Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox

Nye muligheder for udsætning af fasaner og agerhøns

Mulighederne for udsætning af fasaner og agerhøns i de kommende år er bevaret og på visse punkter forbedret. Med de nye regler gives der under visse forudsætninger mulighed for at udsætte op til 12 fugle pr. ha. Det er et meget positivt resultat.

Ved årsskiftet trådte nye regler om udsætning af fasaner og agerhøns og biotopplaner i kraft. Men dette er det nu blevet en realitet, at mulighederne for udsætning i de kommende år er bevaret og på visse punkter forbedret.

De nye regler fremgår af Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber og udmønter det forlig som Vildtforvaltningsrådet i sommeren 2017 indstillede til Miljø- og fødevareministeren. At der med de nye regler under visse forudsætninger nu gives mulighed for at udsætte op til 12 fugle (heraf maksimalt 4 agerhøns) pr. ha må betegnes som et meget positivt resultat. Dette er opnået fordi man fra de andre parter i Vildtforvaltningsrådet har tillid til, at der gennem arbejdet med udsætning, biotopplaner og terrænpleje kan leveres en reel forbedring for naturen i landbrugslandet.

Nye regler med fokus på naturværdier
Dette afspejles også i de nye regler: For at opnå tilladelse til udsætning af 8-12 fugle stilles der krav om, at en del af de biotopplantiltag, der skal etableres, svarende til 10 point pr. ekstra fugl, bliver af mere varig karakter. I praksis betyder det, at en del af biotopplanen - hvis man ønsker de ekstra fugle – skal opretholdes i 5 år. Dette vil af mange kunne betragtes som en ekstra byrde, men med større varighed i biotopplantiltagene sikrer man en større kontinuitet for dyr og planter – hvilket i sidste ende betyder større naturværdier.

For at benytte sig af muligheden for den ekstra udsætning er det et krav, at man forinden har haft en biotopplan i minimum 2 år. Dette gøres for at sikre, at der på ejendommen er den fornødne erfaring med etablering af biotopplantiltag og udsætning af et større antal fugle.

En anden måde at sikre større kontinuitet i tiltagene er, at det som noget nyt bliver muligt at lave en 3 årligt biotopplan for de første 7 fugle. Hvis man vælger denne model stilles der kun krav om at der skal opnås 85 point for at opnå ret til udsætning af 7 fugle mod normalt 100 point. Lige som ved de 5 årige planer er kravet, at tiltagene skal bevares i hele perioden dog med mulighed for rotationsomlægning af nogle typer af tiltag.

Målretning af tiltagene
En anden nyskabelse i biotopplanreglerne er, at man i forbindelse med udarbejdelsen af planen, skal målrette tiltagene mod mindst 4 arter eller artsgrupper - herunder mindst to ikke-jagtbare. De nærmere regler herfor vil blive beskrevet i vejledningen, men tilgangen vil være, at der skal være en vis sammenhæng mellem de tiltag, man bruger og behovene for de arter, man vælger at målrette planen imod.

Herud over rummer de nye regler en række andre ændringer – hvoraf kan nævnes:

  • Tiltag skal være gennemført i naturen senest den 1. juni i ansøgningsåret , således at de har eller kan have reel betydning for vildtets levesteder.
  • Der vil maksimalt kunne udsættes op til 4 agerhøns pr. ha uanset hvor mange fugle, der er laves biotopplaner for.
  • Det bliver muligt at få point, hvis man har udarbejdet en naturplan på ejendommen, og der er sammenhæng mellem naturplanen og biotopplantiltagene.
  • Der bliver muligt at få point for etablering af stenbunker og opsætning af redekasser.
  • Ved læhegn og småbiotoper i øvrigt differentieres pointgivningen således, at der opnås flere point for at etablere end at opretholde elementet. Hvis der efter etablering skal opnås point for et læhegn eller en småbiotop, vil der være krav om, at tiltaget suppleres med minimum to andre pointgivende tiltag.
  • Der er sket mindre justeringer af nogle af pointsummerne for de forskellige tiltag for at fremme mere varige tiltag.

De nye regler kan ses i bekendtgørelsen, som det anbefales at læse inden planlægningen af biotopplanen for 2018 igangsættes.

Der vil endvidere bliver udarbejdet en ny vejledning, der i mere detaljeret grad beskriver både de videreførte og de nye bestemmelser. Ligesom bekendtgørelsen udarbejdes vejledningen af en arbejdsgruppe under Vildtforvaltningsrådet, hvor Landbrug & Fødevarer er repræsenteret.

  

Oversigt over mulighederne i de nye biotopplanregler:

 

Biotopplan

Ha

Antal fugle

Point og varighed

Nej

Under 100

100 i alt

0

Nej

Over 100

1 pr ha

0

Ja

Over eller under 100

7 pr ha

100 point ved 1 årige biotopplaner

85 point ved 3 årige biotopplaner

Ja
(på ejendomme der har haft biotopplan i min. 2 år)

Over eller under 100

8-12 pr ha

10 point pr. ekstra fugl – skal bygge oven på en 1 årig eller 3 årig biotopplan.

Skal opretholdes i 5 år.

 Oversigten kan hentes som pdf-fil her.

 

Karen Post

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk