Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

L&F: Ikke behov for nye regler om nedlæggelse af markveje og stier

Der har i medierne i de seneste uger været omtale af et ønske fra Socialdemokratiet om at sikre bedre adgang til naturen ved at fastsætte strammere regler for nedlæggelse af markveje og stier. Der er dog ikke noget, der taler for en sådan ændring af reglerne, da der allerede er lovgivet om det i Naturbeskyttelsesloven.

Baggrunden for Socialdemokratiets ønsker om ændring af lovgivningen er, at der gennem de seneste år er offentliggjort undersøgelser, der viser, at der er sket en tilbagegang i antallet af markveje og stier i det åbne land gennem de seneste 50-75 år.

 

Det hænger i høj grad sammen med, at der i samme periode er sket en markant udvikling i landbrugsdriften, som har betydet, at dansk landbrug har kunne opretholde sin status som et værdiskabende og konkurrencedygtigt erhverv.

 

Undersøgelser viser ikke den aktuelle udvikling

 

En stor udfordring med de aktuelle undersøgelser af antallet af markveje og stier er dog, at der ikke er set på, hvordan udviklingen har været efter naturbeskyttelsesloven blev ændret i 2004. Tallene afspejler således ikke den aktuelle situation, og det vil derfor være forhastet og formodentligt unødvendigt at ændre den gældende lovgivning til fx at være en godkendelsesordning frem for en anmeldeordning.

 

Allerede i starten af sidste årti var der fokus på nedlæggelse af veje og stier, og derfor enedes en række organisationer (herunder land- og skovbruget, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og KL) i ”Adgangsudvalget” i 2001 om at anbefale en anmeldelsesordning, hvis en lodsejer ønsker at nedlægge en vej eller en sti. Dette blev gentaget i Adgangsaftalen fra 2002 og udmøntet i ændring af Naturbeskyttelsesloven i 2004.

 

Det betyder, at der siden 2004 har været lovkrav om, at nedlæggelse af gennemgående veje og stier eller nedlæggelse af veje og stier, der fører til naturarealer, udsigtspunkter, kulturminder og lignende først kan ske fire uger efter anmeldelse til kommunen. Hvis kommunen anser en vej eller sti for at have væsentlig rekreativ betydning, kan kommunen beslutte at vejen ikke må nedlægges eller, at der skal findes alternativ rute.

 

På den baggrund er det Landbrug & Fødevares klare holdning, at der ikke er noget, der taler for en ændring af de gældende regler om nedlæggelse af veje og stier i det åbne land, da det allerede er reguleret af lovgivningen.

 

Da kommunale sagsbehandlere skal tage konkret stilling til de anmeldte nedlæggelser, går vi ud fra, at der ikke sker en nedlæggelse af veje med rekreativ værdi.

 

Der har været holdninger fremme fra fx Friluftsrådet om, at anmeldepligten ikke virker, fordi den kommunale sagsbehandling afhænger af det kommunalpolitiske flertal. Til det kan vi blot sige, at det ikke kan være et problem, at tilgangen til nedlæggelse af veje og stier afspejler det kommunalpolitiske flertals holdning og, at borgerrepræsentationerne jo kan sætte fokus på kommunens administration af området, hvis de ser behov for det.

 

Der har også været udtrykt ønske om en egentlig godkendelses- og høringsproces i forbindelse med nedlæggelse af veje og stier. Dette vil dog uden tvivl være med til at øge sagsbehandlingstiden markant og betyde uønsket bureaukrati for både lodsejere og kommuner.

 

Øget adgang bør hvile på lokale aftaler

 

Det er i forbindelse med debatten om adgang centralt at huske, at der hele tiden etableres nye adgangsveje i det åbne land – ofte på baggrund af lokale aftaler mellem lodsejere, kommuner, beboer- eller idrætsforeninger m.v.

 

Landbrug & Fødevarer har gentagne gange peget på, at den bedste adgang til det åbne land opnås gennem lokale aftaler og ved at sikre sig, at der er kendskab til, hvordan og hvor man på færdes i naturen. Derfor bakker Landbrug & Fødevarer også op om Friluftsrådets oplysningskampagne ”Oplev mere – brug Naturen”.

Karen Post

Seneste nyt fra lf.dk