Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

2017

L&F Landbrug & Politik uge 51, 20-12-2017


Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen om Egedal Kommunes sprøjteforbud. Klagenævnet har givet kommunen medhold i, at den kan udstede et påbud. Landbrug & Fødevarer beklager stærkt afgørelsen, og overvejer nu, om sagen bør indbringes for domstolene.

Landbrug & Fødevarer og Danske Regioner har netop afleveret et fælles udspil til regeringens forenklingsudvalg. Udspillet er et forslag til, hvordan fremtidens erhvervsfremmesystem kan se ud. Fokus er på en forenkling af klynge- og netværksindsatsen på fødevareområdet.

Martin Merrild har sendt et personligt brev ud til samtlige nye og genvalgte borgmestre for at tage initiativ til et godt samarbejde med kommunerne og sætte landbrugs- og fødevareerhvervet på dagsordenen.

I mere end et år har L&F nu haft en sag kørende med Miljøstyrelsen og ministeriet om revurdering af grundvandsforekomster i ringe tilstand. Ministeriet har afsat midler og ressourcer til en meget omfattende revurdering af det faglige grundlag for tilstandsvurderingen.

Miljø- og fødevareministeren lancerede i fredags en optrapning af indsatsen mod Afrikansk Svinepest. Dette indebærer blandt andet, at der gives mulighed for at tage en række jagtmæssige redskaber i brug til at begrænse forekomsten af vildsvin i Danmark.

Regeringen og samtlige partier i folketinget har netop indgået aftale om et nyt veterinærforlig for 2018-2022. Det er positivt, at det er lykkedes at få et bredt forlig. Læs her de vigtigste punkter i forliget.

Et ekspertudvalg har offentliggjort deres anbefalinger til en modernisering af vandløbsforvaltningen. L&F mener, at anbefalingerne grundlæggende tager fat i de væsentligste udfordringer nu og i fremtiden, men det vil kræve stort politisk fokus, at få anbefalingerne udmøntet til regler og vejledninger, der sikrer bedre vandafledning.

Ny viden om tre forskellige typer af ammoniak- og lugtreducerende tiltag, der anvendes i kvæg- og svinestalde, har fået Miljøstyrelsen til at revurdere miljøeffekten af teknologierne. Det kan få betydning for landmænd, der er i gang med en miljøansøgning.

Det faglige grundlag bag udpegningen af de områder, der bliver ramt af skærpede fosforkrav til sommer, er tvivlsomt. Mange bedrifter bliver ramt uden et solidt fagligt grundlag, mener L&F.

Kun 26 af 640 ansøgninger om tilskud til miljøteknologi fra 2016 er færdigbehandlet i Landbrugsstyrelsen. Det svarer til blot 4 pct.

Landbrugsstyrelsen har udbetalt grundbetaling i 93 pct. af sagerne. Dermed har styrelsen nået målet om at udbetale 90 pct. inden 15. december. Målet er, at 97 pct. skal være udbetalt inden udgangen af januar.

Det går bedre med udbetaling af økologisk arealtilskud. Hvor der sidste år kun var udbetalt tilskud til 15 pct. af ansøgerne på dette tidspunkt, er der i år udbetalt tilskud til 43 pct. af ansøgerne.

Ønsker du selv at udføre rottebekæmpelse, så kræver det blot at du gennemfører et 1-dages kursus i blandt andet rotternes biologi og forebyggelse samt sikker håndtering af rottegift.

Det danske landbrugs store succes kan tilskrives landbrugets evne til at samarbejde og yde gensidig sparring. Et godt eksempel på dette er den vidensdeling, der årligt samles i bogen "Oversigt over Landsforsøgene", skriver Anne Lawaetz Arhnung, Seges.

L&F Landbrug & Politik holder juleferie. Nyhedsbrevet vender tilbage i det nye år. Rigtig glædelig jul og godt nytår.

L&F Landbrug & Politik uge 50, 13-12-2017


89 medlemmer er i år repræsenteret på aabentlandbrug.dk med juletræssalg. De mange juletræsproducenter er fundet i samarbejde med foreningernes kontaktpersoner i Åbent Landbrug-regi. Et af formålene med at bruge Åbent Landbrug-platformen til juletræssalg er at udvide dialogen med danskerne udover Åbent Landbrug den 3. søndag i september.

Det er positivt med en revision af lovgivningen, så landmænd fortsat kan pantsætte deres EU-betalingsrettigheder alene ved at lade det registrere i Landbrugsstyrelsen.

En revideret grødeskæringsvejledning er desværre ikke løsningen på de udfordringer med vandløbsvedligeholdelsen, som mange lodsejere oplever rundt omkring i landet.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen præsenterede tirsdag den 12. december et udspil til et såkaldt lovkompas, som skal halvere antallet af love på miljø- og fødevareområdet. Der lægges op til en historisk forenkling af lovgivningen, hvor antallet af love skal reduceres fra 95 til 43.


Onsdag den 13. december fremsender L&F et høringssvar på det kommende års plantedækkebekendtgørelse, der netop har været i høring.
Helt kort må man sige, at det er et meget manglefuldt bekendtgørelsesudkast, der er kommet i høring.


Alle lodsejere og jægere opfordres til at indberette forekomster af vildsvin til Naturstyrelsen. Hvis der ikke holdes fast i bortskydningen af vildsvin, vil det kunne få meget store konsekvenser, fx i forbindelse med afrikansk svinepest.

De 20 naturråd skal være nedsat senest den 15. januar 2018, og arbejdet i rådene forventes at gå i gang umiddelbart efter. Landbrug & Fødevarer afholder temadag for landbrugets repræsentanter i rådene den 31. januar 2018.

Forslag til afgrænsningen af Natura 2000-områderne er i høring med frist den 3. januar 2018. Landbrug & Fødevarer er overordnet positiv overfor forslaget, der dog har mødt stor modstand blandt grønne organisationer.

En ny analyse fra Klimarådet anerkender bioenergiens rolle i den grønne omstilling. Det glæder Landbrug & Fødevarer.

Basel Komitéen anbefaler en stramning af det såkaldte gulvkrav. Gulvkravet er et krav til, hvor meget sikkerhedskapital institutterne mindst skal have, når de låner penge ud. De nye kapitalkrav vil formentlig fordyre lån til både private og erhverv.

L&F glæder sig over, at regeringen og DF er blevet enige om en ny finanslov. Læs her den pressemeddelelse L&F udsendte fredag aften.

Fredag blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om en foreløbig aftaletekst om finansloven. Her fremgår det, at aftaleparterne vil understøtte en fortsat markedsbaseret udvikling af økologien i Danmark. Der er afsat 160 mio. kr. fordelt på de kommende tre år. Landbrug & Fødevarers økologichef, Kirsten Lund Jensen, er tilfreds med den foreløbige aftale.

L&F Landbrug & Politik uge 49, 06-12-2017


Om få dage forventes det, at Miljøstyrelsen offentliggør kortet med de områder i landet, som fra 1. august 2018 rammes af det skærpede fosforloft på 30 kg pr. hektar. Det sker i forbindelse med, at en ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen sendes i høring. Landbrug & Fødevarer er stærkt kritiske over for det faglige grundlag for udpegningen af områderne med skærpede lofter.

En ny udgave af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er kommet og gælder fra den 1. januar 2018. Den indeholder en række tilpasninger, der overordnet giver mere fleksibilitet til landmændene.

Ni landmænd, som alle er berørt af skrappe ammoniakkrav pga. nærliggende natur, mødtes mandag med medarbejdere fra Axelborg og SEGES. Formålet med mødet var at drøfte Landbrug & Fødevarers arbejde for en ny ammoniakregulering.

I januar afholdes der Landbrugsdage 2018 tre forskellige steder i landet. Landbrugsdage har fokus på udvikling og muligheder for fremtidssikring af landbruget.

Spor i Landskabet har lavet en ny pjece 'Hjælp flere på sporet', som fortæller, hvad man som landmand og lodsejer kan få ud af at lægge jord til spor.

Aarhus Kommune har ikke hjemmel til at forbyde 11 landmænd i Beder syd for Aarhus at sprøjte deres marker. Derfor går Landbrug & Fødevarer videre med sagen på landmændenes vegne.

Økologikongres 2017 er netop afviklet med rekord mange deltagere. I alt gæstede 977 kongressen – heraf 261 landmænd sammen med rådgivere, virksomheder, forskere samt repræsentanter for myndigheder og interesseorganisationer.

Landmændenes store fokus på at sprøjte korrekt – ikke pesticidafgiften – er årsag til, at belastningen fra brug af plantebeskyttelsesmidler er lav. Afgiften har kun en meget beskeden effekt set i forhold til, hvad den koster landbruget.

Der er positive toner fra EU´s landbrugskommissær Phil Hogan i nyt udkast til fremtidens landbrugspolitik i EU. Det mener Landbrug & Fødevarer, der glæder sig over mere fokus på international handel og forbedret adgang til nye markeder udenfor EU, frivillig ordning med fokus på miljø og klima fremfor grønne krav, og udnyttelse af ny teknologi.

L&F Landbrug & Politik uge 48, 29-11-2017


Onsdag den 29. november har Landbrug & Fødevarer indrykket en annonce i Berlingske. Annoncen er et åbent brev, der tjener som svar på Berlingskes dækning af fødevare- og landbrugspakken de seneste dage.

Fødevare- og landbrugspakkens faglige grundlag rokkes ikke af den rapport, som en privat forsker har lavet for Danmarks Naturfredningsforening.

På fredag starter et nyt kapitel i historien om de danske avlsgrise, når det nye DanAvl-selskab etableres. Med den nye forretningsmodel står danske svineproducenter langt stærkere. Læs Martin Merrilds nyhedsbrev til landmandsmedlemmerne om DanAvl.

I 2018 starter et officielt 'fitness check' af Vandrammedirektivet. L&F spiller aktivt med og er kommet med input til køreplanen for eftersynet. Sideløbende forbereder vi os på selve eftersynet. Målet er at få ændret urealistiske miljømålsætninger.

Landbrug & Fødevarer havde den 24. november møde med Skatteminister Karsten Lauritzen for at drøfte landbrugets vilkår under de nye ejendomsvurderinger og deres betydning for generationsskifter. Ministeren gav klart udtryk for sit ønske om at sikre gode vilkår for landbruget.

EU godkendte i dag stoffet glyphosat, der bruges til bekæmpelse af ukrudt, i endnu fem år. Det glæder landbruget, der uden glyphosat ville stå overfor voldsomme problemer.

Lone Andersen, økologisk landmand og viceformand i Landbrug & Fødevarer, er igen blevet valgt som formand for EU Kommissionens civile dialoggruppe for økologi, der rådgiver EU Kommissionen om økologiudvikling i hele Europa.

En opfordring fra Landbrug & Fødevarer gør nu, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen forlænger fristen for udbringning af fast husdyrgødning og fast affald på lerjord.

Skal du sælge livsværket eller købe drømmeejendommen? Lad SEGES’ nye ejerskifteside inspirere dig til at få hul på alle de overvejelser, som er en naturlig del af ethvert ejerskifte.

Bredbånd er i dag at sammenligne med el og vand som helt nødvendigt for borgerne. Derfor skal den offentlige støtte til området gå til at udvikle de områder, hvor behovet er størst. Og det er altså ikke primært i København, skriver Ejnar Schultz, direktør i SEGES Innovation.

L&F Landbrug & Politik uge 47, 22-11-2017


Landbrugsstyrelsen har endelig åbnet op for en ordning, som godskriver landmanden for at anvende præcisionsjordbrug i praksis. Ordningen er en del af den kommende plantedækkebekendtgørelse. Landbrug & Fødevarer har længe presset på for at få godkendt flere virkemidler på dyrkningsfladen som alternativer til de pligtige efterafgrøder.

Landbrugsstyrelsen ansætter flere hænder til at sikre en hurtigere udbetaling af EU-støtte.

Ved kommunalvalget 21. november overtog Socialdemokratiet, med 32,4 pct. af stemmerne på landsplan, positionen som det største kommunale parti. 12 landmænd er blevet borgmestre. Læs fakta om valgets resultater.

Vi oplever for tiden forskellige debatter, hvor man lader følelserne tage overhånd og glemmer at kigge på fakta, skriver Karen Hækkerup.

Selvfølgelig skal vi have målrettet regulering i landbruget. Men først skal vi have valide data, som vi kan lave ordentlig og fair regulering på baggrund af. Det skriver Niels Peter Nørring fra Landbrug & Fødevarer.

Man kan sagtens sikre et godt vandmiljø uden at lukke landbrug. Målrettede indsatser og belønning af den gode adfærd er vejen frem, skriver Frederik von Lüttichau, Sektionen for Større Jordbrug, Landbrug & Fødevarer.

De 28 medlemslande i EU er nu endelig blevet enige om, hvordan økologiske fødevarer i fremtiden skal produceres i EU. Landbrug & Fødevarer glæder sig over, at der nu efter tre år er indgået en konkret aftale, så der kan komme mere skub i økologiudviklingen.

Danmarks Idrætsforbund og Landbrug & Fødevarer står sammen om at gøre det endnu mere attraktivt at leve, arbejde og bo uden for Danmarks største byer.

Det er ærgerligt, at forskere og landmænd er kommet så langt væk fra hinanden, men det nytter ikke noget, at AU insisterer på at anbefale regulering i landbruget på et ukvalificeret grundlag. Lad os i stedet starte på en frisk, mener Ejnar Schultz fra Seges.

L&F Landbrug & Politik uge 46, 15-11-2017

PRESSEMEDDELELSE - 23. nov 2017
Den årlige Pesticidrapport fra DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen er netop udkommet. Den viser igen, at Danmark ligger i top, når det handler om at undgå spor af plantebeskyttelsesmidler i frugt og grønt.

Landbrugsstyrelsen har meldt ud, at grundbetaling udbetales lidt senere i år. Styrelsen forventer at overholde udbetalingsmålet, så 90 pct. af ansøgerne får støtte senest 15. december.

Berørte lodsejere bør afgive høringssvar vedrørende justering af Natura 2000-områderne. Landbrug & Fødevarer og SEGES har udarbejdet en guideline, som kan bruges til at udarbejde høringssvaret. Høringen løber frem til 3. januar 2018.

Tal fra Aarhus Universitet om klorofylindholdet i det danske havmiljø, som er blevet lækket til medierne, vidner ikke om miljøproblemer i danske fjorde, selvom professor Stiig Markager forsøger at tegne et andet billede.

Der lykkedes ikke torsdag at samle et kvalificeret flertal for EU-Kommissionens forslag om at forlænge godkendelsen af glyphosat. En situation L&F finder yderst beklagelig.

Kom til Nordens største økologi-kongres 29.-30. november. Her kan du blive opdateret med den nyeste viden og deltage i vigtige værdidebatter med udgangspunkt i økologiens grundprincipper.

Den danske fødevareklynge ligger i toppen, når man sammenligner EU-landenes eksport af højværdivarer. Det viser L&F’s netop offentliggjorte publikation ”Fakta om Erhvervet 2017”.

Miljøstyrelsen har indgået ny aftale om overvågning af de danske ulve med Aarhus Universitet, DCE og Naturhistorisk Museum Aarhus. Som en del af overvågningen beder forskerne nu befolkningen om hjælp.

På Hverringe Gods på Østfyn tænker man sikkerhed ind overalt og er samtidig en arbejdsplads med plads til forskellighed. Derfor vinder ejer og medarbejdere på det historiske gods Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2017.

Jeg garanterer, at vi kan gøre det endnu bedre i fremtiden, men der er tre forudsætninger. At vores rammevilkår tages alvorligt, at vi er parate til at udvikle os og udnytte ny teknologi, og at vi plejer vores stolthed og optimisme. Sådan lød meldingen fra formand Martin Merrild på Landbrug & Fødevarers delegeretmøde i Herning.

En sej jyde som har formået at skabe noget nyt og er omhyggelig, grundig og innovativ. Sådan sagde dommerne om 27-årige Thomas Bertram, der netop er blevet kåret som Årets Unge Landmand 2017.

Konferencen Sustain bliver afholdt 6. december. Konferencen er et mødested, hvor forskere og industri kan dele viden, inspiration og netværk for at skabe ny teknologi og nye løsninger til et bæredygtigt samfund.

Aarhus Universitet er nødt til at tage landbrugets faglighed for gode varer, hvis vi fremadrettet skal arbejde sammen om et bedre vandmiljø, skriver Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

L&F glæder sig over, at et bredt flertal af partier har lavet en ny aftale om at bruge ca. 100 mio. kr. på at afhjælpe mangel på arbejdskraft hos virksomhederne.

L&F Landbrug & Politik uge 45, 08-11-2017


Landbrug & Fødevarer indgår partnerskabsaftale med Miljø- og Fødevareministeriet om smart regulering. Det gør vi for at afsøge mulighederne for at bruge data fra erhvervet til at skabe en smartere regulering, der kan give landmændene færre omkostninger, enklere administration, bedre retssikkerhed samt give mindre belastning af miljøet.

Da Landbrugsstyrelsen alligevel ikke anker dom om støtte til lysåbne arealer, har Landbrug & Fødevarer skrevet til Landbrugsstyrelsen og anmodet om, at lignende sager genoptages.

28. november afholder vi et erfa-møde i Skejby. Mødet er henvendt til de konsulenter, som hjælper til med at udarbejde de konkrete indspil. Repræsentanter i vandrådene er naturligvis også velkomne til at deltage.

Fra 1. januar 2018 kommer der nye regler for, hvornår man skal have certifikat for at måtte føre teleskoplæssere.

Projektet ”EU PIG” har til formål at vise ”best practice” inden for en række områder i europæisk svineproduktion. Tre danske landmænd har vundet titel som ambassadører inden for forskellige temaer.

Det er ikke længere altid nok at være en dygtig fagmand for at få enderne til at nå sammen i en landbrugsbedrift. I det 21. århundrede skal der mere til. Men hvad er det for en X-faktor, der adskiller de gode fra de rigtigt gode – og hvordan bliver man selv en af de allerdygtigste?

Folketinget vedtog den 31. oktober 2017 med stort flertal en ny ferielov. Den skal træde i kraft den 1. september 2020. Baggrunden for den nye ferielov er, at den hidtidige er i strid med EU-retten.

200 danske landmænd har de seneste fire år fået tjekket, hvor bæredygtigt deres landbrug er. SEGES vil nu forbedre bæredygtighedsværktøjet RISE, så rapportens konklusioner bliver nemmere at bruge i den daglige rådgivning.

En politisk aftale fordeler en milliard til forskning, men ikke nok af midlerne går til forskning inden for fødevareklyngen. Det er problematisk for Danmarks vækst og bæredygtighed, mener L&F.

L&F Landbrug & Politik uge 44, 01-11-2017


En ny rapport fra Aarhus Universitet konkluderer, at kvælstofudledningen i år 1900 var væsentligt højere end hidtil antaget. Dermed har L&F fået medhold i den sidste af de 7 synder.

Den 14. november er der en konference på Christiansborg om den internationale evaluering og kravene til de fremtidige vandområdeplaner. Det er muligt at deltage i konferencen.

I dag starter Landbrug & Fødevarers kampagne i forbindelse med kommunalvalget. Kampagnen løber frem mod valget den 21. november.

Er du ikke selv tilstede i salen under delegeretmødet, så er det muligt at se med via live-streaming på lf.dk


Sagsbehandlingstiden for de store og mellemstore husdyrbrug er faldet til i gennemsnit 4,4 måneder i første halvdel af 2017. Mange kommuner har fået et godt tag på sagsbehandlingen, men der er stadig enkelte kommuner, der hænger i bremsen.

Skatteministeriets Saneringsudvalg har offentliggjort sin rapport med en række forslag til oprydning i punktafgifterne. Rapporten er et skridt i den rigtige retning mod en sænkelse af det høje danske afgiftsniveau. Der er dog fortsat lang vej endnu, hvis Danmark skal være på niveau med vores nabolande.

Flere end 300 var 26. oktober samlet til Årsmøde i Økologisektionen. Heraf var godt 190 økologiske landmænd. Derudover deltog repræsentanter fra myndigheder, virksomheder, rådgivere mv.

DanAvl bekræfter, at det nye firma er en realitet. Et stort flertal af de danske avlsbesætninger og opformeringsbesætninger bakker op om det.

Hvis vi skal videre i den danske miljøindsats, skal vi ikke kun arbejde for kvælstofreduktioner. Derfor skal det primære virkemiddel heller ikke være udtagning af landbrugsjord, skriver Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Landbrug & Fødevarer har i samarbejde med Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen afholdt en workshop med fokus på at finde løsninger på de udfordringer, som lodsejerne møder, når der skal søges tilskud på arealerne.

Der var spænding til det sidste, men Tommy Friis fra Hotel & Restaurant Fru Larsen vandt med en ret af haler fra frilandsgris, solsikker, løgbouillon & hasselnødder ‘Årets ret med gris 2017’.

Når danskerne køber ind, putter de danske æg i indkøbskurven. Det gør de, fordi de forbinder de danske æg med bedre fødevaresikkerhed, bedre dyrevelfærd og den mest miljøvenlige produktion. Det viser en ny undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer.

L&F Landbrug & Politik uge 43, 25-10-2017


Aarhus byråd skal 1. november tage stilling til, om 11 landmænd i kommunen skal have et påbud om ikke at bruge pesticider.

L&F i dag, onsdag, haft foretræde for folketingets Miljø- og Fødevareudvalg om vandplaner og den internationale evaluering. Her har vi gennemgået vores specifikke kritikpunkter, og hvordan evalueringspanelet har givet os medhold i dem.


Landbrug & Fødevarer ser frem til forenkling af reglen vedrørende aktive landbrugere, højere omregningsfaktor på lavskov, der anvendes til MFO og justerede regler i ordningen for unge landbrugere.

De nuværende ammoniakkrav sætter landmænd over hele landet i en urimelig situation. Landbrug & Fødevarer arbejder målrettet på, at få lavet reglerne om, og har netop haft foretræde for miljø- og fødevareudvalget.

Landbruget har stadigt for mange små og store ulykker. Lige nu tilbyder SEGES sammen med LandboNord, VKST og DM&E en tredages arbejdsmiljøuddannelse målrettet landbruget.

Der er stor opmærksomhed på om landbrugsmaskiner overholder reglerne i trafikken. Så husk at sørge for, at gøre det tydeligt for bilister, hvor bred traktoren er og ryd op efter dig, hvis der kommer mudder på vejene.

Den ny klimaaftale betyder, at Danmark skal skære 39 pct. af CO2-udledningerne fra landbrug, transport og boliger i 2030 i forhold til 2005. Regeringen har dog sikret fleksibilitet for Danmark.

Miljø- og fødevareministeriet har nu svaret på en række opfølgende spørgsmål fra Landbrug & Fødevarer om vandråd.

Tiden nærmer sig for, at kommunerne skal nedsætte de lokale naturråd, der skal komme med anbefalinger til, hvordan de Grønne Danmarkskort kan se ud. Derfor beder Landbrug & Fødevarer om senest den 1. november at få navne på de personer, der skal repræsentere L&F lokalt.

Allerede nu kan Danavl melde, at der er underskrevet nok leverandøraftaler til at det nye Danavl kan gå i drift. Fristen for leverandører til at underskrive den nye aftale udløber ellers først ved udgangen af oktober.

Udenlandske eksperters vurdering af vandplanerne er meget klar: Det faglige grundlag - og dermed kravene til landbruget - ikke godt nok. Vi vil fortsat arbejde for reduceret udledning af kvælstof, men vi må og skal have en grundlæggende revision af vandplanerne, så vi får løsninger, der baserer sig på et solidt, fagligt grundlag og realistiske miljømål, skriver Martin Merrild.

Vildtforvaltningsrådet – som Landbrug & Fødevarer er en del af – har netop sendt nye forslag til jagttider til miljø- og fødevareministeren.

Ekstra L&F Landbrug & Politik uge 43, 24-10-2017


Siger du gris til dit svinekød? Landbrug & Fødevarer har undersøgt, om danskerne siger gris eller svin. Gris er blevet den mest gængse betegnelse, når vi taler om mad, og derfor siger vi fremover gris i kommunikationen til forbrugerne.

Ekstra L&F Landbrug & Politik uge 41, 13-10-2017


Ministeren har afslået at give dispensation til udbringning af flydende husdyrgødning efter 14. oktober.

De internationale miljøeksperters evaluering rejser en så omfattende kritik af fagligheden bag vandområdeplanerne, at grundlaget bag vandplanernes mål om kvælstofreduktioner må laves helt om.

Force majeure-situation får L&F til at skrive til fødevareministeren og EU's landbrugskommissær for at sikre lempelig kontrol.

L&F Landbrug & Politik uge 41, 11-10-2017


Miljø- og fødevareministeren har netop offentliggjort en ny fælles strategi for kontrol i ministeriets styrelser. Fremover skal kontrol være baseret på ansvar og tillid og støtte virksomhedernes udvikling og vækst. Landbrug & Fødevarer glæder sig over en kontrol med mere fokus på vejledning.

Lørdag den 14. oktober er sidste frist for udbringning af flydende husdyrgødning. Men markerne er drivvåde, og Landbrug & Fødevarer har derfor søgt om, at fristen forlænges.

Landbrugsstyrelsen har ændret reglerne for overdragelse af tilsagn. Det sker for at hindre et muligt marked for handel med tilsagn. Landbrug & Fødevarer kalder ændringerne nødvendige for at sikre en fair ansøgningsproces.

Vi skal kæmpe for retten til at starte og drive et mindre landbrug. Sådan lød meldingen fra Lone Andersen, formand for Landbrug & Fødevarers Familielandbrugssektion på sektionens årsmøde i Vejle.

Landbrug & Fødevarer arbejder benhårdt for at sikre fortrinsstillingen i de eksisterende panteregistreringer og for at undgå gebyrstigninger på fremtidige registreringer.

Nye vilkår for brug af rottegift har skabt forvirring om bekæmpelse af rotter og mus, og mange landmænd har oplevet prisstigninger. Derfor har L&F nu valgt at indgå et samarbejde med et landsdækkende skadedyrsfirma.

Nordea Kredit har afkortet varslingsperioden for bidragsændringer fra 3 til 1 måned. Den kortere varslingsperiode gør det dyrere og vanskeligere for landmanden at skifte kreditinstitut.

For tredje år i træk falder Danmarks samlede antibiotikaforbrug til dyr. Det skyldes især en reduktion af antibiotikaforbruget i svineproduktionen. Det overrasker ikke Christian Fink Hansen, sektordirektør i SEGES Svineproduktion, som påpeger, at de gode resultater ikke er kommet af sig selv.

Det samlede forbrug af antibiotika til dyr er faldet for tredje år i træk. Det viser den årlige DANMAP-overvågning for 2016, som Statens Serum Institut, DTU Veterinærinstituttet og DTU Fødevareinstituttet står bag.

Det er en vigtig uge, Landbrug & Fødevarer går ind i. Sammen med 19 virksomheder fra fødevareklyngen besøger adm. direktør Karen Hækkerup og næstformand Asger Krogsgaard Japan for at skabe forudsætninger for et endnu stærkere handelspartnerskab.

Tirsdag den 21. november er der kommunalvalg, men allerede nu kan du sætte dit kryds. Der er mulighed for at brevstemme frem til 17. november.

Kritikken af nye Natura 2000-områder er ikke berettiget. Der er nemlig tale om områder, som er bedre egnet til at dyrke landbrug end til at beskytte sjældne arter, skriver Lars Hvidtfeldt.

Naturpakke 2.0 bør have fokus på, hvordan vi kan standse tilbagegangen for Danmarks biodiversitet. Naturplejerne mangler basal viden om natur, og det står i vejen for en målrettet indsats, skriver Heidi Buur Holbeck og Anne Erland Eskildsen, naturfaglige specialister i Seges.

Eksporten af økologiske fødevarer forventes at stige med 15 pct. i 2016. Det viser et nyt estimat fra Landbrug & Fødevarer.

De grønne krav må justeres, så de giver den enkelte landmand mere frihed. Vækst og indtjening i landbruget er nemlig en forudsætning for, at der kan leveres på den grønne dagsorden, skriver viceformand i L&F, Lone Andersen.

Landbrug & Fødevarers Forsknings- og uddannelsesudvalg får ny formand.

L&F Landbrug & Politik udkommer ikke i uge 42, hvor der er efterårsferie, men er tilbage onsdag den 25. oktober.

L&F Landbrug & Politik uge 40, 04-10-2017


Axelborg kommer helt på L&F’s hænder. Axelborg skal også fremover være det fysiske udgangspunkt i fødevareerhvervets politiske interessevaretagelse, forklarer formand Martin Merrild.

Torsdag den 26. oktober 2017 holder Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer årsmøde i Fødevarepark Skjern Enge. Det sker under overskriften ”Videre med økologien”.

Glyphosat skal længere ned på "bekymringsskalaen" end kaffe, rødvin og bordsalt. Hvis der kommer et forbud, står dansk landbrug med et tab i milliardklassen, en øget miljøbelastning og ringere udsigter for fremtidens fødevareproduktion, skriver Martin Merrild.

Friluftsrådet inviterer i november og december skovejere, landmænd og godsejere til at deltage i workshops om adgangsregler for offentlighedens færdsel i det åbne land og i skovene.

P-nyhedsbrevet skifter navn og udsendes fremover om onsdagen. Også L&F to nyhedsbreve til landmandsmedlemmer skifter navn.

Finanskrisen har resulteret en berøringsangst i nogle banker, så mange landmænd med sund økonomi og gode, rentable projekter liggende i skuffen, har fundet det umuligt at finde finansiering, skriver Marin Merrild.

Fødevareklyngen kan og vil levere et endnu større bidrag til Danmarks vækst og velfærd. Sådan lyder det fra Karen Hækkerup, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, efter statsministerens åbningstale.

Økologer og dyrlæger skal være bedre til at arbejde sammen til fordel for dyrenes sundhed og velfærd. Derfor tilbyder SEGES og Den Danske Dyrlægeforening nu et intensivt kursus for de dyrlæger der rådgiver økologiske malkekvægsbesætninger.

Landbrugsformidling i børnehøjde har længe været på Roskilde Dyrskues dagsorden. Her kan både røres og spørges - og mange børnefamilier har fået øjnene op for, at et dyrskue er sjov læring.

P-nyhedsbrev uge 39, 28-09-2017


Forretningsmodellen for det nye DanAvl har været til markedstest, og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har efter en række ændringer af forretningsmodellen ikke yderligere indvendinger. Nu begynder et nyt kapitel i historien om DanAvl, der handler om at sikre de danske svineproducenter maksimalt udbytte af eksportmarkedernes milliardpotentiale.

Landbruget kan spare 95 mio. kr. og reducere CO2-udledningen med over 26.000 ton per år ved at skifte til moderne staldbelysning og energirigtig ventilation. I dag, torsdag den 28. september, skydes en ny energisparekampagne i landbruget i gang.

L&F holder erfa-møde for landbrugets repræsentanter i nationalparker og naturparker, så de kan mødes og udveksle erfaringer. Mødet bliver afholdt onsdag d. 1. november på Fyn.

Landbrug & Fødevarer er meget tilfredse med, at Miljø- og fødevareministeren nu sender en revision af Natura 2000-områderne i høring, der foreslår ca. 28.000 ha landbrugsjord taget ud af områderne.

Havarikommissionen har dybdeanalyseret 25 trafikulykker med traktorer, gyllespredere, mejetærskere o.l. Analysen viser, at lav fart, venstresving og dårlig afmærkning af traktorens bredde oftest er årsag til ulykker.

Hans Jørn Kolmos generaliseringer og fejlslutninger fører til misinformation. Landbruget har nedbragt forbruget af antibiotika med over 50 procent. Nu skal vi arbejde sammen med den humane sektor om at bekæmpe de resistente bakterier, skriver Per Olsen, veterinærpolitisk chef, Landbrug & Fødevarer.

Det er uacceptabelt, at der sker ulovlig forgiftning af rovfugle, som det aktuelle fund af fire døde glenter ved Silkeborg. Det mener Landbrug & Fødevarer, Dansk Ornitologisk forening og Danmarks Jægerforbund, der tidligere har henvendt sig til Miljøministeriet for at øge samarbejdet om at stoppe ulovlige forgiftninger af rovfugle.

En pulje på 15 mio. kr. fra kulturministeriet er netop blevet åbnet for kommunerne at søge tilskud i. Puljen skal gøre det mere attraktivt for kommunerne at kortlægge digerne i det åbne land.

Dagen efter, at Martin Merrild har siddet de maksimale to år som formand den europæiske landbrugsorganisation COPA, står det klart, at Danmark fortsat har en plads i formandskabet i organisationen, der repræsenterer 23 mio. landmænd over hele EU.

Salget af dansk økologi er steget markant de seneste år. Det skyldes god forskning på området. Men vi skal intensivere forskningen nu, hvis vi skal følge med, skriver Kirsten Lund Jensen, økologichef i Landbrug & Fødevarer.

Et enigt Folketing har indgået en aftale om at styrke indsatsen mod sort arbejde. Trods en solid indsats på området bliver landbrugsbranchen fortsat udpeget som et særlig hårdt ramt erhverv.

De lavthængende frugter er allerede høstet i bestræbelserne på at gøre dansk landbrug mere klimavenligt. Derfor bør regeringen afsætte markant flere midler til forskning om klimaeffektive landbrugsløsninger, skriver Lars Hvidtfeldt.

P-nyhedsbrev uge 38, 21-09-2017


Tillid og transparens, tæt samarbejde fra mark til butik og flere unge med digitale kompetencer i fødevareklyngen. Det er nogle af de anbefalinger som panelet for digital vækst i fødevareklyngen fremlagde i mandags.

En afgørelse fra Landsskatteretten betyder, at finansiering af generationsskifter via sælgerpantebreve nu bliver mere attraktivt.

COWI-rapporten er ufærdig og mangelfuld. Derfor er det nødvendigt med en arbejdsgruppe der samler op, så vi sikrer en kompetent tilstandsvurdering i fremtiden.


Søndag den 17. september blev den 20. udgave af Åbent Landbrug afviklet. Mere end 96.000 danskere valgte at besøge en af de 64 værter landet over.

Landbrug & Fødevarer arbejder videre for at finde en holdbar løsning for slåningsfristen for græs- og brakarealer med en mere fleksibel fortolkning af EU-reglerne.

Landbrug & Fødevarer er tilfredse med, at regeringen agter at støtte EU Kommissionens forslag om fortsat godkendelse af glyphosat.

Fremtidens grønne krav skal sikre både konkurrencedygtig og bæredygtig produktion
Dette var et Landbrug & Fødevarers centrale budskaber ved en debat om fremtiden for de grønne krav i EU’s landbrugspolitik i Bruxelles i sidste uge.

Den danske fødevareklynge leverer kvalitet, fødevaresikkerhed, ressourceeffektivitet og bæredygtighed til forbrugere rundt omkring i hele verden.

I dag træder frihandelsaftalen mellem EU og Canada i kraft. Frihandelsaftalen er vigtig for den danske fødevareklynge, som opnår markant bedre adgang til det canadiske marked.

Der er mangel på arbejdskraft i blandt andet agro-og fødevareindustrien. Det er helt uholdbart. Vi risikerer, at luften går ud af den økonomiske vækst, som vi ellers endelig begynder at kunne øjne igen efter finanskrisen, skriver Karen Hækkerup.

Ekstraordinært P-nyhedsbrev uge 38, 20-09-2017

20. sep 2017
Landbrug & Fødevarers kontingentudvalg har nu færdiggjort sit arbejde og præsenterede tirsdag deres udkast til en ny kontingentmodel for Landsformandskredsen på et møde på Agro Food Park i Skejby.

P-nyhedsbrev uge 37, 14-09-2017


Landbrug & Fødevarer var i år for første gang med på Ungdommens Folkemøde, hvor tusinder af unge diskuterede alt fra demokrati til dyrevelfærd. Landbrug & Fødevarer gav de unge muligheden for at give deres syn på dansk landbrug i 2030. Og fremtiden byder på mere økologi og dyrevelfærd.

Efter ganske store nedbørsmængder, ikke mindst den seneste uges tid, snerper det til i dele af landet for at nå den snarlige slåningsfrist for brak- og græsarealer. Ifølge Landbrug & Fødevarer er det på høje tid at revurdere Danmarks snævre og ufleksible tolkning af EU-reglerne.

Det bliver nu muligt at etablere markbræmmer som MFO i Danmark. Bræmmerne kan lægges hvor som helst på en omdriftsmark, og der er ikke længere krav om, at bræmmen skal ligge langs vandløb og søer.

L&F støtter en undersøgelse af gødningsmarkedet, som EU-Kommissionen netop har lovet at sætte i værk. Den europæiske gødningsindustri mistænkes for at have udnyttet en beskyttelse af hjemmemarkedet til at afsætte deres egen produktion til unaturligt høje priser.

Panel for Digital Vækst i Fødevareklyngen overrækker på mandag sine anbefalinger til finansministeren ved et arrangement i Glyngøre.

Miljø- og Fødevareministeriet vil indføre en ordning, så landmanden selv kan bedøve pattegrise forud for kastration. Hos Landbrug & Fødevarer er man positive over for forslaget.

Landbrugsstyrelsen har meddelt, at afgørelser af ansøgninger om miljøteknologi til kvæg- og svinestalde, der blev sendt ind i sommeren 2016, ikke ventes afgjort før udgangen af i år.

L&F var i sidste uge sammen med en række andre interessent indkaldt til møde hos miljø- og fødevareministeren om vandrådsarbejdet, fordi L&F har kritiseret processen i skarpe vendinger. I denne uge afholdt L&F møde for egne medlemmer af de 23 vandråd.

For at sikre og videreudvikle de faglige synergier flyttes en række aktiviteter og medarbejdere til Skejby. Laboratorie- og kejsersnitfunktionerne bliver dog på de nuværende adresser.

Det er meget beklageligt, at COWI i en ny rapport ikke drager mere vidtgående konklusioner af de åbenlyse svigt, som Miljøstyrelsen har begået i håndteringen af grundvandsdata. COWI bør starte forfra og lave et mere generelt eftersyn af Miljøstyrelsens arbejde.

P-nyhedsbrev uge 36, 07-09-2017


Søndag den 17. september slår 64 Åbent Landbrug-værter stalddørene op for danskerne. I år er fokus på at øge dialogen med de voksne gæster, så de oplever landmandens stolthed over sin produktionen.

Danske landmænd er i 2016 blevet trukket 20 pct. mindre i landbrugsstøtte. Landbrug & Fødevarer har kæmpet - og kæmper fortsat - en lang og sej kamp for enklere reglerne, så fejl i ansøgningerne kan minimeres.

Onsdag den 13. september er der vandrådsmøde for repræsentanter fra L&F, foreningerne, ålav mm. Tilmeldingsfristen er udskudt til den 11. september, så I kan stadig nå melde jeres repræsentanter til mødet.

Særligt afgiften på plantebeskyttelsesmidler, må landbruget spejde forgæves efter i regeringens finanslovudspil.

Det bliver sværere og sværere at finde den rette arbejdskraft for mange virksomheder, viser ny analyse fra Landbrug & Fødevarer. Især Region Syddanmark og Midtjylland er ramt.

Landbrug & Fødevarer foreslår, at man åbner op og fornyer den eksisterende ulveforvaltningsplan fra 2014, så den passer til den nuværende situation, hvor ulvene er begyndt at yngle og bestanden dermed vokser hurtigere.

Dansk erhvervsliv har allerede i dag store interesser på de afrikanske markeder. Den danske fødevareklynge alene eksporterede sidste år for 2,3 milliarder kroner til Afrika. Derfor var bæredygtig vækst og udvikling i Afrika temaet for den konference, som Landbrug & Fødevarer netop har afholdt.

De Danske Bilimportører foreslår at omlægge registreringsafgiften, så den fremover er emissionsbaseret og fremmer incitamentet til at købe mere miljørigtige biler. Det glæder Landbrug & Fødevarer, at bilimportørerne vil løfte et ansvar, så privatbilismen også leverer deres bidrag til klimamålene.

P-nyhedsbrev uge 35, 31-08-2017


L&F har fået lavet en analyse, der ryster grundlaget for vandplanerne. Analysen viser, at kvælstof langt fra er den eneste væsentlige faktor, der påvirker det danske havmiljø.

Antallet af landmænd som forlader foreningerne – og dermed Landbrug & Fødevarer – er faldet. Nye medlemstal viser, at 4,2 pct. af de aktive medlemmer opsagde medlemskabet i 2016-2017 mod 5 pct. året før.

Ind imellem sker der desværre ulykker ved transport af grise. Erfaringen fra de få, men alvorlige ulykker, viser, at hurtigere adgang til dyrene er en afgørende faktorer for at sikre flest mulige grise ud i god behold. Et frivilligt netværk af transportører, skal nu hjælpe i disse situationer.

Regeringen har i denne uge lanceret to store udspil. Det er et skatteudspil og et erhvervs- og iværksætterudspil. Begge udspil skal bidrage til vækst og positiv udvikling i dansk erhvervsliv, og de viser begge gode takter, men der er også plads til forbedringer.

Vandrådenes repræsentanterne fra landbrugsforeningerne mv. har mulighed for at samle deres indspil i mindretalsudtalelser og sende dem ind separat. Det kan ske frem til 31. december.

En voksen person på 60 kg skal drikke 500 liter vand om dagen, før desphenyl-chloridazon udgør en reel sundhedsrisiko. Landbrug & Fødevarer maner til besindighed efter lukning af vandværk.

Landbrug & Fødevarer opfordrer regeringen til at have fokus på det danske arbejdsmarked, når skatteudspillet bliver fremlagt senere i dag.

Vores nordiske naboer løb med de eftertragtede Embla-statuetter, da der her til aften var prisuddeling af den første nordiske fødevarepris.

Landbrug & Fødevarer glæder sig over den nye aftale for frivilligt arbejde, som regeringen sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre netop har indgået. Aftalen kan betyde frivillige hænder til næste års Madskoler.

P-nyhedsbrev uge 34, 24-08-2017


En ny rapport fra DHI viser, at selv en betydelig reduktion af kvælstofudledningen i Karrebæk Fjord vinter eller forår nærmest ingen effekt har på algevækst og vandets klarhed om sommeren. Derfor er den rette timing af kvælstofreduktion vigtig.


Landbrug & Fødevarer og SEGES vinder årelang principsag mod myndighederne. Flere hundrede andre lignende sager inden for landbruget kan få gavn af afgørelsen, vurderes det.

Landbrugsstyrelsen har valgt at tage knap 40 sager op til fornyet sagsbehandling efter at man i første omgang have givet afslag om tilskud til bl.a modernisering af kvægstalde. Landbrug & Fødevarer har lagt pres på styrelsen, for at få genoptaget en række urimelige afgørelser.

Ansøgningsfristen om tilskud til læhegn er blevet forlænget efter henvendelse fra Landbrug & Fødevarer og læplantningsforeningen Plantning og Landskab.

Der holdes møde om vandrådsarbejdet 13. september hos Centrovice. På mødet vil vi dels drøfte strategien – herunder evt. behov for at komme med mindretalsudtalelser, dels se nærmere på opgave 2. Husk tilmelding.

På Samsø er der mulighed for at se et pilotprojekt, der blandt andet kan rense spildevand uden at fjerne kvælstof og fosfor, så det rensede spildevand kan anvendes som næringsholdigt vandingsvand.

Skatteministeren har præsenteret den såkaldte Retssikkerhedspakke III. Opdateringen af skattekontrolloven har været tiltrængt, men Landbrug & Fødevarer mener, myndighedernes beføjelser burde være skarpere afgrænset.

I første halvår af 2017 har kvægproducenterne sænket forbruget af antibiotika med 12 procent. Det er resultatet af en fortsat målrettet indsats og skyldes primært bedre yversundhed.

P-nyhedsbrev uge 33, 17-08-2017


Landbrug og Fødevarer sætter fokus på kommunalvalget 2017. Vi vil gerne inspirere jer til, hvordan I kan være lokale lobbyister, der sætter landbrugs- og fødevareerhvervet på dagsordenen.

EU’s Vandramme-direktiv pålægger Danmark at bringe vores vandområder i god økologisk tilstand. God økologisk tilstand er defineret som en tilstand, der kun er ”svagt ændret” i forhold til et miljø, der er helt uberørt af mennesker.

Torsdag den 24. august præsenteres en ny DHI-analyse, hvor man har undersøgt betydningen af tidspunktet for udledning af kvælstof til en lukket fjord. Arrangementet foregår i Landbocentret i Sorø.

Landbrug & Fødevarer arrangerer 23. august en vækstkonference på Christiansborg sammen med fire andre erhvervsorganisationer. Det er gratis at deltage og du kan møde toppolitikere, som hver vil komme med deres bud på, hvordan vi sikrer vækst og velstand.

Rundt i Danmark er 29 oplandskonsulenter nu klar til at rykke ud til landmænd, som overvejer at bygge et minivådområde, deltage i et vådområdeprojekt eller plante skov. Såvel rådgivning som udgifter til etablering er gratis for landmændene.

Danmark har et højt niveau af dyrevelfærd. I takt med strukturudviklingen er der etableret nye innovative stalde. Vi har en række danske særregler, der går videre end EU-lovgivningen, og landbruget igangsætter løbende frivillige initiativer og projekter i samarbejde med både organisationer, forskere og politikere. Alt sammen gør en mærkbar forskel for de danske grise, fastslår Karen Hækkerup.

Landbrug & Fødevarer tager til genmæle over for Dyrenes Beskyttelses kampagne om ’Burgrise’. Danmark har et højt niveau af dyrevelfærd, og derfor kalder Martin Merrild kampagnen for et desperat angreb og bevidst manipulation.

Administrationen af Landbrugets FinansieringsBanks (LFB) udlånsportefølje overdrages til DLR Kredit. Overdragelsen forventes at ske 1. november 2017, og alle kunder vil i den forbindelse modtage yderligere information.

Det er godt, at Landbrugsstyrelsen nu vil afklare retstilstanden omkring sikring af pant i betalingsrettigheder. Det er der behov for.

P-nyhedsbrev uge 32, 10-08-2017


På grund af den sene høst i 2017 har SEGES og Landbrug & Fødevarer i denne uge anmodet om at få udskudt så-fristen for alle typer efterafgrøder. Fristen er oprindeligt 20. august, og den ønsker vi udskudt med 14 dage.

Fremover skal udbringning af affald på markerne overholde de samme regler som udbringning af gødning. Affaldsudbringning er pr. 1. august blevet omfattet af krydoverensstemmelsesbekendtgørelsen. Landbrug & Fødevarer har fået indført en bagatelgrænse.

Landbrug & Fødevarer har lanceret kampagnen ’De 7 synder’, der skal gøre opmærksom på de fejl og mangler, der er i det modelgrundlag, vandplanerne bygger på.

En rapport fra Niras påstår, at fødevare- og landbrugspakken vil koste vandkunder 250 mio. kr. Det er helt forkert. L&F har skrevet til ministeren.

Bekendtgørelse om naturråd skulle være trådt i kraft i starten af august, så processen med nedsættelse af de lokale naturråd kunne starte i løbet af efteråret. En forlænget høring betyder dog nu, at nedsættelsen af naturråd formodelig udskydes nogle måneder.

Unge vil gerne arbejde i landbruget. Igen i år ses fremgang i optaget af nye studerende på flere landbrugsuddannelser.

Bekendtgørelsen for flyvning udenfor bymæssigt område er trådt i kraft. Her kan du se, hvad en dronefører særligt skal være opmærksom på i forbindelse med ændringerne.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har besluttet, at en revideret forretningsplan som grundlag for etableringen af DanAvl P/S er ved at være klar til en markedstest. Det vækker glæde hos Landbrug & Fødevarer Svineproduktion, som håber, at det nye DanAvl-selskab kan være i luften i løbet af efteråret.

De nye bekendtgørelser om husdyrgodkendelser og husdyrgødning er offentliggjort. De træder i kraft 1. august, og rummer en række forbedringer.

Nu er der gode muligheder for at blive klogere, mens hænderne er frie til at arbejde. Ny podcastserie ”Traktorøkonomi” leverer viden om økonomi direkte til landmanden, mens han sidder i traktoren.

P-nyhedsbrev uge 26, 28-06-2017


Aarhus kommunes påtænkte påbud til landmændene i området om at undlade sprøjtning af deres marker er både unødvendige og ulovlige i forhold til miljøbeskyttelsesloven, skriver Niels Peter Nørring.

De politikere der hævdede, at man ikke kunne stole på landbrugets forventninger om en mindre stigning i gødningsforbruget, end fødevare- og landbrugspakken giver mulighed for, burde give landbruget en undskyldning, skriver Martin Merrild.

På trods af positive ændringer i vejledning om Grønt Danmarkskort er der stadig grund til bekymring for Danmarkskortets betydning for erhvervsinteresserne i det åbne land. Det er derfor vigtigt, at landbruget bliver stærkt repræsenteret i de kommende naturråd.

Kulturminister Mette Bock har lyttet til Landbrug & Fødevares ønske om en konkret udpegning af beskyttede sten- og jorddiger og har afsat en pulje på 15. mio. kr. til formålet, som kommunerne kan søge. Det er nu vigtigt, at kommunerne opfordres til at benytte den nye mulighed.

Besøgsrunden sammen med foreningskontaktpersonerne hos årets Åbent Landbrug-værter er næsten færdiggjort. Alle involverede er meget opsatte på at skabe et spændende Åbent Landbrug på alle gårdene.

Kvælstof er et af tidens varmeste miljøtemaer. En ny pjece med bidrag fra både forskere og landbrugets organisationer samler de vigtigste facts.

Det Rådgivende Udvalg på Landdistriktsområdet er genoplivet af regeringen efter opfordring fra Landbrug & Fødevarer og Landdistrikternes Fællesråd. Første møde er netop afholdt, og der er rigeligt at tage fat på ifølge de to organisationer.

Ny SEGES-rapport viser, at landbruget ved Limfjorden vil blive særdeles hårdt ramt af vandområdeplanerne. Det må gøre indtryk på politikerne.

For 14. år i træk afholdes Madskoler for børn over hele landet, der lærer at lave mad med danske fødevarer. I år besøgte beskæftigelsesministeren en skole i Hillerød for at sikre fortsat arbejde til de frivillige.

P-nyhedsbrevet holder sommerferie og er tilbage i jeres indbakker den 10. august. Hvis der sker noget presserende inden da, vil vi udsende et ekstraordinært P-nyhedsbrev. God sommer!

P-nyhedsbrev uge 25, 22-06-2017


Skal landmænd bære den økonomiske risiko for flytning af de ledninger, som Energinet.dk har gravet ned på deres jord? Nej, mener Landbrug & Fødevarer og Gefion, der nu har besluttet at stævne Energinet.dk for at få domstolene til at vurdere, om det såkaldte gæsteprincip kan fraviges i en ekspropriationssag.

Landmændene bruger kun halvdelen af den ekstra kvælstof, der har fået adgang til med fødevare- og landbrugspakken. Det viser nye tal fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

En væsentlig del at de alvorligste arbejdsulykker i landbruget sker, når der arbejdes tæt omkring dyrene. På to temadage i juni har SEGES derfor sat spot på effektiv og sikker håndtering af store dyr.

Forbrugerne behøver ikke at frygte antibiotikarester i kamstegen eller koteletten. Kun i én ud af 3.500 prøver blev der fundet antibiotika på et niveau over grænseværdien. Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse offentliggjort 21. juni.

For to år siden satte Landbrug & Fødevarer gang i et projekt, der skulle vise, at vi kan få mere ud af de ressourcer, vi har. Nu slutter ringen. Landbrug & Fødevarer er parate til at give Pisner-øllen tilbage til befolkningen.

Sundhedsministeriet har netop udsendt udkast til lovforslag om en forsøgsordning med medicinsk cannabis. Forslaget tillader udelukkende importeret cannabis. Landbrug & Fødevarer opfordrer til, at ordningen også kommer til at omfatte dansk produceret cannabis.

Tre yderst veloplagte toppolitikere fik Folkemødets højeste bifald i Landbrug & Fødevarers telt, da de sammen både formåede at levere topunderholdning til de mange fremmødte og fik lavet en lækker ret med gris og bearnaise sauce.

Det første arrangement i Landbrug & Fødevarers telt på Folkemødet i Allinge er netop overstået i et fyldt telt, hvor fokus var på de udfordringer og muligheder, der er for den danske fødevareklynge lige nu og her.

Dansk erhvervsliv har en gylden mulighed for at blive førende inden for udvikling af nye cirkulære teknologier og løsninger. Men hvis det skal ske, er det nødvendigt, at regeringen giver den cirkulære økonomi et skub, mener Landbrug & Fødevarer, Dansk Industri, Dansk Erhverv og Dansk Byggeri.

P-nyhedsbrev uge 24, 15-06-2017


Sprøjteforbuddet på visse MFO-arealer er i dag blevet vedtaget i Europa-Parlamentet med et meget lille flertal. Resultatet af afstemningen får direkte konsekvenser for danske landmænd.

Vildtforvaltningsrådet enedes på møde 13. juni om at indstille nye regler for udsætning af fasaner og agerhøns til Miljø- og fødevareministeren. Det nye forlig viderefører i store træk de hidtidige regler men giver mulighed for udsætning af op til 12 fugle pr. ha, hvis der gøres en ekstra indsats for naturen.

En gruppe investorer har afgivet købstilbud på alle aktier i Vestjysk Bank A/S. I dag er 81 procent af aktierne ejet af den danske stat. Finansministeriet har på vegne af den danske stat givet betinget accept af tilbuddet.

Der har ikke været en stigning i antallet af blodforgiftninger forårsaget af husdyr-MRSA siden 2014 på trods af, at der har været en stigning af fremkomsten i staldene i samme periode. Når medierne alligevel lader Hans Jørgen Kolmos sprede panik, er det dårligt journalistisk håndværk.

Målsætningerne i vandområdeplanerne vil have enorme konsekvenser for de landmænd, som bliver berørt af kravene. Mange vil være nødt til at dreje nøglen om uden garanti for, at fjordene får det bedre, skriver Jens Gammelgaard og Martin Merrild.

Det Økologiske Erhvervsteam har præsenteret 25 anbefalinger, der bør danne grundlag for en solid, langsigtet og visionær økologi-aftale på tværs af Folketingets partier, skriver Kirsten Lund Jensen, økologichef i Landbrug & Fødevarer.

P-nyhedsbrev uge 23, 08-06-2017


Martin Merrild har onsdag den 7. juni sendt et brev til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen om IFRO-rapporten, der viser, at 48 procent af landbrugsarealerne ved Norsminde Fjord skal braklægges, hvis målene i vandområdeplanerne skal nås.

Esben Lund Larsen slår fast, at vandrådenes arbejde med at afgrænse de små vandløb ikke skal være færdigt inden sommerferien. Han siger desuden, at der ikke er krav om enstemmighed i vandrådets indstilling, og at man kan inddrage anden viden end kriterierne fra DCE.

Efterafgrødekravet stiger i den kommende sæson. L&F har i sit høringssvar gjort klart, at man bør have samme krav til de forskellige ordninger, så regeljunglen ikke breder sig.

I 2017 har 1.372 landmænd søgt støtte under ordningen for unge landmænd. Det er en fremgang sammenlignet med både 2015 og 2016. Det lover godt for erhvervets fremtid.

Europa-Parlamentet skal i næste uge stemme om, hvorvidt der skal indføres et sprøjteforbud på visse MFO-arealer. Resultatet af afstemningen vil få direkte konsekvenser for danske landmænd.

Fremover er det medarbejdere i Augustenborg på Als, der vil have ansvar for at behandle ansøgninger om landbrugsstøtten fra EU.

I dag afgør Landdistriktsordningen, hvem der skal have penge til naturpleje. Den pulje er for lille og bør suppleres med en national naturindsats i det åbne land, skriver Karen Hækkerup, administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer.

Landbrug & Fødevarer bakker op om Klimarådets anbefalinger om, at både biogas og energipil kan være centrale virkemidler i forhold til reduktion af klimagasser frem mod 2030.

Sådan lyder meldingen fra Landbrug & Fødevarer i forbindelse med lanceringen af regeringens Advisory Board’s anbefalinger for cirkulær økonomi.

Ekstraordinært P-nyhedsbrev uge 22, 02-06-2017


Forbuddet mod afgræsning og slæt på MFO-græsudlæg droppes efter stort pres fra Landbrug & Fødevarer. Dermed undgås overimplementering af EU-reglerne.

I 2017 vil der kun være én frist for tidligste destruktion af efterafgrøder. Fristen bliver den 20. oktober for alle typer efterafgrøder.

P-nyhedsbrev uge 22, 01-06-2017


Det vil have enorme konsekvenser for landbruget og den danske fødevareklynge, hvis målene i de såkaldte vandområdeplaner skal nås frem mod 2027.

Landbrug & Fødevarer har anmodet Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg om foretræde vedr. pesticidforbud omkring Aarhus. Formålet er at få Miljøstyrelsen til at sikre, at kommunerne ikke tilsidesætter godkendelsesordningen for plantebeskyttelsesmidler.


Landmænd har i stigende omfang udfordringer med urimeligt høje priser på vand til fx kvæg. Landbrug & Fødevarer arbejder i øjeblikket på at få problemstillingen rejst som led i regeringens kommende strategi for forsyningsområdet.

Landbrug & Fødevarer vil købe DLG’s andel i den historiske bygning Axelborg midt i København, hvor begge har hovedsæde.

En del vandråd oplever, at der er særdeles korte tidsfrister til opgaven med at vurdere, om de små vandløb skal med i vandområdeplanerne eller ej. Landbrug & Fødevarer har drøftet problemet med Miljøstyrelsen.

Knap hver anden økolog venter fortsat på at få økologisk arealtilskud udbetalt for sidste år. Derfor har Landbrug & Fødevarer netop sendt et brev til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen med en anmodning om en national forskudsudbetaling til de berørte landmænd.

Dansk landbrug har siden 1990 øget produktionen med 22 pct. og samtidig reduceret udledningen af drivhusgasser med 16 pct. I kampen om at nå EU’s klimamål for 2030 peger pilen derfor ikke på landbruget.

Torsdag den 1. juni tredjebehandler Folketinget en ny planlov. Loven vil skabe en langt bedre balance mellem hensynet til miljø og vækst. Men med planloven følger også mere lempelige regler for etablering af bolig eller virksomhed i eksisterende tomme ejendomme.

Landbrug & Fødevarer opfordrer regeringen til at skabe en vækstpakke, der kan fremtidssikre Danmark mod dårlige tider.

Landbrug & Fødevarer har nu afgivet høringssvar på 6 centrale bekendtgørelser i den nye husdyrregulering.

Regeringen har besluttet, at Fødevarestyrelsens gebyrer skal stige. Der forventes stigninger i alle årene 2018-2021. Landbrug & Fødevarer er stærkt utilfredse med denne beslutning.

P- og V-bestyrelsen har nu vedtaget de prioriteter, som Landbrug & Fødevarer skal arbejde for i finansloven for 2018. Der er fokus på tiltag, der vil gavne vilkårene for hele fødevareklyngen – fra jord til bord.

P-nyhedsbrev uge 21, 24-05-2017


Landbrug & Fødevarer har presset hårdt på for at få en uafhængig evaluering af de danske kvælstofmodeller. Nu har Miljø- og Fødevareministeriet offentliggjort det ekspertpanel, der skal stå for evalueringen, som er fastsat til at finde sted i september måned.

Efter flere års kamp har Landbrug & Fødevarer fået medhold i en principiel sag, hvor kommune pålagde landmand at vedligeholde privat vandløb, der løber i rør under offentlig vej. Sagens afgørelse vil nu danne præcedens for flere andre lignende sager.

LandbrugsAvisen bringer i denne uge en forside med overskriften ”Skattesmæk til små landbrug”. Avisen skriver, at det nye vurderingssystem, er 'en bombe under de små landbrug'. Det er ikke rigtigt. Lovforslaget er tværtimod positivt for en række landbrug.

Vandrådene skal kunne udføre deres arbejde uden ført hånd. Derfor skal Miljøstyrelsens forhåndsafgrænsning på 917 kilometer trækkes tilbage, skriver viceformand i Landbrug & Fødevarer, Lars Hvidtfeldt.

I sidste uge var der naturmøde i Hirtshals – det nye folkemøde om natur. Vi deltog i flere debatter, og kom bredt ud med vores budskaber – også på de sociale medier.

Charlotte Bigum Lynæs, chefjurist i Landbrug & Fødevarer, er af erhvervsminister Brian Mikkelsen udpeget som medlem af et nyt udvalg, ekspropriationsudvalget.

Flere end 12.000 danskere brugte søndagen på at tage en tur på landet for at se, hvordan de økologiske grise lever.

De økologiske svineproducenter, deres slagterier og organisationer samt Dyrenes Beskyttelse har indgået en ny, indbyrdes brancheaftale som løfter dansk, økologisk svineproduktion til endnu bedre dyrevelfærd, miljø og rene linjer. Brancheaftalen stiller højere krav og supplerer EU-regler og Ø-mærket og træder i kraft 1. januar 2018.

Landbrug & Fødevarer glæder sig over, at regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har indgået en bred aftale om et mere tidssvarende og enkelt dagpengesystem for selvstændige.

Lidt over halvdelen af danskerne mener, at naturen har det godt eller rigtig godt. Det viser en ny meningsmåling, som Norstat har lavet for Landbrug & Fødevarer op til Naturmødet i Hirtshals.

Politikernes stigende regulering af natur- og miljøområdet er ikke nødvendigvis favorabel. Der er behov for lokale initiativer, som sikrer både naturen og landbruget, skriver viceformand for Landbrug & Fødevarer, Lone Andersen.

P-nyhedsbrev uge 20, 18-05-2017


Priserne på kød og mælkeprodukter er gået ind i en stærkere konjunkturfase. De bedre konjunkturer fører til stigende indtjening, som yderligere hjælpes på vej af forbedret produktivitet samt fødevare- og landbrugspakken.

Landbrug & Fødevarer har været til møde med miljø- og fødevareministeren og miljø- og landbrugsordførerne for de fire partier bag Landbrugspakken.

Landbrug & Fødevarer og SEGES er klar til at gå i clinch med politikere, embedsmænd og repræsentanter for de grønne organisationer på Naturmødet i Hirtshals, som holdes for anden gang torsdag til lørdag.

Det er absurd, når Det Økologiske Råd hævder, at dansk landbrug favoriseres i forhold til udledning af ammoniak. Virkeligheden er, at reduktionskravet til Danmark er betydelig skrappere end i de øvrige EU-lande, fastslår Morten Høyer.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har lagt op til, at de økologer der ønsker at afhorne kalve, skal ansøge om dette på enkelt dyrs niveau gennem Tast selv. Det er en meget dårlig løsning, mener Landbrug & Fødevarer.

Det er positivt, at danskerne og Teknologirådet mener, at landbruget fortsat skal have en solid plads i samfundet. Vi skal dog samtidig tænke nyt for at sikre, at fremtidens arealanvendelse sker på et åbent, gennemsigtigt og inddragende grundlag, skriver Lars Hvidtfeldt.

Salget af danske fødevarer til Kina og Hong Kong vokser støt og nåede sidste år op på knap 13 milliarder kroner. Med den nye aftale om at eksportere forarbejdet svinekød til kineserne satser Landbrug & Fødevarer på et endnu større eksporteventyr til Asien i år.

Søndag den. 21. maj inviterer økologiske svineproducenter rundt om i landet til den årlige Sofari, hvor danskerne kan komme ud og hilse på glade øko-grise med krølle på halen. En af de landmænd, der byder indenfor, er Kåre Bonde Olesen fra Attrup ved Brovst

P-nyhedsbrev uge 19, 11-05-2017


Landbrug & Fødevarer afgav fredag i sidste uge et stærkt kritisk høringssvar til bekendtgørelse og vejledning vedr. Naturråd og vejledning om det Grønne Danmarkskort.

Miljøstyrelsens brug af kriteriet slyngningsgrad er fejlbehæftet, og derfor bør beregningen af, hvor mange kilometer små vandløb, der forventes at blive taget ud af planerne, skal laves om.

Aarhus Kommunes vil påtvinge mange af områdets landmænd at dyrke jorden uden brug af pesticider. Landbrug & Fødevarer tager på det kraftigste afstand fra den beslutning.

Nogle af verdens største medier har bragt historien om Landbrug & Fødevarers øl Pisner.

Reglerne om permanent genopdyrkningsret træder i kraft 1. juli 2017, efter Folketinget tirsdag vedtog ændringen af Lov om drift af landbrugsjorder. Det betyder, at arealer, der lægges ud til natur, ikke kan vokse sig ind i beskyttelse efter Naturbeskyttelseslovens § 3, hvis de anmeldes til kommunen.

Landbrug & Fødevarer har skrevet ud til mere end 100 lodsejere for at gøre dem opmærksomme på høringen om rørlagte vandløb.

I næste uge er Hirtshals vært for Naturmødet, som er et nyt folkemøde om natur. Landbrug & Fødevarer er selvfølgelig med og deltager både i debatter og med en stand sammen med AgriNord, LandboNord og NF Plus.

Igen i år afholder Landbrug & Fødevarer sammen med Dansk Skovforening en erfa-dag for de to organisationers repræsentanter i kommunernes Grønne Råd.

Vi har endelig fået udkast til de centrale bekendtgørelser til Husdyrloven i høring. De bliver nu nærlæst både på Axelborg og hos SEGES.

Friluftsrådet lancerer - bl.a. i samarbejde med Landbrug & Fødevarer - kampagnen 'Oplev mere – brug naturen!', der sætter fokus på adgangsreglerne i skoven, det åbne land og på stranden.

P-nyhedsbrev uge 18, 04-05-2017


Det nye forlig om boligskatter ændrer ikke grundlæggende på beskatningen af landbrugsjord og stuehuse, og ”bondegårdsreglen” og ”stuehusreglen” bevares. Det er meget glædeligt.

Landbrug & Fødevarer har præsenteret en ny ti-punktsplan, som viser retningen for en dynamisk udvikling i økologien.

Kommissionen har modtaget 320.000 svar på høringen om fremtidens landbrugspolitik. Forude venter Kommissionens analyse af svarene. Resultaterne af analysen vil blive præsenteret på en konference 7. juli i Bruxelles.

Landbrug & Fødevarers næstformand, Asger Krogsgaard, er udnævnt til ny formand for ICC Danmark, hvor han afløser Michael Kjær.

Bevillingerne til økologisk forskning og udvikling har været faldende siden 2013, og i år er der ikke afsat midler til et økologisk forskningsprogram. Det er problematisk, mener ICROFS, der administrerer og koordinerer dansk og europæisk økologiforskning.

Vi er nødt til at finde en mellemvej, hvor de økonomisk effektive landmænd kan fortsætte, skriver Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

Uanset at der fremover er bud efter landbrugsjord til andre formål end landbrug, vil landbruget fortsat være et væsentligt erhverv, der dækker over halvdelen af Danmark i 2050.

Ekstraordinært P-nyhedsbrev uge 18, 03-05-2017


Der er nu indgået en vigtig handelsaftale mellem Danmark og Kina. Med aftalen åbner kineserne for import af forarbejdet grisekød.

En ny økologiaftale mellem Kina og Danmark vil øge antallet af danske økologiske produkter i de kinesiske supermarkeder.

P-nyhedsbrev uge 17, 27-04-2017


Landbrug & Fødevarer fortsætter erhvervets store omdømmekampagne. En ny reklamefilm bliver i de kommende uger vist i biografer og på TV.

Miljøstyrelsen har for nylig udsendt en vejledning, hvor vandrådenes råderum er begrænset. Nu har ministeriet udvidet vandrådenes muligheder igen.

Landbrug & Fødevarers mangeårige pres for at mindske papirnusseriet ved miljøgodkendelse af husdyrbrug giver igen i år resultat – den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er nu nede på 5,1 mdr.

Den netop vedtagne pesticidstrategi er godt nyt for de danske forbrugere, der også i fremtiden vil være sikre på, at kunne købe danske fødevarer i topkvalitet.

Der er gode elementer i den nye rapport fra Energikommissionen, men desværre overses de mange muligheder i biomasse, mener Landbrug & Fødevarer.

Landbrug & Fødevarer støtter op om de netop offentliggjorte anbefalinger til et mere tidssvarende og enkelt dagpengesystem for selvstændige.

Otte køkkener i det danske madland er nominerede til at vinde De Økologiske Køkkenroser. Den eftertragtede pris uddeles til de offentlige køkkener i Danmark, der har gjort en særlig indsats for økologien. En indsats, der både kan smages i maden og opleves i måltidet.

P-nyhedsbrev uge 16, 20-04-2017


De længe efterspurgte retningslinjer for Det Grønne Danmarkskort er sendt i høring. Landbrug & Fødevarer ønsker meget klarere rammer, end der er lagt op til.

Det kan få negative konsekvenser for dansk eksport, hvis Theresa May sikrer sig et stærkt mandat ved det varslede britiske valg.

Såfremt det bliver vedtaget af Parlamentet og Rådet, vil der blive trukket 1,38 % af årets landbrugsstøtte til EU’s krisereserve. Beløbet trækkes fra støtte til grundbetaling, grønne krav mv. Der vil dog ikke blive reduceret i støtten for de første ca. 15.000 kr.

Ustabil drift i Tast selv-service har givet store udfordringer for de konsulenter, der laver EU-ansøgninger. Derfor anmodede Landbrug & Fødevarer inden påske Landbrugs & Fiskeristyrelsen om en udskydelse af ansøgningsfristen. Men anmodningen er ikke blevet ikke imødekommet.

På et år er antallet af unge der søger ind på en landbrugsskole direkte efter folkeskolen steget med 28 procent. Garanti for praktikplads, efterfølgende job og en uddannelse med grøn profil, kan forklare stigningen.

Når de økologiske køer på søndag bliver lukket ud på græs, er det ikke kun en god dag for køerne og de mange tusinde tilskuere. Det er også en vigtig dag for de økologiske mejerier.

Overraskende mange danskere mener ikke, at globaliseringen har været positiv for dansk økonomi, skriver Landbrug & Fødevarers cheføkonom.
PRESSEMEDDELELSE -
De nominerede til Slagterprisen 2017 er fundet. Igen i år er prisen delt i to; én til slagteren i dagligvarebutikken og én til den selvstændige slagter.
PRESSEMEDDELELSE -
De nominerede til Kantineprisen 2017 er fundet. Kantineprisen er i år delt i to; én til kantiner for virksomheder og én til kantiner for uddannelser.

Ekstraordinært P-nyhedsbrev uge 14, 07-04-2017


En vision og 25 konkrete bud på yderligere vækst og udvikling af økologien. Det afleverede det økologiske erhvervsteam 7. april til miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen. Landbrug & Fødevarer bakker op.

P-nyhedsbrev uge 14, 06-04-2017


Kulturminister Mette Bock (LA) viste forståelse overfor landbrugets udfordringer med digebeskyttelsen, da hun i dag mødtes med viceformand Lone Andersen.

Det økologiske areal er større nu end nogensinde før. Det viser en ny opgørelse fra Miljø- og Fødevareministeriet. Den statistik vækker glæde hos Landbrug & Fødevarer.

Et bredt flertal i Folketinget (V, LA, K, DF, S, R og AL) vedtog 30. marts ændringer til gødningsloven. Ændringerne bemyndiger ministeren til at pålægge landmænd at udlægge målrettede efterafgrøder, hvis den frivillige indsats ikke er tilstrækkelig.

Landmænd i Europa har mere end opfyldt kravet til at udlægge miljøfokusområder, og derfor vurderer EU-Kommissionen, at det ikke er nødvendigt at hæve kravet fra 5 pct. til 7 pct.

Der er i Folketinget blevet fremsat et forslag, der vil betyde, at kommunerne fremover kan bekæmpe kæmpebjørneklo for lodsejers regning.

I sidste uge lancerede miljø- og fødevareministeriet varslingsportalen ”Din Natur”. Når man tilmelder sig portalen, får man direkte besked, hvis der sker ændringer i registreringen af § 3 beskyttet natur på fx ens ejendom. L&F har længe efterspurgt mere direkte information til lodsejerne, og byder portalen velkommen.

Mange historiske levn – alt fra gravhøje til pansergrave fra 2. verdenskrig – ligger gemt på private arealer. Som lodsejer kan du være med til at synliggøre de kendte og glemte historier, der gemmer sig i det lokale landskab.

Mange kommuner er gået i gang med at udpege arealer til det Grønne Danmarkskort - på trods af manglende retningslinjer og vejledninger. Derfor har Landbrug & Fødevarer skrevet et brev til erhvervsministeren og miljø- og fødevareministeren.

Daværende miljøminister Ida Auken forhandlede i 2012 en aftale, der forpligtede Danmark til at reducere ammoniakudledningen i 2020 med 24 pct. Intet andet land meldte et så højt reduktionskrav ind. Det har kostet Danmark milliarder af kroner og tab af flere tusinde job.

Det bliver noget nemmere at søge om, og få udbetalt, støtte til for eksempel miljøteknologi og modernisering af staldanlæg.

Sønderborg Kommune bør købe landbrugsjorden ved Mjang Dam fri, hvis kommunen ønsker at jorden skal være pesticidfri, skriver Lars Hvidtfeldt, viceformand, Landbrug & Fødevarer.

Antiglobalister og frihandelsskeptikere har fået for lidt modspil. Politikere og erhvervsorganisationer indleder nu en fælles kamp mod protektionisme og har stiftet Free Trade Fight Club.

P-nyhedsbrev uge 13, 30-03-2017


Århus Universitet har fremlagt nye beregninger, der viser, at landbruget havde ret i vores kritik af at Danmark ikke kan nå at reducere ammoniakudledningen med 24 % i 2020. Men vi kan nå 20 pct.

Det danske ejendomsvurderingssystem har i årevis været udsat for hård kritik. Det ser nu endelig ud til, at rammerne for et nyt system er ved at være på plads.

Onsdag den 29. marts blev lovforslaget om nedsat bo- og gaveafgift ved generationsskifte fremsat i Folketinget.

Landbrugets FinansieringsBank (LFB) blev i 2012 etableret med en forventet levetid på 5 år. Derfor påbegyndes nu en proces, der kan sikre at LFB's kunder finder et ”varigt hjem”.
PRESSEMEDDELELSE -
Det er positivt, at EU-Kommissionen endelig har forlænget kvægundtagelsen, men bekymrende at den kun er forlænget for to år, da det giver usikkerhed om landmændenes produktionsbetingelser. Det mener Landbrug & Fødevarer.

Højesteret har tirsdag endelig afgjort sagen om Værnengene – og dommen gik imod Landbrug & Fødevarer.

Landbrug & Fødevarer har skudt anden del af Beercycling-projektet i gang. Nu skal der brygges øl af den maltbyg, som er blevet gødet med urin indsamlet fra glade festivalgæster på Roskilde Festivalen 2015.

Miljøstyrelsen vil ændre i de bekendtgørelser, der omhandler miljømål og indsatser. Blandt ændringerne er en lang række – over 90 - åbninger af rørlægninger, som lodsejerne ellers ved gennemsyn af vandområdeplanerne og de tilhørende bilag har kunne konstatere var taget ud af planerne.

Sydkorea kan vise sig som et nyt marked for danske æg, herunder de buræg, der er under udfasning i danske butikker.

Den danske fødevareeksport risikerer at falde fra 13 til 3 milliarder kroner, hvis ikke det lykkes at få en handelaftale i stand mellem EU og Storbritannien.

P-nyhedsbrev uge 12, 23-03-2017


Eksperterne bag den nye undersøgelse af grundvandsovervågningen skal være helt uvildige og have et klart formuleret kommissorium.
PRESSEMEDDELELSE -
Det er meget positivt, at sagen om grundvandsdata nu bliver undersøgt til bunds.

Landbrug & Fødevarer vil holde ministeren op på, at undersøgelsen ikke bliver en syltekrukke, og at den bliver 100 procent uvildig.

I 2012 forpligtede Ida Auken sig på, at vi kan reducere vores ammoniakudledning med 24 procent frem mod 2020. Det er en skandale for landbruget, skriver Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Det kan blive en bombe under dansk landbrug, at danske særregler for ammoniakudledning kræver, at Danmark skal reducere udledningen med 24 procent senest i 2020.

Landbrug & Fødevarer frygter, at det vil medføre en stigning i antibiotikaforbruget, hvis EU-Kommissionen beslutter at forbyde brugen af medicinsk zink til fravænning af smågrise med kort varsel. Der har ikke været tid nok til at finde et alternativ.

Analyse fra Landbrug & Fødevarer ser på konsekvenserne for den danske fødevareeksport, hvis briterne ikke opnår en handelsaftale med EU ved deres EU-exit

Økologerne får lettere adgang til biogasgødning i foråret. Det skyldes, at Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har skabt en mere fleksibel håndtering angående brugen af glycerin i biogasanlæggene.

Vi er som økologer helt afhængige af recirkulerede næringsstoffer, herunder at vi kan bruge den gødning, der ryger gennem biogasanlæggene, fastslår Hans Erik Jørgensen, formand for Økologisektionen i L&F.

To ud af tre agroindustrivirksomheder forventer at efterspørgslen på eksportmarkederne stiger i løbet af det næste år og hver tredje fødevarevirksomhed forventer stigende efterspørgsel på hjemmemarkedet. Det viser to nye konjunkturmålinger fra Landbrug & Fødevarer, der har bedt danske fødevare- og agroindustrivirksomheder vurdere, hvordan 2017 kommer til at se ud.

P-nyhedsbrev uge 11, 16-03-2017


Husk at få aftalt udpegningerne til vandrådene lokalt.

​Nu skal der brygges øl af den maltbyg, der blev gødet med urin fra deltagerne i Roskilde Festvalen 2015. Nørrebro Bryghus står for brygningen.

Klaus Høeg er blevet genvalgt som deltidslandmændenes repræsentant i Primærbestyrelsen.

EU’s mælkeproducenter ikke har reduceret mælkeproduktionen nær så meget, som de i har indmeldt.
PRESSEMEDDELELSE -
Både Berlingske og DR har her til morgen haft historier ude om, at forbruget af medicinsk zink hos smågrise skulle være stigende. Det er det ikke. Tværtimod har forbruget været faldende de seneste tre år.

Dermed kan det vigtige stof formentlig også i fremtiden bruges i planteproduktionen, vurderer Landbrug & Fødevarer.

Danmarks Naturfredningsforening rammer ved siden af med deres kritik af Esben Lunde Larsen (V), skriver viceformand for L&F, Lars Hvidtfeldt, på Altinget.dk. Fødevareklyngen er allerede langt på den cirkulære økonomi takket være realistiske mål.

De danske svineproducenter tages tilsyneladende som gidsler i en politisk manøvre, når socialdemokraterne kræver samråd om kupering af haler. Partiets egen handlingsplan er i færd med at adressere problemet.

Miljøstyrelsen gør sig medskyldig i, at Danmarks grundvand bliver stemplet som forurenet. EU misforstår tallene og Danmarks Naturfredningsforening misbruger tallene, fastslår direktør Morten Høyer fra Landbrug & Fødevarer.

Det danske grundvand bliver i tilstandsrapporter fejlagtigt vurderet til at være langt værre end, hvad det er. Derfor er der behov for klar kommunikation om grundvandets tilstand, skriver Morten Høyer og Niels Peter Nørring, Landbrug & Fødevarer, på Altinget.dk.

Ekstraordinært P-nyhedsbrev uge 11, 15-03-2017


Landbrug & Fødevarer er blevet imødekommet af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i sagen om grundvandsdata, men vi er stadig ikke i mål.

Vi har i Landbrug & Fødevarer rejst flere eksempler på grundvandsforekomster, hvor moniteringsnetværket er stærkt kritisabelt, og hvor man bygger tilstandsvurderingen på boringer, der kun repræsenterer marginale mængder grundvand i en større grundvandsforekomst.

P-nyhedsbrev uge 10, 09-03-2017


Et nyt udvalg skal komme med forslag til en ny kontingentmodel, der kan sikre det økonomiske grundlag for primærsidens aktiviteter.

Øg jeres forenings synlighed ved at skrive flere debatindlæg til lokale og regionale medier. L&F hjælper med input.

Vi har brug for, at landmændenes stemme bliver hørt i EU, så deltag i EU's høring om, hvordan EU's landbrugspolitik skal udvikle sig.

Rullegræsproducenter kan igen blive omfattet af undtagelsen for grønne krav.

Mange har haft spørgsmål til de slides om grundvand, vi har sendt ud til foreningerne. Derfor er der nu lavet en kommenteret version af PowerPoint-præsentationen om nitrat i grundvand.

Antallet af danskere, der forbinder æg med sundhed, er steget med 18 procent siden 2011. Det viser en ny undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer.

Køkkenerfaringer, madlavningstips og tricks gives videre til yngre generationer, når medlemmer af Ældre Sagen denne sommer bliver en del af projekt Madskoler. Det nye samarbejde vil skabe mulighed for, at langt flere børn kan deltage på Madskole.

Ekstraordinært P-nyhedsbrev uge 10, 08-03-2017


Alle foreninger i hvert hovedvandopland skal koordinere indstillingen af ét medlem til L&F senest 24. marts.

P-nyhedsbrev uge 9, 02-03-2017


Miljø- og fødevareministeren fremsatte i sidste uge som forventet forslag om indførelse af en permanent genopdyrkningsret. Landbrug & Fødevarer glæder sig over forslaget, men påpeger dog alvorlige udfordringer ved ordningen.

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen fortalte på årets kvægkongres, at danske kvægavlere til august 2018 kan søge en pulje på 110 mio. kr. til modernisering af kvægstalde.

I forbindelse med den politiske aftale om Naturpakken i 2016, blev det besluttet at undersøge mulighederne for at justere områdeafgrænsningerne for Natura 2000-områderne. De nye afgrænsninger kommer i offentlig høring hen over sommeren.
PRESSEMEDDELELSE -
Peder Philipp har efter 15 år som formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg, besluttet at trække sig tilbage.

I dag er en ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse blevet offentliggjort. Den indeholder de første ændringer som følge af den nye husdyrbruglov.

I dag træder den nye økologibekendtgørelse i kraft. Det er en positiv udvikling og godt for den økologiske sektor, mener Landbrug & Fødevarer.

Igen i år samles materialer på lf.dk, som I kan hente til inspiration eller brug til jeres generalforsamlinger 2017.

Ammoniakudledningen fra store svine- og fjerkræbrug skal indberettes til EUs såkaldte PRTR-register, hvis ammoniakudledningen er over 10 tons om året.
PRESSEMEDDELELSE -
Landbrug & Fødevarer er ikke enig i Det Miljøøkonomiske Råds nye udspil om grønne afgifter. Det indebærer stor risiko for udflagning af dansk produktion til andre europæiske lande.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) har i denne uge meddelt, at det fremover SKAL fremgå af nye lovforslag, hvilke konsekvenser lovforslaget har for landdistrikterne.

Ingen nye ideer og udpræget mangel helhedsorientering er Landbrug & Fødevarer mening om kvælstofdelen af det diskussionsoplæg fra Det Miljøøkonomiske Råds formandskab, som blev præsenteret tirsdag.
PRESSEMEDDELELSE -
Samlet set blev 2016 endnu et år med dårlig indtjening for landmændene. Landbrugets samlede driftsresultat efter ejerløn ender ifølge foreløbige regnskabstal fra SEGES med et underskud på mellem 1,5 og 2,6 mia. kr. Der skete dog en markant vending til det bedre i løbet af året, hvilket bliver tydeligt i 2017.

Ekstraordinært P-nyhedsbrev uge 8, 24-02-2017


Som led i Fødevarer- og landbrugspakken indgår som bekendt en ordning for frivillige målrettede efterafgrøder. Efter dialog med Kommissionen har regeringen set sig nødsaget til at sikre miljøeffekten med en obligatorisk ordning, såfremt det ikke lykkedes frivilligt. Lovforslaget for den obligatoriske ordning blev fremsat torsdag.

P-nyhedsbrev uge 8, 23-02-2017


Når den nye husdyrlov torsdag vedtages i folketinget, så bliver det med bred opbakning. Alle partier på nær Enhedslisten, SF og Alternativet bakker op om den nye lov, som landbruget længe har efterspurgt.
PRESSEMEDDELELSE -
Dansk landbrug og fødevareproduktion er blandt verdens mest innovative. Men for at bevare førertrøjen er det afgørende, at vi hele tiden har fokus på, hvordan man fra statens side bedst muligt understøtter udviklingen indenfor blandt andet robotteknologi og IT-udstyr.

Danske landmænd vil i fremtiden blive uddannet i at tage vare på naturen og være med til at styrke biodiversiteten i Danmark. Samtidig fortsættes efteruddannelsesindsatsen i naturpleje for landmænd.

Efter ønske fra Landbrug & Fødevarer vil Landbrugs- og fiskeristyrelsen fremover lave månedlige opdateringer på hjemmesiden over sagsbehandlingstiderne.

Fund af ulve-DNA på angrebne får i Vestjylland betyder, at der for første gang udpeges højrisikoområde for ulveangreb. Landbrug & Fødevarer har efterlyst handling fra myndighedernes side i forbindelse med formodede ulveangreb.

Er du klar til at sælge bedriften eller købe drømmeejendommen?
Hvis et ejerskifte skal lykkes, kræver det mange overvejelser. Derfor bør et ejerskifte startes op i god tid. SEGES’ workshop om ejer- og generationsskifte klæder dig på til at komme i gang, uanset om du er køber eller sælger.


Danmark er førende i cirkulær økonomi, hvilket EU-Kommissionen fremhæver i ny rapport. Men ensartede europæiske miljøstandarder er nødvendige, hvis dansk konkurrenceevne ikke skal forvrides, mener Karen Hækkerup, Landbrug & Fødevarer.

Det haster med at finde en politisk løsning, der sikrer, at der også efter februar 2018 kan blive opstillet landvindmøller i Danmark. Det mener Vindmølleindustrien, Landbrug & Fødevarer og Danmarks Vindmølleforening, der i dag inviterer til politisk konference på Christiansborg.

Der bliver kamp til stregen, hvis Danmark skal beholde den økologiske førertrøje i 2017. Det viser en rundspørge, som Landbrug & Fødevarer har lavet hos landene i det økologiske førerfelt. Danmark ligger dog stadig rigtig godt i feltet med en forventet vækst i økologisalget i detailhandlen på op mod 15 pct. alene i år.
PRESSEMEDDELELSE -
Frihandelsaftalen mellem EU og Canada (CETA) er i dag endeligt godkendt i Europa-Parlamentet og ventes at træde i kraft 1. marts.

P-nyhedsbrev uge 6, 09-02-2017


Martin Merrild har sendt et brev til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Merrild vil mødes med ministeren for at drøfte mulige løsninger i forbindelse med kompensationen for de målrettede efterafgrøder.

I sidste uge blev første runde af den målrettede efterafgrødeordning med tilskud skudt i gang. Det er enormt glædeligt, at vi allerede nu ser en stor interesse mange steder, og vi har fået oplyst, at der er etableret ca. 81.000 ha!

Danmarks indberetninger om grundvandet skal naturligvis være rigtige. Men de har intet at gøre med de frivillige efterafgrøder, skriver L&F's formand Martin Merrild.

Landbrug & Fødevarer har sammen med den europæiske tænketank CEPS afholdt et debatarrangement omkring landbrugspolitikken efter 2020. Martin Merrild var en af hovedtalerne, og han satte fokus på behovet for, at EU’s landbrugspolitik bliver mere progressiv.

Regeringen forenkler 88 regler. 12 af dem er foreslået af Landbrug & Fødevarer.

Ny ordning giver mulighed for at få dækket udgifter til planlægning og gennemførelse af jordfordeling. Ordningen gælder i nærområdet til vådområde- eller lavbundsprojekter, hvor der indgår jordfordeling. Vi hilser ordningen velkommen – det kan være en god mulighed, som forhåbentlig kan være med til at starte flere jordfordelinger rundt om i landet.

De tidligere klagenævn på miljø- og fødevareområdet er omstruktureret og inddelt i to nye nævn: Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Landbrug & Fødevarers formand Martin Merrild undrer sig over, at Alternativets folketingskandidat Henrik Marstal ikke har sat sig mere ind i at undersøge fakta om dansk kødproduktion, inden han går ud og sviner en hel branche til.

Staten og kommunerne er allerede godt i gang med at etablere vådområder hos danske landmænd. Derfor glæder viceformand i Landbrug & Fødevarer, Lars Hvidtfeldt, sig over at Miljø- og Fødevareministeriet og Kommunernes Landsforening har indgået en aftale, der skubber yderligere på indsatsen.

Cannabis og hamp skal fra 2018 benyttes til medicinsk behandling i en fireårig forsøgsperiode. Men de grønne planter kan meget mere end det. Lemp reglerne, så de danske landmænd kan komme i gang, lyder det fra Landbrug & Fødevarer.

Det giver rigtig god mening at dyrke cannabis til medicinsk brug i Danmark. Der er derfor behov for en hurtigt arbejdende cannabis-kommission, som kan analysere ulemper, fordele, udfordringer og praktiske problemstillinger, fastslår May-Britt Kattrup, Liberal Alliance, og Lars Hvidtfeldt, viceformand i L&F.

P-nyhedsbrev uge 5, 02-02-2017


Landbruget kan selv løfte en stor del af opgaven med at finansiere generationsskifterne. Det kræver blot, at reglerne for beskatning af sælgerpantebreve gøres mere rimelige. Så vil sælgere af landbrugsejendomme potentielt kunne investere 15 mia. kr.

Den 2. februar 2017 åbner EU-Kommissionen en stor 12 ugers høring af fremtidens landbrugspolitik. Det er vigtigt, at danske landmænd også giver deres mening til kende.

Landbrugs- og fiskeristyrelsen (som NaturErhvervstyrelsen nu hedder) har netop sendt et lovforslag i høring om ændring af lov om landdistriktsfonden.

En sygehusdirektør på Næstved Sygehus udtalte til TV2 Øst, efter at nyfødte var blevet smittet med human MRSA, at der ikke var tale om den MRSA-bakterie, som man kender fra svin, og ’at den altså godt kan behandles med antibiotika’. Karen Hækkerup lagde efterfølgende denne kommentar på Facebook.

Martin Merrild har på maskinbladet.dk svaret på den kritik, som blev rettet mod ham i et debatindlæg ligeledes på maskinbladet.dk, skrevet af bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug Peter Bohsen Jensen.

Det bliver 41-årige Christian Hüttemeier, der sætter sig i stolen som ny kommunikationsdirektør hos Landbrug & Fødevarer. Han efterfølger Leif Nielsen, der stoppede i jobbet til fordel for en stilling i DI.

Ny teknologi og landmændenes store opmærksomhed på at sprøjte korrekt er årsagen til, at der nu bruges færre plantebeskyttelsesmidler.

33 erhvervsuddannelser er blevet udpeget til at være fordelsuddannelser. Det er uddannelser, hvor der forventes at blive særlig mangel på faglærte.

Naturarealer der gror til, er en af de største trusler mod den biologiske mangfoldighed. Heldigvis vil mange landmænd gerne gøre en ekstra indsats for at pleje naturen. Derfor tilbyder SEGES gratis kurser i naturpleje. Over 1000 landmænd og rådgivere har allerede deltaget.

Vær opmærksom på, at et af dokumenterne i samlingen af materialer til generalforsamlingen er blevet ændret.

En af de nyeste handelsaftaler, som det er lykkedes EU at lande, er med Sydkorea, et stort marked med over 50 millioner indbyggere.

Det engelske Brexit vil betyde en hårdere konkurrence på et af Danmarks største eksportmarkeder, skriver Frank Øland, cheføkonom i Landbrug og Fødevarer.

P-nyhedsbrev uge 4, 26-01-2017


Der har i Landbrugspressen været opmærksomhed omkring EU-kommissionens svar til MEP Jørn Dohrmann (DF). Set i lyset af, at det danske grundvand og drikkevand generelt har det godt, har Jørn Dohrmann spurgt Kommissionen til baggrunden for den pilotskrivelse, Kommissionen sendte til fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) med kritiske spørgsmål til Fødevarepakken.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) har i dag indgået en bred politisk aftale, som giver låntagere øget gennemsigtighed og bedre mulighed for at skifte realkreditinstitut. Med aftalen halveres realkredittens flytteomkostninger.

Danmarks udenlandsformue er større end nogensinde. Det bør ikke kun vække jubel, da det betyder, at vi danskere har investeret langt mere i udlandet, end udlandet har investeret i Danmark. De manglende investeringer i Danmark koster vækst og arbejdspladser herhjemme, fastslår L&F's cheføkonom Frank Øland.

Økologisk Landsforening har foreslået, at der skal indføres et nyt økologimærke som supplement til det røde Ø. Økologisektionen mener, det er en dårlig ide. Vi skal værne om det røde Ø og i fællesskab udvikle økologien gennem regler, brancheaftaler og faglig udvikling på bedrifterne.

Igen i år vil der på lf.dk ligge materialer, som I kan bruge til inspiration eller bruge direkte på jeres generalforsamlinger 2017.

Landbrug & Fødevarer har sendt brev til Miljø- og fødevareministeren vedr. hans forslag til nye regler for forvaltning af kronvildt.

Når økologikontrollen fremover indberetter en økologiovertrædelse, skal det også undersøges, om der er tale om en krydsoverensstemmelses-overtrædelse. Dermed får økologer en større risiko for træk i støtten, skriver formanden for Økologi-sektionen i L&F.

NEPCon og SEGES åbner for gratis eksperthjælp til danske virksomheder, der vil sikre sig ansvarlig palmeolie, soja og oksekød.

Skatteminister Karsten Lauritzen erklærer sig klar til, at kigge på forslag om at bringe passive milliarder i spil til investeringer i mindre virksomheder. Landbrug & Fødevarer har arbejdet for at fremme opblødning af virksomhedsordningen i længere tid.

Salget af fødevarer og madløsninger med et eller flere færdiglavede elementer boomer. En ny undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer viser dog, at convenience-fødevarerne skal lette, men ikke erstatte madlavningen.

P-nyhedsbrev uge 3, 23-01-2017


Miljø- og Fødevareministeriet har fredag aften fremsent lovforslag til gødskningsloven, der fastsætter regler om etablering og placering af målrettede efterafgrøder i 2017 og 2018.

Resultaterne fra NOVANA-programmet for 2015 blev offentliggjort i mandags, og rapporten viser klart, at miljøet er i fremgang.

Landbrugets priser er ved at rette sig efter en længere periode med meget lave priser. Både svinepriserne og mælkepriserne er aktuelt kommet op i nærheden af et gennemsnitligt niveau. Indtjeningen følger med op og hjælpes endvidere på vej af forbedret produktivitet samt fødevare- og landbrugspakken, hvor vigtige dele slår fuldt igennem i 2017.

Martin Merrild og Karen Hækkerup har sendt et brev til folketingsmedlemmerne, hvor de understreger, at der er et stort, uudnyttet potentiale for vækst og arbejdspladser i landbruget og fødevaresektoren, som bremses af tyngende rammevilkår.

Der er intet belæg for DN's beskyldning om, at den beskedne stigning i kvælstofsudledningen skyldes landbruget, skriver Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Udledningen af kvælstof er faldet med hele 44 procent i perioden 1989-2015. Det er useriøst og uvidenskabeligt at konkludere andet på baggrund af en meget kort årrække, fastslår Ivar Ravn, direktør i SEGES, i forhold til DR’s dækning Novana-rapporten fra Aarhus Universitet.

Trods nye hårde krav om ekstra efterafgrøder så bliver pakken af stor betydning for planteproducenterne, der samlet set står stærkere. Udfordringerne er dog fortsat mange. Det fastslog Torben Hansen, formand for planteproducenterne, og Ivar Ravn, direktør i SEGES, i den fælles beretning på årsmødet.

På Frøsektionens årsmøde på Plantekongressen i Herning blev Thor Gunnar Kofoed genvalgt til formand.

Det er umuligt at udarbejde et klimaregnskab, der bare er tilnærmelsesvis retvisende for den enkelte landmands CO2-udledning. Det skriver SEGES-direktør Ivar Ravn, der ikke giver meget for Klimarådets nye beregningsværktøj.

Hvordan kan digitale løsninger løfte bundlinjen for både landmænd og fødevarevirksomheder? Det håber Karen Hækkerup, adm. Direktør i Landbrug & Fødevarer, at se konkrete eksempler på, når hun besøger en tysk fabrik fyldt med digitale løsninger.

Børn og unge foretrækker mærkevarer. I hvert fald øges familiens årlige forbrug af de brands, som børn i alderen 8-12 kaster deres kærlighed på. Det viser en ny analyse fra Landbrug & Fødevarer.

Ekstraordinært P-nyhedsbrev uge 3, 17-01-2017

PRESSEMEDDELELSE -
Det er uforståeligt, at DR torsdag i sidste uge lancerede en historie om stigende udledning af kvælstof uden at reflektere over, hvad der er kilden til den stigende udledning. Koblingen mellem kvælstofproblemer og landbruget var tilsyneladende en givet præmis bag historien, som byggede på den årlige såkaldte NOVANA-rapport fra Aarhus Universitet.

P-nyhedsbrev uge 2, 13-01-2017


Torsdag den 12. januar prøver DR P1 at præsentere tallene fra Novana-rapporten "Vandløb 2015" således at kvælstofudledningen i vandløb, søer og have er steget for tredje år i træk. Og at landbruget står for den største udledning. Det er desværre en forfejlet udlægning rapporten "Vandløb 2015".

Hollandske landmænd, der sidder fast i swap-gæld, er med regeringens hjælp sikret en ensartet genopretningsplan fra bankerne. Landbrug & Fødevarer opfodre til en lignende model for danske landmænd.

Landbrug & Fødevarer er imod det sprøjteforbud, som EU-Kommissionen forslår indført for blandt andet brakarealer mm.

Formand for Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer, Hans Erik Jørgensen hilser kampagnen velkommen. Selvom væksten i på det økologiske marked har været fin, påpeger Hans Erik, at det afgørende at salget af de økologiske varer kan følge med op, hvis den økologiske produktion stiger.

Pr. 1. januar 2017 er det muligt at køre op til 40 km/t med godkendelse

Landbrug & Fødevarer og den europæiske tænketank Centre for European Policy Studies arrangerer debatarrangement den 9. februar i Bruxelles om landbrugspolitikken i EU.

Landbruget kan være en farlig arbejdsplads. Ny arbejdsmiljøpolitik sætter fokus på erhvervets arbejdsmiljøudfordringer.

Landbrug & Fødevarer deltager i erhvervsdelegation, der i disse dage deltager i Indiens største erhvervskonference.

Den nye husdyrlov skal nu behandles i Folketinget. Landbrug & Fødevarer glæder sig over den nye lov, men arbejder stadig på at få forbedret en række punkter.

Den globale virkning af klimainitiativer bør supplere det nationale klimaregnskab. Det mener Søren Kolind Hvid fra SEGES.

P-nyhedsbrev uge 1, 06-01-2017


Er det første gang du modtager dette nyhedsbrev? Så læs her. Nyhedsbrev fra Landbrug & Fødevarer sendes nu til alle landmandsmedlemmer – og det har fået navnet L&F Primært.

Tidligere overvismand Niels Kærgård undervurderer landbrugets betydning, når han siger, at det ikke vil være nogen afgørende katastrofe, hvis vi ikke havde noget landbrug, fastslår Landbrug & Fødevarers cheføkonom Frank Øland.

Mange økologiske landmænd må desværre vente længe på at få udbetalt økologisk arealtilskud.

På KvægKongressen 2017 afvikles der valg til Landbrug & Fødevarer, Kvægs bestyrelse. Det er medlemmer af landboforeningerne der skal vælges blandt. Kandidater til stemmesedlen skal opstilles senest 1. februar.

For at styrke den erhvervspolitiske indsats henter Landbrug & Fødevarer Anders Klöcker ind som ny områdedirektør for erhvervspolitik.

Landbrug & Fødevarer vil medio januar opdaterer materialerne til brug ved generalforsamlingerne

Danmark er helt afhængig af tilgængelighed, eksport og frihandel, som er den lige vej til både nuværende og yderligere job i Danmark, fastslår Landbrug & Fødevarer sammen med Lif, Horesta, Danmarks Rederiforening og Dansk Energi.

Danske landmænd lægger i stigende grad om til økologi, men de har brug for hjælp til at komme godt i gang. Derfor har SEGES i 2016 ydet opstartshjælp til 600 nye økologer.