Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Nye Natura 2000-grænser trådt i kraft 1. november

Ændringen af Natura 2000-områdernes afgrænsninger er nu afsluttet. 30.000 hektar landbrugsjord er taget ud, og 31.000 hektar nye områder er kommet ind. De nye grænser trådte i kraft den 1. november. For L&F har det været vigtigt, at de nye grænser hviler på et klart politisk og fagligt grundlag.

Den 1. november blev der sat et foreløbigt punktum for revisionen af Natura 2000 områdernes grænser. Revisionen er en del af Naturpakken og blev skudt i gang med en høring i september 2017.

Efter en række supplerende høringer og forslag til ændringer af både habitat- og fuglebeskyttelsesområderne, hvor der både er taget arealer ud og lagt nye arealer ind i områderne, ligger grænserne nu fast med udstedelsen af Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen), der trådte i kraft i torsdags.

God dialog med lodsejere

Det endelige resultat af processen er, at der tages ca. 30.000 ha hovedsagelig landbrugsjord i omdrift ud af Natura 2000 områderne, mens der udpeges ca. 31.000 ha nyt Natura 2000-område. De nye områder ligger hovedsageligt på offentligt ejede arealer, og hvis der er taget private arealer med ind, er det sket efter aftalt med lodsejeren.

Det er meget glædeligt, at den nationale proces vedr. ikke mindst udtagning af landbrugsjord nu er afsluttet, og at aftaleparterne bag Naturpakken har holdt fast i at tage landbrugsjord uden naturværdier ud af både habitat- og fuglebeskyttelsesområderne.

Hele grænsejusteringen har mødt en hård kritik fra flere grønne organisationer, der har argumenteret for, at landbrugsjorden skulle blive inde i områderne. Kritikken er kommet på trods af, at man fra myndighedernes side klart har erkendt, at mange områder oprindeligt er kommet med på grund af fejl i den oprindelige udpegning. Det har betydet unødig administration for en række lodsejere, der potentielt har været begrænset i deres råderet over arealerne på grund af udpegningerne.

Ikke endeligt punktum

Det har i hele processen været vigtigt for Landbrug & Fødevarer, at revisionen af grænserne har hvilet på et klart politisk og fagligt grundlag. Selvom der fortsat er landbrugsjord inde i Natura 2000 områderne, som vi gerne så taget ud, så er det meget tilfredsstillende, at man har gennemført en proces med en høj grad af lodsejerinddragelse og et klart mål om, at nye Natura 2000 områder ikke må have negative konsekvenser for eksisterende husdyrbrug.

Desværre er udstedelsen af den nationale bekendtgørelse ikke det endelige punktum for grænsejusteringen, da der for nogle af områderne fortsat udestår en godkendelse fra EU-kommissionen. Dette gælder habitatområderne, hvor Kommissionen ifølge habitatdirektivet skal godkende det danske forslag til nye grænser. Det forventes at ske ultimo 2019

Indtil da gælder både de gamle og de nye grænser. Anderledes er det med fuglebeskyttelsesområderne, hvor de nye grænser træder i kraft samtidig med bekendtgørelsen – således at de arealer, der er taget ud, ikke længere er beskyttede fra 1/11 2018. Her træder beskyttelsen af de nye arealer inden for fuglebeskyttelsesområderne træder i kraft.

Du kan læse mere om Natura 2000 områderne på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor der også er link til kort med de nye udpegninger.

Karen Post

Seneste nyt fra lf.dk