende Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012 MSO 2. november Høringssvar

 

Høring - Øvrige Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring af udkast til lovforslag om ophævelse af lov om Teknologirådet MAL 2. januar
Høringsbrev over udkast til forslag til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om NemKontoordningen LAC 16. december
Høring over udkast til 800 mhz-auktionsmateriale - IT- og telestyrelsen IVM (VFL) 15. december Høringssvar
Høring over forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser CJE 9. december
Uddannelsesstyrelsen - Hørig over forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler (Kompetencebevis m.v.) CJE 9. december Ingen bemærkninger
Energinet.dk - Høring af markedsforskrifter JA 7. december
Undervisningsministeriet - Høring over forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og lov om erhvervsuddannelser CJE 22. november Ingen bemærkninger
EksportKreditFonden - Høring: Revision af OECD's aftale om eksportkreditter og miljø EEK 4. november
Arbejdstilsynet - Høring om udkast til ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder AMH 28. november

 

Høring - Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring over udkast til bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger fra Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistikregister POL 29. november