Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

L&F: Både skidt og kanel i klimaudspil fra SF

SF har offentliggjort et nyt klimapolitisk udspil i forhold til landbruget. L&F finder en række problemer i udspillet, men også elementer, der flugter med landbrugserhvervets udvikling.

I udspillet, der hedder ”En ægte klimaindsats i landbruget”, har SF sat et mål op om, at Danmarks klimaforurening (som det kaldes i udspillet) skal reduceres med 60 pct. i 2030 i forhold til 1990, og landbruget skal have reduceret udledningerne med mindst 25 pct. frem mod 2030 i forhold til i dag.

 

SF peger på 9 indsatsområder. Indsatsområde 1, og det mest centrale, er kravet om et mindre landbrugsareal. Konkret foreslår SF at tage 65.000 ha ud af drift. Her tænkes primært på de såkaldte organogene jorde. Klima skal også medtænkes i kvælstofreguleringer.

 

Indsatsområde 2 vedrører klimavenlige afgrøder og dyrkningsteknikker. Her peges der især på flere arealer med flerårig græs, og at græs efter raffinering kan bruges som proteinholdigt foder. Centralt er også her en bedre rådgivning om klimavenlige dyrkningsteknikker.

 

Andre punkter tæller bæredygtigt proteinfoder, husdyrgødning, klimavenlig fodring, diselafgift, klimavenlige kostvaner og mindre madspild samt forskning og udvikling.

Finansieringen
Finansiering af forslagene skal primært ske fra forskellige klimapuljer samt ved ikke – som foreslået af regeringen – at skrotte 8 mio. CO2-kvoter.
Endeligt peger partiet på markante ændringer i EU’s landbrugsstøtte. Det understreges her, at partiet har en målsætning om at afskaffe landbrugsstøtten. Indtil da foreslår partiet, at langt mere af EU-støtten målrettes klima, miljø og natur.

 

Nogle elementer flugter – men også kritik

Landbrug & Fødevarer vurderer, at:

 

  • Det er stærk problematisk, at den nuværende klimavenlige danske landbrugs- og fødevareproduktion i forhold til andre lande ikke anerkendes mere tydeligt i oplægget. Derfor giver det selvsagt ikke mening at reducere den danske landbrugs- og fødevareproduktion. Konsekvenserne vil være, at fødevarerne så vil blive produceret et andet sted, og sandsynligvis med et større klimaaftryk. SF bør i langt højere grad anlægger en global vinkel på klimaudfordringerne. Klimaproblemerne skal overordnet løses i globalt regi.
  • Finansieringen, herunder erstatning til landmænd, der får jorde udtaget, er underbelyst. Dansk landbrugs bidrag til klimaløsninger gennem biomasse og anden form for vedvarende energi og cirkulær bioøkonomi bliver stort set forbigået.
  • Isolerede afgifter på såvel kød som dieselolie vil være stærk konkurrenceforvridende og er ikke vejen frem, når der skal opretholdes en klimavenlig dansk landbrugsproduktion.
  • Når ovennævnte er sagt, så er der også elementer i oplægget som flugter med tiltag, som landbrugserhvervet allerede arbejder med, og som erhvervet ønsker at styrke. Det drejer sig fx om biogas og anden form for håndtering af husdyrgødning, mindre madspild og en styrkelse af midler til forskning, udvikling og demonstration.

Jens Astrup Madsen

Seneste nyt fra lf.dk