Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

2012

Oversigt over indkomne høringer

Høringer fra andre år findes her: 2015, 2014, 2013, 2011, 2010

Klik på nedenstående links for at komme direkte til høringer fra de relevante myndigheder.

Miljøministeriet, departementet 
Miljøministeriet, Naturstyrelsen 
Miljøministeriet, Miljøstyrelsen 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, departementet 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen 
Økonomi- og Indenrigsministeriet, departementet 
Klima- og Energiministeriet, Energistyrelsen 
Justitsministeriet 
Skatteministeriet 
Transportministeriet 
Transportministeriet, Trafikstyrelsen 
Udenrigsministeriet 
Erhvervs- og Vækstministeriet, departementet 
Erhvervs- og vækstministeriet, Patent- og Varemærkestyrelsen 
Erhvervs- og vækstministeriet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Erhvervs- og vækstministeriet, Finanstilsynet 
Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsstyrelsen
Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danmarks Statistik 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Finansministeriet, Digitaliseringsstyrelsen 
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelse
Øvrige 

  

 

Høring - Modtaget fra Miljøministeriet, departementet

Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Forslag til ændring af Kommissionens forordning om ændring af Rådets forordning om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handlen hermed ANC 11. juli
Høring af rammenotatvedr. ændring af af 2004-850 endosulfan SOK 6. februar
Høring om tildeling af EU-miljømærket Blomsten - TPE ANC 9.januar

  

 

 

Høring - Modtaget fra Miljøministeriet, Naturstyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring af forslag til ændring af VVM-direktivet ANC 17. december
Høring af forslag til lov om ændring af lov om planlægning - Nye muligheder i landdistrikterne mv. ANC 14. december
Høring af lovforslag om ændring af betalingsloven ANC 19. november
Hrøing af redegørelse i forbindelse med evaluering af vandsektorloven LIK 12. oktober Høringssvar
Høring om forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser BSN/NEM 5. oktober

Høringssvar

Høringssvar (kemikalier)

Høring af ny bekendtgørelse om jagttegn og bekendtgørelse om våben og ammunition, der må anvendes til jagt m.v. CKB 20. september
Høring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg SOK 5. september Høringssvar
Høring af udkast til bekendtgørelsen om håndtering af udvindingsaffald (udvindingsaffaldsbekendtgørelsen) HBJ 31. august
Høring af forslag til ændring af miljøbeskyttelsesloven (justering af godtgørelsesordningen i forbindelse med boringer) TYT 3. august Høringssvar
Høring af udkast til Danmarks Havstrategi FNP 27. august
Høring om udkast til opdateret udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelses- og habitat-områder (Natura 2000) CKB 20. august Høringssvar
Høring af forslag til Natura 2000-plejeplaner for Naturstyrelsens arealer
FNP 17. august
Høring af forslag til Natura 2000-handleplaner for skov
FNP 17. august
Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. LIK 27. juli
Lovforslag i høring - Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisiko fra vandløb og søer. LIK 27. juli
Høring over forslag til ændring af VVM-bekendtgørelse - skifergas ANC 25. juni
Høring over udkast til bekendtgørelse om overgangsordning for bræmmer langs visse vandløb og søer omfattet af vandplanerne for planperioden 2010-2015 FNP 20. juni
Høring af ændring af prisloftsbekendtgørelsen efter vandsektorloven - supplerende investeringstillæg ANC 30. april
Høring over revision af bekendtgørelse nr. 101/2011 - anmeldelsesordning i Natura 2000-områder FNP 23. april
Offentlig høring Amager Vildtreservat FNP 23. april
Høring af Udkast til cirkulære om kriterier for vurdering af statslige vådområdeprojekter FNP 12. april
Høring af ændrede bekendtgørelser samt vejledning på tilskudsordninger til skov FNP 23. marts
Høring af udkast til bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter ANC 12. marts
Høring af Kommissionens forslag til direktiv om ændring af direktiv om miljøkvalitetskrav FLG/KBA 1. marts
Høring af ændring af miljømålsloven, skovloven, lov om Natur- og Miljøklagenævnet og lov om vandløb FNP 19. februar
Høring af forslag til ny forordning om oprettelse af program for miljø- og klimaindsatsen NPN 7. februar
Høring af ændring af prisloftsbekendtgørelsen efter vandsektorloven ANC 31. januar
Høring: udkast til forslag til lov om ændring af lov om planlægning (klimalokalplaner og forenkling af planloven) NPN 30. januar

 

 

 

Høring - Modtaget fra Miljøministeriet, Miljøstyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring fra Miljøstyrelsen af udkast til to nye bekendtgørelser - luftforurening fra fyringsanlæg og brændeovne MSK 11. januar
Høring af Kommissionens forslag til 7. miljøhandlingsprogram NPN 7. januar (2013)
Høring af udspil til ny sprøjtemiddelstrategi TYT 18. januar (2013)
Høring - 3 bekendtgørelser på affaldsområdet HBJ 28. november
Høring - ændring af bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen TYT 21. november Høringssvar
Høring af udkast til ny beholderkontrolbekendtgørelse og udkast til ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen ANC 12. november
HØRING: Nyt udkast til bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler TYT 22. oktober Høringssvar
Høring over 12 bekendtgørelser vedr. miljøregulering af virksomheder og husdyrbrug (IED-implementering) ANC 12. oktober
Høring af forslag til ændring af lov om kemikalier NEM 5. oktober
Ekstern høring - ændring af miljøbeskyttelsesloven (genbrugspladser og gebyrhjemmel) HBJ 27. juli  
Høring af udkast til bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål og udkast til vejledning om miljømål og servicemål ANC 24. august  
Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug ANC 20. august
Offentlig høring af udkast til Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi HBJ 17. august  Høringssvar
Høring af RoHS-bekendtgørelsen ANC 13. august Ingen bemærkninger
Høring af Kommissionens meddelelse om kombinationseffekter af kemikalier TYT 6. august
Høring over pantbekendtgørelse HSA 3. august Høringssvar
Høring af opdateret national implementeringsplan for Stockholmkonventionen SOK 3. august Ingen bemærkninger
Ekstern høring af ændring af 3 bekendtgørelser 11. maj
Høring over ansøgning om forsøgsudsætning af genetisk modificeret byg BSN 27. april Høringssvar
Høring af udkast til nye bestemmelser i affaldsbekendtgørelsen HBJ 25. april
Høring af ændring af bekendtgørelse om overførsel af affald HBJ 10. april
Høring af udkast til ny husdyrgødningsbekendtgørelse ANC 10. april
Høring af forslag til ændring af bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter ANC 9. marts Ingen bemærkninger
Kommissionens forslag til ny handlingsplan for miljøteknologi (Eco-AP HBJ 24. januar
Miljøstyrelsens høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler SOK 13. januar Høringssvar
Høring af ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen samt bekendtgørelse om offentlighedens inddragelse ved udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet ANC 13. januar
Høring af lovforslag til implementering af IED, etablering af digitalt ansøgnings- og godkendelsessystem, afgitringer ved dambrug og regler om uorganisk gødning NPN 4. januar

 

 

 

Høring - Modtaget fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, departementet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar

Skriftlig høring i § 2-udvalget (landbrug)

LSA/JL 4. juli
Skriftlig høring i § 2-udvalget (landbrug) LSA/JL 4. juli  
Skriftlig høring i Den Nationale Komité for Landbrugsdyr vedr. notat om rådskonklusioner om dyrevelfærd CHN 30. maj
Skriftlig høring i § 2-udvalget (landbrug) vedr. notat om CAP-reform NLM 11. april
Høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om udendørs hold af svin CHN 8. marts
Skriftlig høring i §2-udvalget (landbrug) vedr. notat om informationsnet for landøkonomisk bogføring NLM 6. marts
Skriftlig høring i § 2-udvalget (landbrug) vedr. notat om EU strategi IPPC (plantesundhed) NLM 7. februar
Høring over notat om formandskabets arbejdsprogram for første halvår af 2012 samt notat om Kommissionens strategi for beskyttelse af dyr og dyrevelfærd for 2011-2015 JME/NLM 10. januar

 

 

Høring - Modtaget fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring over bekendtgørelse om dyreforsøg og bekendtgørelse om forretningorden for Rådet for Dyreforsøg POL     2. januar (2013)
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme og lov om dyrlæger POL 2. januar (2013)
Høring af ændring af tidsfrist for krav om udlevering af pasningsvejledning fra dyrehandlere POL 12. december Ingen bemærkninger
Høring af udkast til ny betalingsbekendtgørelse POL 12. december
Høring af bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket SKO 12. december Høringssvar
Høring af udkast til ny version af bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater SKO 11. december Høringssvar
Høring over bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr POL 10. december
Høring af udkast til vejledning om væksthæmning af listeria mynocotogenis SKO 4. januar Høringssvar
Høring over ny certifikatpapirbekendtgørelse (fødevarer, levende dyr eller biprodukter m.v.) SKO 7. december Høringssvar
Høring af revideret udkast til vejledning i relation til parasitter i fiskevarer SKO 5. december
Høring om novel food - zeaxanthin SKO 5. december
Høring af hygiejneforordningen så vidt angår krav til frosne animalske fødevarer SKO 3. december Høringssvar
Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. MOL 3. december Høringssvar
Høringer om GMO - raps og sojabønner BSN 3. december

Høringssvar raps

Høringssvar soja

Høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelse m.v. af personer, der er beskæftiget i minkfarme, samt uddannelse af personer, der fører direkte tilsyn med aflivning af pelsdyr i pelsdyrfarme POL 30. november
Høring om novel food - chia-frø SKO 29. november
Høring om Kommissionens forslag vedrørende sundhedsanprisninger: Vejledning om artikel 10 SKO 28. november
Høring om grænseværdier for pesticidrester         SKO 28. november
Tre nye høringer om grænseværdier for pesticidrester     SKO 27. november Høringssvar
Høring af tilladelse til at visse medlemsstater reviderer deres årlige BSE-overvågningsprogrammer BSN 26. november Høringssvar
Høring af forslag til ændringer af forordning om intensiveret offentlig kontrol af visse ikke-animalske fødevarer og foderstoffer SKO 26. november Høringssvar
Høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger     BSN 21. november Høringssvar
Skriftlig høring - kapitler til OIE's Terrestrial Animal Health code CHN 19. november
Høring om tilsætningsstoffer m.v. til fødevarer SKO 19. november
Høring vedr. udkast til vejledning om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer (fødevarer med tilsatte vitaminer, mineraler m.m.) SKO     12. november
Høring vedr. udkast til ny bekendtgørelse om tilsætning af jod til husholdningssalt og salt i brød og almindeligt bagværk m.v. SKO     12. november
Høring vedr. udkast til ny bekendtgørelse om slankekostprodukter SKO     12. november
Høring vedr. udkast til ny bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål SKO 12. november
Høring vedr. udkast til ny bekendtgørelse om bekendtgørelse om forarbejdet børnemad til spædbørn og småbørn      SKO     12. november
Høring vedr. udkast til ny bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn SKO     12. november
Høring vedr. udkast til ny bekendtgørelse om fødevarer til særlig ernæring SKO 12. november
Høring vedr. udkast til ny bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer SKO 12. november
Høring om desinfektionsmidler MDN 8. november
Høring af opdateret forslag om retningslinjerne for GMO-ansøgninger BSN 24. oktober
Høring af EU-Kommissionens vejledning om formuleringen 'tydeligt forurenende' i relation til parasitter i fiskevarer SKO 9. oktober Ingen bemærkninger
Høring over forslag til ændring af lov om forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden CHN 9. oktober
Høring vedr. ændring af honning-direktivet THL 8. oktober Høringssvar
Høring over forslag til tilladelse af markedsføring af dihydrocapsiate og lactoferrin som novel food ingredienser SKO 4. oktober Høringssvar
Høring om bekendtgørelse om mælkeprodukter m.v. JHC 1. oktober
Høring over grænseværdier for E301 i D-vitaminpræparater SKO 28. september Høringssvar
Høringer om grænseværdier for pesticidrester SKO 25. september Høringssvar
Høring af udkast til ny bekendtgørelse om bekæmpelse af bluetongue POL, FTS 10. september Høringssvar
Høring vedr. soja 40-3-2 til dyrkning BSN 7. september Høringssvar
Høring vedr. GMO majs MIR 162 BSN 7. september Høringssvar
Høring vedr. GMO bomuld MON531xMON1445 BSN 7. september Høringssvar
Høring af grænseværdi for tilsætningsstoffer i visse fødevaregrupper og til visse tilsætninger SKO 3. september
Høring af forslag til ændringer af forordning om intensiveret offentlig kontrol af visse ikke-animalske fødevarer og foderstoffer (kål) SKO 27. august
Høring over ny bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder POL/HBJ 24. august
Høring af udkast til bekendtgørelse om miltbrand JD 23. august
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om fødevarer og lov om hold af dyr SKO 17. august
Bekendtgørelse om naturligt mineralvand,  kildevand og emballeret drikkevand SKO 15. august
Høring på høringsportalen af udkast til ændring af TSE forordningens bilag I KKR 15. august  

Høringer om ændring af bekendtgørelser vedr. nedbringelse af antibiotikaforbrug i svinebesætninger og sundhedsrådgivningsaftaler for kvæg- og svinebesætninger

POL 13. august Høringssvar
Høring om udkast af ændring af plastforordningen LIH 7. august Høringssvar
Høring af EU-USA ækvivalens projekt for 'Grade A' mælk og mælkeprodukter JHC 31. juli
Høring af New Zealands ændrede sundhedsregler ift. æg HBU 30. juli
Høring fra Fødevarestyrelsen (Betalingsbekendtgørelsen - ændrede takster i slagtehuse og finansiering af eksportbistand) LKK/JVP 26. juli Høringssvar
Høring om forekomst af pesticider i fødevarer og foder SKO/POL 20. juli
Høring af bekendtgørelse om uddannelse for personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter LHN 11. juli Høringssvar
Høring af vejledning til håndtering af kritisk resistente salmonella hos kvæg LHN 29. juni Høringssvar
Notifikation vedr. svinekød og sydafrika MOL 28. juni
Div. høringer om toksiner i figner og korn samt grænseværdier SKO 27./28. juni Ingen bemærkninger
Høring om tilsætninsstoffer SKO 27. juni
Høring fra Fødevarestyrelsen (ændrede takster i 3 bekendtgørelser om betaling for kontrol m.v.) POL 21. juni
Høring om mykotoksiner i fødevarer SKO 21. juni
Høring af forslag Sanco 10976 2012 vedr. EU mål for reduktion i salmonella i kalkunflokke MNB 8. juni
To høringer om grænseværdier for pesticider i fødevarer SKO 1. juni
Høring af forslag til ændringer af forordningen om intensiveret offentlig kontrol af visse ikke-animalske fødevarer og foderstoffer SKO 31. maj
Høring af lov om hold af hest - evaluering POL 31. maj
Høring af udkast til vejledning om fødevarehygiejne LMJ 30. maj
Høring af forslag til bekendtgørelse om ornestationer og ind- og udførsel af ornesæd LHN 25. maj Høringssvar
Høring af udkast til ændring af prøveudtagnings- og analyseforordningens bilag VI - ny PCR-metode POL 25. maj
2 nye høringer om tilsætningsstoffer SKO 21. maj
Høring af næringsdeklaration SKO 21. maj
Høring om tilpasning af Lissabontraktaten til "morgenmadsdirektiverne" SKO 2. maj
For comments: draft EU proposals of certificates for breeding cattle and bovine semen for export to the CU LKK 30. april Intet L&F svar
Høring af bekendtgørelse om salmonella hos svin VIM 24. april Høringssvar
Høring af ændret bekendtgørelsesudkast til en ny bekendtgørelse om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza MNB 24. april
Høring af tilladelse til markedsføring af GMO soja BSN 23. april
Høring over revideret bekendtgørelse om eksport af fødevarer og vejledning hertil LMJ 20. april Høringssvar
Høring vedr. tilladelse til markedsføring af gamma cyclodekstrin som novel food ingrediens SKO 18. april
Høring over udkast til gennemførelsesbestemmelser for anvendelsen af artikel 16 i berigelsesforordningen SKO 17. april
Høring over fastsættelse af grænseværdier for diverse fødevaretilsætningsstoffer SKO 12. april Ingen bemærkninger
Høring: EU draft comments to EGY/47 FTS 30. marts Høringssvar
Høring af ny betalingsbekendtgørelse LKK 26. marts
Høring af nye reviderede importkrav vedrørende mælk og mælkprodukter til Indien JHC 23. marts
Høring over forslag til ændring af grænseværdier for radioaktivitet i fødevarer afsendt fra Japan SKO 21. marts
Høring af udkast til ændring af TSE forordningens bilag I og IV - lempelse af foderforbuddet POL 20. marts
Høring af Kommissionens forslag til forordning om ikke-kommerciel transport af selskabsdyr samt forslag til ændring af direktiv 92/65/EØF POL 16. marts
Høriung af udvidelse af Memoranda of Understanding mellem EU og Rusland til Toldunionen LKK 12. marts
Høring af liste over ikke-understøttede aromastoffer, der ikke vil blive optaget på EU-listen SKO 9. marts
Høring over forslag til ændrede grænseværdier for en række pesticidrester SKO 5. marts
Høring over forslag til ændring af forordning om intensiveret offentlig kontrol af visse ikke-animalske fødevarer og foderstoffer SKO/POL 2. marts
Høring - fire forslag fra Kommissionen vedrørende produktion af spiseklare spirer TBL (Dansk Gartneri) 29. februar
Høring af udkast til ændring af TSE forordningens bilag I og IV - lempelse af foderforbuddet POL 27. februar
Høringer om grænser for indhold af coccidiostatika SKO 22. februar
Høring af tilladelse til fortsat markedsføring af eksisterende fødevare- og foderprodukter fremstillet af GMO bomuld BSN 17. februar
Høring af Avl af svin, delrapport januar 2012 POL/AHV 16. februar
6 høringer om tilsætningsstoffer SKO 9. februar
Høring af forslag til ændring af forordning om kemiske forureninger i fødevarer SKO 6. februar
Høring af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fødevarehygiejne (frosne hindbær og spiseklare spirer) SKO 5. februar
Høring af liste over ikke-understøttede aromastoffer, der ikke vil blive optaget på EU-listen SKO 31. januar
Høring om opdatering af bekendtgørelsen om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer SKO 27. januar Høringssvar
Høring af ny bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder LHN 22. januar Høringssvar
Høring af bekendtgørelse om salmonella i kvæg m.m. FTS 16. januar Høringssvar
Bekendtgørelse om Aujezkys sygdom og svinepest PTC 11. januar Høringssvar
Foreløbing høring af EU-liste over aromastoffer til anvendelse i eller på fødevarer BSN 4. januar
Høring af overgangsforanstaltninger for aromaer og udgangsmateriale SKO 4. januar
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr og lov om dyrlæger LHN 2. januar Høringssvar

 

 

Høring - Modtaget fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Ekstern høring over udkast til ny bekendtgørelse om godkendelse af virksomheder og deres medarbejdere til bedriftsrådgivning og til at udarbejde naturplaner 19. december
Høring fra NaturErhvervstyrelsen om forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække KBA 19. december
Høring over udkast til ny bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme og ny landinspektørbekendtgørelse KBB 13. december
Høring over forslag til bekendtgørelser om betaling for kontrol på planteområdet m.m. THL 10. december Ingen bemærkninger
Høring af bekendtgørelse om oprettelse af producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer i mælkesektoren JHC 10. december
Høring om udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (OM-bekendtgørelsen) LHO 7. december Høringssvar
Høring om udkast til ændring af bekendtgørelsen fra 2007 om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder KMM 28. november
Høring om ændring af visse bekendtgørelser for arealbaserede ordninger for landdistriktsstøtte JMD 27. november
Høring af Kommissionens forslag til stramninger i økologikontrollen LHO 26. november Høringssvar
Høring om udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier på økologiske bedrifter LHO 21. november Høringssvar
Høring om udkast til ændringsbekendtgørelser som følge af revisionsklausul og lov om randzoner og som vedrører tilskudsordningerne for omlægning til økologisk jordbrug, miljøbetinget tilskud og braklagte randzoner langs vandløb og søer MJK 14. november
Høring om udkast til ændring af bekendtgørelsen fra 2010 om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding og udkast til ændring af bekendtgørelsen fra 2012 om tilskud til fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold MJK 14. november
Høring om udkast til ændring af bekendtgørelsen fra 2012 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer KPO 7. november Ingen bemærkninger
Høring om udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ-bekendtgørelsen) KBA 2. november
Høring af udkast til to ændringsbekendtgørelser - friluftsfaciliteter og vådområdeprojekter KPO 26. oktober
Høring om udkast til bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere MJK 19. september Høringssvar
Høring over Fødevareministeriets aftaler med universiteterne om forskningsbaseret myndighedsbetjening. CSE/MAL 13. september
Høring over Fødevareministeriets aftaler med universiteterne om forskningsbaseret myndighedsbetjening CSE 3. september
Høring om udkast til ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold FNP 31. august
Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2012/2013 og om plantedække KBA 27. august
Høring over forslag til lov om ændring af landbrugsloven og jordfordelingsloven LSA/JAB 24. august
Høring fra NaturErhvervstyrelsen over forslag til lov om ændring af lov om journal over brug af plantebeskyttelsesmidler og eftersyn af udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget TYT 24. august
Høring fra NaturErhvervstyrelsen af udkast til ændringsbekendtgørelser på området for frø og sædekorn THL 5. juli Høringssvar
Høring over udkast til bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2012/2013 og om plantedække samt høring af vejledning til gødsknings- og harmoniregler for planperioden 2012/2013
KBA 22. juni Høringssvar
Høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler LAB (VFL) 6. juni Høringssvar
Høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af biogasbekendtgørelsen BSN 25. maj
Supplerende høring af udkast bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v. LHO 21. maj Høringssvar
Udkast til bekendtgørelse om mælkekvoter i høring 11. maj
Høring vedrørende bekendtgørelse om tilskud til statslige vådområdeprojekter FNP 18. april
Høring over udkast til bekendtgørelser om tilskud til bevaring af hus-dyrgenetiske ressourcer og bevaring af brun Læsøbi MAL/BSN 26. marts
Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kryds-overensstemmelse MSO 29. februar Høringssvar
Høring over forslag til lov om ændring af lov om randzoner FNP 24. februar
Høring om udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning FNP 17. februar
Ekstern høring om Retteblad til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012 MSO 13. februar Høringssvar
Høring af udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold og bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold FNP 31. januar
Høring af Udkast til ø-støtte vejledning HE 30. januar
Høring af "Vejledning om tilsagn til de 5-årige miljø og økologiordninger 2011" NPN/KIL 24. januar
Høring af til forslag til ændring af Økologiforordningen nr. 889 (særligt vedrørende brug af ikke-økologisk foder) LHO 23. januar Høringssvar
Høring vedrørende bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende fosforvådområder FNP 23. januar
Høring om udkast til ændring af bekendtgørelse om tilskud jordbrugere på visse småøer HE 16. januar Høringssvar
Høring af Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 MSO 16. januar
Høring om udkast til ændringsbekendtgørelser vedrørende:Bekendtgørelse om tilskud til natur- og miljøprojekter .Bekendtgørelse om tilskud til netværksaktiviteter og tilskud til fremme af afsætning af fødevarer omfattet af en EU-kvalitetsordning HE, LSA 13. januar Høringssvar - natur- og mijøprojekter
Høring om udkast til bekendtgørelser om særlig støtte til landbrugere KMM 10. januar
Høring om udkast til ændringsbekendtgørelser til 19 bekendtgørelser for arealbaserede tilskudsordninger om miljøvenligt landbrug under Landdistriktsprogrammerne MSO 9. januar
Høring af Vejledning til Fællesskema 2012 MSO 4. januar

Høringssvar

 

 

Høring - Modtaget fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, departementet  Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring over udkast til lov om ændring af lov om frikommuner FMO 8. november Høringssvar
Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport LHN 18. juli Høringssvar
Høring af forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat KBB 9. maj Høringssvar
Skriftlig høring i Den Nationale Komité for Landbrugsdyr vedr. notat om rådskonklusioner om dyrevelfærd POL 30. april
Høring i forbindelse med evaluering af kommunalreformen - regional udvikling JAB 27. april
Høring: Forslag til lov om ændring af regionsloven JAB 10. april
Høring: Forslag til lov om ændring af lov om forpligtende kommunale samarbejder og lov om inddelinger af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder JAB 30. marts

 

 

 

Høring - Modtaget fra Klima- og Energiministeriet, Energistyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring ny projektbekendtgørelse             JA 1. januar
Høring over forslag til ændring af lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love (Rammer for kystnære vindmøller, revision af værditabs- og køberetsordningerne m.v.) JA 19. december
Høring af forslag til ændring af byggelov og lov om bygnings- og boligregistrering JAB 17. december
Høring - tre bekendtgørelser på CO2-kvoteområdet MSK 7. december Høringssvar
Høring - bekendtgørelse om bæredygtighed mv. til biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO2-kvoter TYT             7. december Høringssvar
Høring angående udkast til bekendtgørelse om godkendelsesordninger for virksomheder monterer små vedvarende energianlæg JA 4. december
Høring - bekendtgørelse om CO2-kvoter tildelt til varmeproduktion MSK 23. november Høringssvar
Høring over forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven JA 26. november
Høring over ændringer af bygningsreglementet CLY 26. november
Høring over forslag om ændring af Brændstofsdirektivet og VE-direktivet TYT 7. november

Høringssvar
Bilag 1
Bilag 2

Høring vedr. bekendtgørelser om Godkendelsesordningen for byggevarer i kontakt med drikkevand ANC 26. oktober
Høring over forslag til ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. - revision af værditabs- og køberetsordningerne m.v. JA 22. oktober
Udkast til forslag til lov om ændring af elforsyning og lov om naturgasforsyning (udstedelse af forsyningspligtbevillinger) MSK 10. oktober Høringssvar
Høring: bekendtgørelse om naturgasforsyningssikkerhed MSK 24. september Høringssvar
Høring om udkast til to bekendtgørelser om olieberedskab, dels om delegation af administrative opgaver til den centrale lagerenhed og dels om lagringspligt m.v. JA 21. september
Høring af ny prisloftbekendtgørelse MSK 4. september Ingen bemærkninger
Høring af EU-Kommissionens forslag til ændring af kvotehandelsdirektivet MSK 31. august Høringssvar
Høring af ændring af selvevalueringsbekendtgørelsens bilag 2 og 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSK 15. august Høringssvar
Lov om CO2-kvoter MSK 15. august  Høringssvar
Høring over ændring af bekendtgørelse om biobrændstoffers bæredygtighed TYT 22. juni Ingen bemærkninger
Høring om udkast til bekendtgørelse om fastsættelse af regler om lagringspligt for olie og udpegning af den centrale lagerenhed JA 18. maj
Høring af lovforslag vedr. ændring af varmeforsyningsloven om undtagelse af anlæg til forbrænding af farligt affald fra prislofter BSN 1. maj
Høring over udkast til forslag til ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk JA 27. april Høringssvar
Høring af udkast til lovforslag til ændring af varmeforsyningsloven og byggeloven ifm energiaftalen MSK 25. april Høringssvar
Høring af forslag til lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i energiforbruget m.v JA 16. april
Høring af forslag til ændring af lov om el- og naturgasforsyning JA 16. april
Høring af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg JA 30. marts
Høring af opdatering af analysegrundlag for Alternative Drivmidler TYT 16. januar Høringssvar

 

 

Høring - Modtaget fra Justitsministeriet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring over forslag til lov om ændring af færdselsloven CJE 12. december
Høring over forslag til lov om ændring af færdselsloven og lov om fragtaftaler ved international vejtransport CJE 8. november Høringssvar

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om behandling af personoplysninger, lov om udgivelsen af en Lovtidende og en Ministerialtidende, lov om hittegods og lov om skyldneres ret til at frigøre sig ved deponering (Effektiv Administration mv.)

FMO 21. september Høringssvar
Høring over betænkning om gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner OHL 19. september
Høring over Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (generel forordning om databeskyttelse) HSA 1. juli Høringssvar
Høring over Europarådets Databeskyttelseskomites (T-PD) forslag til modernisering af den europæiske konvention af 108-konventionen
NLM 13. juni
Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelse i transport af dyr LHN 16. januar Høringssvar
Høring over beretning fra EU-kommissionens til Europa-Parlamentet og Rådet om virkningen af transportforordningen. LHN 9. januar Høringssvar

 

 

Høring - Modtaget fra Skatteministeriet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring af udkast til ny kildeskattebekendtgørelse samt digitaliseringsbekendtgørelse på forskudsområdet NMO 21. november Ingen bemærkninger
Høring over lovforslag om sanering i erhvervsstøtte L81     KBB 20. november Høringssvar
Høring over lovforslag L 83 om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven KBB 20. november Høringssvar
Høring over L 82 - lovforslag om Afgifts- og konkurrencepakken KBB 20. november
Høring af udkast af forslag til arbejdsskadeafgiftslov     KBB 16. november
Høring af dele af fremsat lovforslag nr. L 52 af 1. november 2012 (Dagsbeviser for varebiler m.v.) NMO 9. november Høringssvar
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af kulafgiftsloven og CO2-afgiftsloven KBB 31. oktober Høringssvar
Høring af lovforslag L 10 (Omgåelse af udbyttebeskatning, gennemstrømningsselskaber og ledelsens sæde) KBB 31. oktober Høringssvar
Udkast til ændring af indberetningsbekendtgørelsen NMO 30. oktober Ingen bemærkninger
Høring af udkast til forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige andre love KBB 30. oktober

Høringssvar L&F
Høringssvar VFL

Høring af udkast til ændringer af momsbekendtgørelsen og ligningslovbekendtgørelsen (skiltning af byggeri på privat grund m.v.) KBB 19. oktober
Høring - Ændring af momsdirektivet fsv. angår en hurtig reaktiosmekanisme til bekæmpelse af momssvig KBB 17. oktober
Høring af ukast til bekendtgørelsesregler om, at der på vare- og lastbiler skal oplyses virksomhedsnavn eller -logo samt CVR-nr. CJE 21. september
Høring af lovforslag vedr. elektricitet m.m. MSK 20. september Høringssvar
Høring af lovforslag vedr. svovl MSK 20. september Høringssvar
Høring over EU-forslag til direktiv om ændring af direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer CJE 4. september Ingen bemærkninger
Teknisk høring: Forslag om ændring af EU's momsdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere KBB 24. august
Høring af lov om ændring af lov om finansiel virksomhed mv. NKS 16. august Ingen bemærkninger

Forslag til lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven (Nedsættelse af loftet over rejsefradrag, beskatning ved arbejdsudleje, øget beskatning af fri bil og beskatning af fuldt skattepligtiges udenlandske lønindkomst)

LSA 30. juli  
Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om feltlåsning LSA 30. juli  
Høring af skattereformforslag (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) HSA 30. juli Høringssvar
Høring - lovudkast om afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v. LSA 30. juli     
Ekstern høring skattereformsforslag (Ligningsloven og kildeskatteloven) LSA 30. juli  
Høring over skattereformsforslag LSA 14. august  
Høring af grund- og nærhedsnotat om EU-Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om en momsundtagelse til Danmark (dagsafgift for gulpladebiler) HSA 8. juli Høringssvar
Høring over EU-forslag til forordning om forenklede regler for registrering af køretøjer
CJE 29. juni Ingen bemærkninger
Høring af udkast til bekendtgørelse til ændringer af momsbekendtgørelsen KBB 15. juni
Høring over forslag til lov om ændring af afskrivningsloven HSA 4. juni Høringssvar
Høring af Udkast til bekendtgørelse til ændringer af momsbekendtgørelsen HSA 20. april Høringssvar
Høring over L94 forslag til ændring af registreringsafgiftsloven CJE 16. marts Ingen bemærkninger
Høring af lovforslag om initiativer til sort arbejde HSA 14. marts Høringssvar
Høring over forslag til lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler TYT 1. marts

L&F høringssvar

VFL høringssvar

Brancheudvalget for Frø høringssvar

Bilag - Konsekvenser af afgift

Høring af lovforslag om styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber, beregning af indkomsten i et fast driftssted og åbenhed om selskabers skattebetalinger m.v. KBB 22. februar
Høring af Kommissionens meddelelse om momssystemets fremtid JAB 21. februar
Høring af ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbekstaningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven KBB 10. februar Høringssvar
Høring af Lovforslag investeringsforeninger m.v. KBB 2. januar

 

 

 

 

 

Høring - Modtaget fra Transportministeriet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring over forslag til lov om offentlige veje CJE 2. oktober Høringssvar
Høring over bekendtgørelse om tilstandsrapporters udformning og indhold samt bekendtgørelse om betaling af gebyrer efter privatvejsloven CJE 13. april Høringssvar
Høring over forslag til lov om offentlige veje CJE 20. februar

  

       

 

 

Høring - Modtaget fra Transportministeriet, Trafikstyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring vedrørende EU-Kommissionens lovpakke om periodisk syn og landevejssyn af motorkøretøjer CJE 31. august Høringssvar
Høring over udkast til bekendtgørelse om fordelingen af administrationstillæg CJE 10. februar Høringssvar

 

       

 

 

Høring - Modtaget fra Udenrigsministeriet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om undtagelse af dokumenter om Investeringsfonden for Udviklingslandes forretningsvirksomhed fra lov om offentlighed i forvaltningen ASK 7. december Ingen bemærkninger
HPS-HØRING (udvidet kreds): Kortlægning af danske interesser til grund for forhandlinger om en frihandelsaftale mellem EU og Japan ADK 10. september
HPS-høring (udvidet kreds): EU/Japan-frihandelsaftale – Kommissionens udkast til forhandlingsdirektiver ADK 20. august Høringssvar
Offentlig høring om udkast til Strategi for Danmarks Udviklingssamarbejd ADK 22. april
Høring af kommercielt samarbejde med Georgien, Moldova, Armenien og Kasakhstan ADK 13. april
HPS-høring: Kortlægning af danske erhvervsinteresser ift. muligheden for at styrke handels- og investeringsforbindelser mellem EU og USA ADK 30. marts Høringssvar
Høring af forslag til lov om etablering af Institut for Menneskerettigheder JL 19. marts Høringssvar
Høring vedr. udkast til lovforslag om internationalt udviklingssamrbejde ALU 16. februar Høringssvar

 

 

 

 

 

Høring - Modtaget fra Erhvervs- og Vækstministeriet, departementet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring om Kommissionens meddelelse "EU Regulatory Fitness" CLY 21. december Høringssvar
Høring: RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92 og 93 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på visse former for horisontal statsstøtte JAB     21. december
Høring: RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning Nr. 659/1999 af 22. marts 1999 (Statsstøtte) JAB     21. december
Kommissionens høring om EU-retsakter, der er byrdefulde for SMV'er CLY/FMO 21. december
Høring om debatoplæg vedrørende EF-RETNINGSLINJER FOR STATSSTØTTE TIL FREMME AF RISIKOKAPITALINVESTERINGER I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OHL 6. december
Høring i Specialudvalget for konkurrenceevne, vækst og forbrugerspørgsmål om forslag til forordning om EU-toldkodeksen AKD 19. november
Høring angående Peer Review analyse af Servicedirektivet POL 19. november
Høring i Specialudvalget for konkurrenceevne, vækst og forbrugerspørgsmål om forslag til forordning på toldområdet ADK 15. november
Høring i Specialudvalget for konkurrenceevne, vækst og forbrugerspørgsmål om to kommissionensrapporter på toldområdet ADK 15. november
Høring i Specialudvalg (konkurrenceevne, vækst og forbrugerspørgsmål) om rådskonklusioner vedr. "Industrial Policy Communication Update: A Stronger European Industry for Growth and Economic Recovery" JAB 2. november
Høring vedr. rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse og miljømæssige støtteforanstaltninger i den generelle gruppefritagelsesforordning FMO 28. september
Høring vedr. de minimis-forordningen FMO/KBB 25. september
Høring om retningslinjer for statsstøtte til fremme af risikokapitalinvesteringer i små og mellemstore virksomheder OHL     17. september
Høring vedr. procedureforordningen JAB 17. september
Høring om retningslinjer for statsstøtte til fremme af risikokapitalinvesteringer i små og mellemstore virksomheder JAB 17. september
Høring i Specialudvalg (konkurrenceevne, vækst og forbrugerspørgsmål) om Kommissionens høring om handlingsplan for iværksætteri JAB 12. september
Høring om forslag til rådsafgørelse om revisionen af det internationale telekommunikationsreglement under verdenskonferencen om international telekommunikation eller i de forberedende instanser IVM (VFL) 7. september
Høring om Kommissionens meddelelse om nøgleteknologier BSN 10. august
Høring over lovforslag om obligatorisk digitalisering LSA 10. august  
Høring vedr. implementeringen af servicedirektivet
NLM 21. juni Ingen bemærkninger
Høring i Specialudvalg (konkurrenceevne, vækst og forbrugerspørgsmål) om Kommissionens høring om 1) EU2020flagskibet vedr. industripolitik 2) initiativ vedr. et europæisk kvalitetsmærke for turismevirksomheder og 3) kystturisme
JAB 14. juni
Specialudvalgshøring om ligestilling i børsnoterede selskaber i EU NLM 1. maj
Høring om udformningen af den fremtidige selskabsret i Europa NLM 27. april
Høring vedr. Europa-kommissionens meddelelse om forslag til et europæisk innovationspartnerskab om adgang til råmaterialer NLM 27. marts
Høring af forslag til lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.). OHL 19. marts
Høring vedr. Kommissionens reviderede forslag til en de minimis-forordning for tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse JAB 10. februar
Høring vedr. Kommissionens meddelelse om SGI NLM 2. februar
Skriftligt høring i det fungerende EU-specialudvalg for it og telekommunikation: Kommissionens forslag om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer og meddelelse om åbne data. JAB 13. januar
Høring: Kommissionens forslag til forordninger vedrørende hhv. venturekapitalfonde og sociale iværksætterfonde AMH/OHL 12. januar
Høring i Specialudvalg (konkurrenceevne, vækst og forbrugerspm) om Kommissionens forslag til ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer CJE 11. januar Ingen bemærkninger
Høring af udbudspakken JAB 11. januar
Høring af Kommissionens meddelelse "En handlingsplan for at forbedre adgangen til finansiering for SMV'er" OHL/NKS 10. januar
Specialudvalgshøring om Kommissionens årlige vækstundersøgelse JAB 9. januar Høringssvar

 

 

Høring - Modtaget fra Erhvervs- og Vækstministeriet, Patent- og Varemærkestyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring om Design Law Treaty ADK 6. december Ingen bemærkninger
Høring - gebyrændringer ved EPO CLY 3. oktober Ingen bemærkninger
Høring - ændringer i det internationale patentsystem (PCT) CLY 3. oktober Ingen bemærkninger
Høring vedr. Legal Working Group on the Madrid System HSA 15. juni Ingen bemærkninger
Høring vedr. ændringer det internationale patentsystems (PCT) regelsæt JAB 7. maj

 

 

Høring - Modtaget fra Erhvervs- og Vækstministeriet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring vedrørende Kommissionens meddelelse om Revision af direktiv om vildledende og sammenlignende reklame CLY 19. december
Høring over udkast til forslag af ændring af bekendtgørelse om offentlige indkøb (rammeaftaler mv.) FMO 17. december Høringssvar
Høring - anden del af forslag til lov om ændring af markedsføringsloven FMO 19. november Høringssvar
Høring - forslag til lov om ændring af markedsføringsloven, retsplejeloven og lov om finansiel virksomhed NMO 26. oktober Høringssvar
Høring over udkast til forslag til ændring af tilbudsloven m.v JAB 14. august
Høring af ændring af konkurrenceloven og straffeloven CLY 14. august
Høring af specialudvalg vedr. Kommissionens agenda på forbrugerområdet AT 11. juni
Høring af udkast til ændringsbekendtgørelse vedrørende udbudsdirektivet JAB 2. maj
Høring af Kommissionens forslag vedr. adgangen for varer og tjenesteydelser fra tredjelande NLM 10. april
Høring af Kommissionens udkast til vejledning om offentligt indkøb af standardiseret Informations- og KommunikationsTeknologi (IKT) JAB 22. februar
Kommissionens høring over gruppefritagelse for teknologioverførselsaftaler JAB 3. februar Ingen bemærkninger
Høring af udkast til bekendtgørelse om ordregiveres annoncering af vare- og tjenesteydelseskontrakter på den centrale udbudsplatform JAB 31. januar Høringssvar

 

 

Høring - Modtaget fra Erhvervs- og Vækstministeriet, Finanstilsynet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring af forslag til lov om finansielle rådgivere OHL 19. december
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v. NKS 19. oktober Høringssvar
Høring vedrørende Kommissionens meddelelse om Akten for Det Indre Marked II - Sammen om ny vækst CLY 19. oktober
Høring af bekendtgørelse om skriftlige interne regler i henhold til hvidvaskloven FMO 7. september Høringssvar
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme og forskellige andre love (Sammenlægning af Det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet, øget offentlighed omkring Finanstilsynets arbejde, Finanstilsynets varetagelse af opgaver mod betaling m.v.)  NKS 5. september Høringssvar
Høring vedrørende bekendtgørelse om hvilke fysiske og juridiske personer der kan udføre tjenesteydelser i forbindelse med værdipapirhandel på erhvervsmæssigt grundlag uden tilladelse efter lov om finansiel virksomhed OHL     20. maj
Høring vedrørende bekendtgørelse om hvilke instrumenter og kontrakter ud over dem, der er nævnt i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed, pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber må udføre tjenesteydelser OHL 20. maj
Høring af forslag til lov om garantifond for indskydere og investorer m.v. NKS         2. januar Ingen bemærkninger

 

 

Høring - Modtaget fra Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsstyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring vedrørende Europa-Kommissionens forslag til direktiv om forbedring af kønsbalancen blandt bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber CLY             28. november Høringssvar
Lovforslag vedr. Markedsmodningsfonden CSE 21. november Høringssvar
Høring i Specialudvalg (konkurrenceevne, vækst og forbrugerspørgsmål) om Kommissionens meddelelser om industripolitik og konkurrenceevne JAB 26. oktober
Høring om ny indberetningsbekendtgørelse IVM (VFL) 19. september
Høring af udkast til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhversstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed samt vejledning hertil CLY 1./15. august
Høring: Revisorkommissionens rapport med forslag til en moderne revisorudd LSA 15. august  
Høring af udkast til lovforslag om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven NKS 13. august

Høringssvar

Høringssvar - VFL

Høring over kvinder i bestyrelse AMH 20. august Høringssvar 
Høring af udkast til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhversstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed samt vejledning hertil SAJ 1. august  
Høring af bekendtgørelse for mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd AMH 24. august  Høringssvar
Offentlig høring om et EU-initiativ til at reducere omkostningerne ved udrulning af højhastigheds bredbånd NLM 21. juni
Høring vedr. bedre forvaltning (governance) af det indre marked NLM 21. juni Ingen bemærkninger
Høring af udkast til bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v OHL 20. juni
Høring over vejledning til bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester IVM 18. juni
Evaluering af selskabsloven af 2009 JAB 23. april
Høring af udkast til bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber (medarbejderbekendtgørelsen) JAB 23. marts
Høring over udkast til nyt frekvenspolitisk rammemandat IVM (VFL) 9. marts
Høring om Forslag til den Europæiske almennyttige fond NLM 23. februar
Høring af nedlæggelse af specialudvalget for etablering og tjenesteydelser NLM 8. februar
Høring af forslag til ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v. (lukkeloven) LSA 31. januar
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven og værdipapirhandelsloven OHL 25. januar
Høring af Lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd og Ændring af årsregnskabsloven (redegørelse om samfundsansvar) AMH 23. januar
Høring i EU-specialudvalget for konkurrenceevne, vækst og forbrugerspørgsmål vedrørende den fremtidige dagsorden for smart regulering i EU JAB 9. januar
Høring om Europa-Kommissionens forslag til nye regler på revisionsområdet NLM 5. januar

 

 

Høring - Modtaget fra Økonomi- og Indenrigsministeriet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring vedr. udkast til forslag til lov om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner MAL 10. februar

 

 

Høring - Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring af ændring af lægemiddel- og apotekerloven (afgift på antibiotika)             POL 5. december Høringssvar
Høring af forslag til ændring af lægemiddelloven mv. (Vedr. lægemidler til dyr) POL 7. marts Høringssvar

 

 

Høring - Finansministeriet, Digitaliseringsstyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring over lovforslag om obligatorisk digitalisering LSA 10. august  
Høring over EU-Kommissionens forslag til forordning om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked
NLM 1. august
Høring: Bidrag til national handlingsplan for 'Open Government' JAB 29. februar
Digitaliseringsstyrelsen - Høring over forslag til lov om Offentlig Digital Post JAB 10. februar

 

Høring - Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelse Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring over udkast til bekendtgørelse om klageadgang efter lov om forskningsrådgivning m.v. MAL 7. januar (2013)         Ingen bemærkninger
Udkast til lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner m.fl. KTA 3. december Høringssvar
Høring af forslag til ændring af forskellige uddannelsesinstitutionslove og lov om energipolitiske foranstaltninger (Hjemmel til sammenlægning og spaltning af institutioner m.v.) KTS 4. september Høringssvar

 

 

Høring - Øvrige Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Energinet.dk - Offentlig høring af ændringer i forskrift H1 JA 19. december
Ministeriet for Børn og Undervisning - Høring over Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, lov om erhvervsuddannelser og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats CJE         21. november Høringssvar
Ministeriet for Børn og Undervisning - Høring over forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Praktikcentre og hurtigere optagelse til skolepraktik m.v.) CJE 16. november Ingen bemærkninger
Arbejdstilsynet - Høring vedrørende forslag til ændring af arbejdsmiljøloven AMH 5. november
Sikkerhedsstyrelsen - Høring over ophævelse af 4 måletekniske direktiver SOK 1. oktober
Arbejdstilsynet - Høring vedr. forslag til lov om indretning m.v. af visse produkter NLM 11. september
Energinet.dk - Offentlig høring af aktøraftaler og sanktionsoversigter i markedsforskrifter. JA 7. september
Ministeriet for Ligestilling og Kirke - Høring over forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd AMH 20. august Høringssvar
Høring over lovforslag om ændring af lov om bygningsfredning (administrative forenklinger) NPN 20. august
Råstofplan 2012 NPN 24. august  
EU-Kommissionen, DG Trade - Høring af EU-Vietnamfrihandelsaftale ADK 17. august Høringssvar
Høring af principper for beregning af gasnødforsyningstariffer MSK 15. august Høringssvar

Høring om tiltag til at fremme efterspørgslen på innovative europæiske produkter og tjenesteydelser

LSA 10. august  
Høring over 4 bekendtgørelser i forbindelse med implementering af den nye stormflodsordning ANC 23. juli
Høring over bekendtgørelse om behandling af sager om oversvømmelse fra vandløb og søer ANC 23. juli
Ministeriet for Børn og Undervisning - Høring over udkast til bekendtgørelse om Tvistighedsnævnet CJE 28. juni Ingen bemærkninger
Høring - udkast til bekendtgørelser inden for lægemiddelområdet - lægemiddelovervågning POL 25. juni
Høring af udkast til ny bekendtgørelse om standardvedtægt for institutioner for erhvervsrettet uddannelse
CJE 22. juni Ingen bemærkninger
Høring af udkast til national forebyggende handlingsplan og nødplan for det danske naturgassystem JA 25. maj
Sundhedsstyrelsen - Høring 2. udgave af Sundhedsstyrelsens MRSA-vejledning Jan Dahl/VSP 25. april
Beredskabsstyrelsen - Høring af udkast til bekendtgørelse om afbrænding af halm m.v. ANC 13. april
Høring af udkast til lovforslag om ophævelse af lov om Teknologirådet MAL 2. januar
MEP Morten Messerschmidt - Høring af Kommissionens rapport vedr. kontrollen med anvendelse af EU-retten NLM ??