Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox

Dialog og vejledning er grundlæggende for kontrollen

Når der på vores område føres kontrol med, om lovgivningen om eksempelvis landbrugsstøtte, dyrevelfærd og miljø bliver overholdt, skal det naturligvis foregå på en dialogsøgende og ordentlig måde. L&F arbejder for, at balancen skal være på plads imellem hensynet til myndighedernes kontrolbehov og hensynet til den kontrolleredes retssikkerhed.

Den seneste uge har der været skriverier om rækkevidden af en bestemt EU-afgørelse om adgang til kontrol hos franske vinbønder. Udfordringen i sagen var konkret, at der ikke var fastsat de fornødne rammer og retningslinjer for kontrol i Frankrig.

 

I Danmark findes der nationalt en række bestemmelser på Miljø- og Fødevareministeriets område, hvor lovgiver har skabt en bemyndigelse til at gennemføre administrativ kontrol uden forudgående retskendelse, som ellers er udgangspunktet ifølge grundloven. Herudover indeholder retssikkerhedsloven og forvaltningsloven retningslinjer for kontroludførelsen. For Landbrug & Fødevarer er der fokus på disse bestemmelsers rækkevidde.

 

Landbrug & Fødevarer arbejder for en forbedret kontrol ud fra følgende hovedprincipper:

 

  • Kontrol baseret på dialog, ansvar og tillid
  • En kontrol med fokus på vejledning og korrektion fremfor fejlfinding og sanktion
  • Udnyttelse af den EU-retlige ramme for varslede besøg
  • En kontrol med balance mellem retssikkerhedshensyn til den enkelte og kontrolhensyn hos myndigheden

 

Konkret har Landbrug & Fødevarer:
  
 
  • i forbindelse med en tværministerielt eftersyn af kontrolbestemmelser i et høringssvar til Justitsministeriet i januar i år understreget det forhold, som vi de seneste år vedholdende har gjort myndighederne opmærksomme på – nemlig at den offentlige kontrolindsats i videst muligt omfang skal være vejledende. Målet skal ikke være at finde fejl, men i stedet gennem dialog og vejledning at sikre overholdelse af reglerne. Vi gjorde derudover opmærksom på, at der under flere af de kontrolordninger, der er baseret på EU-lovgivningen på Miljø- og Fødevareministeriets område, er indsat mulighed for, at kontrol kan varsles under forudsætning af, at denne varsling ikke forstyrrer kontrollens formål eller effektivitet.
  • i forbindelse med Miljø- og Fødevareministeriets kontrolstrategiarbejde siden efteråret 2016 indsendt bemærkninger til, hvordan kontrollen kan gøres mere smidig og opleves mindre indgribende. De 10 indsatsområder samlet i Miljø- og Fødevareministeriets rapport om en samlet kontrolstrategi fra efteråret 2017 afspejler i høj grad de rammer for en dialogsøgende, fair og gennemskuelig kontrol, som Landbrug & Fødevarer løbende har presset på for. For eksempel er det som indsats nummer fire beskrevet, at ”et kontrolbesøg får generelt den største vejledende effekt, når de rette personer er til stede. Og tilstedeværelsen af de rette mennesker gør typisk også kontrolopgaven nemmere for myndighederne. Derfor vil ministeriet fremover så vidt muligt gøre brug af varslede kontroller, når en varsling ikke medvirker til at forhindre formålet med kontrollen.”
  • efter længere tids pres - og som en opfølgning på ovennævnte indsats nr. 4 i Miljø- og Fødevareministeriets kontrolstrategi - påvirket Landbrugsstyrelsen til at se på, om et større antal af kontrolbesøgene kan varsles. Et varslet kontrol skaber det bedste grundlag for begge parter, da det vil sikre, at de rette personer er til stede og at de rette papirer er fundet frem.
  • haft en løbende indsats med at sikre, at kontrolstrategiens indsatsområder – herunder muligheden for øget brug af varslet kontrol - også konkret udmøntes i de enkelte styrelser. Landbrug & Fødevarer mødtes senest den 4. juli med Landbrugsstyrelsen for bl.a. at tale om rette balance i forbindelse med kontrolbesøg - herunder mulighederne for øget brug af varslede kontroller - og skal igen mødes den 6. september med styrelsen om dette samt flere andre kontrolemner.
Der er væsentligt for det gode kontrolbesøg, at myndighederne dukker op med en dialogbaseret tilgang og legitimerer sig på behørig vis ved ankomsten i henhold til de nationale kontrolhjemler. Hvor en landmand udtrykker et behov for at have sin konsulent til stede er det for eksempel væsentligt, at myndighederne i en dialogbaseret tilgang viser fleksibilitet. Det skulle nødigt være sådan, at landmandens anmodning om at hidkalde en bisidder medvirker til at skærpe atmosfæren for kontrollen. Landbrug & Fødevarer finder derimod, at det konkret kan være et naturligt element af et kontrolbesøg.

 

Selvom EU-reglerne indeholder en række bindinger og krav om, at en vis andel af kontroller skal foregå uanmeldt, og selv om retssikkerhedsloven sondrer mellem krav til myndigheders fremfærd ved udendørs kontrol og ”husundersøgelser”, så stiller principperne om god forvaltningsskik i alle situationer bl.a. krav til myndighederne om en hensynsfuld og høflig optræden, og det for myndighederne almindeligt gældende proportionalitetsprincip skal naturligvis gennemsyre alle led i forvaltningen.

 

Vi fortsætter indsatsen for at sikre, at der ikke sker et skred i balancen mellem retssikkerhedshensyn til den enkelte og kontrolhensyn. Der skal ikke herske tvivl om, at arbejdet med at sikre en balanceret tilgang i kontrollen er højt prioriteret og godt i gang med opfølgninger i forhold til de 10 indsatsområder indeholdt i Miljø- og Fødevareministeriets samlede kontrolstrategi.

 

Der er mange regler at holde styr på, og flere retssikkerhedsmæssige hovedregler, som vil være relevante for en landmand at kende til. Landbrug & Fødevarer har ved et par lejligheder holdt informationsaftener om rettigheder og pligter ved kontrollen, og vi kommer meget gerne ud for at undervise i forvaltningsretten og kontrol.

Helle Guldbrandt Lachmann

Seneste nyt fra lf.dk