Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Klimaarbejdet er i fuld gang

Landbrug & Fødevarers vision om et klimaneutralt landbrug 2050 er mere end blot ord. Vi vil vise vores politikere, interessenter og hele samfundet, at fødevareklyngen mener det alvorligt.

Klimadebatten har været én af de vigtigste dagsordner i forbindelse med valgene til Europa-Parlamentet og Folketinget. I foråret har indsatsen derfor været fokuseret på at få placeret fødevareerhvervet som en del af løsningen på klimaudfordringen. Det er i høj grad lykkedes, og særligt samarbejdet med Danmarks Naturfredningsforening er blevet fremhævet som en af klimaløsninger af politikere på tværs af de politiske blokke.

Vores arbejdsgruppe arbejder med specifikke klimaprioriteter, der er udpeget som særlige succeskriterier af ledelsen, bestyrelser og medlemmerne. Vi har fire klimaprioriteter, som er:

  1. Udtagning af lavbundsjorde
  2. Modernisering af stalde
  3. Prioritering af klimaforskning i landbruget
  4. Landbruget som leverandør af bæredygtig energi

L&F har leveret konkrete input til mange politikere og politiske partier og organiseret utallige politikerbesøg på gårde under valgkampen.

Under folketingsvalget lancerede L&F sammen med andre parter SkyClean-teknologien. Den går ud på at anvende halm og fiberfraktionen fra gylle til dannelse af biokul og bæredygtigt flybrændstof ved at komme halmen og gyllen igennem en pyrolyseproces.

Det er bare ét eksempel på, at løsningerne er der, hvis den politiske vilje er der. Vi håber, at man fra politisk side satser på både kendte virkemidler som biobrændstoffer og biogas og udvikling af nye klimavenlige drivmidler som bl.a. SkyClean.

Efter valget
Klima spillede ikke overraskende en stor rolle i det politiske forståelsesdokument, de røde partier indgik.

Især målet om 70 procent mindre drivhusgas-udledning i 2030 i forhold til 1990 er ekstremt ambitiøs.

Politikerne skal forstå, at vi i landbruget gerne vil bidrage, men det skal kunne ske uden at ødelægge landbruget og fødevareerhvervet. Vi har brug for offentlige investeringer i ny viden og udvikling, som så kan tages i brug af landmændene.

En del af klimaarbejdet er desuden at sikre, at landbruget bliver godskrevet for den grønne og vedvarende energi, det hver dag leverer. Når vi eksempelvis producerer biogas, bliver vi tilskrevet effekten for metanen, men effekten ved, at vi fortrænger fossilt brændstof, bliver tilskrevet energisektoren. Det duer ikke.

Den nye regering varsler endvidere et bindende klimamål for landbruget.

L&F ser frem til dialogen med den nye regering, men er naturligvis bekymrede for, at der sættes urealistiske reduktionsmål for vores erhverv, som kan få konsekvenser for produktionen. Et af de absolut stærkeste kort, Danmark har i klimakampen, er vores stærke fødevareklynge med landbruget, fødevarevirksomhederne og agroindustrien og de omkringliggende forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Med klyngen og det gode samarbejde med samfundet vil vi kunne levere de store, nødvendige teknologiske fremskridt. Fremskridt, som kan sikre, at vi står som fyrtårnet, landbrug- og fødevarevirksomheder i andre dele af verden kan se op til og bruge som inspiration. En fortsat udvikling frem for afvikling vil være erhvervets absolut største bidrag til den globale reduktion af klimagasser.

Klimatopmøde i 2020
For at manifestere det danske fødevareerhvervs førerposition i klimaeffektiv fødevareproduktion og skabe synlighed om det fortsatte arbejde mod at blive klimaneutrale i 2050 vil L&F oprette en række dialogfora. Der nedsættes bl.a. et advisory board med forskere, grønne NGOer, øvrige interessenter i klimadebatten efter sommer samt afholdes et årligt klimatopmøde i begyndelsen af 2020.

Klimatopmødet skal være et nationalt udstillingsvindue og et dialogforum, hvor vi viser, hvad landmænd i marken og fødevarevirksomhederne i produktionshallerne konkret har gjort.

I Bruxelles vil L&F afholde en event for at skabe netværk og udveksle viden om klimaarbejdet i EU og den øvrige verden. L&F kigger også på muligheder ved de næste COP-møder.

Uenighed blandt forskere
I klimadebatten findes der et hav af analyser og opgørelsesmetoder af klimaaftryk. Og selv forskerne er ikke enige.

Vi vil gerne stå på et opdateret grundlag i klimadebatten, Af den grund har L&F bedt World Ressource Institut om at udarbejde en analyse af det danske fødevareerhvervs klimaaftryk i forhold til andre lande samt udpege mulige scenarier og tiltag for at blive klimaneutrale i 2050.

Forankring og ejerskab hos medlemmer og i L&F/SEGES
Task Force klimaneutral 2050 arbejder for at forankre arbejdet med klimavisionen hos medlemmer og i hele L&F/SEGES-koncernen. Det er vores ambition inden længe af have afsluttet besøg ved en række af vore virksomheder og brancheforeninger for at skabe synlighed til og – ikke mindst – ejerskab af klimaarbejdet i fødevareklyngen.

På møderne vil vi få input til prioriteter for det videre klimaarbejde. Inputtene fra virksomhederne vil vi fordele i L&F og SEGES alt efter ressort. Den kan eksempelvis være beskatning af jord med solceller hos afdelingen for erhvervspolitik og så videre.

Vi vil ligeledes tage rundt til områderne i L&F og SEGES. For at sikre forankring om klimaarbejdet i områderne er det vores tanke, at hvert område skal udpege minimum to sager, som de selv prioriteter og afsætter ressourcer til. Vi tror på, at medarbejderne i L&F og SEGES bedst arbejder med visionen gennem at være motiveret for at tænke klima inden i deres daglige arbejde.

Niels Peter Nørring

Esben Tranholm Nielsen

Maria Stein Knudsen

L&F Business nr. 14, 2019

Seneste nyt fra lf.dk