Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Foto: Colourbox

Ny folder fra Landbrugsstyrelsen om kontrolbesøg

Landbrugsstyrelsen udsendte i sidste uge en folder: ”Det gode Kontrolbesøg”. Vi har været i dialog med styrelsen om folderen for at bidrage til, at landmanden modtager forståelig og korrekt information – og at kontrollen tager udgangspunkt i en dialog.

For Landbrug & Fødevarer er det vigtigt at skabe en gensidig forventningsafstemning for kontrollens rammer. Vi har påvirket formuleringerne i folderen langt for at sikre, at folderen er relevant og brugbar for landmanden og er særligt tilfredse med, at Landbrugsstyrelsen klart udtrykker, at kontrolbesøg sædvanligvis foregår sammen med landmanden eller dennes repræsentant, og at det bedste kontrolbesøg er, når man følges ad. Det er desuden i folderen beskrevet, at kontrollørerne vil samarbejde med landmanden og forsøge at tilrettelægge kontrolbesøget, så det er til mindst mulig gene.

 

Vi har haft nogle indvendinger undervejs med arbejdet om folderen, men Landbrugsstyrelsen har omvendt haft behov for også at beskrive, hvilke handlemuligheder de har i ydertilfælde, hvor formålet med kontrollen ellers ville gå tabt. Der er dog i enhver kontrolsituation nogle forvaltningsretlige og retssikkerhedsmæssige hovedprincipper, som kontrollører selvfølgelig skal overholde – herunder vedrørende adgang og samtykke.

 

Hovedreglen er fortsat, at man ved opstart af kontrolbesøget kan aftale sig frem til en kontrol, som begge parter kan se sig selv i. Så når der fx i folderen står, at kontrolløren ikke ”nødvendigvis” skal afvente landmanden eller dennes repræsentant inden kontrollen går i gang, så dækker det over, at en myndighed ifølge reglerne undtagelsesvist kan starte, hvis formålet med kontrollen ellers ville gå tabt, men det vil være en undtagelsessituation og kræver en konkret vurdering i den enkelte kontrolsag.

 

Vi har nedenfor samlet nogle argumenter, som I kan bruge ved opstart af en kontrol:
 
Anbefalinger ved opstart af kontrolbesøg:
 
 • Hav selv en dialogsøgende tilgang – det er som hovedregel til din fordel at kunne tale om det.
 • Hvis ikke det sker automatisk (det skal det som udgangspunkt ifølge loven), så bed myndighedens kontrollører om at præsentere og legitimere sig ved ankomst.
 • Nævn med det samme, 1) hvis du ønsker at følge med rundt til alle dele af kontrolbesøget, 2) hvis du ønsker at hidkalde en bisidder/anden repræsentant for bedriften.
 • Der kan ikke gives nogen konkret rettesnor for, hvor længe myndigheden er forpligtet til at vente, men der skal altid laves en konkret og proportionel afvejning i forhold til hensynet til formålet med kontrollen
 • Hvis kontrolløren insisterer på at gå i gang med kontrollen med det samme uden at enten du selv eller evt. din repræsentant/bisidder er til stede, så:
 • spørg til hvilke afgørende, uopsættelige og væsentlige hensyn, der ligger bag en sådan beslutning om at skulle i gang straks,
 • nævn, at der skal være en relevant og proportionel afvejning af hensynet til formålet med kontrollen og dit evt. udtrykte ønske om at have en repræsentant/bisidder til stede, og
 • spørg om en begrundelse indeholdende hvilke tungtvejende grunde, der ligger til grund for, at myndigheden kan trodse et ønske om tilstedeværelse af dig eller evt. en repræsentant/bisidder (det kunne være for at forhindre, at man fjerner et sygt dyr, at man fjerner nogle ulovlige sprøjtemidler)
 • insister på, at alene tungtvejende årsager såsom hensyn til dyrevelfærd, sundhed, sikkerhed eller miljø kan begrunde, at en myndighed skrider til straks at gå i gang med en kontrol imod dit ønske om selv at være tilstede eller evt. have en repræsentant/bisidder til stede,
 • prøv i mellemtiden i dialog med kontrolløren at nå frem til en model, hvor kontrolløren/kontrollørerne fx starter i et af dig udpeget område, fx udendørs - for derved at udnytte tiden indtil enten du selv eller din evt. hidkaldte repræsentant/bisidder er klar.

 
Fortsat arbejde i Landbrug & Fødevarer for at skabe lempeligere rammer for kontrol
Kontroladgangshjemler i danske love er der mange af, og en sådan hjemmel har fx følgende ordlyd i landdistriktsfondsloven: ”De kontrollerende myndigheder har til enhver tid, såfremt det skønnes nødvendigt, mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til offentlig eller privat ejendom og lokaliteter”.

 

På den måde er der fra lovgivers side skabt forholdsvise brede beføjelser til kontrol, men det er dog væsentligt, at disse kontrolhjemmelsbestemmelserne også alle indeholder et proportionalitetskrav, jf. ”såfremt det skønnes nødvendigt”.

 

Landbrug & Fødevarer arbejder løbende på at der etableres mere præcise beføjelser og rammer, og at udførelsen af kontrol sker så smidigt som muligt. Der var senest temaet i vores svar til Justitsministeriet i forbindelse med et igangværende tværministerielt eftersyn af kontrolbestemmelser. Her understregede vi i øvrigt et andet vigtigt tema, nemlig at flere kontroller efter vores opfattelse kan og skal varsles.

 

Landbrug & Fødevarer arbejder i sin kontakt med relevante styrelser og departementer fortsat på, hvordan kontrollen kan gøres mere smidig, så den opleves mindre indgribende, og det sker ud fra følgende fire hovedprincipper:
 
 • Kontrol baseret på dialog, ansvar og tillid
 • En kontrol med fokus på vejledning og korrektion fremfor fejlfinding og sanktion
 • Udnyttelse af den EU-retlige ramme for varslede besøg
 • En kontrol med balance mellem retssikkerhedshensyn til den enkelte og kontrolhensyn hos myndigheder 

 

Link til Landbrugsstyrelsens kontrolfolder er her. 

Helle Guldbrandt Lachmann

Seneste nyt fra lf.dk