Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Foto: Colourbox

L&F giver øjebliksbillede af det nye ejendomsvurderingssystem

Den 20. december 2018 blev endnu en udskydelse af ejendomsvurderinger vedtaget i Folketinget. Syens du også processen med de nye ejendomsvurderinger virker så at sige en smule ejendommelig – så kigger L&F tilbage på året der gik indenfor ejendomsvurderingssystemet. Hvad betyder det hele for din ejendom?

I 2013 besluttede den daværende regering at suspendere ejendomsvurderingerne med henblik på at opnå et mere retvisende billede af de offentlige ejendomsvurderinger. Fire år efter i 2017 blev ejendomsvurderingsloven vedtaget med virkning fra den 1. januar 2018. Som led i etableringen af den nye Skattestyrelse i 2018, bliver Vurderingsstyrelsen – som er en del af Skattestyrelsen – ansvarlig for alle ejendomme, herunder ca. 400.000 erhvervsejendomme og ca. 100.000 landbrugs- og skovejendomme.

 

De nye vurderinger

Efter ejendomsvurderingsloven skulle der oprindeligt foretages nye ejendomsvurderinger af ejerboliger i lige år (første gang i 2018) og af erhvervsejendomme i ulige år (første gang i 2019) med henblik på en samlet udsendelse i henholdsvis første kvartal 2019 og 2020. I maj 2018 lægger skatteministeren op til, at vurderingerne i stedet udsendes i etaper med henblik på kvalitetssikring. Konkret ville det betyde, at boligejerne ville modtage vurderingerne i 2. kvartal 2019 i stedet for i 1. kvartal 2019.

Den 31. oktober 2018 kunne skatteminister Karsten Lauritzen orientere om endnu en udskydelse af ejendomsvurderingerne. Den 20. december 2018 blev det således vedtaget, at de første nye ejerboligvurderinger foretages pr. 1. januar 2020, mens vurderingerne af erhvervsejendomme m.v. foretages pr. 1. januar 2021. Udsættelsen skyldes, at it-systemet som skal understøtte de nye vurderinger, endnu ikke er færdigudviklet. Lovændringen indeholder desuden en række tidsmæssige konsekvensændringer bl.a. i forhold til de nye ankenævn mv., idet funktionsperioden udskydes forholdsmæssigt med de nye vurderinger.

 

Særligt for erhvervsejendomme og landbrugs- og skovejendomme

Erhvervsejendomme og landbrugs- og skovejendomme vurderes i 2021 i umiddelbar forlængelse af, at ejerne af ejerboliger modtager deres nye vurderinger. Vurderingsstyrelsen har dog endnu ikke fastlagt hvornår i 2021, at de nye vurderinger af erhvervsejendomme udsendes til erhvervsejendomsejerne. Enhver erhvervsejendomsejer vil have mulighed for at tjekke de oplysninger, der ligger til grund for vurderingen.

 

L&F-Forslag om periodiske vurdering af landbrugsejendomme

I forbindelse med den seneste revidering af loven, har L&F påpeget, at det er ærgerligt, at de nødvendige tilpasninger af loven som helhed ikke også er blevet gennemført. Som led i målet om at skabe det optimale ejendomsvurderingssystem for landbruget, har L&F foreslået, at de periodiske ejendomsvurderinger af landbrugsejendomme genindføres, hvilket også var udgangspunktet for ”Aftalen om et nyt ejendomssystem” fra november 2016.

L&F er meget opmærksomme på, at de periodiske vurderinger er med til at skabe tryghed i forbindelse med generationsskifter i landbruget, da vurderingerne danner grundlag for den værdi, virksomheden kan overdrages til. Vi værner om de periodiske vurderinger af hensyn til retssikkerheden for familievirksomhederne med henblik på at bevare en fornuftig grad af forudberegnelighed.

L&F vurderer derfor også, at ressourcebesparelsen ved at undlade periodiske vurderinger af landbrugsejendomme er meget beskeden, hvorfor den potentielle besparelse også vurderes uforholdsmæssig lille i forhold til den usikkerhed, der opstår. Forslaget om genindførelsen af de periodiske vurderinger er forelagt forligskredsen bag forliget om et nyt ejendomsvurderingssystem. Myndighederne vil undersøge de administrative og finansielle konsekvenser.

 

Bedre vilkår ved overgangsordning

L&F arbejder også på at skabe bedre vilkår for ejere af landejendomme, der har valgt overgangsordningen, så den nedre arealgrænse for, hvornår der skal foretages omvurderinger i forbindelse med arealafståelse, bliver større. Som reglerne er i dag, skal der foretages omvurdering hvis en ejendoms grundareal ændres med min. 25 m2. Der kan med andre ord ikke afstås arealer uden omvurdering, hvis der er tale om mere end 24 m2, og ejerne gerne vil fastholde overgangsordningen. L&F vurderer på denne baggrund, at der består en betydelig risiko for at jordfordelinger, mageskifter mv. vil gå i stå, hvis blot én af ejerne har valgt overgangsordningen.’

Regeringen ser positivt på den af L&F foreslåede ændring af overgangsordningen. Regeringen har meddelt en forventelig ændring af overgangsreglerne i forbindelse med det videre arbejde med de nye ejendomsvurderinger og analyse af behovet for yderligere justeringer af ejendomsvurderingsloven med henblik på gennemførelse i løbet af 2019.

 

Se høringsskema fra den seneste ændring af ejendomsvurderingsloven her.

Maria Eun Elkjær

Seneste nyt fra lf.dk