Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

2014

Oversigt over indkomne høringer

Høringer fra tidligere år findes her: 2015, 2013, 2012, 2011, 2010

Klik på nedenstående links for at komme direkte til høringer fra de relevante myndigheder.

Miljøministeriet, departementet 
Miljøministeriet, Naturstyrelsen 
Miljøministeriet, Miljøstyrelsen 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, departementet 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen 
Økonomi- og Indenrigsministeriet, departementet 
Klima- og Energiministeriet, Energistyrelsen 
Justitsministeriet 
Skatteministeriet 
Transportministeriet 
Transportministeriet, Trafikstyrelsen 
Udenrigsministeriet 
Erhvervs- og Vækstministeriet, departementet 
Erhvervs- og vækstministeriet, Patent- og Varemærkestyrelsen 
Erhvervs- og vækstministeriet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Erhvervs- og vækstministeriet, Finanstilsynet 
Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsstyrelsen
Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danmarks Statistik 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Finansministeriet, Digitaliseringsstyrelsen 
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelse
Øvrige 

  

 

Høring - Modtaget fra Miljøministeriet, departementet

Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring af ansøgning om tilladelse til import af genetisk modificeret nellike
BSN 10. juni Høringssvar
Lov om Den Danske Naturfond KPO 14. oktober Høringssvar

  

 

 

Høring - Modtaget fra Miljøministeriet, Naturstyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring over udkast til bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber KPO 6. januar Høringssvar
Høring af udkast til bekendtgørelse og vejledning om godtgørelse for skader som følge af offentlighedens adgang (jnr NST-4100-00032).
KPO 14. februar Høringssvar
Høring af udkast til 5. landerapport om biodiversitetens tilstand og status for implementering af biodiversitetskonventionen - journalnummer NST-4104-00138
KPO 3. marts Høringssvar
Supplerende høring af vejledning af indsatsplaner  MJK 29. april Høringssvar
Høring af Forvaltningsplan for ulv
KPO 25. maj Høringssvar
Høring af bekendtgørelse om udpegning og administration mv. af drikkevandsressourcer
SOK 3. juni Høringssvar
Høring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
MJK 6. juni Høringssvar
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om jagt- og vildtforvaltning.
KPO 15. juli  Høringssvar
Høring af Gødningsbekendtgørelsen

Bilag til høring af Gødningsbekendtgørelsen
KPO 17. juli

14. juli
Høringssvar

Bilag
Høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forretningsorden for fredningsnævn
KPO 23. juli Høringssvar
Høring af udkast til bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb.
EJO 20. august Høringssvar
Høring vedrørende foreløbig oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver. LJO 18. august Høringssvar
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse – etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning i § 3-områder og vejledende bødeniveau MJK 17. november Høringssvar
Udkast til bekendtgørelse om basisanalyser LJO 27. november Høringssvar
Supplerende høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om basisanalyser NPN 5. december Høringssvar 
Udkast til bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner MJK 27. november Høringssvar

 

 

 

Høring - Modtaget fra Miljøministeriet, Miljøstyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring af forslag til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til
fast brændsel op til 1 MW
THL 10. januar Høringssvar
Høring af direktivforslag om mellemstore fyringsanlæg ”MST-52105-00001” THL 7. februar Høringssvar
Høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
CBO 20. maj Høringssvar
Høring om omstilling til en cirkulær økonomi: et program for et Europa uden affaldsproduktion. MDC 3. september Høringssvar
Høringssvar til vejledning om indretning og drift af vaskeplader til maskiner, der udbringer sprøjtemidler, og ændring af vaskepladsbekendtgørelsen CBO 16. september Høringssvar
Ændring af bekendtgørelse om syn af sprøjteudstyr CBO 1. december Høringssvar 

 

 

 

Høring - Modtaget fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, departementet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring over forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af
forordning (EU) nr. 1308/2013 og forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår
støtteordninger til forsyning af skoler med frugt og grøntsager, bananer og mælk
SKO 29. januar Høringssvar
§2-høring om skolefrugt og -mælk
SKO 3. juni Høringssvar
§2-høring om et fakultativt kvalitetsudtryk ”produkt fra ø-landbrug.”
SKO 3. juni Høringssvar
Høring af § 2-udvalget om Kommissionens delegerede retsakt om vægtningsfaktoren for kvælstoffikserende afgrøder under bestemmelserne for miljøfokusområder.
NLM 15. august Høringssvar

Skriftlig høring af § 2-udvalget vedrørende:

  • internationale handelsaftaler og -forhandlinger
  • Det russiske forbud imod import af en række landbrugsprodukter fra EU
  • Midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien
  • Afrikansk svinepest
NLM 30. september Høringssvar
§2-udvalget (landbrug) og Den Nationale Komité for Landbrugsdyr om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om dyresundhed KOM (2013) 260 MTK 29. oktober Høringssvar
Udkast til ændring af visse bekendtgørelser for arealbaserede tilskudsordninger under landdistriktsprogrammet 2007-2013 KBS 25. november Høringssvar 

 

 

 

Høring - Modtaget fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring vedr. forslag til Rådets direktiv om markedsføring af fødevarer fra klonede dyr BSN 10. januar Høringssvar
Høring vedr. forslag til Rådets direktiv om kloning af kvæg, svin, får, geder og dyr af
hestefamilien, der holdes og reproduceres til landbrugsformål
BSN 10. januar Høringssvar
Høring af § 2-Udvalget, Det Rådgivende Fødevareudvalgs EU-underudvalg samt Den
Nationale Komité for Landbrugsdyr af Kommissionens 2 forslag vedr. henholdsvis kloning
af visse dyr der holdes til landbrugsformål og markedsføring af fødevarer fra dyrekloner
BSN 17. januar Høringssvar
Høring om fastsættelse af tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer og foder som
følge af nukleare ulykker
SKO 27. januar Høringssvar
Høring over ændring af bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og
levende dyr mv.
SKO 28. januar Høringssvar
Høring over forslag om anvendelse af tilsætningsstoffer (kødtilberedninger) SKO 6. februar Høringssvar
Høring over forslag til ændrede grænseværdier for en række pesticidrester
SKO 12. februar Høringssvar
Høring over forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om zootekniske og genealogiske betingelser for handel med og import til Unionen af avlsdyr og reproduktionsmateriale her fra MKI 24. februar Høringssvar
Høring over forslag om fastsættelse af grænseværdier for brug af en række tilsætningsstoffer i kødtilberedninger i henhold til forordning 1333/2008 om tilsætningsstoffer
SKO 3. marts Høringssvar
Høring over forslag til ændring af direktiv 2008/38/EC om anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål
SKO 12. marts Høringssvar
Høring over godkendelse af forslag om fodertilsætningsstoffer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer SKO 17. marts Høringssvar
Høring over ændring af bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. SKO 25. marts Høringssvar
Høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket
SKO 28. marts Høringssvar
Høring over ændring af bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer SKO 4. april Høringssvar
Høring af EFSAs vurdering i forhold til ansøgning om tilladelse til import af genetisk modificeret soja, MON 305423 til foder og fødevarer
BSN 10. april Høringssvar
Høring af EFSAs vurdering i forhold til ansøgning om tilladelse til import af genetisk modificeret soja, BPS-CV127-9 til foder og fødevarer BSN 10. april Høringssvar
Høring over udkast til Kommissionsforordning vedr. godkendelse af en sundhedsanprisning, jf. artikel 14 i anprisningsforordningen
SKO 28. april Høringssvar
Høring over udkast til bekendtgørelse om godkendelse af veterinære laboratorier MKI 22. april Høringssvar
Høring over udkast til bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger  MKI 11. april Høringssvar
Høring af udkast til ”Kommissionsforordning vedrørende ændring af forordning 1235/2008 om reglerne om import af økologiske produkter fra tredjelande" LHO 9. maj Høringssvar
Høring over forslag til ændring af specifikationen til E 282
SKO 19. maj Høringssvar
Høring over udkast til bekendtgørelse om skolefrugtordningen SKO 20. maj Høringssvar
Høring over ændring af EU grænseværdier for bly i visse fødevarer SKO 21. maj Høringssvar
Høring over EU grænseværdier for uorganisk arsen i ris og risprodukter samt i fedt og olier til fødevarer
SKO 21. maj Høringssvar
Høring over revideret vejledning om mærkning af fødevarer efter fødevareinformationsforordningen
SKO 23. maj Høringssvar
Høring vedr. ændring af forordning (EF) nr. 669/2009 (bilag I) om intensiveret offentlig
kontrol af visse ikke–animalske fødevarer og foderstoffer.
MTK 2. juni Høringssvar
Høring af Det Rådgivende Fødevareudvalgs EU-underudvalg om nye fødevarer (novel food)
SKO 3. juni Høringssvar
Høring over en række forslag (8) om ændringer af grænseværdier for en række pesticidrester.
SKO 3. juni Høringssvar
Høring over udkast til kommissionens gennemførelsesforordning om kravene vedr. information til forbrugerne om fravær eller reduceret forekomst af gluten i fødevarer
SKO 6. juni Høringssvar
Høring af Kommissionens forslag i forhold til ansøgning om tilladelse til import af genetisk modificeret majs NK603 til foder og fødevarer
BSN 11. juni Høringssvar
Høring over ændringer af tilladte monomerer og andre udgangsstoffer i fødevarekontaktmaterialer af plast – forslag til ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 10/2011
SKO 13. juni Høringssvar
Høring over forslag om fastsættelse af maksimalt tilladte mængder for visse sødestoffer i visse frugt- og grøntsagsbaserede smørepålæg
SKO 17. juni Høringssvar
Høring over forslag til ændring af regler vedr. offentlig kontrol af trikiner i kød
SKO 26. juni Høringssvar
Høring vedrørende ændring af bekendtgørelse om sporbarheds- og oprindelsesmærkning af oksekød og bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.
LHO 11. juli Høringssvar
Høring om Smittebeskyttelse MRSA
MKI 18. juli Høringssvar
Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om hold af svin på friland. MKI 18. juli Høringssvar
Høring vedrørende ny bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, får eller geder MKI 18. juli Høringssvar
Høring over ændring af frugtsaftdirektivet.
SKO 18. august Høringssvar 
Høring af Kommissionens forslag i forhold til ansøgning om tilladelse til import af genetisk modificeret soja BPS-CV127-9 til foder og fødevarer
BSN 13. maj Høringssvar
Høring af Kommissionens forslag i forhold til ansøgning om tilladelse til import af genetisk modificeret soja 305423 til foder og fødevarer BSN 13. maj Høringssvar
Høring af Kommissionens forslag i forhold til ansøgning om tilladelse til import af genetisk modificeret soja MON 87705 til foder og fødevarer
BSN 13. maj Høringssvar
Høring af EFSA opinion vedr Bomuldskrydsning
BSN 1. juli Høringssvar
Høring af Kommissionens forslag i forhold til ansøgning om tilladelse til import af genetisk modificeret bomuld MON 88913 til foder og fødevarer
BSN 1. juli Høringssvar
Høring over rettelser og præciseringer af bilag II og III i forordning 1333/2008 om tilsætningsstoffer
SKO 28. august Høringssvar
Høring om uønskede stoffer i foder og om afgiftsprocesser MTK 1. september Høringssvar
Høring over forslag vedr. mærkning af allergene ingredienser SKO 1. september Høringssvar
Høring over forslag til ændringer af forordning (EF) nr. 669/20091 (bilag I) om intensiveret offentlig kontrol af visse ikke-animalske fødevarer og foderstoffer SKO 8. september  Høringssvar
Tre høringer om ændringer til pesticidforordningen SKO 10. september Høringssvar
Høring over forslag om ændringer af grænseværdier for en række pesticidrester SKO 11. september Høringssvar
Høring af udkast til bekendtgørelse om erstatning og udgifter ved bekæmpelse og forebyggelse af husdyrsygdomme samt vejledning hertil MTK 12. september  Høringssvar
Høring over forslag om grænseværdier for en række pesticidrester SKO 12. september Høringssvar 
Høring over bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om betegnelse m.v. af færdigpakkede ærter og færdigpakkede levnedsmidler, hvori ærter udgør en hovedbestanddel SKO 19. september  Høringssvar
Høring af forslag til EU-forordning om fremstilling, markedsføring og anvendelse af foderlægemidler og bilag hertil MTK 29. september  Høringssvar
Høring over tre forslag om Novel Food SKO 8. oktober Høringssvar
Høring af udkast til ny mærkningsbekendtgørelse SKO 10. oktober Høringssvar
Høring af Kommissionens forslag i forhold til ansøgning om tilladelse til import af genetisk modificeret raps MON 88302 til foder og fødevarer BNS 13. oktober Høringssvar
Høring af Kommissionens forslag i forhold til ansøgning om tilladelse til import af genetisk modificeret soja MON 87769 til foder og fødevarer BNS 13. oktober Høringssvar
høring af Kommissionens forslag i forhold til ansøgning om tilladelse til import af genetisk modificeret bomuld GHB614 x Cotton25 til foder og fødevarer BNS 13. oktober Høringssvar
høring af Kommissionens forslag i forhold til ansøgning om tilladelse til import af genetisk modificeret bomuld MON 88913 til foder og fødevarer BNS 13. oktober Høringssvar 
Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om eksport af fødevarer SKO 15. oktober Høringssvar
Høring over udkast til bekendtgørelse om salmonella hos svin SKO 23. oktober  Høringssvar
§ 2-udvalget om det russiske importforbud på udvalgte landbrugsprodukter fra EU NLM 29. oktober Høringssvar
Fastsættelse af grænseværdier for bestemt forurenende stoffer i fødevarer (forordning 1881/2006) SKO 10. november Høringssvar
Fastsættelse af maksimalt tilladte mængder af L-leucin som bærestof til bordsødemidler i tabletform og maksimalt tilladte mængder af farvestoffet Carminer (E 120) til fødevarer til særlige medicinske formål SKO 11. november Høringssvar
Forslag om tilsætningsstofferne E201-213 samt E 1203 SKO 14. november Høringssvar
Forslag om anvendelse af tilsætningsstofferne E 551 og E 1209 SKO 17. november Høringssvar
Høring over bekendtgørelse om sporbarheds- og oprindelsesmærkning m.v. af oksekød SKO 24. november Høringssvar 
Forslag til lov om ændring af dyreværnsloven og lov om dyrlæger MTK 28. november  Høringssvar
Udkast til ændring af bekendtgørelse om salmonella hos svin SKO 2. december  Høringssvar
Forslag om ændring af bilag V til TSE forordning 999/2001 for så vidt angår fjernelse af specificeret risikomateriale MTK 5. december Høringssvar 
Udkast til bekendtgørelse om veterinær kontrol MTK 11. december Høringssvar
Udkast til bekendtgørelse om tekniske krav om godkendelse m.m. til øremærker, elektroniske øremærker og chip til kvæg, svin, får og geder MTK 11. december Høringssvar
Ny bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. SKO 15. december Høringssvar 

 

 

 

Høring - Modtaget fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring om udkast til vejledning om Enkeltbetaling 2014 KMM 9. januar Høringssvar
Høring om ændring af bekendtgørelser for visse arealbaserede
tilskudsordninger under landdistriktsprogrammet
KMM 10. januar Høringssvar
Høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af
bekendtgørelse om elektronisk Fællesskema og markkort”
KMM 10. januar Høringssvar
Høringssvar til forslag fra EU Kommissionens om ændring af økologiforordningens
positivlister
LHO 10. januar Høringssvar
Høring vedr. lovovervågning af innovationsloven MAL 15. januar Høringssvar
Høring af udkast til Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68
KMM 17. januar Høringssvar
Høring af vejledning om tilsagn om 5 årige miljøog
økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 2014
KMM 17. januar Høringssvar
Høring over bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m.
THL 10. februar Høringssvar
Høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner MJK 13. marts Høringssvar
Høring af udkast til strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020 MAL 17. marts Høringssvar
Høring af forslag til ændring af bekendtgørelserne om tilskud til pleje af græs- og naturarealer
KMM 20. marts Høringssvar
Høring af udkast til bekendtgørelse om produktion af økologiske formeringsdyr og deres centralopdræt LHO 10. april Høringssvar
Høring over udkast til ændring af randzoneloven og miljømålsloven MJK 14. april Høringssvar
Høring vedr. ændringer til bekendtgørelse om god landbrugs- og miljømæssig stand
MSO 2. juni Høringssvar
Høring vedr. ændring af krav 4.14 MSO 2. juni Høringssvar
Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema
MSO 6. juni Høringssvar
Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter
grundbetalingsordningen m.v.
MSO 6. juni Høringssvar
Høring over forventet forslag fra Kommissionen til en 3-årig forlængelse af mulighederne for at anvende ikke-økologisk proteinfoder
og til at indsætte ikke økologiske kyllinger i økologiforordningen
LHO 25. juni Høringssvar
Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om tilskud til investeringer forbundet med etablering af løsdrift i farestalde
LKL 2. juil Høringssvar
Høring over udkast til randzonebekendtgørelse MJK 4. juli Høringssvar
Landbrug & Fødevarers kommentarer til udkast til bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og
biotopforbedrende beplantninger
KPO 15. juli Høringssvar
Høring om udkast til bekendtgørelse om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter. LHO 11. juli Høringssvar
Høring vedr. vejledning om randzonekompensation MJK 5. august Høringssvar
Høring vedr. nationalt tilskud til randzoner MJK 8. august Høringssvar
Retteblad til Vejledning om kontrol med
krydsoverensstemmelse 2014
HGL 9. september Høringssvar
Høring over udkast til bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000 handleplaner KPO 14. september Høringssvar
Projekt A: Vækst- og nabotjek af miljøregulering og kontrol af primærjordbruget, samt Projekt B: Vækst- og nabotjek af krydsoverensstemmelse (KO) på
miljø- og GLM-området
HGL 23. september Høringssvar
Udkast til bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel (Erhvervsudviklingsordningen) KBS 13. oktober  Høringssvar
Udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold KBS 16. oktober Høringssvar
Bemærkninger vedr. prioriteringskriterier i udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold KBS 16. oktober Høringssvar
Prioriteringskriterier for tilskud til udvikling og vidensoverførsel inden for den primære jordbrugssektor KBS 20. oktober Høringssvar
Landbrugsstøtteloven (Promilleafgiftsfondene) HKE 11. november Høringssvar
Udkast til forslag til lov om ændring af Landbrugsstøtteloven MSO 19. november Høringssvar
Udkast til ændring af randzonebekendtgørelsen MJK 5. december Høringssvar
Ændring af bekendtgørelse om markblok og elektronisk fællesskema MSO 5. december  Høringssvar
Ændring af bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen MSO 5. december  Høringssvar
Udkast til vejledning om krydsoverensstemmelse 2015 NaturErhvervstyrelsens j. nr. 14-570-000008 HGL 11. december Høringssvar

Udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse –       NaturErhvervstyrelsens j. nr. 14-8025-000173

HGL 11. december Høringssvar 
Udkast til ny bekendtgørelse om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram CSE
22. oktober Høringssvar 
Udkast til bekendtgørelse om pleje af græs- og naturarealer KBS  19. december Høringssvar

 

 

 

Høring - Modtaget fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, departementet  Ansvarlig Frist Evt. høringssvar

 

 

 

Høring - Modtaget fra Klima- og Energiministeriet, Energistyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring af forslag til Lov om klimaråd, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale klimamålsætninger
AEF 26. februar Høringssvar
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk MSK 10. marts Høringssvar
Høring af liste over sektorer og undersektorer, der anses for at være udsat for en signifikant risiko for CO2-lækage (carbon leakage), gældende for perioden 2015-19 MDC 23. juni Høringssvar
Restprodukter fra sukkerroeproduktion på positivlisten for råstoffer MDC 4. november Høringssvar
Opdatering af Energistyrelsens Alternative Drivmidler MSK 10. november Høringssvar
Udkast til bekendtgørelse om foranstaltninger til opretholdelsen af elforsynings-sikkerheden MSK 13. november Høringssvar 
Udkast til revideret bekendtgørelse om intern overvågning og ny bekendtgørelse om fordeling af aftagenumre ved en elhandelsvirksomheds konkurs m.v. MSK 16. december Høringssvar
Ændring af lov om elforsyning MSK 16. december Høringssvar 
Udkast til forslag til Lov om statstilskud til el-intensive virksomheder JA, MSK 22. december Høringssvar

 

 

 

Høring - Modtaget fra Justitsministeriet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udgangsstoffer til eksplosivstoffer.
THL 15. august Høringssvar

 

 

 

Høring - Modtaget fra Skatteministeriet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring af ændring af lov om afgift af naturgas og bygas mv. (J.nr. 13-0113636)
MSK 7. marts Høringssvar
Høring over udkast til bekendtgørelser vedr. biogas MSK 15. september Høringssvar
Hurtig afslutning af visse klagesager, registrering mv. JAB 6. november Høringssvar

 

 

 

Høring - Modtaget fra Transportministeriet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar

 

 

 

Høring - Modtaget fra Transportministeriet, Trafikstyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar

 

 

 

Høring - Modtaget fra Udenrigsministeriet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar

 

 

 

Høring - Modtaget fra Erhvervs- og Vækstministeriet, departementet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar

Høring af Kommissionens konsoliderede udkast til gruppefritagelsesforordning (GBER) og Kommissionens udkast til miljø- og energiretningslinjer

SOK

31. januar

Høringssvar

Høring vedr. Kommissionens
meddelelse ”For a European Industrial Renaissance”
AHJ 4. februar Høringssvar
Consultation on the Draft Guidelines on environmental and energy State aid for 2014-2020 SOK 14. februar Høringssvar
Grøn handlingsplan for SMV’er
MDC 15. juli Høringssvar
Høring vedr. Europa-Kommissionens meddelelse –
Grøn handlingsplan for SMV’er
HBJ 8. august  Høringssvar
Kommissionens meddelelse om strategi for beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i tredjelande.
ANL 12. august Høringssvar
Grøn handlingsplan for SMV'er MDC 3. september Høringssvar 

 

 

 

Høring - Modtaget fra Erhvervs- og Vækstministeriet, Patent- og Varemærkestyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar

 

 

 

 

Høring - Modtaget fra Erhvervs- og Vækstministeriet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring af udkast til vejledning om informationsaktiviteter i Brancheforeninger.
CLY 14. maj  Høringssvar
Høring af udkast til lovforslag om ændring af konkurrenceloven
CLY 25. august Høringssvar

 

 

 

Høring - Modtaget fra Erhvervs- og Vækstministeriet, Finanstilsynet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar

 

 

 

Høring - Modtaget fra Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsstyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring om Kommissionens meddelelse ”Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT): State of Play and Outlook"
ANL 1. juli Høringssvar

 

 

 

Høring - Modtaget fra Økonomi- og Indenrigsministeriet - Danmarks Statistik Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning til Danmarks Statistik ANL 27. november Høringssvar

 

 

 

Høring - Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Forslag til EU-forordning om veterinærlægemidler og om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 MTK 20. oktober Høringssvar

 

 

 

Høring - Finansministeriet, Digitaliseringsstyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring om næste generation af den nationale identifikations- og digital signaturinfrastruktur (NemID)
ANL 27. juni Høringssvar

 

 

Høring - Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelse Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Høring om lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner MAL 8. oktober Høringssvar
”Mål og metoder for samarbejdet om udviklingen af den godkendte teknologiske service (GTS) 2016-2021” CSE 17. december Høringssvar

 

 

Høring - Øvrige Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Region Sjælland: Offentlig høring af udkast til dansk-tysk INTERREG 5A-program 2014-2020 ANL 30. januar Høringssvar
Hvidbog om udvidelse af fusionskontrolordningen til at omfatte erhvervelse af ikke-kontrolgivende ejerandele samt om ændring af principperne for sagshenvisning mellem Kommissionen og nationale konkurrencemyndigheder.
CLY 15. august Høringssvar
Lovforslag om forenkling af lejelovgivningen ANL 9. oktober Høringssvar
Ændring af bekendtgørelse om registrering af ledningsejere (Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter) MSK 10. december Høringssvar