Landbrug & Fødevarer med i fælles udspil om natur og biodiversitet

Landbrug & Fødevarer lancerede mandag sammen med seks andre organisationer et fælles udspil om natur og biodiversitet i det åbne land. L&F finder det positivt, at vi kan være med til at sætte en dagsorden, der rummer udfordringer og løsninger i landbruget.

Udspillet er de seks organisationers bud på områder, hvor man er enige i forhold til udfordringer og konkrete ønsker til initiativer i forbindelse med natur og biodiversitet.

Organisationerne bag det fælles udspil er udover Landbrug & Fødevarer, Danmarks Biavlerforening, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet og Økologisk Landsforening.

Møde på Marienborg

Udspillet er blevet sendt til blandt andet statsministeren og miljøministeren, der mandag den 4. november havde inviteret til møde på Marienborg om natur og biodiversitet. Der var inviteret en bred kreds af interessenter, politikere, forskere og meningsdannere til mødet, der var statsskuddet til det arbejde med udarbejdelse en af en biodiversitetspakke, som regeringen har varslet i sit forståelsespapir.

Fra Landbrug & Fødevarer deltog viceformand Lone Andersen i mødet, og hun var blandt andet inviteret til at deltage i den centrale paneldebat om udfordringer og løsninger for natur og biodiversitet sammen med repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Dansk Industri.

 

Udspil med fokus på positive incitamenter

Baggrunden for det fælles udspil er en erkendelse af, at hvis den negative udvikling i biodiversiteten skal vendes, så er der behov for en øget indsats og et bredt samarbejde på tværs af interesser. For Landbrug & Fødevarer har det været helt centralt i fællesskab at kunne pege på nogle løsninger, som både gavner biodiversiteten og som samtidig tager højde for, at der fortsat skal være et konkurrencedygtig jordbrugserhverv.

Udspillet består således af en række ønsker til principper for fremtidens naturforvaltning og en række konkrete ønsker til politiske initiativer, der retter sig både mod at styrke biodiversiteten, forbedre naturen i det åbne land og sikre befolkningens muligheder for at opleve naturen i samspil med et konkurrencedygtigt landbrugserhverv.

Set fra Landbrug & Fødevarers side slår det fælles udspil således nogle helt centrale principper fast – herunder lodsejerinddragelse, behovet for positive incitamenter, frivillighed og sammenhæng mellem mål og virkemidler.


Konkrete politiske initiativer

Udspillet kommer også med en række anbefalinger til konkrete politiske initiativer som er i L&F’s interesse – fx midler til jordfordeling, midler til naturpleje, fokus på rådgivning og facilitering til lodsejere og tiltag på statens arealer. Endvidere er det helt centralt, at der i udspillet er enighed om, at man skal væk fra den nuværende situation, hvor landmand oplever naturen som en trussel, der kan spænde ben for udviklingsmuligheder og i værste fald fortsat produktion. 

I udspillet lægger vi vægt på, at der i den forbindelse er behov for at se på reglerne vedr. den specifikke ammoniakregulering i forhold til husdyrbrug.
Samtidig foreslår vi i udspillet en række tiltag, som går lidt bredere end de ting, som Landbrug & Fødevarer tidligere selv har været ude og pege på – fx forpligtende mål for arter og naturtyper og højere grad af naturoplevelser til befolkningen. 

Det er dog den samlede vurdering, at Landbrug & Fødevarer ved at gå sammen med de øvrige organisationer, får en vigtig mulighed for selv at være med til at sætte dagsordenen og forhåbentlig på den måde knæsætte centrale principper og pege på de udfordringer og løsninger, der kan være for landmanden. 

Hele udspillet kan læses her. 


Arbejdet med regeringens biodiversitetspakke kommer til at køre frem til efteråret 2020. Indtil årsskiftet er det muligt for alle interesserede aktører at komme med forslag og indspil til pakken. Læs mere på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside. 

 

Karen Post Bache

Seneste nyt fra lf.dk