Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox

Ændring af Natura 2000 områdernes afgrænsning

I forbindelse med den politiske aftale om Naturpakken i 2016, blev det besluttet at undersøge mulighederne for at justere områdeafgrænsningerne for Natura 2000-områderne. De nye afgrænsninger kommer i offentlig høring hen over sommeren.

Et af tiltagene i regeringens naturpakke er en revision af afgrænsningerne af Natura 2000-områderne. Af Naturpakken fremgår:

Natura 2000-områderne er nogle af de mest værdifulde naturområder i Danmark. Der indgår dog i de udpegede Natura 2000-områder intensive jordbrugsarealer og byarealer, som ikke bidrager til beskyttelsen af direktivarter og -naturtyper, men som alligevel er underlagt nogle af de krav, der følger af Natura 2000-udpegningen.

Der iværksættes, i dialog med interessenterne og EU-kommissionen, en gennemgang af afgrænsningen af Natura 2000-områderne med henblik på at undersøge muligheden for at mindske andelen af intensivt drevne jordbrugsarealer og evt. at udvide de udpegede områder med mere værdifuld natur, hvor det understøtter direktivmål.

Positivt med proces
Landbrug & Fødevarer har været med til at pege på, at op mod 20 pct. af Natura 2000-områderne i dag udgøres af landbrugsjord i omdrift, og at dette kan påføre unødvendige restriktioner på arealer uden beskyttelsesværdier. Det er derfor positivt, at der nu igangsætte en proces, hvor man ser på, om nogle af disse arealer kan tages ud af områderne.

Der er ikke nogen forventning om, at der vil blive taget egentlige naturarealer ud af områderne, ligesom der også vil være dyrkede landbrugsarealer, som ikke kan tages ud – enten på grund af deres betydning f.eks. for fugle i fuglebeskyttelsesdirektivet, eller fordi de ligger midt inde i Natura 2000-områderne, omgivet af naturarealer.

Risiko for mere ny habitatnatur
Som der fremgår af Naturpakken, kan det samtidig blive aktuelt at udvide de eksisterende områder med mere værdifuld natur, og måske er der endog behov for også at udpege nye områder, hvis der er naturtyper og arter, der er underrepræsenteret i de eksisterende områder.

Dette vil kunne betyde, at nogle lodsejre kan blive påført yderligere restriktioner, hvis eksisterende naturområder inddrages i Natura 2000-udpegningerne.
Landbrug & Fødevarer lægger i den forbindelse vægt på, at de supplerende udpegninger kommer til at ske ud fra klare faglige retningslinjer, at der primært tages udgangspunkt i offentligt ejede arealer, og at berørte lodsejere inddrages tidligt i processen, lige som der skal sættes fokus på mulige konsekvenser for naboer til nye naturarealer – f.eks. i forbindelse med regler i husdyrloven.

Arbejdet med revisionen er nu sat i gang, og i perioden februar-marts bidrager kommuner og statslige lodsejere med tekniske bidrag til nye afgrænsninger. I perioden fra april til juni udarbejder Miljøstyrelsen høringsforslag og konsekvensvurderinger, hvorefter der frem til efterårsferien vil være en offentlig høring over forslagene.
I sidste ende skal EU-Kommissionen godkende alle ændringer i områdeudpegningerne.

Landbrug & Fødevarer er i dialog med Miljøstyrelsen om processen og kriterierne for, hvilke områder der kan tages ud og ind – og vil i samarbejde med SEGES løbende sørge for opdatering til foreninger og konsulenter.

Karen Post

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk