Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

2013

Oversigt over indkomne høringer

Høringer fra andre år findes her: 2015, 2014, 2012, 2011, 2010

Klik på nedenstående links for at komme direkte til høringer fra de relevante myndigheder.

Miljøministeriet, departementet 
Miljøministeriet, Naturstyrelsen 
Miljøministeriet, Miljøstyrelsen 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, departementet 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen 
Økonomi- og Indenrigsministeriet, departementet 
Klima- og Energiministeriet, Energistyrelsen 
Justitsministeriet 
Skatteministeriet 
Transportministeriet 
Transportministeriet, Trafikstyrelsen 
Udenrigsministeriet 
Erhvervs- og Vækstministeriet, departementet 
Erhvervs- og vækstministeriet, Patent- og Varemærkestyrelsen 
Erhvervs- og vækstministeriet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Erhvervs- og vækstministeriet, Finanstilsynet 
Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsstyrelsen
Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danmarks Statistik 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Finansministeriet, Digitaliseringsstyrelsen 
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelse
Øvrige 

  

 

Høring - Modtaget fra Miljøministeriet, departementet

Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring om nanomaterialer SOK 16. januar
Høring om interkalibreringsresultater SOK 18. januar
Høring om aktivstofferne bixafen, mandipropamid og ametoctradin THL 21. januar
Høring om gennemførelse af den europæiske skolefrugtordning SKO 16. januar Høringssvar
Høring om udkast til lovforslag vedr. regelforenkling på natur- og miljøområdet ANC 27. februar
Høring om Kommissionens forslag om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag VI til CLP forordningen MDC 8. februar
Høring om rammenotat om kosmetiske produkter SKO 5. februar
Høring om Kommissionens forslag til finansiel disciplin NLM 16. april Høringssvar

  

 

 

Høring - Modtaget fra Miljøministeriet, Naturstyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring af 3 bekendtgørelser ved henholdsvis artsfredning, erhvervsmæssig konservering og fuglhold KPO 15. februar Høringssvar
Høring af udkast til bekendtgørelse om tilsyn med 2m-bræmmer langs vandløb og søer EJO 18. januar
Høring af tre bekendtgørelser om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af projekter vedr. tag- og overfladevand m.v. LIK 15. januar
Høring af vejledning om klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner MSK 24. januar
Høring af udkast til ny bekendtgørelse om regulering på Amager KPO     15. februar Høringssvar
Høring over forslag til ændring af miljømålsloven - forenkling af planprocessen af Natura 2000-planer KPO 15. februar
Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. KPO     4. marts Høringssvar
Høring om ændring af bekendtgørelser om kriterier for vurdering af kommunale fosforvådområdeprojekter og om kriterier for statslige vådområdeprojekter KMM 1. marts Høringssvar
Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen KPO 8. april  
Høring af udkast til direktiv om marin fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning EJO  17. april  
Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering EJO  15. april  

Høring af udkast til ny bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn

KPO 6. maj Høringssvar
Høring af bekendtgørelse om ændring af vandløbsindsatser i vandplanerne EJO 10. juni  
Høring af udkast til ny bekendtgørelse om Gyldensteen Strand Vildtreservat KPO 21. juni  
Høring af bekendtgørelse om ændring af vandløbsindsatser i vandplanerne FMO 10. juni Høringssvar
Høring af udkast til bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning KPO 17. juli Høringssvar
Høring af ændring af bekendtgørelse om beskyttede
naturtyper vedrørende frikommuneforsøg og digital annoncering i forbindelse med
udpegning af beskyttede vandløb
MJK 19. august Høringssvar
Spildevandstilladelser HBK 16. september Høringssvar
Høring af forordning om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikke-hjemmehørende arter KPO 10. oktober Høringssvar
Høring af forslag til lov om vandforsyning og lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder
HBK
11. oktober
Høringssvar
Høring af forslag til lov om vandplanlægning
NPN
11. oktober
Høringssvar
Høring af forslag EU-skovstrategi KPO 22. oktober Høringssvar

 

 

 

Høring - Modtaget fra Miljøministeriet, Miljøstyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Anvendelse af indtægtsført pant m.v.) FMO 17. januar
Høring: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om forurenet jord MJK 11. januar
Høring fra Miljøstyrelsen af udkast til to nye bekendtgørelser - luftforurening fra fyringsanlæg og brændeovne THL 11. januar Høringssvar
Høring af udkast til lovforslag om ændring af kemikalieloven (Opbevaring af bekæmpelsesmidler ved salg, autorisationsordning for forhandlere, erhvervsmæssige brugere og rådgivere vedrørende bekæmpelsesmidler, samt bødeskærpelse) TYT     7. januar
Høring af Kommissionens forslag til 7. miljøhandlingsprogram NPN 7. januar
Faglig høring af 9 kortlægningsrapporter - uønskede stoffer     CBO 4. januar
Høring om tilskud til miljøeffektiv teknologi HBJ 20. marts  Høringssvar
Høring af udkast til ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen ANC 13. maj  
Høring af vejledning om miljøtilsyn ANC 20. juni  
Høring vedrørende bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsmæssige brugere af
plantebeskyttelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af plantebeskyttelsesmidler
CBO 6. juni 2013 Høringssvar
Høring vedrørende husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen ANC 3. juni Høringssvar
Høring vedr. miljøtilsyn ANC 20. juni Høringssvar
Høring af udkast til byggeblad for gyllebeholdere ANC 11. juli Høringssvar
Høringssvar til ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny bekendtgørelse med lister over
regulerede aktivstoffer
THO 16. august Høringssvar
Høring om gebyrer for behandling af biocidsager CBO 28. august Høringssvar 
Høring vedr. ansøgning om tilladelse til import af afskårne GM nelliker BSN 22. oktober Høringssvar
Bekendtgørelse om syn af sprøjteudstyr CBO 26. november Høringssvar
Høring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og indførelse af gebyrer på pesticidmidler. CBO 9. december Høringssvar

 

 

 

Høring - Modtaget fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, departementet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring af §2-udvalget vedrørende det irske formandskabsprogram NLM 16. januar Høringssvar
Høring af forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere CBO 14. juni Høringssvar
Høring af §2-udvalget vedrørende Kommissionens forslag vedrørende det litauiske formandskabsprogram for 2. halvår 2013 NLM 3. juli Høringssvar
Høring af §2-udvalget vedrørende Kommissionens forslag til ændring af de minimis-støtte i landbrugssektoren NLM 30. september Høringssvar

 

 

Høring - Modtaget fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring af tilladelse til markedsføring af visse GMO fødevarer BSN 25. januar Høringssvar
Høring af bekendtgørelse om tilsætning af visse andre tilsætningsstoffer end vitaminer og mineraler SKO 17. januar Høringssvar
Høring vedr. forslag om ændring af forordning om handelsnormer for olivenolie m.fl SKO 14. januar
Høring om bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v. LHO 9. januar Høringssvar
Høring over bekendtgørelse om dyreforsøg og bekendtgørelse om forretningorden for Rådet for Dyreforsøg POL     2. januar
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme og lov om dyrlæger POL 2. januar Høringssvar
Høring over EU-forslag til nye beskyttelsesforanstaltninger for så vidt angår offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer SKO     4. januar Høringssvar
Høring over ændring af bekendtgørelse om eksport af fødevarer JME         25. januar
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter JVP 25. januar                     
USA/2487 - USA - Antimicrobial treatment of fruits and vegetables SKO 29. januar
Høring over ny foderrestriktionsbekendtgørelse SKO 31. januar Høringssvar
Høring over ny fødevarerestriktionsbekendtgørelse SKO 31. januar Høringssvar
Høring om udkast til bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil MNB 18. februar Høringssvar
Høring vedrørende udkast til vejledning om anvendelsen af Nøglehulsmærket SKO 5. marts
Høring om særlige bestemmelser om offentlig kontrol af trikiner i kød og høring om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer SKO 18. februar
Høring om grænseværdier for pesticidrester SKO 12. februar Høringssvar
Høring over ændring af reglerne vedr. mærkning af fødevarer med tilsatte phytosteroler SKO 23. januar Høringssvar
Høring vedrørende bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr (krav om hylde og rør til mink) POL    4. marts Høringssvar
Høring om ændring af bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur KIL 12. april  
Høring over udkast til ny bekendtgørelse om fødevarekontaktmaterialer SKO 25. marts Høringssvar
Høring over forslag til fastsættelse af grænseværdier for brug af rosmarinekstrakt (E 392) i visse fedtfattige kød- og fiskeprodukter SKO 4. april Høringssvar
Høring over forslag til ændrede grænseværdier for pesticiderne acequinocyl, bixafen, diazinon SKO 12. april Høringssvar
Høring over udkast til bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr SKO 8. april Høringssvar
Høring vedrørende brugen af kanel i fødevareproduktionen SKO 5. april Høringssvar
Høring af Kommissionens beslutningsforslag vedr. markedsføringsansøgning til import og forarbejdning for GM raps Ms8, Rf3 samt Ms8 x Rf3 BSN 14. april Høringssvar
Høring over forslag til Kommissionsforordning vedrørende afvisning af sundhedsanprisninger SKO 17. april Høringssvar
Høring over bekendtgørelse vedrørende økologisk storkøkkendrift LHO   Høringssvar
Høring over tilsætninger SKO 30. april Høringssvar
Høring over rådskonklusioner vedrørende Kommissionens evaluering af økologiforordningerne LHO 29. april Høringssvar
Høring over EU forslag til ændring af henstilling vedrørende akrylamid i fødevarer samt EU forslag til grænseværdier for cadmium i fødevarer og henstilling vedr. cadmium SKO 15. maj Høringssvar
Høring over udkast til bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser, cirkulærer
m.m. på veterinærområdet
MKI 17. maj Høringssvar
Høring over ny bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af BSE hos kvæg MKI 17. maj Høringssvar
Høring over forslag til ny kontrolforordning SKO 27. maj Høringssvar
Høring af udkast til bekendtgørelse om Salmonella hos kvæg m.m POL 24. juni  
Høring vedr. kulhydratanprisninger SKO 31. maj Høringssvar
Høring om bekendtgørelse om international transport af letfordærvelige fødevarer LMJ 18. juni Høringssvar
Høring vedr. ny anvendelse af natriumfosfat (E 339) i naturlige tarme til pølser SKO 19. juni Høringssvar
Høring vedr. foder med særlige ernæringsformål SKO 20. juni Høringssvar
Høring vedr. forvaltning af udgifter i tilknytning til fødevarekæden mv.. SKO 24. juni Høringssvar
Høring vedr. resistensovervågning SKO 22. juni Høringssvar
Høring vedr. Nøglehulsbekendtgørelsen SKO 1. juli Høringssvar
Høring vedr. markedsføringsansøgning for bomuld T304-40 på baggrund af EFSA vurdering BSN 14. juli Høringssvar
Høring om bestemmelser vedrørende forvaltning af udgifter i tilknytning til fødevarekæden, dyresundhed og dyrevelfærd samt til plantesundhed og planteformeringsmateriale SKO 24. juni Høringssvar
Høring af forslag til lov om ændring af lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte POL 16. august Høringssvar
Høring vedr. markedsføring af GM majs MON 87460 til foder- og fødevareformål BSN 3. september Høringssvar
Høring vedr. bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægsproducerende flokke MNB 13. september Høringssvar
Høring vedr. forslag til ændring af lov om hold af dyr POL 27. september Høringssvar
Høring af tilladelse til import af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret raps BSN 14. oktober Høringssvar
Høring over forslag til ændring af lov om hunde (hundeloven) KPO 18. oktober Høringssvar
Høring vedr. tilsætningsstoffer til kødprodukter SKO 19. november
Høringssvar
Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i
konsumægshønsehold og opdræt
MNB 26. november Høringssvar
Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve
KPO 2. december Høringssvar
Høring over bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr
POL 4. december Høringssvar
Høring af EFSAs vurdering i forhold til ansøgning om tilladelse til import af genetisk modificeret majs T25 til foder og fødevarer
BSN 5. december Høringssvar
Høring af EFSAs vurdering i forhold til ansøgning om tilladelse til import af genetisk modificeret soja, MON 87708 til foder og fødevarer
BSN 5. december Høringssvar
Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om veterinær kontrol
MKI 5. december Høringssvar
Høring over udkast til vejledning om kontrol med håndtering af specificeret risikomateriale.
MKI 11. december Høringssvar
 Høring vedrørende ændring af bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport. POL 11. december Høringssvar
Høring af forslag om restkoncentrationer i injektionsstedet JVP 11. december Høringssvar
Høring over Fødevarestyrelsens udkast til betalingsbekendtgørelse gældende for 2014
SKO 12. december Høringssvar

 

Høring - Modtaget fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 KMM     17. januar
Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt Miljøvenlig Jordbrugsforanstaltninger 2013 KIL     17. januar
Høring af bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse JMD            16. januar Høringssvar            
Høring af bekendtgørelse om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) JMD     16. januar
Høring over Vejledning om Enkeltbetaling 2013 JMD     10. januar Høringssvar
Høring - Vejledning til Fællesskema JMD 10. januar Høringssvar

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om elektronisk Fællesskema og markkort

JMD     10. januar
Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder JMD 10. januar Høringssvar

Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen

JMD 10. januar Høringssvar

Høring om udkast til 6 nye bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere (artikel 68 støtte)

KMM     10. januar
Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2013 JMD 18. januar

Høring om udkast til bekendtgørelse om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

KPO     31. januar

Fornyet høring om udkast til ændring af

  • bekendtgørelsen fra 2007 om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder
  • bekendtgørelsen fra 2012 om tilskud til fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold
  • bekendtgørelsen fra 2010 om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding
KBA 14. januar
Fornyet høring om udkast til bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere KBA 21. januar
Høring over forslag til ny vederlagsbekendtgørelse for hegnsynsmedlemmer og vurderingsmænd i henhold til hegnsloven og mark- og vejfredsloven HSA    11. februar Høringssvar
Høring om vejledning om kompensation for randzoner KMM 30. januar Høringssvar
Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen JMD           30. januar
Høring af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger KMM 18. februar Høringssvar
Høring om forslag til Kommissorium for nyt bevaringsudvalg for genressourcer hos oprindelige danske husdyrracer POL 18. februar Høringssvar
Høring over bekendtgørelse om sædekorn CBO      26. februar Høringssvar
Høring om tilskud til kommunale projekter vedrørende fosforvådområder samt tilskud til statslige vådområdeprojekter KMM     1. marts
Høring om jordfordelingsloven     KBB 18. marts Høringssvar
Høring over udkast til ny bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme ny landinspektørbekendtgørelse og ny tinglysningsbekendtgørelse KBB 18. marts  
Høring vedr. ændring af reguleringen af flyvehavre THL 12. juni  
Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion. KMM 22. maj Høringssvar
Høring af forordning om produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale SOK 27. maj Høringssvar
Høring over udkast til bekendtgørelse og vejledning for planperioden 2013/2014 KBA 24. juni  
Høring vedrørende økologibekendtgørelsen og opbinding af køer fra små bedrifter LHO 1. juli Høringssvar
Høring af bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger KPO 16. juli Høringssvar
Høring vedrørende ændring af mark- og vejfredsloven KPO 24. juli Høringssvar
Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter MJK 13. august Høringssvar
Høring om udkast til bekendtgørelse fra 2007 om tilskud til pleje og fastholdelse af vådområder og udkast til ændring af bekendtgørelse fra 2012 om tilskud til fastholdelse af vådområder og vandstandsforhold MJK 16. august Høringssvar
Høring om udkast til vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) MJK 6. september Høringssvar
Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner MJK 6. september Høringssvar
Høring af ændring af bekendtgørelser om reguleringen af flyvehavre THO 10. juni Høringssvar
Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse MSO 14. november Høringssvar
Høring af vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014 MSO 14. november Høringssvar
Høring af udkast til ændringsbekendtgørelse om god landbrugs- og miljømæssig stand MSO 9. december Høringssvar
Høring af udkast til ændringsbekendtgørelse om krydsoverensstemmelse MSO 9. december Høringssvar

 

 

Høring - Modtaget fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, departementet  Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring af udkast til forlsag til lov om ændring af regional statsforvaltning m.v. FMO 22. januar Høringssvar
Høring om evaluering af kommunalreformen JAB 7. april Høringssvar
Høring over udkast til lov om frikommuner FMO 12. marts Høringssvar

 

 

 

Høring - Modtaget fra Klima- og Energiministeriet, Energistyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring om ny projektbekendtgørelse             THL 1. januar Høringssvar
Høring af bekendtgørelser om forbrugerbeskyttelse MSK 11. februar Høringssvar
Høring om forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffeloven og retsplejeloven MSK 18. februar Høringssvar
Høring over udkast til forslag til lov om statstilskud til vedvarende energi til proces JA             1. marts
Høring over forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi MSK 10. april Høringssvar
Supplerende høring af udkast til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffeloven og retsplejeloven (gennemførelse af REMIT-forordningen samt udrulning af fjernaflæste målere m.v) MSK 18. marts Høringssvar
Høring af Europa-Kommissionens meddelelse om "the Future of Carbon Capture and Storage in Europe" JA 22. april  
Anmodning om kommentar til Energinet.dk´s ny tarifmetode JA 25. april  
Høring vedr. Energistyrelsens livscyklusvurdering af anvendelse af biomasse til energi og transport MDC 23. april Høringssvar
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger m.v. og lov om elforsyning MSK 6. maj Høringssvar
Høring af rammenotat vedr. komitesag: definition af græsarealer med høj biodiversitet i RED og FQD MDC 23. maj Høringssvar
Høring af udkast til bekendtgørelse om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser MSK 17. juni  
Høring af omlægning af elproduktionstilskud til grundbeløb, decentral kraftvarme MSK 14. juni  
Høring af udkast til nettoafregningsbekendtgørelsen MSK 31. juli Høringssvar
Høring af Kommissionens forslag om ændring af
Brændstofkvalitetsdirektivet og VE-direktivet (ILUC).
MDC 4. september Høringssvar
Høring af udkast til bekendtgørelser om pristillæg til anvendelse af biogas
MSK 11. december Høringssvar

 

 

Høring - Modtaget fra Justitsministeriet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 601 af 12. juli 2012 om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling (inddrivelsesbekendtgørelsen) OHL 21. januar
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af forvaltningsloven (Underskriftskrav)    FMO  18. januar Høringssvar
Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og flere andre love(Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet) CLY 7. februar
Høring over Grund- og Nærhedsnotat vedrørende Rådets mandat til Kommissionen NLM 4. februar
Høring over udkast til forvaltningsloven m.fl. FMO 27. august Høringssvar

 

 

Høring - Modtaget fra Skatteministeriet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring af L 108 - Forsyningssikkerhedsafgift på fossile brændsler og afgiftslempelse for procesenergi KBB 4. januar Høringssvar
Høring af forslag til Rådets gennemførelsesforordning på momsområdet KBB 22. februar
Høring af lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love KBB 3. maj LF's høringssvar
VFL's høringssvar
Høring om 4 bekendtgørelser om feltlåsning og årsopgørelsen m.v. KBB 8. maj  
Høring af lovforslag vedrørende ændringer i energiafgiftslovene MSK 28. maj  
Høring af udkast til forslag til lov om ændring af ligningsloven, momsloven og forskellige
andre love (fremrykning af skatte- og afgiftslempelser fra Aftaler om Vækstplan DK og forhøjelse
af beskæftigelsesfradrag m.v.)
KBB 13. december Høringssvar

 

 

 

 

Høring - Modtaget fra Transportministeriet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring vedr. Kommissionens meddelelse ’Miljøvenlig energi til transport: En europæisk strategi for alternative brændstoffer’ samt ’Forslag til direktiv om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer’ MDC 18. februar Høringssvar

 

 

Høring - Modtaget fra Transportministeriet, Trafikstyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar

 

 

Høring - Modtaget fra Udenrigsministeriet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring om det nationale reformprogram (Europa 2020)     NLM

 

 

 

 

 

Høring - Modtaget fra Erhvervs- og Vækstministeriet, departementet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring i specialudvalget vedr. beskyttelsen af forretningshemmeligheder med titlen: "Public consultation on the protection of business and research know-how" CLY 20. januar
Høring om Europa-Kommissionens meddelelse "The Digital Agenda for Europe - Driving European growth digitally" FMO 8. januar Høring
Den britiske regerings høring vedr. det indre marked og Storbritannien NLM     28. februar    
Høring om levering af pakker og e-handel med titlen HSA 22. februar
Høring vedrørende Grønbogen om Urimelig handelspraksis i Business-to-Business forsyningskæder på fødevare og ikke-fødevare området i Europa NLM 20. februar
Høring af rapport fra Udvalget om Systemisk Vigtige Finansielle Institutter i Danmark OHL 19. april Høringssvar
Høring om Kommissionens meddelelse: "Det årlige EU-arbejdsprogram for europæisk standardisering" ANL 5. september Høringssvar

 

 

Høring - Modtaget fra Erhvervs- og Vækstministeriet, Patent- og Varemærkestyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring i Specialudvalg (konkurrenceevne, vækst og forbrugerspørgsmål) om Kommissionens høring om tiltag til at fremme efterspørgslen på innovative europæiske produkter og tjenesteydelser JAB 30. marts
Høring om direktivforslag til beskyttelse af forretningshemmeligheder
ANL 5. december Høringssvar

 

 

Høring - Modtaget fra Erhvervs- og Vækstministeriet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring over udkast til forslag om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. FMO 21. januar Høringssvar
Høring om ændring af bekendtgørelser i henhold til konkurrenceloven FMO 1. februar Høringssvar
Høring over udkast til ændring af konkurrenceloven CLY 20. februar
Høring om etableringen af en Europæisk Detailhandelsplan NLM     20. februar
Høring om udkast til ændring af bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud i høring. FMO 3. maj Høringssvar
Høring af ændring af bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til § 80, stk. 3, i lov om betalingstjenester ANL 7. juni Høringssvar

 

 

Høring - Modtaget fra Erhvervs- og Vækstministeriet, Finanstilsynet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring af bekendtgørelse om straf for overtrædelse af markedsmisbrugsreglerne i CO2-auktioneringsforordningen (1031/2010) MSK/JA 17. januar
Høring om bekendtgørelse om straf for overtrædelse af shortselling forordningen OHK 17. januar
Høring af udkast til forslag til lov om investeringsforeninger m.v. OHL 9. januar
Høring af udkast til forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde OHL 9. januar

 

 

Høring - Modtaget fra Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsstyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring af forslag til ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om det Centrale Virksomhedsregister CLY 25. januar
Høring af forslag til ændring af revisorloven og lov om finansiel virksomhed (Revisors uddannelse og certificeringsordning for finansielle revisorer) OHL 11. januar
Høring om EU-Kommissionens handlingsplan om Europæisk selskabsret og corporate governance CLY        2. januar
Høring i specialudvalget om Kommissionens handlingsplan om iværksætteri NKS 16. januar
Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester FMO 8. februar Høringssvar
Høring om bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond CSE 4. februar
Høring vedr. bekendtgørelse om støtte under Markedsmodningsfonden CSE 5. februar
Høring i specialudvalg vedrørende reguleringen af industriprodukter i det indre marked: NLM 28. februar
Høring om udkast til rådskonklusioner om smart regulering JAB      1. marts Høringssvar
Høring vedr. Kommissionens forslag til forordning omhandlende reduktion af omkostningerne ved udrulning af bredbånd FMO 22. april Høringssvar
Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (Etablering af nøddrift i tilfælde af konkurs og rekonstruktion, kommunal etablering af bredbånd m.v.) FMO 21. maj Høringssvar
Høring af udkast til bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder m.v. for tilslutning til Digital Post ANL 1. juli Høringssvar
Høring vedrørende bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer FMO 3. juli Høringssvar
Høring over bekendtgørelse om etablering af nøddrift af elektroniske kommunikationstjenester i tilfælde af konkurs og rekonstruktion FMO 6. september Høringssvar

 

 

Høring - Modtaget fra Økonomi- og Indenrigsministeriet - Danmarks Statistik Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring af udkast til bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning til Danmarks Statistik SFB 13. januar
Høring vedr. obligatorisk digital indberetning til Danmarks Statistik ANL 31. oktober Høringssvar

 

 

Høring - Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ansvarlig Frist Evt. høringssvar

 

 

Høring - Finansministeriet, Digitaliseringsstyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar

 

Høring - Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelse Ansvarlig Frist Evt. høringssvar

 

 

Høring - Øvrige Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Kulturministeriet - Høring over udkast til bekendtgørelse om iværksættelse af bygningsarbejder på fredede bygninger på grundlag af skriftlig underretning FMO 18. januar Høringssvar
Digitaliseringsstyrelsen - Høring over lovforslag om digital selvbetjening FMO
Høringssvar
Ministeriet for Børn og Undervisning - Høring om udkast til vedtægtsvejledning (institutioner for erhvervsrettet uddannelse) CJE 28. februar
Høring af bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger KPO 25. juli  Høringssvar
Styrelsen for Forskning og Innovation - Høring vedrørende forslag til Lov om Danmarks Innovationsfond, forslag til ændring af
Lov om forskningsrådgivning og forslag til ændring af Lov om teknologi og innovation.
MAL 13. november Høringssvar
Digitaliseringsstyrelsen - Høring over udkast til forslag til samlelov 3 om obligatorisk digital selvbetjening ANL 3. december Høringssvar