Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Foto: Colourbox

L&F: Positivt skridt på vejen mod multifunktionelle jordfordelingsprojekter

Partierne bag tørkepakken indgik i sidste uge aftale om, hvordan de 150 mio. kr. til multifunktionel jordfordeling skal udmøntes. I Landbrug og Fødevarer ser vi frem til at komme i gang, men savner midler til lodsejererstatninger. Vi opfordrer foreningerne til at gå i dialog med kommunen og mulige samarbejdspartnere nu, hvis der er interesse for multifunktionel jordfordeling i lokalområdet.

Hos L&F er vi positive over, at indsatsen i tørkepakken endelig kan komme i gang. Der er behov for midler til multifunktionel jordfordeling og de 150 mio. kr. er første skridt på vejen.

Vi har imidlertid sammen med både DN og gennem vores samarbejde med en række organisationer i Real Danias Collective Impact-initiativ rejst kritik af den måde midlerne i fonden udmøntes på. Vi mener fondens midler skal kunne dække projektomkostninger og lodsejererstatninger, hvis projekterne skal blive succesfulde – det kan den ikke i den nuværende model. Det er vores vurdering, at det kan blive svært at rejse den nødvendige supplerende finansiering til de enkelte projekter, hvilket kan ende med at bremse oplagte og gode projekter.  


Derudover er det klart at 150 mio. kr. slet ikke slår til, hvis vi skal nå de mål, vi har på blandt andet klimaområdet og vores fælles ambition med DN om op til 100.000 ha. Det kræver midler i en helt anden størrelsesorden – vi har sagt 1. mia. kr. til en start.


Tørkepakke-modellen indeholder dog også gode takter. Det er blandt andet tydeligt præciseret, at projekterne skal have lokal opbakning, og at landbrugsforeningerne skal bakke op om projektet, før det kan få tilsagn. Det har været en klar prioritet for L&F at sikre dette, og det er positivt, at det indgår så eksplicit i aftalen. Det giver et godt grundlag for at landbruget kan få god indflydelse på projekterne lokalt. 

Derfor opfordrer vi til, at landbrugsforeningerne går i dialog med kommunen allerede nu, hvis der er interesse for at indgå i multifunktionelle jordfordelingsprojekter i lokalområdet. Det kan også være en idé at afsøge interessen hos andre private aktører for at medfinansiere et projekt, herunder forsyningsselskaber, private fonde eller andre private aktører som for eksempel Hedeselskabet.

 

Sådan udmøntes midlerne


Formålet med fonden er at gennemføre multifunktionelle jordfordelingsprojekter, som sammentænker landbrugsproduktion med bl.a. biodiversitet, klimagasreduktion, klimatilpasning, ammoniakudfordring, kvælstofreduktion, friluftsliv samt landdistriktsudvikling. 


Det fremgår af aftalen, at fonden skal administreres af Landbrugsstyrelsen. Af de 150 mio. kr. går de 46 mio. kr. går til selve jordfordelingsprocessen (administration, lodsejerkontakt, tinglysning mv). De resterende 104 mio. kr. er afsat til jordpulje, dvs. jord som opkøbes før den enkelte jordfordeling og som kan indgå som erstatningsjord. Landbrugs-styrelsen anslår, at der for midlerne kan jordfordeles op til ca. 6-7.000 hektar og tilhørende erhvervelse og videresalg af ca. 1.700 hektar. Midlerne skal bruges i 2018-2022, men perioden kan forlænges, hvis der er ubrugte midler.


Midlerne udmøntes ikke i en tilskudsordning, men i en ordning, hvor en kommune eller Naturstyrelsen kan søge om at få gennemført jordfordeling og tilhørende køb/salg af erstatningsarealer uden omkostninger for ansøgninger – ’fri jordfordeling’. Det betyder, at fonden ikke dækker projektudgifter (for eksempel planlægning, indledende møder mv), anlægsomkostninger (for eksempel gravearbejde) eller lodsejererstatning/kompensation, hvis arealer tages ud af drift. Til at dække disse omkostninger skal kommunen eller Naturstyrelsen rejse finansiering andre steder. Det kan være fra statslige tilskudsordninger (blandt andet vådområdeprojekter) og medfinansiering fra kommunen, forsyningsselskaber, fonde eller andre private aktører.


Følgende projekter kan få tilsagn

For at få tilsagn skal et projekt bl.a. leve op til følgende kriterier:

Projektet skal understøtte mindst tre væsentlige nationale interesser – hvoraf mindst én skal have karakter af direktivforpligtelse (dvs. rent vandmiljø, rent drikkevand, Natura 2000 og Bilag 4, klimagasreduktion). 
Projektet skal ledsages af en finansieringsplan for projektets gennemførelse.  
Projektet skal have tydelig lokal forankring. Lokal inddragelse og dialog skal dokumenteres i ansøgning, herunder bemærkninger fra den lokale landboforening eller lignende repræsentant for de lokale lodsejere 
Projektet skal sikre en væsentlig permanent ændring af arealanvendelsen i projektområdet 


Hvad er næste skridt?

Landbrugsstyrelsen sender snarest bekendtgørelse og vejledning til ordningen i høring, og L&F vil afgive høringssvar. Ordningen forventes at træde i kraft primo 2020. 

Landbrugsstyrelsen planlægger at afholde infomøder rundt om i landet for lodsejere, landbrugskonsulenter, kommuner, Naturstyrelsen, interesserede foreninger og borgere.


Den politiske aftale kan læses her.

 

Marie Juul Rohde

Seneste nyt fra lf.dk