Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Udmøntning af grøn pulje under aftalen om Målrettet Regulering

De 90 mio. kr. som blev afsat under forhandlingerne om den kommende målrettede regulering er nu blevet udmøntet til forskellige indsatser. L&F er overvejende positiv, da midlerne i høj grad understøtter nogle af de dagsordner, som vi arbejder med at fremme politisk og fagligt.

De syv områder, som får et økonomisk skub, er:

   

  • Helhedsorienteret indsats i udvalgte, samlede, klimafølsomme vandløbssystemer

Der afsættes 15 mio. kr. til et antal helhedsprojekter i udvalgte, klimafølsomme vandløbssystemer, som tilgodeser hensyn omkring natur og klimatilpasning og fremtidssikret landbrugsdrift blandt andet gennem ekstensivering og jordfordeling. Herunder er der også sikret penge til at følge op på Ekspertudvalget for ændret vandløbsforvaltning.

   

  • Jordfordeling

Der afsættes 20 mio. kr. til jordfordeling, som det kendes fra naturpakken, således at jordfordeling fremover kan indgå som en mulighed i alle vådområdeprojekter for at fremme vådområde- og lavbundsindsatsen i bred forstand i perioden 2019 – 2021.

  

  • Indsatser til fremme af præcisionslandbrug

Der er afsat 5,3 mio. kr. til at understøtte Landbrugsstyrelsens pilotordning om præcisionslandbrug med konsulentbistand og etablering og drift af en erfa-platform for de 20 deltagende bedrifter samt til formidlingsaktiviteter. Pilotordningen indgår i partnerskabet mellem MFVM og L&F. Herudover igangsættes et talentprogram for 20-25 innovative landmænd.

  

  • Opdatering af retentionskortet

Der afsættes 2,2 mio. kr. årligt i gennemsnit i 2019-2021 til en opdatering af retentionskortet med henblik på en mere præcis og sikker viden om kvælstofomsætningen til brug for tredje vandplanperiode og den målrettede regulering. 

  

  • En stadigt mere omkostningseffektiv indsats

Der afsættes i alt 22,2 mio. kr. fra 2018 til 2020 med henblik på at understøtte udviklingen af dele af det faglige grundlag for en stadigt mere omkostningseffektiv og målrettet regulering.

  

  • Klimaforandringers betydning for indsatsbehov

Der afsættes i alt 3,7 mio. kr. fra 2018 til 2020 med henblik på, at viden om klimaforandringers betydning i fremtiden skal kunne indgå i grundlaget for fastlæggelse af mål for vandmiljøet.

  

  • Vandråd og pilotprojekt om friopland

Der afsættes 15 mio. kr. i alt i 2019 og 2020, som efter forhandling kan overføres til kommunerne, der dermed vil facilitere, at der nedsættes vandråd, der vil hjælpe med at sikre, at 3. vandplanperiode også inddrager lokalkendskab i planerne.

 

L&F vurderer, at de afsatte midler er helt nødvendige i forhold til at kvalificere indsatsbehovet videre og arbejde fremadrettet med de løsningsmuligheder, som erhvervet har peget på. Initiativerne ser vi som et vigtigt boost for at komme videre med disse særlige dagsordener.

 

I forhold til hele kvælstofreguleringen er det altafgørende dog, at man får set hele grundlaget igennem for fastlæggelse af mål for vandmiljøet. Her hæfter vi os ved det arbejde, vi allerede har fået igangsat omkring betydningen af andre presfaktorer end kvælstof, typeinddelingen af vandområder, kortlægning af fosforrisiko, fastlæggelse af referenceniveauet, år 1900, samt - ikke mindst - et nyt modelgrundlag.

Nikolaj Ludvigsen

Seneste nyt fra lf.dk