Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox.com

Husk at I skal koordinere instillinger til vandråd

Alle foreninger i hvert hovedvandopland skal koordinere indstillingen af ét medlem til L&F senest 24. marts.

Ifølge Fødevare- og landbrugspakken skal vandløbene i vandområdeplanerne kvalificeres i vandråd. Vandrådene skal se på afgrænsning af vandløbene (hvilke af de ca. 9.000 km små vandløb skal med og hvilke skal ud?) og udpege samtlige vandløbs som værende enten naturlige, stærkt modificerede eller kunstige. Ministeren kaldte, i forbindelse med den endelige overdragelse af opgaven til kommunerne i sidste uge, opgaven for et virkelighedstjek.

Foreningerne i hvert enkelt hovedvandopland skal i fællesskab koordinere indstillingen af ét medlem til L&F senest 24. marts – og evt. indstille yderligere medlemmer fra lokale foreninger.

Der er nu udsendt en bekendtgørelse, der omhandler kommunernes roller og forpligtigelser i arbejdet. Bekendtgørelsen kan findes her.

I lighed med sidste runde vandråd er der som udgangspunkt lagt op til, at der skal nedsættes i alt 23 vandråd i Danmark – ét for hvert hovedvandopland i vandområdeplanerne.

Ifølge lov om vandplanlægning (§ 25 stk. 2) er dem, der kan være medlem af et vandråd;

1) relevante landsdækkende erhvervsorganisationer

2) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser

3) lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

Dermed har Landbrug & Fødevarer ret til en plads i vandrådene. Som udgangspunkt er der lagt op til, at der oprettes et vandråd pr. hovedvandopland. Det betyder, at det er Landbrug & Fødevarer, der skal indstille ét medlem og én suppleant pr. vandråd til kommunalbestyrelserne i hovedvandoplandet.

Endvidere fremgår det af den nye bekendtgørelse, at der kun oprettes vandråd, såfremt relevante foreninger og organisationer ønsker det. Landbrug & Fødevarer sender derfor snarest et brev til samtlige kommuner og borgmestre i landet (med kopi til Miljøministeren), hvor vi anmoder om, at der oprettes vandråd.

Ved seneste landsformandsmøde 24. januar 2017 blev vandrådsarbejdet drøftet, og her blev formændene opfordret til allerede nu at gå i gang med følgende: 

 • Udpege kvalificerede medlemmer – HUSK koordinering med de andre foreninger!
 • Afklare lokal strategi
 • Gå i dialog med kommunerne 
  • om en fornuftig sammensætning af vandrådet – sikre lodsejerinteresser 
  • om oprettelse af flere vandråd, hvis hensigtsmæssigt og meget vigtigt, hvis vi kan mobilisere folk til det
  • opfordring til at kommunerne tager sekretariatsfunktionen alvorligt – der skal stilles fagligt kompetente personer til rådighed i vandrådene
 • Sikre sparring, alliancer og koordinering med andre lodsejerinteresser
 • Begynde den faglige forberedelse – afgrænsning + karakterisering
 • Arbejde for forståelse for parkering af overordnede uenigheder (mulighed for konsensus) med andre aktører

SEGES og Landbrug & Fødevarer vil bistå med faglig bistand, f.eks. i form af afholdelse af temadag, efteruddannelse og vejledning for vandrådsmedlemmer. Der vil løbende blive orienteret om dette.

Orientering om udpegning af medlemmer meddeles skriftligt til koordinator hos Landbrug & Fødevarer Lene Christiansen (lech@lf.dk) senest 24. marts.

HUSK at komme med en samlet, koordineret udpegning for hvert hovedopland. Det er foreningerne i oplandets opgave i fællesskab at indstille ét medlem og én suppleant!

Vær opmærksom på, at det i forbindelse med indstillingen af medlemmer til vandrådene også er muligt at indstille medlemmer i henhold til lovens § 25 stk. 2 punkt 3: lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

I den sammenhæng kan det være relevant at indstille yderligere landbrugs- eller øvrige afvandingsmedlemmer – herunder fra landbrugsforeninger, vandløbslav, Danske Vandløb, pumpelav mv. 

Erik Jørgensen

Seneste nyt fra lf.dk