Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Stor tilslutning til møde om naturråd

Ca. 90 medlemmer af de nye naturråd deltog, da Landbrug & Fødevarer sammen med Dansk Skovforening afholdt møde for jordbrugets repræsentanter i de 20 naturråd. Dagen bar præg af engagement, men også bekymring for konsekvenserne af det grønne Danmarkskort.

De 20 naturråd, der er nedsat på tværs af kommunerne, skal senest 15. juli 2018 komme med deres anbefalinger til et ”grønt Danmarkskort” i kommuneplanerne. Det grønne Danmarkskort skal medtage eksisterende værdifuld natur, potentielle naturområder og eksisterende og potentielle grønne korridorer. Kortet skal ifølge myndighederne først og fremme fungere som et redskab til at prioritere kommunernes fremtidige naturindsatser, og der følger ingen midler med til at realisere målene om potentiel natur.

Langt de fleste naturråd starter netop nu deres arbejde, og det er derfor vigtigt at jordbrugets repræsentanter er bedst muligt klædt på til opgaven med at sikre de private lodsejeres interesser. Derfor afholdt Landbrug & Fødevarer og Dansk Skovforening et fælles møde for deres repræsentanter i rådene, hvor det blev drøftet, hvordan arbejdet bedst kan gribes an.

Frygt for restriktioner
Viceformand Lars Hvidtfeldt indledte dagen med at skitsere den politiske proces i forbindelse med det grønne Danmarkskorts tilblivelse og gjorde også rede for de bekymringer som land- og skovbruget fra starten har haft. Bekymringerne drejer sig især om, hvad det grønne Danmarkskort kommer til at betyde i forbindelse med administration af tilladelser m.v. efter anden lovgivning, og hvilken betydning det kan have for værdisætningen af de udpegede arealer.

Efterfølgende gjorde repræsentanter for Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen rede for den lovgivningsmæssige baggrund for både grønt Danmarkskort kort og naturråd, og en repræsentant fra Jammerbugt Kommunen kom med eksempler på, hvordan planlægning for naturen kan håndteres i samspil med lodsejerne.

Herefter stod eftermiddagen i lodsejernes tegn, og der blev både drøftet, hvordan man bedst skaber alliancer med andre organisationer for at sikre de bedste resultater, og så gennemgik medarbejdere fra SEGES den guide, som er udarbejdet med henblik på give lodsejerrepræsentanterne et godt fagligt grundlag for det kommende arbejde.

Du kan finde guiden 'Grønt Danmarkskort og lokale naturråd' her.

Diskussionerne både med myndighedsrepræsentanterne og internt mellem rådsmedlemmerne viste, at der er stor bekymring for både selve processen i naturrådene og ikke mindst for, hvilke konsekvenser, der kan komme, når kommunerne gennem deres administration skal til at ”virke for” realiseringen af det grønne Danmarkskort.

Det blev rejst tvivl om der virkelig bliver tale om en reel inddragelsesproces i naturrådene, da mange kommuner allerede har udpeget et grønt Danmarkskort i de kommuneplaner, der netop er vedtaget. Det kan betyde, at naturrådenes anbefalinger reelt først kommer med, når kommuneplanen skal revideres om 4 år. Hvis det er tilfældet kan hele øvelsen nu virke temmelig formålsløs, og Landbrug & Fødevarer vil følge op dette snarest.

Meld ind om konsekvenser
Ellers er den helt store bekymring, hvad det grønne Danmarkskort kommer til at betyde i forbindelse med kommunernes administration af fx husdyrloven og anden lovgivning i det åbne land.

Af den politiske aftale om planloven fremgår blandt andet at det grønne Danmarkskort heller ikke på sigt kan påføre lodsejernes begrænsninger ift. udnyttelse af mulighederne for landbrugsejendomme.

Der er dog en klar bekymring for, om dette vil holde stik når kommunerne begynder at indarbejdet det grønne Danmarkskort deres administrationsgrundlag.
Landbrug & Fødevarer vil derfor meget gerne holdes løbende orienteret, hvis man lokalt oplever, at det grønne Danmarkskort får nogen betydning for arealanvendelse eller lign. i det åbne land, for på den måde at kunne følge med i, om ånden i planlovsaftalen efterleves af kommunerne.

Der var fra begge organisationer stor tilfredshed med det store fremmøde på temadagen og det forventes, at der afholdes en ny temadag for jordbrugets repræsentanter i naturrådene i løbet af foråret.

Karen Post

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk