Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Positive justeringer af ammoniakreguleringen

En ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen lægger op til mindre, men positive justeringer af de gældende regler. Der er dog ikke tale om den gennemgribende revision af reglerne, som der er behov for, og vi hilser udsigten til et nyt ammoniakudvalg velkommen.

En ændring af husdyrlovens regler for den specifikke ammoniakregulering har længe været en højt prioriteret sag i Landbrug & Fødevarer. Den gældende regulering hæmmer vækst og udvikling i husdyrproduktionen samtidig med, at den spænder ben for en miljøvenlig modernisering af staldanlæg.

 

Derfor har Landbrug & Fødevarer taget godt imod de faglige tilpasninger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen som har været i høring i de seneste uger, og som vi afgav høringssvar til i sidste uge.
  
Det er især positivt, at der med udkastet til ny bekendtgørelse er blevet lyttet til erhvervet i forbindelse med at flytte målepunktet til midten af stalden i forbindelse med ammoniakdepositionsberegninger. Det vil kunne betyde en fordel for en række landmænd, som er placeret tæt på ammoniakfølsom natur.

 

I mange sager hvor det er ammoniakdepositionen, der er den begrænsende faktor, og hvor afskæringskriteriet vedr. deposition til naturområdet lige nøjagtig ikke kan overholdes, vil det både være fagligt mere korrekt og en fordel for landmanden, at beregningspunktet ændres til et centrum af anlægget frem for i det punkt i anlægget, der ligger nærmest naturen.  Det vil især være en fordel for langstrakte anlæg, hvor naturen er lokaliseret  ud for bygningernes længderetning.
 
Nyt kort over ammoniakfølsom skov
Ud over revision af reglerne vedr. målepunkt er der samtidig med ændringen af bekendtgørelsen også sket en opdatering af det vejledende kort over ammoniakfølsom skov, som kan indgå som kategori 3 i forbindelse med husdyrgodkendelser.
 
Det nye kort er udarbejdet af Københavns Universitet på baggrund af bekendtgørelsens kriterier for ammoniakfølsom skov. Resultatet er, at der med de nye kort nu er langt færre arealer, som umiddelbart kan komme i spil i forbindelse med godkendelsessager.
 
Opdateringen betyder, at en lang række skovarealer, som reelt ikke er ammoniakfølsomme, er sorteret fra på forhånd, hvilket vil betyde både større forudsigelighed for landmanden og forhåbentligt kortere og mere gennemsigtig sagsbehandlingstid i kommunerne. Der således ikke tale om en ændring af beskyttelsesniveauet for ammoniakfølsom skov, men en faglig velbegrundet administrativ lettelse.
 
L&F vil i den kommende tid være i tæt dialog med ministeriet om udarbejdelse af vejledning til kommunerne om, hvordan det nye kort skal anvendes.
 
Fortsat behov for ændringer
På trods af tilfredshed med de nye ændringer i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen havde vi meget gerne set, at der var kommet endnu flere og mere markante ændringer af ammoniakreglerne.
 
Da der blev sat fokus på ammoniakreglerne i forbindelse med regeringens Naturpakke i 2016, var det et klart ønske fra Landbrug & Fødevarer, at der skulle gøres op med de mange paradoksale regler i den specifikke ammoniakregulering.
 
På trods af stor forståelse fra en række politiske interessenter blev det dog ikke resultatet, men det er dog værd at bemærke, at Miljø- og fødevareministeriet i forbindelse med høringen af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen har tilkendegivet, at der nedsættes et udvalg, der skal arbejde videre området.
 
Ministeriet lytter til både de mange landmænd, som har været ude i medierne og i kontakt med politikerne, og til det det fælles oplæg, som Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening fremlagde tidligere på året. Det har en række konkrete forslag til en modernisering af ammoniakreguleringen.
 
Landbrug & Fødevarer vil derfor arbejde målrettet for, at det kommende ammoniakudvalg - også efter det forestående valg – vil resultere en række løsninger, som kan få politisk opbakning fra en kommende regering og gøre en reel forskel for erhvervet.
 

Karen Post Bache

Henrik Bang Jensen

Seneste nyt fra lf.dk