Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.
Foto: Colourbox

Kritik af de faglige begrundelser for justering af Natura 2000-områderne

Landbrug & Fødevarer er kritiske over for uklare faglige begrundelser i forbindelse med høringen af nye grænser for Natura 2000 områderne.

De nye grænser for Natura 2000 områderne har været sendt i høring og fristen for at indgive bemærkninger til den såkaldte Habitatbekendtgørelse var i mandags.Landbrug & Fødevarer afgav lige som ved de to for-høringer, der har været gennemført, et overordnet høringssvar, hvor der blev peget på generelle problemstillinger i forbindelse med ændringen af grænserne for Natura 2000 områderne.

Overordnet er det positivt, at der fortsat lægges op til at tage ca. 30.000 ha hovedsagelig landbrugsjord ud af Natura 2000 områderne. Dette sker som opfølgning på Naturpakken fra 2016 og vil sikre, at en række arealer uden reelle naturværdier tages ud af områderne og ikke længere vil kunne afkaste restriktioner for landbrugsdriften.

Et stort kritikpunkt i forbindelse med de afholdte høringer er dog, at de faglige begrundelser for, hvilke arealer der tages ud af områderne, og hvilke der ikke tages ud, er meget overordnede. I visse tilfælde forekommer beslutningerne direkte ubegrundede. Der er flere tilfælde med to tilsyneladende ens marker, hvor den ene kommer ud og den anden ikke gør og hvor høringsnotaterne ikke giver nogle tydelige svar på hvorfor der en forskel på arealernes betydning for naturbeskyttelsen.

Landbrug & Fødevarer har i høringssvaret påpeget vigtigheden af, at grundlaget for udpegningerne opfylder forvaltningsmæssige principper som åbenhed, begrundelse, lighed og saglighed. Udpegningsgrundlaget har afgørende betydning for, hvilken faktisk forvaltning og beskyttelse, der skal ske på et givent område. Det er derfor af afgørende betydning, at myndighedernes håndtering og begrundelser for udpegningerne afspejler dette og er gennemskuelige i henhold til de fastlagte kriterier.

I forlængelse her af opfordres der i høringssvaret til, at Miljøstyrelsen bør indgå i en udvidet dialog med lodsejere, der ønsker tydeligere faglig begrundelse – fx ved fælles besigtigelser af arealerne.

Ud over de arealer der tages ud om af områderne, lægges der også op til, at der kommer ca. 30.000 ha nyt Natura 2000-område. I høringssvaret gentager Landbrug & Fødevarer vigtigheden af, at der ikke er nogen landmænd med husdyrproduktioner, der bliver negativt påvirket af de nye områder. Der er i de faglige kriterier for inddragelse af nye områder lagt op til, at der ikke udlægges nye Natura 2000 områderne i en vis afstand fra eksisterende husdyrbrug.

Det fremgår dog af høringsnotaterne, at man ikke i den forbindelse har taget højde for husdyrlovens regler om kumulation. Landbrug & Fødevarer pointerer derfor i høringssvaret, at det er afgørelse, at høringssvar fra landmænd, der kan påvise en negativ effekt af nye eller udvidede Natura 2000 områder efterkommes.

Den videre proces vil nu være, at EU-kommissionen, efter den nye habitatbekendtgørelse er udstedt, skal godkende det danske forslag til nye grænser. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at for fuglebeskyttelsesområderne træder de ny grænser i kraft, så snart bekendtgørelsen er udstedt, men for habitatområder så gælder både de gamle grænser og de nye indtil EU-kommissionens endelige godkendelse, der forventes ultimo 2019.

Der kan læses mere om Natura 2000 områderne på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor der også er link til kort med de nye udpegninger.

Karen Post

Seneste nyt fra lf.dk