Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Tilbagegang i agerlandets fugle skaber overskrifter

Tal fra Dansk Ornitologisk Forening om tilbagegang i agerlandets fugle har i denne uge skabt overskrifter i mange medier. Ornitologerne peger på landbrugets drift som den store synder og foreslår ændringer i EU’s landbrugspolitik. Landbrug & Fødevarer er åbne over for at finde løsninger til gavn for fuglelivet.

Nye opgørelser fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har vist, at der er forsvundet ca. 3.000.000 fugle fra Danmark i de sidste 40 år. Det drejer sig blandt andet om arter som sanglærke, gulspurv, tornirisk, landsvale og vibe. DOF har på baggrund af deres såkaldte punkttællinger beregnet at 2.945.158 fugle er forsvundet og angiver landbrugets arealdrift som årsagen til denne tilbagegang.

Tallet er fremkommet ved, at man i de sidste 40 år har optalt 22 fuglearter som primært yngler i det danske landbrugsland. Ud af disse er 15 arter gået tilbage mens 7 er gået frem. Ved på baggrund af disse tal at sammenholde de enkelte arters procentvise frem- eller tilbagegang med den totale bestand, opnår man tallet for antallet af forsvundne fugle.

På trods af den store mediebevågenhed er der således ikke tale om reelt nye tal – men blot en ny måde at fremstille kendte tal på. Dette ændrer dog ikke på, at der er tale om en negativ udvikling, som Landbrug & Fødevarer også har en interesse i at se blive vendt.

DOF ønsker ændret landbrugspolitik
Tilbagegangen i fuglene i perioden skyldes i høj grad en ændret anvendelse af det danske landskab, der blandt andet bunder i samfundets ønsker og behov for en mere rationel og effektiv fødevareproduktion.

I forbindelse med offentliggørelsen af tallene har DOF derfor tilkendegivet, at de ønsker en ændring af landbrugspolitikken, så den i højere grad tilgodeser "fælles goder som et godt miljø, dyrevelfærd, sundhed og en rig natur".

Fra Landbrug & Fødevarer er der også en klar interesse i at sikre, at det bliver muligt for landmanden i videst mulig udstrækning at tilgodese naturen og fuglene inden for rammerne af EU's landbrugspolitik, men det er helt afgørende, at det kan ske på en måde, så det ikke går ud over den danske konkurrenceevne.

Det kan fx være ved at gøre op med regler, der rent faktisk kan gøre det svært for landmanden at gøre det rigtige for naturen og biodiversiteten - fx reglerne om slåning af brak- og græsarealer. Landbrug & Fødevarer har også blandt andet sammen med DOF gentagne gange peget på, at flere typer af småbiotoper, som kan være levesteder fuglene, skulle kunne tælle med som miljøfokusområder i EU's landbrugspolitik.

Herudover er Landbrug & Fødevarer også i dialog med DOF om, hvordan landmanden bedst kan etablere tiltag for viben i landbrugslandet. Det handler om at finde de løsninger, som både tilgodeser viben, og som kan lade sig gøre inden for de gældende regler i landbrugspolitikken.

Der sker allerede meget
Det er i den forbindelse vigtigt at sætte fokus på, at mange landmænd allerede igangsætter mange frivillige tiltag, der gavner fuglelivet – fx etablering af læhegn og andre tiltag i dyrkningslandet som barjordsstriber og insektvolde.

Herudover er tiltag som afgræsning af naturarealer også et meget værdifuldt bidrag til at sikre fuglenes levesteder, og det er også et af de tiltag, som ornitologerne peger på, at der er behov for at igangsætte mere af. Dette vil dog forudsætte den fornødne finansiering. Det kan også være en ide gennem fx jordfordeling eller andre former for ændret arealanvendelse at skabe flere levesteder – men også det forudsætter, at der er politisk vilje og ressourcer til rådighed.

Landbrug & Fødevarer er løbende i dialog med blandt andet Dansk Ornitologisk Forening om, hvordan man bedst kan styrke natur og biodiversitet, men har i den forbindelse en klar forudsætning om, at det selvfølgelig skal ske uden at forringe landbrugets rammevilkår.

Læs nyheden fra DOF her.

 

Karen Post

Indhold

Seneste nyt fra lf.dk