Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Foto: Colourbox

Miljøstyrelse sender udpegningsgrundlag for Natura 2000-områderne i høring

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne er i høring frem til 15. november. Landbrug & Fødevarer vil afgive et overordnet høringssvar til opdateringen af udpegningsgrundlaget, samt de faglige kriterier.

I Danmark opdateres udpegningsgrundlaget for Natura 2000 områderne hvert 6. år forud for en ny planperiode. Udpegningsgrundlaget for habitatområderne udgøres af de arter og naturtyper, som skal beskyttes gennem forvaltningen af områderne, og udpegningsgrundlaget har derfor stor betydning for de indsatser, der gennemføres i områderne, ligesom det har betydning af administrationen af for eksempel tilladelser til planer og projekter.

For habitatområderne er det udelukkende arter på habitatdirektivets bilag II og naturtyper på bilag I, der kan indgå i områdernes udpegningsgrundlag, mens udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområderne kan bestå af yngle- og trækfuglearter omfattet af direktivets bilag 1 og regelmæssigt tilbagevendende trækfugle samt visse ynglefugle, som ikke er opført i bilag 1.

Sideløbende med opdateringen af udpegningsgrundlagene har Miljøstyrelsen opstillet en række faglige kriterier for, hvad der skal til for at en art føjes til udpegningsgrundlaget og hvornår den kan fjernes. Disse er også i høring.

Landbrug & Fødevarer vil afgive et overordnet høringssvar til opdateringen af udpegningsgrundlaget og de faglige kriterier, men vil ikke kommentere konkret på de enkelte områder. Det vil således være op til de enkelte foreninger at udarbejde og sende lokale høringssvar, hvis dette vurderes at være relevant. Der kan også være lodsejere, der ønsker at afgive høringssvar for deres egne områder. 

 

Dynamisk natur
Opdateringen sker ifølge Miljøstyrelsen fordi naturen er dynamisk og naturområderne ændrer sig, så nogle arter indvandrer til nye områder, mens andre forsvinder.

Udpegningsgrundlaget bliver opdateret jævnligt og Danmark er forpligtet til at sætte arter på udpegningsgrundlaget, hvis der er tale om en væsentlig forekomst.

Revisionen af udpegningsgrundlaget er gennemført på baggrund af de nyeste data om forekomst af arter og naturtyper i de enkelte habitat- og fuglebeskyttelsesområder, som er indsamlet i NOVANA-overvågningen.

Opdateringen af udpegningsgrundlaget omfatter ikke de ændringer i Natura 2000 områderne foretaget i forbindelse med grænsejusteringen af områder, som blev gennemført i 2018. Udpegningsgrundlaget for de områder bliver opdateret i 2020.

Det samlede forslag til ændret udpegningsgrundlag er i høring frem til 15. november. Høringsmaterialet omfatter både lister med alle arter på udpegningsgrundlaget for de 252 Natura 2000 områder med angivelse af, hvilke arter der er tilføjet, og hvilke der er fjernet, samt kriterierne for at fjerne og tilføje arter.

Høringssvar afgives på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor høringsmaterialet samt yderligere informationer om høringen også findes.

 

 

Karen Post

Seneste nyt fra lf.dk