Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

L&F: Nyt klimavirkemiddelkatalog har for mange usikkerheder

Landbrug & Fødevarer hilser mere viden om klimapåvirkninger i landbruget velkommen. Det nye virkemiddelkatalog fra Aarhus Universitet (DCA) og Københavns Universitet (IFRO) indeholder dog for mange usikkerheder og får desværre ikke set tingene i et helhedsperspektiv.

De to universiteter har den 21. september offentliggjort analyser af potentielle klimavirkemidler i landbruget. Analyserne er bestilt af Miljø- og Fødevareministeriet primo 2017. Der er tale om en delvis opdatering af den landbrugsrelaterede del af virkemiddelkataloget fra 2013. Det har til formål at belyse mulige tiltag inden for landbrugssektoren inkl. de potentielle omkostninger for Danmark ved EU’s 2030 klimamål inden for ikke-kvotesektoren (landbrug, transport og boliger).

 

DCA har opdelt virkemidlerne på forskellige tiltag relateret til:

 

  1. biogas
  2. gyllehåndteringsteknologier
  3. ændret fodring af kvæg
  4. kvælstofhåndtering
  5. arealrelaterede tiltag, herunder udtagning af organogene jorde.

 

Flere af hovedscenarierne findes i forskellige udgaver.


IFRO har efterfølgende lavet analyser af tiltagenes budgetøkonomi (økonomi for erhvervet) og samfundsøkonomiske konsekvenser.

 

I modsætning til udarbejdelsen af kataloget i 2013 så har SEGES denne gang haft mulighed for at kommentere på analyserne undervejs. En række af kommentarerne fra SEGES, herunder uklarheder og fejl, er taget til efterretning af forskerne. Det er imidlertid vigtigt at understrege, at SEGES på ingen måde har sagt god for de endelige analyser eller på anden måde er medansvarlige for dem.

 

Usikkerhed og manglede helhedsperspektiv

Nogle af de foreslåede virkemidler er desværre behæftet med usikkerheder. En ting er at lave forsøg og modelberegninger. Noget andet er, hvordan det virker i stor skala i praksis. Den usikkerhed gør sig gældende i for høj udstrækning i klimavirkemiddelkataloget. Fx er virkemidlet ”forsuring af gylle” ikke et fuldt ud dokumenteret virkemiddel. Hvis det skulle blive et lovkrav uden nogen form for tilskud, vil det selvsagt skade konkurrenceevnen.

 

Landbrug & Fødevarer appellerer derfor kraftigt til, at klimavirkemidlerne bliver set i en større sammenhæng med hele fødevareklyngen. Omkostningskrævende tiltag over for landbruget sætter sig lynhurtigt igennem i vores forarbejdningsindustri, og så kommer konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse også i spil. Landbrug & Fødevarer mener derfor, at yderligere reduktioner af drivhusgasudledningen i landbruget principielt skal ske gennem positive incitamentsordninger for landmænd – ikke gennem nye krav og byrder.

 

Flere midler til forskning

Vi vil i Landbrug & Fødevarer og SEGES nu se nærmere på de analyserede klimavirkemidler, og vi vil i dialog med forskerne om det videre arbejde.   

 

Når vi mødes med det politiske system understreger vi altid, at for at indløse det fulde potentiale af klimavirkemidlerne – og andre teknologier – er det afgørende, at der afsættes langt flere midler til investeringer i forskning, udvikling og demonstration, så vi kan finde de gode løsninger og få bedre klarhed over virkemidlernes effekt. Det arbejde fortsætter vi med.  

Tilde Jacobsen

Seneste nyt fra lf.dk