Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

2016

Oversigt over indkomne høringer

Miljø- og Fødevareministeriet, NaturErhvervsstyrelsen

Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Brugerguides til Fællesskema og Internet Markkort 2017 MSO 22. december Høringssvar
Udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder NLU 15. december Høringssvar
Udkast til bekendtgørelse om planteskadegørere STHJ 9. december Høringssvar

Høring af forslag til lov om ændring af lov om drift af landbrugsjorder  

KPO  1. december  Høringssvar 
Udkast til generel vejledning om regler for habilitet/inhabilitet til brug for produktions- og promilleafgiftsfondene   HKE  24. november  Høringssvar
Bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugets- og fiskeriområdet  HKE  24. november  Høringssvar 

Vejledning om direkte arealstøtte 2017

MSO  23. november  Høringssvar 

Udkast til Fællesskemabekendtgørelse

MSO  22. november  Høringssvar 

Ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække

NLU  16. november  Høringssvar 

Ændring af plejegræsordningen

MTK  8. november  Høringssvar 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og ændringer til en række forordninger

NLM 27. september Høringssvar
Fornyelse af tilladelse til markedsføring af en GM nellike BSN 27. september Høringssvar

Økologisk investeringsstøtte

MTK 22. september Høringssvar

Forslag til ændring af landdistriktsprogrammet 2014-2020 og supplerende miljøvurdering af forslaget

 
MTK 20. august    Høringssvar
Direkte støtte MSO 8. juli  Høringssvar
Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorde MTK  27. juni Høringssvar
Ændret bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 16/17   NLU  24. juni  Høringssvar  
Ændret bekendtgørelse om plantedække og dyrkningsrelaterede tiltag  NLU  24. juni  Høringssvar 
Tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for den primære forbrugssektor   MTK  21. juni  Høringssvar 
Tilskud til etablering af løsdrift i farestalde   MTK 7. juni  Høringssvar
Tilskud til gylleforsuringsanlæg til kvæg-og svinesektorerne MTK 27. maj  Høringssvar
Tilskud til miljøteknologi til kvægstalde, svinestalde og gartnerier MTK 27. maj Høringssvar
Arealbaserede tilskud under LDP 2014-2020 MTK 18. maj  Høringssvar
Tilskud til Natura200-planer (etablering af naturområder) MTK 17. maj Høringssvar
Tilskud til Natura2000-planer (tilgroede arealer) MTK  11. maj  Høringssvar 
Tilskud til kommunale kvælstof- og fosforområder MTK 10. maj Høringssvar

Moderniseringsordningen for svin

MTK  20. april   Høringssvar 
Regler om tilgængeliggørelse på markedet af CE-mærkede gødningsprodukter HBJ 13. april  Høringssvar
Moderniseringsordning for kvæg MTK 15. marts  Høringssvar 
Krydsoverensstemmelse HGL  22. februar Høringssvar 
Tilskud til landskab- og biotopforbedrende tiltag MTK 12. februar  Høringssvar 

Vejledning om økologisk arealtilskud 

LHO 12. januar Høringssvar
Bekendtgørelser om arealbaserede tilskud under LDP MTK 12. januar Høringssvar
Brugerguides til Fællesskema og Internet Markkort 2016 MSO 04. januar Høringssvar

 

Miljø- og Fødevareministeriet, NaturStyrelsen

Ansvarlig Frist Evt. høringssvar

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet

HBK  14. november  Høringssvar 
Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer STHJ 27. oktober Høringssvar
Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. KPO 18. oktober Høringssvar
Forslag til lov om ændring af naturbeskyttelsesloven KPO 13. oktober Høringssvar

International evaluering af kvælstofmodeller bag vandområdeplaner

MVAN 7. september Høringssvar

Kommunernes planlægning indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande

HBK 15. august Høringssvar 
Ændring af lov om vandplanlægning   EJO  28. juni  Høringssvar  
Vandløbsrestaurering   EJO  13.juni  Høringssvar 
Faglig udredning af grødeskæring i vandløb EJO 13. maj  Høringssvar
2 x svar om tilskud til privat skovrejsning KPO 02. maj  Høringssvar 1
Høringssvar 2
4 bekendtgørelser om basisanalyser, indhold af vandområdeplaner, fastlæggelse af miljømål og overvågning EJO 29. april  Høringssvar
Kommunale kvælstof- og fosforområder MJK  15. april  Høringssvar 
Nye regler om minirenseanlæg i spildevandsbekendtgørelsen HBK  29. februar  Høringssvar 
Bekendtgørelse om vildtskader KPO 16. februar  Høringssvar 

Kommunalbestyrelsens Natura2000-handleplaner

KPO 15. februar Høringssvar

 

Miljø- og Fødevareministeriet Ansvarlig  Frist Evt. høringssvar
Ændring af kystbeskyttelsesloven MJK 14. oktober Høringssvar
Digital Post KBS 12. oktober Høringssvar
Rammenotat om ikke-godkendelse af diquat  STHJ 19. september Høringssvar

Forslag til lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet

HGL 16. september Høringssvar
Forslag om nye vurderingskriterier for hormonforstyrende stoffer STHJ 13. september Høringssvar
Ændring af CLP-forordning STHJ 12. september Høringssvar
Lavrisikostoffer   STHJ  4. juli  Høringssvar 
Ændrede godkendelsesbetingelser for glyphosat   STHJ  20. juni  Høringssvar 
Høring om IPM notat   STHJ 6. juni Høringssvar 
Forslag til ændring af forordning 1829/2003  BSN 2. juni Høringssvar

Notat om ny struktur i miljø- og fødevarelovgivning

HBK
26. januar
Høringssvar

 

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen

Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Gebyrer for behandling af ansøgninger om pesticidgodkendelser  STHJ  17. november  Høringssvar 

Udkast til ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 

IMS  14. november  Høringssvar 

Høring af udkast til godkendelsesbekendtgørelsen m.fl.

HBK  7. november  Høringssvar 
Forslag til ny husdyrregulering ANC/IMS 24. oktober Høringssvar
International vurdering af godkendelsesordningen og grundvandbeskyttelsen i Danmark  STHJ 29. september Høringssvar
Ændring i vejledning om miljøgodkendelse af virksomheder  HBK  31. august Høringssvar
Miljømærkebekendtgørelsen SKO 16. august Høringssvar
Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning og ensilage MST  10. august   Høringssvar 
Risikohåndbogen   HBK  15. juni  Høringssvar 
Vedrørende Vaskepladsbekendtgørelsen   STHJ  6. juni  Høringssvar 
Brug af afdriftsreducerende udstyr ved sprøjtning af plantebeskyttelsesmidler STHJ 09. maj Høringssvar 
EU Specialudvalg: Godkendelse af bentazon, ethofumesat, picolinafen, thifensulfuron-methyl - forbud mod Famozadaon og Metalaxyl-M STHJ 27. april Høringssvar

Godkendelsesbekendtgørelsen ANC, HBK 21. april Høringssvar
Forslag til Kommissionsforordning om fornyet godkendelse af glyphosat STHJ 23. februar Høringssvar

 

Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen

Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Re-godkendelse af tilladelse til import af genetisk modificeret majs til foder og fødevarer   BSN  28. juni  Høringssvar 
Genetisk modificeret bomuld   BSN  23. juni  Høringssvar 
Ændring af hesteloven   TVT  16. juni 

Høringssvar

Høringssvar SEGES 

Ændring vedrørende grænseværdier for en række pesticidrester  SKO 6. juni Høringssvar 
Ændring vedrørende grænseværdier for en række pesticidrester  SKO 3. juni Høringssvar
Betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr   SKO 30. maj Høringssvar
Tilbagetrækning fødevarer, foder og fødevarekontaktmaterialer SKO 8. april  Høringssvar 

Bemærkninger til OIE's Terrestrial Animal Health Code 

CHN 6. april  Høringssvar 

Fødevarekontaktmaterialer af plast og bisphenol A

SKO  31. marts Høringssvar 
EU's grænseværdier for kviksølv i fødevarer SKO  15. marts Høringssvar 
Forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivning SKO  5. februar Høringssvar

Forordning 1333/2008 om tilsætningsstoffer

SKO 29. januar Høringssvar
Omarbejdning af Kommissionens forordning 1881/2006 SKO 22. januar Høringssvar

 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Energistyrelsen

Ansvarlig Frist Evt. høringssvar

Kommissionens forslag til revision af direktivet for vedvarende energi

MDC, THL  8. december Høringssvar
Udfasning af PSO-opkrævning  NPN  22. november  Høringssvar 

Ændring af lov om fremme af vedvarende energi

JA  22. november  Høringssvar 

Bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd  

KBS  13. november  Høringssvar 

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug, fakturering m.v.

MSK  1. november Høringssvar
Revideret vejledning om fastsættelse af takster HBK  2. november Høringssvar
Bekendtgørelse om performancebenchmarking af vandselskaber HBK 11. oktober Høringssvar

Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber og vandselskabers tilknyttede virksomhed

HBK 16. september Høringssvar
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af Parisaftalen   MDC  10. august Høringssvar 
Inklusion af LULUCF i EU's 2030 klima reduktionsmål   MDC  5. august   Høringssvar  
Regulering om byrdefordeling af EU's Klimamål   MDC  5. august  Høringssvar 
De-karbonisering af transportsektoren  MDC  3. august  Høringssvar 
Bæredygtig produktion af biogas THL  11. maj  Høringssvar
EU's politik for bæredygtigt bioenergi efter 2020 (specialudvalg) MDC 20. april Høringssvar 
COP21 (Specialudvalg) MDC 9. marts Høringssvar 
Ændring af lov om energinet.dk mv. MSK 07. marts Høringssvar
EU's politik for bæredygtig bioenergi efter 2020 MDC 04. marts

Høringssvar

   

Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsstyrelsen

Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Forslag til lov om modernisering af planloven HBK 14. oktober  Høringssvar

Forslag til lov om Planklagenævn

HBK 16. september Høringssvar

IKT-standardiseringsprioriteter for det digitale indre marked

KBS 02. maj
Høringssvar

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Procedural and jurisdictional aspects of EU Merger Control   CLY  24. november  Høringssvar 

Behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten

CLY 29. juli
Høringssvar

   

Transportministeriet-, Trafik- og Byggestyrelsen

Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Betingelser for Tempo 40 kørsel for godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber   KBS  8. august  Høringssvar 
Forsøgsordning vedrørende kørsel til dyrskuer KBS  10. juni Høringssvar 
Forsøgsordning med bæltekøretøjer KBS  27. maj Høringssvar

Ændring af bygningsreglement 2015 (BR15)

THL 11. maj
Høringssvar

 

Uddannelses- og forskningsministeriet

Ansvarlig Frist Evt. høringssvar

Forslag til lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond

MAL  22. november  Høringssvar 

Forordning 1333/2008 om tilsætningsstoffer

GKH 22. januar Høringssvar

 

Skatteministeriet

Ansvarlig Frist Evt. høringssvar

Ændring af toldbehandlingsbekendtgørelsen

PMHE 25. november Høringssvar
Ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love MSK  12. august   Høringssvar 
Ændring af toldbehandlingsbekendtgørelsen PMHE 04. marts Høringssvar

Ændring af ligningsloven (Grøn BoligJobOrdning)

FRWA 04. januar

Høringssvar    

Uddannelses- og forskningsministeriet

Ansvarlig Frist Evt. høringssvar

Forordning 1333/2008 om tilsætningsstoffer

GKH 22. januar Høringssvar

Uddannelses- og forskningsministeriet

Ansvarlig Frist Evt. høringssvar

Forordning 1333/2008 om tilsætningsstoffer

GKH 22. januar Høringssvar

 

Erhvervsministeriet

Ansvarlig Frist Evt. høringssvar

IKT-standardiseringsprioriteter for det digitale indre marked

KBS 02. maj

Høringssvar