Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

2014

Ekstraordinært P-nyhedsbrev 52, 22-12-2014

22. dec 2014
De nye vanområdeplanerne er nu sendt i høring, og der venter endnu en gang et stort arbejde med at indgive høringssvar for at få gjort opmærksom på fejl og mangler i planerne. Høringsfristen er 6 måneder fra dato og høringsperioden er derfor fra 22. december til 23. juni 2015 kl. 12:00.

P-nyhedsbrev 51, 18-12-2014

18. dec 2014
Fra 1. januar 2015 får arbejdsgivere ret til refusion af udgifter i forbindelse med elevernes kost og logi under skoleophold (ophold på kostafdelinger).

Kommissionen fremlagde den 16. december sit arbejdsprogram for 2015, hvor hovedfokus er på at skabe vækst og beskæftigelse i Europa. Der er fokus på at fjerne unødigt bureaukrati og rydde op i EU-lovforslag, der ikke længere er relevante eller som der ikke har kunnet skabes enighed om. Forenkling af landbrugspolitikken er også en vigtig del af Kommissionens fokus i det kommende år.

Finanstilsynet sender hvert år ved juletid et brev ud til kreditinstitutterne , hvor man orienterer om de forhold, som institutterne skal være særlig opmærksom på ved regnskabsaflæggelsen for det forløbne år.

P-nyhedsbrevet holder nu pause frem til den 8. januar 2015. Vi vil gerne ønske alle læserne en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår!

Færre vil opleve KO-kontrol, men de der udtages til kontrol vil opleve en mere omfattende kontrol. Landbrug & Fødevarer har afsendt høringssvar til Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse samt Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse (KO) for 2015. 21 KO-krav udgår helt, og der indføres et enkelt nyt KO-krav.

Landbrug & Fødevarer sendte i sidste uge brev til klimaminister Rasmus Helveg Petersen, der imødegår den uforståelige kritik, som denne har rejst af dansk landbrugs klimaindsats.

Datoerne for Landsformandsmøderne i 2015 er nu på plads, sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu.

Landbrug & Fødevarer er de seneste måneder blevet kontaktet af en række landmænd og lokale foreninger med spørgsmål til, hvornår lovede støtteordninger til solceller og husstandsvindmøller kan træde i kraft. Trods udmeldinger allerede i oktober fra klima- og energiministeren om gennembrud i PSO-drøftelserne med EU-Kommissionen, er det endnu usikkert, hvornår de forhøjede tilskud kan udbetales.

Ekstraordinært P-nyhedsbrev 51, 16-12-2014

16. dec 2014
Vandområdeplanernes indhold
16. dec 2014
1. generation af vandplaner er knapt vedtaget, før de næste planer med tilhørende bekendtgørelser nu sendes i offentlig høring inden jul. Høringen løber forventeligt frem til den 22. juni 2015, og de endelige vandområdeplaner skal vedtages senest 22. december 2015.
PRESSEMEDDELELSE - 16. dec 2014
Nye vandområdeplaner fokuserer for ensidigt på reduktion af kvælstof, men rummer også positive elementer, siger erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer.

Miljøministeren vil i løbet af kort tid sende 252 Natura 2000-planer i 12 uges høring. Der er tale om 2. gene-ration af planerne som skal gælde fra 2016 – 2021. De endelige planer forventes vedtaget i slutningen af 2015.

P-nyhedsbrev 50, 11-12-2014

11. dec 2014
Kampagnen Fremtiden er ikke så sort hjælper fortsat danskere med at ændre opfattelse af erhvervet. Ved fortsat at kommunikere L&F's bud på løsninger og give plads til at debattere, således at to tredjedele af danskerne nu kender til organisationen.
11. dec 2014
I en politisk aftale mellem Europa-Parlamentet og Rådet om EU’s budget for 2015 sikres det, at landbrugsbudgettet ikke får skåret i sine udgifter i forhold til Kommissionens oprindelige forslag. Det sikres desuden, at krisereserven er intakt, således der fortsat vil være midler til støtteforanstaltninger som følge af det fortsatte russiske importforbud.
11. dec 2014
Revisionen af husdyrgodkendelsesbekendtgørelse er offentliggjort efter at have været ventet i 2 måneder - men den er ikke, som det var håbet.
11. dec 2014
Miljøministeriet offentliggjorde onsdag 10. december de opdaterede kort over udviklingen i husdyrtryk fra 2007-2014. Gældende fra 11. december. Reglen om dyrtryk gør det fortsat besværligt at udvide sin produktion. L&F kan endnu engang understrege at der er behov for målrettet regulering. Se det opdaterede dyretrykskort.
11. dec 2014
Ved 3. behandling har Folketinget vedtaget regeringens forslag til landbrugslov. Bl.a. ophæves fortrinsstilling. En konsekvens af, at reglen om hvem der kan erhverve landbrugsejendomme ændres. Kun Enhedslisten stemte imod.
11. dec 2014
Efter pres gennem høringssvar fra L&F er perioden, hvor der kan etableres miljøfokusområdegræsudlæg forlænget frem til 30. juni. Samtidig arbejdes der videre i høringssvar på, at der ikke kommer en minimumsgrænse på størrelsen af MFO-brakarealer.

P-nyhedsbrev 49, 05-12-2014

PRESSEMEDDELELSE - 05. dec 2014
Regeringens udkast til en ny udbudslov er ifølge Landbrug & Fødevarer et godt startskud til at sætte flere opgaver i udbud. I bedste fald kan loven betyde mindre bureaukrati og bedre tilbud fra private virksomheder.
04. dec 2014
MRSA-udfordringen skal løftes internationalt. Debatindlæg i Politiken af ledende overlæge Steen Lomborg, Hospitalsenhed Midt og direktør Claus Fertin, Videncenter for Svineproduktion.
PRESSEMEDDELELSE - 03. dec 2014
Når der i foråret skal diskuteres økologiforordning i EU, bliver det med en dansk kvinde i front. Viceformand i Landbrug & Fødevarer, Lone Andersen, er netop blevet valgt til formand for EU-Kommissionens Rådgivende gruppe for økologi.
03. dec 2014
De danske landmænd ser sort på den nærmeste fremtid. Forventningerne til investeringer og indtjening er rekordlave.

Landbrug & Fødevarer: Utilfredsstillende, at det ikke bliver muligt at anvende kvælstoffikserende afgrøder som miljøfokusområde i Danmark

Der har været høring på visse ændringsbekendtgørelse på arealbaserede tilskudsordninger under landdistriktsprogrammet. Det gælder ordningerne miljøbetinget tilskud, økologisk omlægningstilskud, tilskud til braklagte randzoner, ændret afvanding og fastholdelse af vådområder.

EU’s medlemslande og Europa-Parlamentet har i første omgang måttet opgive at blive enige om EU’s budget for 2015. EU-Kommissionen har derfor været nødt til at præsentere et nyt budgetforslag, hvilket der nu er et par uger til at opnå enighed om. Det ændrede budgetforslag betyder, at der nu igen er midler til krisestøtte – fx i form af støtte til privat oplagring af svinekød.

I løbet af første halvår 2015 vil danske landmænd få tilbagebetalt 173 mio. kr. i EU støtte. Det svarer til ca. 2,45 % af den det beløb, der vil blive udbetalt i Enkeltbetaling i støtteåret 2014. På EU-plan tilbagebetales der i alt 6.466 mio. kr.

Landbrug & Fødevarer har løbende dialog med Fødevareministeriets Klagecenter om at der f.eks. skal være mere fokus på den faglige prøvelse af sagerne, og at sagsbehandlingstiden nedsættes. Vi var for nylig til et dialogmøde med Klagecentret for bl.a. at få en status på sagsbehandlingstiderne.

Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer holdt den 26. november høring om finansiering af boliger og erhverv i landdistrikterne. Formålet var en fortsat afdækning af problemerne med at få finansieret lån til boliger og erhverv i landdistrikterne, problemernes omfang, og hvordan problemerne i givet fald kan løses.

Over de sidste måneder er en række ledige stillinger ikke blevet genbesat og i denne uge er en række medarbejdere i Landbrug & Fødevarer blevet opsagt og deres stillinger nedlægges.

P-nyhedsbrev 48, 28-11-2014

28. nov 2014
Der er et yndigt land på 4,3 mio. hektar, det er ikke meget, men nok til at vinde en Advertising Effektiveness Award!
28. nov 2014
Torsdag den 27. november var fristen for at klage over 1. generation af de endelige vandplaner. Landbrug & Fødevarer forfølger igen det juridiske spor og har klaget over vandplanerne, for at få rettet op på fejl og mangler.
28. nov 2014
EU-Kommissionen har lanceret en investeringspakke på 315 mia. Euro, der skal bidrage til nye vækstskabende initiativer i EU. Investeringer på fødevareområdet er et oplagt sted at starte.
28. nov 2014
Ni deltidslandmænd er blevet portrætteret i et nyt magasin med navnet VÆRDI, som Videncentret for Landbrug netop har udgivet. Formålet med magasinet er, at synliggøre den værdi, som de danske deltidslandmænd bidrager med.
27. nov 2014
Videncentret for Landbrug og Videncenter for Svineproduktion slutter sig fra årsskiftet sammen under det nye fælles navn SEGES.
27. nov 2014
Julen står for døren, og snart skal endnu et juletræ pyntes. Inden da skal det dog lige i hus, og måske du selv har planer om at fælde årets juletræ. På aabentlandbrug.dk guider vi dig på vej til gårde med salg af juletræer.
PRESSEMEDDELELSE - 25. nov 2014
En perlerække af forslag i ny landbrugspakke viser vejen frem, mener Landbrug & Fødevarer.

P-nyhedsbrev 46, 20-11-2014

20. nov 2014
International uro og økonomisk pessimisme præger forbrugertilliden. Efter et fald den seneste måned vurderer Landbrug & Fødevarers cheføkonom, at tallene stemmer mere overens med den økonomiske virkelighed.
14. nov 2014
Truslen om udbrud af alvorlige husdyrsygdomme er rykket tættere på Danmark med de seneste udbrud af afrikansk svinepest i EU. 18. november skal en storstilet kriseøvelse teste, om beredskabet fungerer. Til januar kommer den ultimative test, når en fem dage lang kriseøvelse for alvor sætter systemerne under pres.

I sidste uge havde miljøudvalget kaldt miljøministeren i samråd om Naturplan Danmark. L&Fs synspunkter blev godt reflekteret af de blå ordførere, som gav klart udtryk for modstand mod gødskningsforbuddet på § 3 arealer og bekymring for udpegning af et Grønt Danmarkskort.

På Landbrug & Fødevares delegeretmøde den 6. november 2014 godkendte de delegerede etableringen af en ny Sektion for Større Jordbrug under Landbrug & Fødevarer – og den nye sektion er således en realitet fra denne dato.

4H har afholdt Landsmøde lørdag den 15. november på Dalum Landbrugsskole ved Odense.

P-nyhedsbrev 45, 13-11-2014

PRESSEMEDDELELSE - 13. nov 2014
Der er gode takter på fx forskningsområdet og grøn omstilling i finanslovsforliget, men der er behov for højere ambitioner på dansk økonomis vegne, mener Landbrug & Fødevarer. Man kan godt skabe vækst og velfærd, samtidig med man beskytter miljøet og hjælper den tredje verden.
13. nov 2014
Det er positivt, at der er sat midler af i finansloven til at styrke den økologiske produktion og afsætning. Det vil udvikle potentialet for dansk økologi.
11. nov 2014
Risikoen for at få MRSA på en rejse til Sydeuropa er minimal, men den er stadig mere end 10 gange højere end herhjemme. Medierne pisker frygt frem i befolkningen, mener overlæge.
11. nov 2014
Fødevareklyngen sikrer job i yder- og landkommunerne helt frem mod 2040, viser ny analyse. Sammen med turisme er netop landbrugs- og fødevareerhvervet de største håb for at sikre udkantsjob, mener både minister og professor.
10. nov 2014
Den danske fødevareeksport til Rusland faldt drastisk i september. En fjerdedel af Ruslandseksporten er gået tabt det seneste år.

L&F klager over 1. generationsvandplanerne igen. Der er samme markante fejl i både det faglige og retlige grundlag i planerne, eksempelvis er der fortsat en fejlagtig kategorisering af vandløbene, og der mangler konsekvensvurderinger. Der er derudover nye forvaltningsretlige fejl til i planerne, eksempelvis er der forskel i redegørelses- og plandelen, og det er egnet til at skabe stor usikkerhed.

Landbrug & Fødevarer er meget opmærksom på problemstillingen og har foreslået at kontrolperioden udvides til at gælde fra 1. maj, så grønkorn høstet før 1. juni også kan tælle med.

I så fald vil vi gerne have et tip og gøre en indsats for at markedsføre dem og deres juletræssalg på aabentlandbrug.dk og via facebook.com/aabentlandbrug

Martin Merrild og Lone Andersen havde i går foretræde for Fødevareudvalget vedr. landbrugsloven. Her gentog formændene landbrug & Fødevarers modstand mod den del af lovforslaget, der lemper reglerne for selskabers erhvervelse af landbrugsejendomme.

Landbrug & Fødevarer mener ikke det er hensigtsmæssigt, at flytningen af Ø-støtteordningen til søjle I medfører, at det ikke længere er muligt for alle interessenter i et interessentskab at få støtte til op til 100 ha.

Fødevareministerens fortalte på Delegeretmødet, at der vil være 148 mio. kr. mere til uddeling under miljøteknologiordningen i dette efterår. Hermed lidt mere info.

Gennem Travel to Farm er vi orienteret om, at SKAT afholder en række informationsmøder for arbejdsgivere med udenlandske arbejdskraft, hvor blandt andet problemstillingen omkring slutopgørelse ved udrejse vil blive gennemgået.

P-nyhedsbrev 44, 07-11-2014

07. nov 2014
Kom 12. november og sig farvel til Søren Gade og goddag til ny adm. direktør Karen Hækkerup

På Landbrug & Fødevarers delegeretmøde i denne uge lovede Fødevareminister Dan Jørgensen, at han vil kigge på at få kvælstoffikserende afgrøder med som miljøfokusområde i Danmark, og at han vil diskutere dette med folketingets fødevareordførere.

Phil Hogan er EU’s nye landbrugskommissær, og kommissærens første udtalelser omkring hans planer og ambitioner for EU’s landbrugspolitik, indeholder gode nyheder for dansk landbrug

Ændringen af loven er en følge af, at forligspartierne bag aftalen om Vækstplan Fødevarer fra april i år traf beslutning om, at de 140.000 ha målrettede afgrøder skulle fjernes fra vandplanerne, men til gengæld skulle det obligatoriske efterafgrødekrav forhøjes med 60.000 ha.

På delegeretmødet 2014 stemte de delerede om anbefalingerne fra governanceudvalget. De delegerede besluttede blandt andet, at der er 2-årige valgperioder og valg hvert andet år.

Årets delegeretmøde i Landbrug & Fødevarer blev afholdt med deltagelse af 749 personer.

Erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer har i dag på sit delegeretmøde genvalgt Martin Merrild som formand.

Landbrug & Fødevarer har flere gange opfordret til, at man genindfører praktikpladspræmien for at tage hånd om udfordringen med færre praktikpladser. Ellers vil de unge miste uddannelsesmuligheder.

SKAT oplyser overfor Landbrug & Fødevarer, at man vil gennemføre øget kontrol af reglerne om farvet mineralolie uden afgift ("blå diesel")

9.902 landmænd har frem til 31. oktober tilmeldt sig slagtepræmien for 2015. Slagtepræmien gives til tyre, stude og kvier på mindst 160 kilo og med en max alder på under 16 måneder for kvier og under 30 måneder for tyre og stude.

På delegeretmødet i Herning er den nye primærbestyrelse i L&F konstitueret.

Foreningerne kan i øjeblikket opleve, at nogle landmænd retter henvendelse til dem omkring opsigelse af medlemskab og bevarelse af medlemstilbud. Vi vurderer derfor, at der er behov for en præcisering af reglerne omkring Landbrug & Fødevarers forskellige tilbud vedr. tryghedsordninger

P-nyhedsbrev 43, 30-10-2014


Efter årsmødet i weekenden er halvdelen af deltidslandmændene Landsudvalg nye ansigter. Se det nye landsudvalg her.

Landbrug & Fødevarer ønsker større konkurrence på bankområdet, og der bør ikke gennemføres nye stramninger på lån og realkredit, lyder reaktionen på Krakas finanskriserapport.

Fødevareministeren fremsatte den 9. oktober forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme for Folketinget ( Udvidet adgang for selskaber m.v. til at erhverve landbrugsejendomme, ophævelse af reglerne for fortrinsstilling til suppleringsjord, m.v.).

Regeringens Naturplan Danmark rammer efter Landbrug & Fødevarer opfattelse skævt på en række områder i for hold til at sikre den danske natur. I stedet for en målrettet tilgang til naturforvaltningen, der kan være med til at sikre, at den eksisterende værdifulde natur styrkes, vælger man at foreslå en række tiltag, som i værste fald vil kunne være en bremse for vækst og udvikling.

Efter et kampvalg har de økologiske landmænd valgt en ny formand. Formandsposten gik til Hans Erik Jørgensen, økologiske svineavler fra Fyn, og næstformanden blev den siddende næstformand Michael Svane.

Her til morgen blev 1. generation af vandplaner offentliggjort i deres endelige form. Vandplanerne, der har været undervejs i lang tid, og som skulle være offentliggjort allerede i 2009, har senest været i en supplerende høring frem til august i år. Nu er de endelige planer så lagt frem. Desværre er de uden markante ændringer, så hele vandløbsområdet er fortsat præget af, at for mange vandløb er taget med, og de inkluderede vandløb er ikke udpeget korrekt. De ca. 7.000 høringssvar, der blev indsendt i december sidste år, har stort set ikke ført til korrektioner.

P-nyhedsbrev 42, 23-10-2014


Landbrug & Fødevarer har udarbejdet et baggrundsmateriale om reformen af EU's landbrugspolitik som du kan bruge i din forening og i videndelingen med dine medlemmer.

De europæiske regeringschefer forhandler torsdag-fredag om EU’s klima- og energipolitik frem til 2030. De langsigtede målsætninger skal afløse de nuværende, der løber til 2020, og en eventuel aftale vil kunne få stor betydning for dansk landbrug de kommende år.

Onsdag d. 29. oktober er der årsmøde i Økologisektionen, hvor der skal vælges ny formand. PT er der to kandidater, og man kan stille op indtil afstemningen på mødet.

Martin Merrild skrev forud for mødet i Det Europæiske Råd til både stats- og udenrigsministeren. Baggrunden er, at Kommissionens forslag til ændringsbudget for 2015 viser, at kassen til markedsstøtte stort set allerede er tom. Det kan blandt andet ramme svineproducenterne, hvor Landbrug & Fødevarer presser på for at få støtte til privat oplagring.

P-nyhedsbrev 41, 16-10-2014

16. okt 2014
Danmark har tabt sagen om den danske administration af brakreglerne i perioden 2002-2004, EU-domstolen har dømt at den ikke levede op til EU's regler. Sagen betød, at Danmark i 2009 måtte betale 750 mio. kr. tilbage til EU-kommissionen.
16. okt 2014
Landbrug & Fødevarer har afgivet høringssvar til lov om Den Danske Naturfond. L&F bakker op om etablering af fonden som en privat, erhvervsdrivende fond, men har en række bemærkninger blandt andet i forbindelse med lovens forslag om udvidet offentlig adgang til fondens arealer.
15. okt 2014
Miljøministeren har fremsat forslag om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning, således at jægere fremover kun kan få fornyet deres jagttegn, hvis de gennemfører den lovpligtige indberetning af vildtudbytte. Landbrug & Fødevarer bakker op om ændringen.

P-nyhedsbrev 40, 09-10-2014

09. okt 2014
Miljøministeren lancerede søndag et forslag om at forbyde gødskning og sprøjtning af de såkaldte § 3 arealer.
L&F er imod forslaget, som vil medføre store økonomiske omkostninger for de berørte bedrifter. Et område på størrelse med Bornholm, vil potentielt blive berørt, og L&F har mødt forslaget med stor modstand.
09. okt 2014
Faldende fødevarepriser og erhvervets økonomi var det store samtaleemne ved mødet i primærbestyrelsen for nylig. Se klippet med formand Martin Merrild en status over situationen og forklarer, hvorfor vi forsat skal tale os ind i fremtiden.
09. okt 2014
Få et overblik over regeringens lovprogram og de forslag, som har indflydelse på landbrugserhvervet.

P-nyhedsbrev 39, 02-10-2014


Landbrug & Fødevarer er glade for, at landbrugskommissær Phil Hogan under formiddagens høring i Europa-Parlamentet lagde vægt på at skabe et konkurrencedygtigt landbrug og åbne nye markeder

Familielandbruget har netop afholdt sit årsmøde, hvor kandidaterne blev valgt for to år. Se de valgte medlemmer af Familielandbrugssektionens top her.

Landbrug & Fødevarer mener det er positivt, at NaturErhvervstyrelsen arbejder på at finde en løsning, der gør det muligt at anvende græsudlæg i majs som miljøfokusområde (MFO).

Til Familielandbrugssektionens årsmøde blev der traditionen tro uddelt en Initiativpris. Denne gang gik det til et godt og mangeårigt arbejde med råvarer og især produktion af frilandskyllinger.

Mediebilledet er fortsat fyldt med artikler og historier om MRSA. Der er dog en tendens til en mere nuanceret debat.

VSP har samlet deres information om MRSA, så du fra et sted har en indgang til de enkelte undersider. Listen vil blive opdateret, når VSP lægger nye sider ind. Føj den til dine favoritsider.

Hvis kommunerne ikke kan svare på, hvor der skal være randzoner, må lodsejeren selv træffe afgørelsen. Fjumreåret er slut. Det var nogle af fødevareministerens budskaber på det 13. samråd om randzoner

Sammen med Kommunernes Landsforening afholder Videncentret for Landbrug konference om fremtidens vandråd og vandplanlægning, som bevæger sig fra general regulering til en forvaltning med fokus på lokale forhold. Kom og deltag i dialogen.

Fordeling af opgaver og ressourcer i bestyrelsen bliver nemmere med et overblik over den politiske dagsorden, derfor har Landbrug & Fødevarer lavet et årshjul over de politiske emner, der kræver jeres opmærksomhed og indsats den kommende tid.

P-nyhedsbrev 38, 01-10-2014


Ny rapport viser, at udledningen af kvælstof fra landbruget falder markant. Det gør give landmændene mulighed for at øge gødskningen, vurderer Videncentret for Landbrug.

I dag har Landbrug & Fødevarer indgivet en ny stævning mod Fødevareministeriet for gennemførelse af randzonerne. Det er en opfølgning på den allerede verserende retssag, som Landbrug & Fødevarer anlagde i 2012. LF kæmper for, at loven ophæves.

P-nyhedsbrev 37, 26-09-2014


Bondegårdsreglen skal bevares – det står fast. Landbrug & Fødevarer arbejder for at sikre at medlemmerne ikke rammes af øget beskatning.

Vækstfonden lancerer sammen med Landbrug & Fødevarer og Finansrådet en ny lånetype til yngre landmænd, som ønsker at overtage og udvikle eksisterende bedrifter. Det er en vigtig sejr, som skal hjælpe nye landmænd i gang og vende en udvikling, hvor andelen af ejendomme ejet af landmænd under 35 år faldt til under 3 pct. i 2013.

Der har gennem længere tid været et øget fokus på løn- og ansættelsesvilkår for udenlandske medarbejdere i landbruget, bl.a. som følge af en række enkeltsager, hvor nogle landmænd ikke har overholdt reglerne for udenlandske medarbejdere.

P-nyhedsbrev 36, 24-09-2014


I en kronik i Jyllands-Posten satte Søren Gade og Jens Klarskov, DE, i denne uge fokus på de mange overimplementerede EU-regler, som er i Danmark og hvor løsningen er ligefor. Læs kronikken her.

Landbrug & Fødevarer opfordrer igen Fødevareminister Dan Jørgensen til at lade kvælstoffikserende afgrøder tælle med som miljøfokusområde i Danmark.

Landbrug & Fødevarer tager godt i mod den nye Naturfond, men finder det helt afgørende at fonden fokuserer sin indsats på allerede eksisterende natur i stedet for at opkøbe større landbrugsarealer uden naturværdier.

Et rekordstort antal danskere valgte at tage på landet i søndags til begivenheden Åbent Landbrug. Del gerne denne succes med dine medlemmer og sig tak for indsatsen. De er med til at skabe den gode dialog med omverden.

P-nyhedsbrev 35, 18-09-2014


Over 14.000 følger Åbent Landbrugs Facebookside og er klar til at tage deres familier og venner med på gårdbesøg på søndag. Tag godt imod dem sammen med jeres lokale værter – de er jeres mulighed for at fortælle den gode historie fra jeres landbrug.

I udkastet til ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse, er der lagt op til flere ændringer. Særligt positivt er forslaget om en lempet definition af ammoniakfølsom skov og et øget fokus på den samlede vurdering af ammoniakdepositionskrav for kategori 3 natur. Den foreslåede justering af anmeldeordningen for ”fulde stalde” er dog i direkte modstrid med intentionerne i Vækstplan for Fødevarer.

Onsdag den 29. oktober 2014 holder Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer årsmøde på det økologiske gods Boltinggaard på Fyn.

Ved et bredt politisk forlig lige før sommerferien fik regeringen gennemført en række opstramninger af reglerne for udenlandske landbrugspraktikanter. De nye regler træder i kraft fra d. 1. januar 2015.

P-nyhedsbrev 34, 11-09-2014


Mere and halvandet år efter vandplanerne blev underkendt, har Naturstyrelsen nu afklaret retsstillingen vedrørende krav om 2 meter bræmmer. Det kan have betydning for, hvor der skal udlægges randzoner.

Landbrug & Fødevarer har udarbejdet nyt baggrundsmateriale om EU’s nye landbrugsreform, som træder i kraft den 1. januar 2015.

Engberg-udvalget præsenterede i dag en række anbefalinger til en ny ejendomsvurdering – blandt andet afskaffelse af bondegårdsreglen og beskatning af jord efter handelspriser. Nyt vurderingssystem kan være en god ide, men hensynet til produktion bør vægtes højt, mener L&F.

Fødevareministeriets klagecenter har i denne uge offentliggjort statistik på de klager, der kommer på NaturErhvervstyrelsens afgørelser.

Margrethe Vestager, den nye konkurrencekommissær, får en stor opgave med at sikre, at alle medlemslande lever op til de fælles regler og dermed sikre ens konkurrencevilkår. Samtidig er der tilfredshed med irsk landbrugskommissær.

Landbrug & Fødevarer har rettet henvendelse til Folketingets Miljøudvalg for at få inddraget de ældste matrikelkort som fast element, når stat og kommuner udpeget kunstige vandløb i vandplanerne. For mange vandløb er nu fejlagtigt karakteriseret.

Overimplementering af EU-regler hæmmer vækst i Danmark. Derfor viser Landbrug & Fødevarer og Dansk Erhverv i efteråret, hvordan det skaber udfordringer, selvom løsningerne er ligefor. Det sker med kampagnen ”Løsningen ligger #ligefor”, der føres bl.a. på de sociale medier. Vær selv med til at vise løsningerne – vi hjælper dig på vej.

Kravet om, at der skal gødskes under det økonomisk optimale niveau koster det danske landbrug dyrt. Vi kan ikke vente på, at omlægningen af arealreguleringen af kvælstof bliver rullet ud fra august 2016 og årene frem. Landbrug & Fødevarer har derfor sendt en opfordring til fødevare- og miljøministeren om at fjerne normsænkningen med det samme, så der i 2015 og 2016 kan tilføres den økonomisk optimale kvælstofmængde.

Rangvid – udvalget, der skulle analysere årsagerne til finanskrisen og anvise forslag til at imødegå fremtidige kriser, anbefalede bl.a., at der bør udformes en tilsynsdiamant for realkreditten i stil med den, der allerede er indført for bankerne. Tilsynsdiamanten bør bl.a. sætte rammer for omfanget af variabelt forrentede lån samt omfanget af afdragsfrihed. Finanstilsynet kom i går, onsdag, med et oplæg og i dag forelægger Erhvervs- og vækstministeren rapporten for den finansielle forligskreds.


Hvor er det dejligt at efterårsvejret er kommet tilbage, temperaturen må dog gerne falde lidt mere, så vi undgår fordampning af jordvirkende ukrudtsmidler. Få gode råd til, hvordan du mindsker afdrift og fordampning.

Forslaget om at stramme virksomhedsordningen blev i dag vedtaget i Folketinget med en række lempelser, så de fleste landmænd fortsat kan benytte ordningen. Reglerne er dog stadig problematisk på en række punkter, og L&F lægger derfor op til at ændre loven i efteråret.

Nu går kampagnen for Åbent Landbrug for alvor i gang. Du kan allerede se film på facebook-siden for Åbent Landbrug, men fra fredag aften kan du også se den på dit TV. Se her, hvordan danskerne bliver gjort opmærksom på begivenheden og hvordan du kan bruge det lokalt.

P-nyhedsbrev 33, 04-09-2014


Landbrug & Fødevarer har med vores politiske og juridiske pres stort set vundet vores store ekspropriationssag mod staten - uden at møde modparten i retssalen. Vores advokat anbefaler nu, at vi gennemfører endnu en proces for at sikre, at vi forsat har de rette cases. Har du dem, så kontakt os inden d. 12. september.

Fra i dag kan du se på din ferske kylling, om den er dansk. Den danske kyllingebranche er gået sammen om et nyt ”Dansk Kylling” oprindelsesmærke til den danske detailhandel.

Senest 1. oktober skal alle svineproducenter med sundhedsrådgivningsaftaler have en smittebeskyttelsesplan og et forrum. Se her, hvad der skal være i et forrum og hvordan du kan få lavet en plan for smittebeskyttelse.

Har du ikke allerede inviteret din lokale folketingskandidat til Åbent Landbrug, så er der hjælp at hente her til at finde din kandidat og invitere vedkommende ud blandt nogle af de mange danskere, som ikke kan vente med at komme på besøg. Du kan også få hjælp til at fange de spændte danskere via Facebook.

P-nyhedsbrev 32, 27-08-2014


I juni måned udgav det Europæiske miljøagentur (EEA) en rapport med den bekymrende konklusion, at al dansk habitatnatur er i risiko for overbelastning med luftbåren kvælstof. For at imødekomme risikoen for en ensidig kritik af landbruget er det vigtigt at få nogle fakta om rapporten og kvælstofbelastningen af den danske natur på bordet.

Regeringen foreslår at afsætte flere penge til sundhed og velfærd. Landbrug & Fødevarer opfordrer til, at man husker konkurrenceevnen.

Landbrug & Fødevarer har gennem længere tid presset på for at få en afklaring af NaturErhvervstyrelsens administration af krydsoverensstemmelseskrav 1.21, vedrørende etablering af pligtige efterafgrøder på hhv. 10 % og 14 %.

Virksomhedsordningen rammer fortsat 9.500 landmænd selvom myndighederne siger 2.000. En delegation fra Herning-Ikast Landboforening og L&F fik foretræde for Skatteudvalget.

Miljøstyrelsen har netop meldt ud, at de giver dispensation til halmludning i hele landet.

Landbrug & Fødevarer har netop sendt denne meddelelse ud til samtlige landmænd med med grise, som er med i skolekontaktnetværket samt kontaktpersoner i foreningerne. Der arbejdes fortsat på en afklaring for Åbent Landbrug.

I efteråret 2014 har danske MEP’er mulighed for at sætte fingeraftryk på de nye kommissærers strategiske prioriteter og lukke en sag om biobrændstof, som kan skabe tusindvis af grønne arbejdspladser i Midtjylland. Læs Landbrug & Fødevarers fem topprioriteter i efteråret set fra Bruxelles.

For at sikre den dynamiske forvaltning af ulve i Danmark, som miljøministerens forvaltningsplanen lægger op til, er det vigtigt at have et opdateret billede af, hvor ulvene findes. Landbrug & Fødevarer opfordrer derfor landmænd til at indberette, hvis de ser ulven på deres ejendom.

Ved dine medlemmer nok om, hvor mange spændende ting, du laver i løbet af en uge? Nu har du mulighed for at vise dit arbejde og din hverdag frem. Vi hjælper med rammerne og du og din forening bliver eksponeret

P-nyhedsbrev 31, 21-08-2014

21. aug 2014
Alle foreninger har mulighed for at debatterer, hvordan vi afholder valg på primærsiden fremadrettet. Har I haft debatten i din forening, ellers er her en oversigt over nogle af hovedpunkterne.

Når du søger det seneste viden og nyheder fra Landbrug & Fødevarers Bruxelles-kontor, så kan du nu finde det på lf.dk under medlemslogin. Hver anden uge udlægges EU's beslutninger og arbejde i forhold til erhvervet her i Danmark.

Pr. 20. august 2014 er medlemstallet for 2014/2015 for primærsiden i Landbrug & Fødevarer opgjort.

MRSA-debatten kører igen i medierne. Der er flere fikspunkter for debatten forude. Bliv opdateret på det hele.

"Skriv en folkelig sang om landbrug." Sådan lyder opfordringen fra Landbrugets Kulturfond. Du kan stadig nå at være med til at sætte ord og toner på livet på landet. Se her hvordan du deltager.

P-nyhedsbrev 30, 14-08-2014


NaturErhvervstyrelsen har i denne uge sendt krydskontrolbreve vedrørende markblokoverskridelser ud til ca. 8.000 landmænd. Men en del behøver ikke at svare. Desværre er der samtidig fejl i 1.050 af brevene.

Det er nu muligt at reservere hotel til delegeretmøde den 5.-6. november 2014.

Irma åbner fremtidens fødevarebutik i Axelborg sidst i august. Du kan få dine produkter med i butikken og kan selv promovere og tilberede dine produkter foran kunderne i en ny Irma-butik.

Der er nu åbent for ansøgninger til Miljøteknologiordningen under Landdistriktsprogrammet. Bemærk flere runder åbner i denne måned.

Er din forening vært for dialog og debat på de sociale medier eller kunne I tænke jer at blive det? Her er inspiration til indhold til Facebook, Instagram, YouTube mfl. fra Landbrug & Fødevarers kanaler.

Ændringer i 1. generations vandplaner er i supplerende høring frem til den 26. august. Det er kun ændringer – i dette tilfælde lempelser for landbruget på især vandløbsområdet – i forhold til sidste runde, der er i høring. Alligevel udarbejder Landbrug & Fødevarer et samlet høringssvar, hvor de fortsatte fejl og mangler, der er i vandplanerne, vil blive kommenteret.

Den nye virksomhedsordning, der i dag fremsættes i Folketinget, rummer flere forbedringer i forhold til første udkast, men lovforslaget giver stadig massive økonomiske udfordringer for landbruget. Landbrug & Fødevarer arbejder fortsat på højtryk for at begrænse skadevirkningerne.

Nye testresultater viser, at gyllevogne med brede lavtryksdæk belaster vejene 40-60 procent mindre end lastbiler.

P-nyhedsbrev 29, 07-08-2014


Bliv klædt fagligt godt på til udarbejdelse af indsatsplaner til sikring af grundvandet på Videncentret for Landbrugs temadag/kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet. Temadagen finder sted den 20. august.

NaturErhvervstyrelsen har den 1. august offentliggjort de bekendtgørelser, der implementerer reformen af EU's landbrugspolitik, samt en foreløbig vejledning til de nye regler, der vil gælde for 2015. Få Landbrug & Fødevarer ud til din forening og hør mere om CAP.

Det russiske stop for fødevarer kommer til at ramme den danske fødevareeksport. Læs Landbrug & Fødevarers pressemeddelelse og få listen over varer, der er ramt af importforbud, og L&Fs kommunikationsstrategi.

P-nyhedsbrev 28 Ekstraordinært, 31-7-2014

31. jul 2014
Regeringens beslutning om gradvist at flytte op til 7 pct. fra landbrugsstøtten til landdistriktsprogrammet, gør økonomien skrøbelig hos de danske landmænd. Dog er resultatet bedre end frygtet, mener L&F.
31. jul 2014
Den ny gødskningsbekendtgørelse er alt for bureaukratisk, lyder det fra Torben Hansen, formand for Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion.
31. jul 2014
Der er fortsat et bekymrende antal løse ender i den nye randzonelov, som træder i kraft i morgen, 1. august, lyder det fra Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

P-nyhedsbrev 27 Ekstraordinært, 9-7-2014


Det kan ikke være rigtigt, at tilfældige landmænd risikerer social udelukkelse, fordi de for flere år siden har deltaget i en stikprøveundersøgelse af MRSA i svinebesætninger, mener L&F

P-nyhedsbrev 26, 3-7-2014


Landbrug & Fødevarer besøger gerne din forening eller dit konsulenthus og holder et oplæg om Landbrug & Fødevarers politiske arbejde med CAP-reformen.

Venstres Jens Rohde har sikret sig en plads i Europa-Parlamentets eftertragtede landbrugsudvalg. Derved slutter 5 års tørke, uden et fast dansk medlem. Jørn Dohrmann fra Dansk Folkeparti indtræder samtidig som suppleant. Danske EU-parlamentarikere har tillige sikret sig vigtige pladser i industri- og energiudvalget, samt miljøudvalget.

På baggrund af markedsovervågningen af handel med landbrugsejendomme har Finanstilsynet justeret hektarpriserne for dyrkbar landbrugsjord. Hektarpriserne anvendes i forbindelse med bankernes nedskrivningsberegninger og solvensbehovsreservationer på udlån til økonomisk svage landbrugsbedrifter.

Fødevareministeriet sendte fredag d. 27. juni Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2014/2015 og om plantedække (Gødskningsbekendtgørelsen) i en meget kort høring – frem til 17. juli. L&F skriver hørringssvar sammen med VFL.

L&F: Aftale om miljøtilskud i stedet for randzonekompensation er løftebrud.

Landbrug & Fødevarer har i dag fået udkast til ændring af landbrugsloven i høring med høringsfrist 22. august.

L&F og VSP går ind i en principiel juridisk sag for at forhindre, at svineproducenter bliver hængt ud i den offentlige MRSA-debat.

Nye kort over hvilke vandløb og søer, der lever op til randzonelovens fire kriterier bliver offentliggjort meget snart. Det er en god idé at tjekke om kortene er korrekte.

Fra redaktionen bag P-nyhedsbrevet ønskes alle en god sommer og en god start på høsten. Næste nummer af nyhedsbrevet kommer igen primo august.

Ændringer i 1. generations vandplaner er sendt i supplerende høring. Få overblik over de vigtigste ændringer her. Landbrug & Fødevarer vil udarbejde et samlet høringssvar, hvor vi bl.a. vil påpege de fortsatte fejl og mangler, der er i vandplanerne.

Inden længe afleverer vandrådene udkast til indsatsprogrammer for 2. generationsvandplaner for vandløb til kommunerne. L&F opfordrer til at holde fast i den gode dialog i vandrådene og plej alliancer med følgende indsatser.

Regeringens Virksomhedsforum skal finde konkrete ideer til at forenkle livet som erhvervsdrivende i Danmark. Landbrug & Fødevarer har spillet ind med 11 konkrete forslag og fået de 9 gennemført. Arbejdet forsætter fra L&Fs side, men kom gerne med flere forslag.

P-nyhedsbrev 25 Ekstraordinært, 27-6-2014


Det er fortsat muligt at hyre udenlandske fodermestre og driftsledere. Det ligger fast med en bred, politisk aftale om international rekruttering, der desværre forringer praktikantordningen væsentligt.

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Konservative Folkeparti er blevet enige om en pakke indeholdende en række politiske initiativer, der forbedrer rammevilkårene i kvægsektoren. Initiativerne følger op på anbefalingerne fra Kvægbrugets Task-Force, der blev præsenteret i maj 2013.

P-nyhedsbrev 24, 26-6-2014

26. jun 2014
Det bliver i stigende omfang populært at anvende droner i landbruget. Man skal være opmærksom på, at der gælder særlige regler dels af hensyn til flysikkerheden, dels af hensyn til privatlivets fred på landjorden.
Det anbefales, at foreningerne orienterer medlemmerne om reglerne for at undgå ubevidst overtrædelse heraf. L&F vil gerne hjælpe i denne proces.

26. jun 2014
Efter en meget lang forsinkelse har Naturstyrelsen langt om længe fået det elektroniske indberetningssystem til biotopplaner til at fungere.
26. jun 2014
Ritzau har i den forgangne uge skrevet, at der er ved at være et nyt politisk flertal omkring beskyttelse af drikkevand.
26. jun 2014
Med ændring af mark- og vejfredsloven og hundeloven, er det ikke længere tilladt at skyde omstrejfende hunde, katte og tamkaniner. Lovændringen træder i kraft 1. juli.
26. jun 2014
Fra mandag 30. juni starter dette års Madskoler. I år afholdes der 126 Madskoler i løbet af sommeren.

P-nyhedsbrev 23, 19-6-2014

19. jun 2014
Gode initiativer i ny vækstpakke, men ærgerligt, at regeringen ikke vil tage imod gratis vækstforslag om flere slagtesvin, mener L&F. Læs hele L&Fs indstilling til hele pakken her.

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik onsdag aften en aftale om en reform af beskæftigelsesindsatsen for dagpengemodtagere. Ifølge aftaleparterne er det vigtigt at hele beskæftigelsessystemet har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og reel jobformidling. Samtidig skal ressourcerne bruges bedre og mere effektivt.


Regeringen fremlagde i marts sit udspil til, hvorledes reglerne på lejeområdet kan justeres. Der er nu blevet indgået en aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten. Da en del af Landbrug & Fødevarers medlemmer er udlejere af boliger, er det vigtigt, at udlejernes interesser også bliver tilgodeset i forbindelse med en ændring af loven. Landbrug & Fødevarer har derfor spillet ind med holdninger og synspunkter

Landbrug & Fødevarer har gennem flere år presset på for at sikre bedre bredbåndsforbindelse til yderområderne. Der åbnes nu for adgang til at søge EU-midler på området.

Landbrugskommissæren holder fast i, at der skal være et klart signal fra Rådet, før han vil fremsætte forslag om ændring af fedtkoefficienten, og selv om kun 10 lande er imod, så er det altså ikke nok. Det græske formandskab konkluderede, at det er op til det kommende italienske formandskab at beslutte, hvorledes man skal forholde sig i sagen.

Ombudsmanden er klar til at offentliggøre lister over besætninger med MRSA. L&F mener ikke offentlige lister tjener ikke noget formå, i stedet stigmatiserer den svineproducenter.

Regeringen vil med et nyt forslag lukke et hul i virksomhedsordningen, som er blevet udnyttet. Venstre har fået forbedringer igennem Rammeaftalen, men forslaget vil stadig lægge mange landbrug ned. Kontakt din lokale folketingspolitiker og vis mulighederne for forbedring.

P-nyhedsbrev 22, 12-6-2014


Bedre, men langt fra godt nok.

L&F har indsendt sit høringssvar til de to bekendtgørelser, der implementerer reformen af EU’s landbrugspolitik. L&F afventer nu offentliggørelsen af de foreløbige vejledninger

Randzoneloven er vedtaget, men det ændre ikke på Landbrug & Fødevarers generelle kritik af randzonerne. Målrettet regulering er stadig vejen frem. Se her, hvad du skal, når kortene kommer.

Regeringens klimalov træder i kraft 1. oktober. Danmark kommer til at gå enegang. Dog har L&F fået en vigtig forbedring som vi har efterlyst, i og med at der indsættes en formulering i lovteksten om fordelingsmæssige konsekvenser, som skal vise, hvordan eventuelle klimainitiativer vil ramme eksempelvis landbruget.

P-nyhedsbrev 21, 4-6-2014


Vil du være sagkyndig i sager om fx landbrug, fast ejendom, byggeri og maskinindustri? Domstolsstyrelsen søger netop nu sagkyndige inden for vores felt, hvis det er dig, så søg her.

Regeringen og KL's aftale om kommunernes økonomi for 2015 er på plads. Aftalen indeholder en række interessante elementer. For Landbrug & Fødevarer er det i den forbindelse helt afgørende, at aftalen ikke indebærer forhindringer for dansk landbrug og fødevareerhvervs mulighed for at bidrage til øget vækst og beskæftigelse i Danmark. Få et overblik her.


Højesteret har den 3. juni 2014 afgjort endeligt, at, Nykredit er bundet af sit tilsagn om ikke at forhøje bidragssatserne på visse realkreditlån.

28. maj besøgte Venstres folketingsgruppe Axelborg, hvor de fik et godt indblik i erhvervets muligheder og de stopklodser, vi møder.

For at have et grundigt høringssvar klar til gennemførelsen af EU-reformen, er L&F i fuld gang med at inddrage hele Axelborg og Videncenter for Landbrug.

P-nyhedsbrev 20, 28-5-2014


Landbrug & Fødevarers adm. direktør Søren Gade fastslår, at Folkemødet er et must-go for alle, der interesserer sig for politik.

Den seneste rapport fra Det Økonomiske Råd udkom onsdag d. 27. maj. DØR betegner dansk økonomi som sund og forventer øget vækst de kommende år. L&F er enig i den vurdering, og understreger at flere reformer kan sikre konkurrenceevnen og dermed økonomisk stabilitet i fremtiden. Formanden glæder sig også over, at DØR anbefaler at genindføre praktikplads-tilskud eller andre former for økonomiske gulerødder til de virksomheder, som tager unge ind.

Kampagnen #FraLandet er lanceret og er kommet godt fra start med mange flotte og sjove billeder fra landet. Vi ser frem til endnu flere billeder, som viser det der gør os stolte. Og kan være med i konkurrencen om den flotte præmie.

EU-kommissionen går ikke videre med forslaget om et fælles jordrammedirektiv. Det er en kæmpe sejr for L&F – jordrammedirektivet kunne være blevet det ”nye vandrammedirektiv” og givet landbruget flere restriktioner.

P-nyhedsbrev 19, 22-5-2014


Landbrug & Fødevarers repræsentanter i de regionale hjortevildtgrupper mødtes tirsdag og drøftede, på baggrund af gruppernes indberetning til Den Nationale Hjortevildtgruppe, den aktuelle status for kron- og dåvildt. Spørgsmålet om markskader fyldte som forventet meget på mødet, hvor der også blev drøftet regulering og jagt samt fremtidig kronvildtforvaltning.

Danske ægproducenter hæver nu igen barren for dyrevelfærden i den danske ægproduktion. Fra og med den 1. juli i år er det nemlig slut med at næbtrimme æglæggende høner i både frilands- og skrabeægproduktionen. Det skriver L&F i dag i en pressemeddelelse, som du kan læse her.

Vær opmærksom på, om de kommende kommunale affaldsplaner/ressourceplaner omfatter husdyrgødning. Hvis de gør det, bør der reageres.

Svenskerne vil boykotte dansk svinekød. Landbrug & Fødevarer har sammen med repræsentanterholdt møde med svenske politikere om sagen. Der er ikke underskrevet nogen endelig erklæring, men der arbejdes stadig for det.

Vandrådene knokler derude – L&F har afholdt midtvejsstatus for L&Fs vandrådsrepræsentanter i sidste uge. Meldingerne var generelt positive om arbejdet med vandrådene, men der er stadig et stykke vej igen. Den afsluttende fase går i gang nu med bl.a. valg og endelig placering af virkemidler og at få økonomien til at gå op i en højere enhed. Det bliver spændende.

Hvordan vi sikrer bæredygtigt produceret mad i 2050 til næsten 10 mia. mennesker, bør altid ligge højt på den danske dagsorden, mener Landbrug & Fødevarer, som holdt topmøde om emnet tirsdag.

P-nyhedsbrev 18, 15-5-2014


NaturErhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsen har erkendt, at der i forvaltningen af EU’s krydsoverensstemmelseskrav (KO-krav) om omsorgsfuld behandling af dyr, har været en overimplementering af EU’s regler.

Ordningen for anlægsstøtte til energikonvertering til vedvarende energi (’VE til proces’) indgik efter langt forarbejde fra Landbrug & Fødevarer som led i energiforliget af 2012. Ordningen trådte i kraft 1. august 2013 og understøtter fortsat en god udvikling i landbruget.

Instagram-kampagnen #FraLandet skydes i gang for alle medlemmer. Det sociale medie hjælper os med at få spredt de gode motiver fra landet. Fat mobilen og tag et billede!

Det er nu muligt at reservere hotel til delegeretmøde den 5.-6. november 2014

NaturErhvervstyrelsen vil se på reglerne for KO på miljøområdet - og herunder lave et nabotjek. Det har L&F ønsket igennem længere tid, og ser derfor frem til at deltage i processen.

Trafikstyrelsen bekræfter, at danske landmænd fortsat kan kører med sine maskiner. L&F fortsætter arbejdet med at sikre de gældende fornuftige regler.

Miljøstyrelsen har sendt en række ændringer af husdyrgødningsbekendtgørelsen i høring. Det drejer sig primært om en ændring af de forskellige omregningsfaktorer, der skal anvendes ved beregning af dyreenheder. Herudover indeholder ændringsbekendtgørelsen en række andre ændringer om bl.a. ensilagepladser og –siloer.

Den nye opgørelse over husdyrtryk i Danmarks vandoplande kommer først til oktober. Der er dog ingen garanti for, at det giver faldende dyretryk.

Voldsomme oversvømmelser med deraf følgende meget dyre vandskader kan muligvis undgås i byer, hvis man i stedet lader vandet oversvømme lavtliggende landbrugsarealer. Det tema behandler konferencen om Landmanden som vandforvalter.

Tirsdag fremsatte Dan Jørgensen forslag til randzonelov (L 199) i Folketinget. Forslaget ligner det udkast, som var i høring i april. Det er ikke længere afgørende om vandløb har en regelmæssig vandføring.

P-nyhedsbrev 17, 08-5-2014


Danmark er ved at forpligte sig til at reducere ammoniakudledningen med 24 % allerede i 2020, hvilket er 4 gange så meget som EU som helhed skal reducere. Det vil skade dansk landbrugs konkurrenceevne og sætte en stopper for planer om vækst i husdyrproduktionen.

Alle virksomheder har fået en digital postkasse til post fra det offentlige. De fleste har også anskaffet den medarbejdersignatur, som giver adgang til postkassen. Men enkelte virksomheder har endnu ikke åbnet deres postkasse – og det kan få alvorlige konsekvenser.

Kommunerne er fuld gang med at lave indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Virkelighed og kort passer ikke altid sammen. Det har L&F påpeget i et hørringssvar og vi fortsætter vores arbejde, så vi kan finde de rigtige løsninger sammen med myndighederne.

Med få midler og mindre tiltag slår en række herregårde dørene op for arrangementer og aktiviteter, der inviterer lokalsamfundet ind og skaber grobund for lokal dynamik og samarbejde. Det er fortsat muligt at søge om støtte til arrangementer gennem Byd Indenfor. Næste ansøgningsfrist er 2. juni.

Tre danskere uden tilknytning til svineproduktionen er døde af den særlige variant af MRSA fra svin i 2012 og 2013. Det overrasker dog ikke eksperter, som afviser grund til fornyet frygt.

Regeringens vækstpakke indeholder flere tiltag, som kan være med til at sætte gang i væksten i landbrugs- og fødevaresektoren. Landbrug & Fødevarer glæder sig bl.a. over kortere sagsbehandlingstider, og bedre adgang til finansiering, men ærgrer sig over en uambitiøs sænkning af PSO-afgiften.

P-nyhedsbrev 16, 01-5-2014


Nye og mere fleksible regler for Teknologilisten gør det nemmere at få godkendt ny miljøteknologi til landbruget.

I år kommer Landbrug & Fødevarer med en helt ny udstilling rundt i hele landet for at vise madens vej fra jord til bord. Danske familier får via udstillingen viden om og inspiration til at lave mad med deres børn – og de hjælpes på vej af landmænd. Se udstillingen og hvornår du kan vise dine venner, hvad du laver.

Fødevareministeriet havde forslag til en revideret randzonelov i høring med frist for indsigelser i mandags.

Før påske blev sagsbehandlingstiderne for husdyrafgørelser i 2013 offentliggjort. Det går generelt hurtigere end i 2012, men der er stadig kommuner, hvor det halter. I disse kommuner er der brug for en tværgående indsats og et lokalt pres på kommunerne.

Søndag den 25. maj holder ti af landets største økologiske svineproducenter Sofari. Her inviterer de danskerne på landet for at opleve den økologiske svineproduktion.

Landbrug & Fødevarer har bidraget til mediedækningen i forbindelse med muligt udbrud af svinepest.

P-nyhedsbrev 15, 24-4-2014


Kursus d. 9. maj følger op på vejledning om grundvandsbeskyttelse til lokale landboforeninger, konsulenter, landmænd og andre, der vil forene god landbrugsdrift med drikkevandsbeskyttelse. Få din lokale konsulent tilmeldt kurset, så I er klædt på med konkrete råd til, hvordan man skal forholde sig til bl.a. analyser, BAM og grænseværdier.

Miljøgodkendelser, vandplaner, undergødskning, succession, ejerpantebrev, unge landmænd, svinekød til Rusland og dansk overimplementering var nogle af de emner, som blev drøftet på aftenmødet med Liberal Alliances folketingsgruppe på Axelborg onsdag den 23. april.

Den positive udvikling i danskernes holdning til landbruget fastholdes – selv efter en række negative mediesager og efter at første del af erhvervets kampagne er slut.

Antallet af slagtesvin med slagmærker er faldet markant over seneste fire år. Det viser en undersøgelse iværksat af Fødevareministeriet. I dag har denne historie været omtalt i forskellige medier, men det er her, du får det fulde overblik og formand for Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion Erik Larsens reaktion.

Vandrådene er godt i gang, og vi har fået flere tilbagemeldinger om, at vandrådsdeltagerne har været ude at se eksempler på vandløb, der er i god eller dårlig tilstand, og at det overordnet har været en god proces. Vi kan kun opfordre til, at alle vandråd kommer ud og se på tingene i praksis og dermed får fælles billeder. Det er en afgørende parameter for at iværksætte indsatser der, hvor det giver mening.

P-nyhedsbrev 14, 10-4-2014

10. apr 2014
På landsformandsmødet d. 3. april takkede Lars Hvidtfeldt for den store indsats i forbindelse med at udvælge L&Fs vandrådsdeltagere - set fra L&Fs side var det en konstruktiv og effektiv proces.
Her er to notater fra mødet, der kan anvendes som baggrund og fokus for arbejdet i vandrådet.


Naturstyrelsen udsætter ansøgningsfristen for biotopplaner, således at planer først skal være anmeldt den 1. juni 2014. Udsættelsen skyldes, at den digitale platform til indberetningen endnu ikke er kommet op at køre.

På Landsformandsmødet 3. april blev formandskredsen introduceret til den næste kanal, der bruges i omdømmekampagnen – det sociale medie Instagram. Aktiviteten har navnet #FraLandet.

Få overskrifterne fra sidste Landsformandsmøde og de aktuelle politiske sager, som blev vendt på mødet.

Regeringen har i dag offentliggjort sit udspil om lettere adgang til højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Udspillet indeholder forslag til en række positive initiativer, men desværre vil regeringen samtidig lave stramninger i forhold til mulighederne for at ansætte praktikanter, fodermestre mv.

Sagsbehandlingstiderne for miljøgodkendelser af husdyrbrug er i gennemsnit faldet med 2 måneder fra 10,1 måned i 2012 til 7,9 måned i 2013. Det viser den nyeste opgørelse fra Miljøministeriet.

P-nyhedsbrev 13, 3-4-2014


Årets generalforsamlinger i foreningerne er nu afholdt. En af de første sager generalforsamlingerne satte fokus på var alpereglen, som inden sidste forsamling blev stærkt ændret. Samtidig blev deltagere landet over beriget med stærke taler og, nogle blev endda skubbet ud af deres komfortzone. L&F evaluerer på vores bidrag til generalforsamlingerne og, hvordan vi kan forbedre det fremover.

L&Fs kampagne, Fremtiden er ikke så sort, fortsætter og er i denne uge kommet på print. Se den nye annonce her og læs baggrunden for den.

Regeringens klimalov er nu fremsat i Folketinget. L&F tager fortsat afstand fra den ø-tankegang, som forslaget er udtryk for. Vi er dog glade for, at forslaget i den fremsatte version imødekommer enkelte af de bemærkninger, Landbrug & Fødevarer fremsatte i vores høringssvar.

Vi udnytter ikke de vækstmuligheder, der er i jorden, optimalt. Det bliver der nu sat ekstra fokus på med ti anbefalinger, som skal få politikerne til at se mulighederne, der er i den danske muld.

Produktivitetskommissionen udkom i mandags med endelige anbefalinger. Regeringen ventes at følge op med en Vækstplan 2.0.

Miljøteknologiordningen åbner 1. maj og der er frist for ansøgninger 1. juni. Vejledning og ansøgningsmateriale vil i store træk være uændret i forhold til 2013, dog er de forskellige indsatsområder i modsat til tidligere målrettet specifikke sektorer.

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative indgik torsdag en politisk aftale om en vækstplan for fødevarer, som indeholder en række konkrete tiltag, der skal forbedre fødevareerhvervets rammevilkår. Få en gennemgang af de 34 initiativer i det oprindelige vækstudspil.

Sidder du i et af landets vandråd, så kan du her få hjælp og mere viden.

P-nyhedsbrev 12, 27-3-2014


Fødevareminister Dan Jørgensen lægger nu op til en ændring af den såkaldte alperegel. L&F mener, at kravene stadig er skudt over målet.

Finanstilsynet har udsendt en ny vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser. Her fremgår det af vejledningen, at der i forbindelse med nedskrivninger på nødlidende udlån til landbrug kan afviges fra Finanstilsynets udmeldte hektarpriser på landbrugsjord, hvis der kan dokumenteres aktuelle og reelle handler med sammenlignelige arealer i nærområdet.

P-nyhedsbrev 11, 20-3-2014


Basisanalysen for vandområdeplanerne 2015-2021 mener L&F ikke lever op til den standard et fundament for en så omfattende forvaltningsindsats skal leve op til. Der mangler nogle af de vigtigste presfaktorer, alt for mange km vandløbsstrækning er taget med og store dele af analysen må betegnes som foreløbig, da nye modeller er på vej. L&F har derfor sendt vores kritiske bemærkninger til både Naturstyrelsen og miljøordførerne.

Hvis din forening har fået nye kræfter til bestyrelsesholdet, så sørg for at de fra starten bliver klædt på til bestyrelsesarbejdet.

Landbrug & Fødevarers adm. direktør Søren Gade debatterede i denne uge på Dansk Energis konference på Christiansborg om energipolitikkens betydning for konkurrenceevnen. Landbrug & Fødevarers synspunkter fremgik også af en optaktskronik i Børsen.

Fødevareministeren og miljøministeren var i går indkaldt i samråd om randzonerne.

Landbrug & Fødevarer er i løbende dialog med Miljøstyrelsen om godkendelsessystemet for pesticider på nogle punkter er blevet mere restriktivt end det behøver at være.

Arbejdet med vandrådene er allerede skudt i gang, men der er mere hjælp og viden at hente forude og lige her.

P-nyhedsbrev 10, 13-3-2014


Vejledning til lokale landboforeninger, konsulenter, landmænd og andre, der vil forene god landbrugsdrift med drikkevandsbeskyttelse. Redegørelsen indeholder konkrete råd til hvordan man skal forholde sig til bl.a. analyser, BAM og grænseværdier.

I Landdistriktsprogrammet for 2014-15 er det besluttet, at Natur- og miljøprojektpuljen ophører, således at der fremover kun vil være tilskud til læplantning. Landbrug & Fødevarer finder dette problematisk og opfordrer til at evt. uforbrugte midler bruges til at genoplive ordningen.

EUs loft for hvor meget statsstøtte, der må udbetales til landmænd, er fordoblet. Det betyder at færre landmænd afskæres fra at få kompensation for deres randzoner – men der er stadig ikke fuldt overblik over, hvor mange der reelt berøres.

P-nyhedsbrev 9, 6-3-2014

05. mar 2014
VFL afholder konference om vandløb og vandråd.

De nyetablerede lokale netværk for samfundskommunikation er kommet stærkt fra land, og det tegner godt for den kommende sæsons omdømmeaktiviteter ude i landet.

Registreringen af den såkaldte § 3 natur er blevet opdateret. Der er fundet meget ny natur, men også flere potentielle overtrædelser af loven, hvor beskyttet natur er forsvundet. Det er en god idé at gå i dialog med kommunen allerede nu.

Flere kommuner pålægger lodsejere at vedligeholde rørlagte vandløb, som løber under en offentlig vej.

Martin Merrild sender brev til Fødevareminister Dan Jørgensen i sagen om de skrånende arealer. L&F mener, at kravet er urimeligt begrænsende og kommer med forslag.


Landbrug & Fødevarer har nu indstillet medlemmer til vandråd. Se de opstillede her og få fod på den videre proces.

P-nyhedsbrev 8, 27-2-2014


Det skal kunne betale sig at arbejde – også i sæsonbetonede og kortvarige job.

Nu får landmænd mulighed for at afsætte deres produkter i den lokale brugs. Landbrug & Fødevarer har indgået en samarbejdsaftale med Coop Dagli’Brugsen vedrørende afsætning af lokale produkter i 9 udvalgte butikker.

Landbrug & Fødevarer hilser det brede forlig om reform af erhvervsuddannelserne velkommen. Men der er fortsat behov for tiltag til at sikre praktikpladser.

Som beskrevet i nyhedsbrevet for 14 dage siden, så protesterer Landbrug & Fødevarer mod det nye GLM-krav om jorderosion. Kravet betyder, at landmændene ikke må foretage jordbearbejdning for skrånende arealer fra høst til den 1. marts.

Landbrug & Fødevarer har i sit høringssvar til en ny dansk klimalov givet udtryk for, at det er udtryk for en uheldig territorial tankegang, der risikerer at modvirke dansk vækst og beskæftigelse, og som samtidigt kan medvirke til at øge den globale drivhusgasudledning. Vi har derfor opfordret til, at lovforslaget nøje genovervejes.

Det forventes, at der den 1. april bliver nedsat vandråd over hele landet. For at være parate til at udnytte mulighederne i disse vandråd, inviterer vi til en temadag, hvor vi vil drøfte mulighederne for at kunne udnytte dette nye forum bedst muligt.

Regeringen har annonceret et vækstudspil i løbet af foråret. Omfang og indhold er endnu ukendt, men L&F arbejder for en ambitiøs plan med fokus på afgiftslettelser og øget landbrugsproduktion.

Landbrug & Fødevarer var torsdag den 20. februar i foretræde om vandplanerne for Folketingets Miljøudvalg. Budskabet var klart: Vandplanerne er så behæftet med fejl og mangler i så stort et omfang, at de skal tages af bordet, og først sendes ud, når de er fagligt, økonomisk og juridisk på plads.

P-nyhedsbrev 7, 20-2-2014

19. feb 2014
Landbrug & Fødevarer er opmærksomme på, at udbetaling af ø-støtten (tilskud til jordbrugere på visse småøer) er forsinket. Støtten udbetales som regel samtidig med enkeltbetalingen eller inden 31. januar.

Aktuelt er der en sag mellem en landmand og 3F om overskridelse af arbejdstidsregler, og der er flere sager undervejs. L&F er ikke en arbejdsgiverorganisation og kan ikke løse konkrete sager, men opfordrer til at undgå lignende sager ved at have ordnede løn- og arbejdsforhold.

Præcisering af regler for arbejdsudlejeskat er på vej inden for den næste måned trods ministerskift. Nye regler skal fjerne usikkerhed om upræcise regler.

Herregårdsejere og deres samarbejdspartnere har mulighed for at søge støtte til aktiviteter, der skaber nyt liv i herregårdens bygninger og kulturmiljøer og inviterer lokalsamfundet indenfor.

P-nyhedsbrev 6, 13-2-2014


Der er indgået politisk forlig om lovforslaget, der skal sikre refinansieringen af F1-lånene. Loven ventes at træde i kraft 1. april 2014 for 1-årige obligationer og 1. januar 2015 for øvrige obligationer.

Fødevareministeriet har indført nye krav, der skal beskytte landbrugsjorden mod jorderosion. Kravene indebærer, at jorden ikke må behandles, hvis den skråner mere end 12 grader.

Hektargrænsen for støtte fastholdes på to hektar. Det betyder, at små landbrug ikke mister landbrugsstøtten. Samtidig bliver hektarkravet til støtte på økologisk jorde sænket.

I starten løbet af marts måned inviterer Naturstyrelsen til en række informationsmøder om den kommende proces med udarbejdelse af anden generation af Natura 2000-planer.

P-nyhedsbrev 5, 6-2-2014


Arbejder du med energibesparelser og tilskudsordning til vedvarende energi? Så der penge at søge på Energistyrelsen.

Her finder du et kit til at sætte fokus på landbrugs- og fødevareerhvervet op til EP valget i maj. Sammen kan vi gøre det attraktivt at tale om landbrug og vækst i EU.

Et projekt i Skivefjord har undersøgt potentialet med kompensationsopdræt af muslinger som marint virkemiddel, og resultaterne er meget lovende.

P-nyhedsbrev 4, 30-1-2014


Landbrug & Fødevarer har i samarbejde med Videncentret for Landbrug taget initiativ til et Afrika-netværk for landmænd og agroindustrivirksomheder, som sætter fokus på primærproduktion i Afrika. Årets første møde i Afrika-netværket afholdes den 27. februar kl. 13-17 i Aarhus.

Er du på vej til møde med din kommunes borgmester, så er her en række emner, som du kan vælge at sætte fokus på under mødet. Emnerne er kort præsenteret med efterfølgende løsning på udfordringen eller forslag til, hvad kommunen kan gøre for at ændre på en given situation. Det handler om dialog og bedre samarbejde mellem erhvervet og kommunen.

Af hensyn til korrekt opkrævning er det vigtigt, at besætningsejerne inden 1. februar 2014 har opdateret sin/sine besætningers størrelse, da det er antallet af registrerede dyr pr. 1. februar 2014, der er bestemmende for, om man er omfattet af betaling, og i givet fald hvor meget man skal betale. Det gælder dog ikke kvæg.

Landbrug & Fødevarer vil bløde den stringente juridiske vurdering af principsagerne op og have større synlighed.

Er din forening i et af hovedvandoplandene – så skal I sammen med andre udpege medlemmer til vandrådene. Deadline er 1. marts. Her er råd og vejledning til arbejdet.

P-nyhedsbrev 3, 23-1-2014


Regeringen besluttede på et møde går, hvordan man på en række områder vil gennemføre reformen af EUs landbrugspolitik i Danmark. L&Fs reaktion er, at der er tale om en pose blandede bolsjer.

Kommissionen har netop fremlagt sin klima- og energipolitik fra 2020 til 2030. Politikken er ganske ambitiøs, men der er risiko for, at enkelte lande kan køre på frihjul.

Carsten Koch udvalgets anbefalinger til en ny beskæftigelsesindsats blev lækket til flere medier mandag. Anbefalingerne indeholder flere gode takter, der kan lette manglen på arbejdskraft i landbruget og fødevareerhvervet.

P-nyhedsbrev 2, 16-1-2014


Koldkærgaard danner 4. februar rammen om en strategisk emnedag for medlemmer og rådgivere med titlen Energi: Penge på bundlinjen gennem effektivisering og tilskud til vedvarende energi. Meld dig til her.

Der har den seneste tid været massiv pressedækning på deltidslandmænds skatteforhold, både i forhold til gult-kort-ordningen og i særdeleshed ved omklassificering af ejendomme fra landbrug til parcelhus.

Over 20 PowerPoints-pakker er nu klar til at blive hentet og brugt til din forenings generalforsamling. Præsentationerne fokuserer på de resultater, som er leveret af Landbrug & Fødevarer i 2013, og hvad der ventes af 2014.

EU-Kommissionen offentliggør næste uge, onsdag d. 22. januar, udspil ift. EU’s 2030-mål på klima- og energi. Udspillet skal udgøre udgangspunktet for kommende forhandlinger om en 2030-pakke, der skal afløse den nuværende politik, der løber til 2020.

L&F opfordrer Fødevareministeriet til at økologiske mælkeproducenter, der overvejer at stoppe, tilbydes et ”fastholdelsestjek”. Et tjek hvor økonomikonsulenten ser på bedriftens forbedringspotentialer samt økonomioptimeringer i forhold til afregningspris for øko-mælk.

Netværksmøde giver dig og din forening nye input til arbejdet med omdømmeaktiviteterne – skolekontakt, Åbent Landbrug og lokale events. Se det spændende program og tilmeld dig her.

P-nyhedsbrev 1, 9-1-2014


Efter fem års finanskrise står mange landmænd i så vanskelig en situation, at de må afvikle deres landbrug. Derfor har Videncentret for Landbrug udgivet magasinet For fuld fart ud af krisen, der skal hjælpe kriseramte landmænd godt gennem et svært forløb. I magasinet fortæller fire landmænd deres historie.

Rigsrevisionen har kigget på de danske nationalparker. L&F mener Rigsrevisionens beretning er irrelevant og problematisk.

Fra den 12. februar 2014 skal alle finansielle og ikke-finansielle virksomheder indberette oplysninger om indgåede, ændrede eller ophævede OTC og børshandlede derivathandler (herunder bl.a. råvarederivater) til et transaktionsregister (TR).

Landbrug & Fødevarers indspil til produktivitetskommissionen er blevet hørt. Deres rapport indeholder blandt andet tre fornuftige hovedbudskaber, som rigtigt gennemført vil være gode for landbrugs- og fødevareerhvervet.

L&F arbejder fortsat både politisk og juridisk for, at randzoneloven tages af bordet. L&Fs retssag om ekspropriation verserer ved Østre Landsret.