Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox.com

30.900 hektar nye Natura 2000-arealer er udpeget

Bekendtgørelse om de nye Natura 2000 grænser er i dag sendt i høring. Bekendtgørelsen fastlægger blandt andet 30.900 hektar nyt Natura 2000-areal – herunder ti helt nye Natura 2000 områder. Husdyrproducenter i nærheden af de nye områder bør sikre sig, at der er taget behørigt hensyn til, at eksisterende produktion ikke må påvirkes negativt.

Miljø- og Fødevareministeriet har i dag sendt en ny bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) i høring. Bekendtgørelsen er en opfølgning på Natura 2000 grænsejusteringen, som har været i proces siden september 2017. Den fastlægger de nye grænser for Natura 2000 områderne – dog skal udpegningerne endeligt godkendes af EU-kommissionen efterfølgende, inden de endeligt afløser de tidligere grænser.

Med bekendtgørelsen er også det endelige omfang af ændringerne af Natura 2000 områderne opgjort. Resultatet er, at der tages 29.900 ha ud af Natura 2000 områderne, mens de udvides med andre 30.900 ha. Sidstnævnte er et resultat af den beslutning, der blev taget lige før sommerferien om at udpege nye arealer i samme omfang, som der tages arealer ud.

Det betyder at der etableres ti helt nye Natura 2000 områder, og at en række områder udpeges til at være både habitat- og fuglebeskyttelsesområde.

Ifølge Miljø- og fødevareministeriet er ca. 26.000 ha af de nye 30.900 ha ejet og forvaltet af Miljø – og Fødevareministeriet mens de øvrige 4.900 ha i hovedsageligt er ejet af kommuner og fonde og kun i mindre omfang af private. Alle udvidelserne er ifølge ministeriet sket med accept fra lodsejer.

Vigtigt at ingen husdyrproducenter påvirkes negativt

Det har i forbindelse med hele processen været afgørende for Landbrug & Fødevarer at sikre, at der ikke vil være nogen eksisterende husdyrproducenter, som berøres i negativ retning af udvidelserne af Natura 2000 områderne, og at der derfor blev holdt fast i de kriterier, der har været grundlagt for grænsejusteringen. Kriterierne fastslår blandt andet, at der ikke udpeges nye arealer, hvis de kan have en negativ påvirkning af eksisterende husdyrbrug.

Miljø- og Fødevareministeriet oplyser, at der i forbindelse med de nye områder er foretaget en screening i forhold til kriterierne for afstand til eksisterende husdyrproduktioner.

Landbrug & Fødevarer finder dog, at der burde have været gennemført en forhøring af de nye 30.900 hektar på samme måde, som man to gange tidligere har gennemført høringer om de nye forslag til grænser.

Screeningskriterierne bygger som udgangspunkt på et fornuftigt fagligt grundlag. Men det kan ikke udelukkes, at der på trods af dette alligevel vil kunne være husdyrbrug, der kan påvirkes i negativ retning af de nye udpegninger. På trods af, at hovedparten af arealerne er statsejede, vil det alligevel potentielt kunne have stor betydning for nærved liggende husdyrproduktioner.  

Derfor opfordrer Landbrug & Fødevarer lodsejere i nærheden af de nye områder til selv at tjekke, at der ikke er nogen risiko for, at eksisterende husdyrbrug påvirkes og i givet fald afgive et høringssvar til bekendtgørelsen. Kort over de nye områder kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor der også ligger notat, der beskriver de nye områder.

Hvis nogen landmænd oplever, at de påvirkes af de nye udpegninger, hører Landbrug & Fødevarer meget gerne herom.

Se ændringerne i det offentliggjorte høringsnotater.

Ud over de nye områder afspejler høringen også de ændringer af afgrænsningen, som tidligere har været i forhøring. I den forbindelse har Miljøstyrelsen offentliggjort høringsnotater, der gennemgår alle ændringer og de indkomne høringssvar. Disse kan også finde på styrelsens hjemmeside. I høringsnotaterne vil det være muligt at se, om de indsendte høringssvar er blevet efterkommet, og hvad Miljøstyrelsens faglige overvejelser har været i den forbindelse. Hvis dette giver anledning til bemærkninger eller lign. anbefaler vi at indsende høringssvar.

Positivt at udtagning af arealer fastholdes

Overordnet set finder Landbrug & Fødevarer det positivt, at man nu endeligt som opfølgning på Naturpakken fra 2016 udtager ca. 30.000 ha, som reelt ikke har nogen betydning for naturbeskyttelsen. Det har længe været et ønske fra landbrugets side, og selvom der nogle steder er endnu flere områder, som kunne have været taget ud, så er det tilfredsstillende, at mange landbrugsarealer uden naturværdier nu tages ud af områderne på trods af massiv og uberettiget kritik fra grønne organisationer.

I den forbindelse er det også tilfredsstillende, at de nye områder, der som resultatet af kritikken tages med i udpegningerne, hovedsagelig er ejet af staten, der derved påtager sig en større del af beskyttelsesforpligtigelsen. Dette er helt i tråd med Landbrug & Fødevarers holdning om, at staten bør gå foran med naturbeskyttelsen og fx lave større sammenhængende naturområder på egen jord, inden man inddrager privatejede arealer.

Høringen af bekendtgørelsen løber frem til den 17. september 2018. I perioden frem til, at EU-Kommissionen godkender ændringerne vil både de nye og de gamle afgrænsninger være gældende. Dog har ændringerne af fuglebeskyttelsesområderne direkte virkning. 

Karen Post

Seneste nyt fra lf.dk