Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Foto: Colourbox

Ny naturaftale har gode tiltag

Vi tager godt imod nye aftaler om en styrket naturindsats, der blandt andet rummer midler til national naturpleje og en videreførelse af både læplantnings- og markvildtindsatsen.

Landbrug & Fødevarer er overordnet positive overfor regeringens og Dansk Folkepartis nye aftale om natur.
 
Aftalen blev lanceret i sidste uge og udmønter 112,7 mio. kr. til en forstærket og målrettet indsats for naturen. Midlerne skal blandt andet bruges til opkøb af arealer til at skabe mere sammenhængende natur, naturpleje af overdrev, en videreførelse af markvildtindsatsen, og en målrettet indsat for truede arter samt udlæg af mere urørt skov.
 
Aftalen supplerer den aftale om natur, der blev indgået af de samme parter inden påske, og som hovedsagelig var rettet mod en indsats på statens arealer.
 


Frivillighed og inddragelse
Landbrug & Fødevarer gælder sig over at aftalen i høj grad bygger videre på de centrale principper fra Naturpakken – nemlig frivillighed og inddragelse. Ved at lægge op til flere forskellige frivillige indsatser på private arealer anerkendes den indsats, som de private lodsejere i land- og skovbruget yder. Samtidig bakker Landbrug & Fødevarer også fuldt op om, at der også sker en styrkelse af indsatsen på statens arealer.
 
Det er især glædeligt, at der med aftalen sættes midler af til en national tilskudsordning til naturpleje på overdrev. Landbrug & Fødevarer har gentagne gange peget på behovet for nationale midler til naturpleje af arealer med særlige naturværdier. Det er derfor meget positivt, at der nu er fundet midler til en sådan indsats på overdrevsarealer som supplement i plejeordningerne gennem EU’s landdistriktsprogram.
 
Der er flere steder behov for en særlig indsats ud over, hvad der ligger inden for rammerne af de eksisterende tilskudsordninger. De afsatte midler er derfor et vigtigt skridt. De gør muligt for den enkelte lodsejer i dialog med myndighederne at målrette sin pleje-indsats til gavn for sjældne og truede arter. Landbrug & Fødevarer ser gerne at en sådan national naturpleje ordning også på et senere tidspunkt udvides til andre naturtyper end overdrev.
 
Midler mangler
En indsats for mere sammenhængende natur og målretning af naturindsatsen var også noget af det som Landbrug & Fødevarer sammen med Danmarks Naturfredningsforening lagde op til i to de organisationers fælles oplæg, hvor der blandt andet blev peget på multifunktionel jordfordeling som den vigtig del af løsningen. Der er desværre ikke i forbindelse med den aktuelle aftale fundet midler til at igangsætte en sådan multifunktionel jordfordelingsindsats.
 
Endelig er det også positivt, at der med de to aktuelle naturarealer er fundet midler til at fortsætte både læplantningsindsatsen og indsatsen for markvildtet.
 
Nyheder om de to aftaler kan læses på ministeriets hjemmeside:
 

Karen Post

Seneste nyt fra lf.dk