Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Vær opmærksom på dine beskyttede naturarealer

Landbrugsstyrelsen er gået i gang med at kontrollere efter de nye regler for krydsoverensstemmelse, der nu også omfatter beskyttede arealer uden for Natura 2000-områderne – fx § 3 arealer. Kontrollen bliver gennemført på grundlag af den registrering af beskyttede arealer, der var på miljøportalen pr. 1. november 2017. Landbrug & Fødevarer opfordrer derfor til at være ekstra opmærksom på, hvor der er beskyttede arealer.

Landbrugsstyrelsen har pr. 1 maj 2018 gennemført en ændring af reglerne for krydsoverensstemmelse således at fem krydsoverensstemmelseskrav (KO-krav) om fuglebeskyttelse (krav 1.23, 1.24, 1.25, 1.26 og 1.29) er blevet udvidet til at omfatte alle naturbeskyttede arealer i forhold til tidligere, hvor de kun gjaldt inden for de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områderne).

Det betyder, at der fremadrettet er krydsoverensstemmelseskrav på overholdelse af reglerne vedr. blandt andet naturbeskyttelseslovens § 3, fredskovarealer, klitfredede arealer m.v.

Disse nye skærpede krav gør det endnu vigtigere, at man som landmand holder sig orienteret om, hvor på bedriften man har beskyttede områder, hvor tilstanden ikke må ændres. Da områderne er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven § 3 som bekendt kun er vejledende registret og derfor kan ændre sig over tid, kan det som landmænd være en udfordring præcist at vide, hvor de beskyttede områder ligger.

Fra Landbrug & Fødevarer er der fx gennem flere år peget på, at det er problematisk, at man som landmand ikke får direkte besked, hvis kommunen ændrer registreringen af 3 § beskyttet natur på ens ejendom. Det kan f.eks. være at der bliver registreret et nyt naturareal, eller et areal bliver afregistreret, fordi det ikke er beskyttet natur.

På denne baggrund introducerede Miljøstyrelsen sidste år varslingsportalen ”Din Natur”, som viser hvor de beskyttede naturområder ligger. På portalen kan man abonnere på at få direkte besked, hvis kommunen ændrer i registreringen af § 3 beskyttet natur på ens ejendom eller i nærområdet. På den måde kan man bedre holde sig ajour med kommunens registreringer, selvom der fortsat kan være arealer, som ikke er registreret som beskyttet natur, men som alligevel er omfattet af reglerne.

Ud over ”Din Natur” portalen har Miljøstyrelsen også introduceret en app for beskyttet natur, som gør kortlag med registreringer af § 3 naturen tilgængelig, også når man er i felten.

Med disse to værktøjer kan man som landmand i noget højere grad holde sig orienteret om forekomsten af beskyttet natur og derved også modvirke utilsigtede overtrædelser af beskyttelse, som kan udløse krydsoverensstemmelse.

Landbrug & Fødevarer er opmærksom på, at der er visse funktionaliteter i forbindelse med ”Din Natur” portalen, som ikke virker helt hensigtsmæssigt og er sammen med SEGES i dialog med Miljøstyrelsen om en forbedring af disse forhold.

Landbrugsstyrelsen har i forbindelse med de nye regler meldt ud, at kontrollen kommer til at foregå således, at kontrolgrundlaget låses, så det kun er de beskyttede naturtyper, som er registreret på Danmarks Miljøportal pr. 1. november året før, som er omfattet af KO-kontrollen. Landmænd ved dermed, hvilke arealer der er omfattet af KO-kravene i god tid, og inden kontrollerne starter. De arealer, som bliver til et beskyttet areal i løbet af kontrolåret, indgår først i kontrollen det efterfølgende år, når de er registrerede på Danmarks Miljøportal.

Samtidig har Landbrugsstyrelsen bekræftet overfor Landbrug & Fødevarer, at hvis der gives KO krav på et areal, der efterfølgende viser sig ikke at være omfattet af KO – fx fordi det alligevel ikke var § 3-beskyttet, så vil kravet bortfalde og evt. uretmæssigt opkrævet støtte, vil blive tilbagebetalt til landmanden.

 

Baggrunden for de nye KO-krav

Ændringen er gennemført som følge af en henstilling fra EU-Kommissionen, som foretog revision af styrelsens forvaltning af KO-området i september 2017 og i den forbindelse fandt, at der i Danmark ikke var opstillet tilstrækkelige krydsoverensstemmelseskrav i forhold til fuglebeskyttelsesdirektivets krav om, at levesteder for fugle skal beskyttes både inden for og uden for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Landbrug & Fødevarer har i hele processen være meget kritiske overfor implementeringen af nye krav og har i den forbindelse haft to overordnede krav til de nye regler.

1) For det første at det skal være helt entydigt for landmanden, hvilke arealer de udvidede KO-krav gælder for, og at man  ikke skal kunne ifalde KO krav for arealer, som enten ikke er registreret som § 3 på kort eller for arealer, som er fejlagtigt registreret

2) For det andet at det skal være tydeligt for landmanden, hvilke handlinger fx på § 3 områder, der kan føre til en overtrædelse af KO-kravet, og disse handlinger skal udgøre en reel overtrædelse i forhold til beskyttelsen af fugle.

 

For at sikre disse to krav har L&F været i dialog med Landbrugsstyrelsen om udformningen af den aktuelle kontrolinstruks.

For så vidt angår det første krav er det positivt, at det nu klart fremgår af kontrolinstruksen, at der kun kan blive tale om en overtrædelse af KO krav på arealer, der tydeligt er kortlagt forud for kontrollen. For så vidt angår det andet krav, der er det dybt beklageligt, at Miljø- og Fødevareministeriet ikke har set det muligt at lave en tydelig liste over overtrædelser, som kan sanktioneres. På den baggrund er L&F fortsat bekymrede for, at der vil kunne blive tale om, at landmænd sanktioneres for overtrædelser, der reelt er uden betydning for fuglene.

Landbrug & Fødevarer vil fremadrettet have fokus på de KO sager, der måtte komme som følge af de nye udvidede KO-krav for at imødegå potentielle overimplementeringer Det er i den forbindelse afgørende, at der ved KO-kontrollen anlægges et helhedsperspektiv, og at formålet med direktivet holdes for øje.

Endvidere holder Landbrug & Fødevarer skarpt øje med, at der ikke er nogen landmænd, der risikerer KO-støttetræk på noget, som uden betydning for fuglebeskyttelsen – både i forbindelse med kommende og tidligere sager. Landbrugsstyrelsen har igangsat en analyse af de hidtidige KO-overtrædelser i forhold til fuglebeskyttelsesdirektivet. Landbrug & Fødevarer har i den forbindelse bedt styrelsen om at genoptage gamle sager på området, hvis der i disse gamle sager er eksempler på støttetræk på grund af overtrædelser, som ikke har relevans for fuglene eller hvor der f.eks. er tale om tredjemands handlinger, som landmanden ikke burde have været gjort ansvarlig for.

Karen Post

Seneste nyt fra lf.dk