Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

2015

Oversigt over indkomne høringer

Høringer fra tidligere år findes her: 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Klik på nedenstående links for at komme direkte til høringer fra de relevante myndigheder.

Miljø- og Fødevareministeriet, departementet  
Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen 
Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen  
Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen  
Miljø- og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Justitsministeriet 
Skatteministeriet  
Transport- og Bygningsministeriet  
Udenrigsministeriet  
Erhvervs- og Vækstministeriet 
Sundheds- og Ældreministeriet
Finansministeriet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Øvrige 

  Miljø- og Fødevareministeriet, departementet

Ansvarlig Frist Evt. høringssvar

Kommissionens forslag til direktiv om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer

ANC, IMS 20. november Høringssvar
Bemærkninger fra Landbrug & Fødevarer vedrørende Kommissionen pakke på Cirkulær Økonomi. HBJ, MDC 13. august

Høringssvar

Bilag 1

Bilag 2

Kommunikationsstrategi for det danske
landdistriktsprogram 2014-2020
MTK 1. juli  Høringssvar
Kommissionsforordning om fornyet godkendelse af aktivstoffet esfenvaleret STHJ 29. juni Høringssvar
Kommissionsforordning om fornyet godkendelse af aktivstoffet sulfosulfuron CBO 19. maj Høringssvar
Bemærkninger til Com (2014) 0581 final angående emission fra ikke-vejgående maskiner KBS 8. maj Høringssvar
Kommissionens forslag til kommissionsforordning vedr. EP-parlamentet og Rådets forordning om registreringer af samlinger, monitering af brugeres overholdelse og bedste praksis CBO 23. marts Høringssvar

Skriftlig høring af § 2 udvalget vedrørende gennemførslen af landbrugsreformen

Skriftlig høring af § 2 udvalget om forenkling af den fælles landbrugspolitik

Simplification of the CAP

NLM 25. februar 

HøringssvarHøringssvar

Høringssvar

  

Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Vejledning til danske skovejere om EU's tømmerforordning KPO 22. december Høringssvar
Bekendtgørelse om spredning af invasive ikkehjemmehørende arter KPO 9. december Høringssvar
Ændring af bekendtgørelse om jagttid på visse pattedyr og fugle KPO 6. november Høringssvar
Forslag om ophæve forbud mod gødskning KPO 26. oktober Høringssvar
Miljøvurdering af planer
og programmer og af konkrete projekter (VVM)
ANC 19. oktober Høringssvar

Ændringsbekendtgørelse til gennemførelse af Direktiv 2013/39/EU

EJO 19. august Høringssvar
Udpegning af drikkevandsressourcer og nyt kapitel i vejledning om indsatsplaner: "Indsatsområder inden for sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder" STHJ  27. juli  Høringssvar
Bekendtgørelse om Spildevandstilladelser HBK 19. juni Høringssvar

 

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Ændring af lov om miljøbeskyttelse  HBK 17. december Høringssvar
Bekendtgørelser om ændring af støjregler i forbindelse med midlertidige opholdssteder til flygtninge CWI 10. december Høringssvar
Et årig forlængelse af sprøjtemiddelstrategi STHJ 25. november Høringssvar

Drift af virksomheder, der foretager forarbejdning af emner af jern, stål el. lign.

CWI 18. november Høringssvar

Bekendtgørelse om etablering og drift af virksomheder, der foretager forarbejdning af emner af jern, stål eller andre metaller

MST 16. november Høringssvar
Revideret vejledning om B-værdier i offentlig høring HBK 20. oktober Høringssvar
Erhvervsmæssigt dyrehold HBJ 20. oktober Høringssvar

Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

MTK 23. september Høringssvar
PRTR bekendtgørelsen HBK 2. september Høringssvar
Bekæmpelsesmidler, Autorisationsbekendtgørelsen og Gasningsbekendtgørelsen STHJ  31. juli  Høringssvar
Mindre miljøbelastende virksomheder ANC, HBK 26. juni Høringssvar
Regulering af luftforurening
fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW
THL 28. maj  Høringssvar
Udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner CBO 22. januar Høringssvar

 

 

 

Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Vejledning om afgrænsning af partier af fersk hønse- og kyllingekød med Salmonella SKO 8. december Høringssvar

Veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelse for overtrædelse af EU-retsakter samt over bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter

SKO 27. november Høringssvar

Udkast til ny bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer

SKO 26. november Høringssvar

Ændring af autorisationsbekendtgørelsen / afskaffelse af 2/3 regel

SKO 25. november Høringssvar

Fire forslag til ændringer af grænseværdier for en række pesticidrester

SKO 17. november Høringssvar

Forslag til ændringer vedrørende grænseværdier for chlorat i visse fødevarer og foderafgrøder

SKO 17. november Høringssvar

Tilladelse til import af genetisk modificeret soja

BSN 5. november Høringssvar

Lov om ændring af lov om fødevarer

SKO 9. oktober Høringssvar
Tre høringer i relation til Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 SKO 7. oktober Høringssvar

Ansøgning om tilladelse til import af genetisk modificeret majs NK603 x T25 til foder og fødevarer

BSN 7. oktober Høringssvar
Ny vejledning om prøveudtagning og prøveundersøgelse SKO 15. juni  Høringssvar
Tilsætningsstoffer - anvendelse af Jerntartrat (E 534) i salt og saltsubstitutter samt om anvendelse af Erythritol (E968) til aromatiserede drikkevarer SKO 8. juni Høringssvar
Høring vedr. Novel Food SKO  29. maj  Høringssvar 
Ændringer vedrørende grænseværdier for en række
pesticidrester
SKO 29. maj Høringssvar 
Godkendelse af formaldehyd som fodertilsætningsstof og forslag om nye kategorier af tilsætningsstoffer MDN 28. maj Høringssvar 
Bekendtgørelse om honning SKO 22. maj Høringssvar
Høring over forslag til ændringer vedrørende grænseværdier for en række
pesticidrester Forslag til ændring af forordning (EF) nr. 396/2005 (SANTE/00108/2015)
SKO 22. maj Høringssvar
Ændringer vedrørende grænseværdier for en række
pesticidrester (j. nr. 2015-29-35-00158) - Forslag til ændring af forordning (EF) nr. 396/2005
(SANCO/12560/2014)
SKO 22. maj Høringssvar 
Ændring af Fødevarestyrelsens vejledning om fødevarehygiejne SKO 21. maj Høringssvar
Ophævelse af bkg. nr. 406 af 18. august 1969 om salg, køb og forsendelse af vildt SKO 15. maj Høringssvar 
Forslag om ændring af mærkningsbekendtgørelsen (nyt kapitel 11) SKO 13. april  Høringssvar 
Høring over vejledning om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. SKO 3. marts  Høringssvar
Forslag til ændrede grænseværdier for en række pesticidrester; ændring af forordning (EF) nr. 396/2005 (SANTE/00042/2015) SKO 2. februar Høringssvar
Europa Kommissionens forslag til ændring af bilag V i TSE forordning 999/2001 for så vidt angår reduktion af listen over specificeret risikomateriale for lande med status som kontrolleret eller ubestemt risiko for BSE (kogalskab). SKO 29. januar Høringssvar
Novel Food (olie fra mikroalgen Schizochytrium sp.) SKO 21. januar  Høringssvar
Forslag til ændringer vedrørende grænseværdier for en række pesticidrester – to forslag til ændring af forordning (EF) nr. 396/2005 (SANCO/11404/2014
samt SANCO/11481/2014)
SKO 19. januar Høringssvar
Skriftlig høring af §2-udvalget om markedssituationen for sukker NLM 13. januar Høringssvar

 

 

Miljø- og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar

Udkast til vejledning til pleje af græs- og naturarealer 2016

MTK 14. december Høringssvar
Tilskud til fremme af dyrkning efter retningslinjerne af integreret plantebeskyttelse til primærproducenter  STHJ 9. december Høringssvar
Nye bekendtgørelser vedr. de lokale aktionsgrupper MTK 2. december Høringssvar

Ændring af bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorde

MTK 1. december Høringssvar

Vejledning om direkte arealstøtte 2016

MSO 26. november Høringssvar

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

MSO 26. november Høringssvar

Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen

BKG 26. november Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder

MTK 19.november Høringssvar
Krydsoverensstemmelse HGL  13. november Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

MTK 13. november Høringssvar

Lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække

NLU 22. oktober Høringssvar

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

HGL 20. oktober Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i teknologier til reduktion af pesticidforbruget og kvælstofudledningen på bedrifter med randzoner

MTK 20. oktober Høringssvar

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer

CHN 14. oktober Høringssvar

Forslag til lov om ophævelse af randzoneloven

NLU 12. oktober Høringssvar

Forslag til ændring af landdistriktsprogrammet 2014-2020 og supplerende miljøvurdering af forslaget

MTK 10. oktober Høringssvar

Prioriteringskriterier for tilskud til investeringer på økologiske bedrifter

MMJ 7. oktober Høringssvar
Bekendtgørelse om tilskud til særlige levesteder for bilag IV-arter MTK  6. oktober Høringssvar

Tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for den primære jordbrugssektor (erhvervsudviklingsordningen)

MTK 23. september Høringssvar
Supplerende bestemmelser for 20-årige tilsagn til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om udkast til
ændring af bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlig drift af vådområder
MTK 31. juli  Høringssvar 
Økologisk arealtilskud LHO  27. juli  Høringssvar 
Direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen MSO 14. juli Høringssvar 
Kommunikationsstrategi for det danske
landdistriktsprogram 2014-2020
MTK 24. juni Høringssvar 
Statusrapport for 2014 om gennemførelsen af det
danske landdistriktsprogram 2007-2013
MTK 24. juni  Høringssvar
Vandområdeplaner 2015-2021 og tilhørende bekendtgørelser HSA 23. juni Høringssvar 
Prioriteringskriterier for tilskud til investeringer i teknologier til reduktion af pesticidforbruget og kvælstofudledningen på bedrifter med randzoner MTK 18. maj Høringssvar
Udkast til bekendtgørelse om tilskud til investeringer i teknologier til reduktion af pesticidforbruget og kvælstofudledningen på bedrifter med randzoner MTK 18. maj Høringssvar
Plantedække og dyrkningsrelaterede tiltag HSA 11. maj  Høringssvar
Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude SMJ 7. maj  Høringssvar 
Prioriteringskriterier for tilskud til fremme af
produktion og afsætning af økologiske fødevarer
MTK 5. maj Høringssvar 
Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer MTK 5. maj Høringssvar
Krydsoverensstemmelse bræmmerne HGL  15. april  Høringssvar 
Prioriteringskriterier for tre tilskudsordninger MTK 10. april  Høringssvar
Udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning
af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning
MTK 10. april  Høringssvar 
Udkast til bekendtgørelse om tilskud til græsningsprojekter på bedrifter
med randzoner
MTK 10. april Høringssvar 

Økologiske svineprojekter 2015

Oversigt over svineprojekter 2015

LHO 27. marts

Høringssvar

Oversigt

Prioriteringskriterier for tilskud til investeringer i
udvalgte grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion under
landdistriktsprogrammet 2014-2020
MTK 13. marts  Høringssvar
Prioriteringskriterier for tilskud forbundet med
etablering af løsdrift i farestalde under landdistriktsprogrammet 2014-2020
MTK 13. marts  Høringssvar
Fornyet høring af udkast til bekendtgørelse om tilskud til investeringer i udvalgte grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion MTK 9. marts Høringssvar
Udkast til bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde MTK 6. marts Høringssvar
Udkast til bekendtgørelse om tilskud til
naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorde
MTK 27. februar Høringssvar 
Udkast til bekendtgørelse om kriterier mv. for naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder KPO  26. februar  Høringssvar
Udkast til bekendtgørelse om tilskud til investeringer i udvalgte grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion MTK 23. februar Høringssvar
Udkast til bekendtgørelse om tilskud til modernisering og investeringer forbundet med etablering af løsdrift i farestalde MTK 16. februar

Høringssvar

Bilag

Ekstraordinær støtte til mælkeproducenter ETN 5. februar Høringssvar 
Natura 2000 afgræsning og tilgroede arealer MTK 27. januar  Høringssvar 
Udkast til ændring af bekendtgørelse om tilskud
til Natura 2000-projekter om projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold
MTK 27. januar Høringssvar
Udkast til vejledning om fastholdelse af vådområder MTK 27. januar Høringssvar
Kommentarer til Vejledningen Gødningskvote og Efterafgrødeskema 2015 MSO 23. januar Høringssvar
Prioriteringskriterier for tilskud til kvælstof- og
fosforområder under landdistriktsprogrammet 2014-2020
MTK 22. januar Høringssvar
Vejledning om producentskifte 2015 MTK 20. januar  Høringssvar
Udkast til ændring af visse bekendtgørelser for
arealbaserede tilskudsordninger under landdistriktsprogrammet 2007-2013
MTK 16. januar Høringssvar
Udkast til bekendtgørelse om tilskud til
fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder
MTK 12. januar Høringssvar
Udkast til bekendtgørelse om tilskud til
kommunale kvælstof- og fosforvådområder
MTK 12. januar Høringssvar
Brugerguide til fællesskema og internet markkort MSO 9. januar

Fællesskema

Internet markkort

Vejldning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 j. nr. 14-8015-000237 MSO 9. januar Høringssvar 

Vejledning om direkte arealstøtte 2015, j.nr. 14-80181-000003

MSO 9. januar

Høringssvar

Bilag

Prioriteringskriterier for tilskud indstillet via. lokale aktionsgrupper KBS 9. januar Høringssvar
Udkast til ændring af bekendtgørelse om tilskud
til fastholdelse og pleje af vådområder og udkast til ændring af bekendtgørelser om tilskud
til pleje af græs- og naturarealer 2015
MTK 8. januar Høringssvar
Udkast til Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 MTK 7. januar Høringssvar
Udkast til Vejledning til pleje af græs- og
naturarealer 2015
MTK 7. januar Høringssvar
Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilskud til ændret afvanding LJO 5. januar Høringssvar

 

Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar

Bekendtgørelse om særbidrag (Energistyrelsen)

ENS 6. november Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

MSK 28. oktober Høringssvar

Lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold

HBK 2. oktober Høringssvar
Ændring af lov om naturforsyning MSK 21. september Høringssvar
Rådskonklusioner om forberedelserne af FN's
klimakonference COP21/CMP11, Paris
MDC 31. august  Høringssvar 
Høring af bekendtgørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) THL 23. marts Høringssvar 
Udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller. THL 26. januar Høringssvar 
Udkast til bekendtgørelser om pristillæg til anvendelse af biogas samt udkast til bekendtgørelse om bæredygtig produktion af biogas MSK 7. januar  Høringssvar

 
Justitsministeriet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar

 

Skatteministeriet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og om æn-dring af forskellige andre love

MSK 27. november Høringssvar

Forslag til lov om ændring og senere ophævelse af lov om afgift af kvæl-stofoxider og om ændring af forskellige andre love

MSK 2. november Høringssvar
Udkast til lov om ændring af momsloven MSK 10. februar Høringssvar
Ændring af lov om afgift af elektricitet, j. nr. 14-4601203 MSK 7. januar Høringssvar


Transport- og Bygningsministeriet

Ansvarlig Frist Evt. høringssvar

 

Udenrigsministeriet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar

Lovforslag om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

MTK 29. september Hørringssvar

 
Erhvervs- og Vækstministeriet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Specialudvalgshøring: KOM's pakke vedr. bedre regulering JAB 2. juni Høringssvar
EU-specialeudvalget for konkurrenceevne, vækst og forbrugerspørgsmål vedr. Kommissionens strategi for det digitale indre marked KBS  20. maj  Høringssvar
Forslag til udbudslov JAB 7. januar  Høringssvar 

   Sundheds- og Ældreministeriet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
       

 

 

 

Finansministeriet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
       

 Uddannelses- og Forskningsministeriet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
       
Øvrige Ansvarlig Frist Evt. høringssvar

Bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om maritim planlægning (havplanlov)

LJO 18. december Høringssvar

Forslag til Nationalparkplan 2016 -22 for Nationalpark Thy

KPO 25. november Høringssvar
Vejledning om ind- og fraflytningstilsyn, istandsættelse og vedligeholdelse i private udlejningsejendomme MSG 6. august Høringssvar
Ny vejledning om prøveudtagning og prøveundersøgelse MSG 11. juni Høringssvar
Udkast til bekendtgørelse om vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme MSG 8. maj  Høringssvar 
Udkast til det nationale reformprogram 2015 MTK 12. marts  Høringssvar