Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Landbrugsstyrelsen finkæmmer gamle KO-fuglebeskyttelsessager

Gamle sager om KO-fuglebeskyttelse finkæmmes i Landbrugsstyrelsen. L&F er i dialog med styrelsen for at sikre et afgørende helhedsperspektiv.

Gamle sager om KO-fuglebeskyttelse finkæmmes i øjeblikket af Landbrugsstyrelsen. Målet er at vurdere, om der skal ske genoptagelse af sager, hvor de nationale regler, som implementerer fuglebeskyttelsesdirektivet, går videre end de hensyn, som skal forfølges i EU-reglerne.

Pr. 1 maj 2018 har Landbrugsstyrelsen gennemført en ændring af reglerne for såkaldt krydsoverensstemmelse, således at fem krydsoverensstemmelseskrav (KO-krav) om fuglebeskyttelse blev udvidet til at omfatte alle naturbeskyttede arealer i forhold til tidligere, hvor de kun gjaldt inden for de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områderne).

Ændringen blev gennemført som følge af en henstilling fra EU-Kommissionen, som foretog revision af styrelsens forvaltning af KO-området i september 2017. Kommissionen fandt, at der i Danmark ikke var opstillet tilstrækkelige krydsoverensstemmelseskrav i forhold til fuglebeskyttelsesdirektivets krav om, at levesteder for fugle skal beskyttes både inden for og uden for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Landbrug & Fødevarer har lige siden denne udvidelse haft nogle helt centrale opmærksomhedspunkter i håndteringen af fuglebeskyttelse i KO-regi. På krydsoverensstemmelsesområdet må der generelt stilles høje krav til udmøntningen af regler og krav, da der jo kan være alvorlige økonomiske konsekvenser involveret. Som også påpeget i vores høringssvar, er det bl.a. helt centralt, at der i alle KO-sager anlægges et helhedsperspektiv og at formålet med direktivet holdes for øje.

Det har i dette arbejde også for Landbrug & Fødevarer været væsentligt at sikre, at en helhedsbetragtning også anvendes på allerede afgjorte sager og potentielt verserende klagesager. Derfor har L&F siden forsommeren været i dialog med styrelsen om, at der er behov for også at finkæmme gamle sager for at få vurderet, om man i disse har haft denne skarpe helhedsvurdering af, hvorvidt en konkret forseelse har haft betydning konkret for fuglebeskyttelsen.

Styrelsen har bekræftet, at den af egen drift vil genoptage sager, hvis der i gamle sager viser sig eksempler på, at de nationale regler, som implementerer fuglebeskyttelsesdirektivet går videre end de hensyn, som skal forfølges i EU-reglerne.

Landbrug & Fødevarer har identificeret, at der i allerede afgjorte sager kan forekomme sager, hvor forseelsen potentielt uretmæssigt har været koblet til fuglebeskyttelsen, f.eks. deponering af affald, træer i et vandløb, placering af trædesten eller markstakke. Disse typer af sager har Landbrug & Fødevarer drøftet på et møde med styrelsen i sidste uge. Vi kunne med tilfredshed konstatere, at styrelsen netop er i gang med en undersøgelse af, om der er grundlag for at genoptage sager med netop ovennævnte type af forseelser.

Det er for Landbrug & Fødevarer afgørende, at styrelsen i håndteringen af alle KO-krav foretager en skarp vurdering af, hvad der reelt varetager EU-retlige hensyn og nationale hensyn, og vi er derfor glade for konkret at indgå i drøftelser med styrelsen om, hvordan KO-fuglebeskyttelsen bedst håndteres. Vi vil følge styrelsens arbejde med optagelse af de gamle sager tæt, ligesom der også fra Landbrug & Fødevares side vli være fokus på nye KO sager om de udvidede krav til fuglebeskyttelsen.

Helle Guldbrandt Lachmann

Seneste nyt fra lf.dk