Endeligt arbejdsprogram frem mod tredje generation vandplaner er på plads

Arbejdsprogrammet frem mod tredje periode af vandplanerne er netop udkommet i endelig form. Trods høringssvar fra os er der stadig dele af programmet, vi ikke er fuldt tilfredse med.

Inddragelse af interessenter

L&F har et stærkt ønske om øget interessentinddragelse, også helt lokalt. På det generelle plan bliver initiativer som vandråd og regionale møder og konferencer samt, på nationalt plan, følgegrupper til faglige projekter og interessent-inddragende fora som Blåt Fremdriftsforum videreført.

Interessentinddragelsen helt lokalt øges ikke. Dog udvikles en resultatdatabase, der vil gøre måledata fra de enkelte vandområder alment tilgængeligt. Her er altså tale om et skridt fremad.

 

Respons på De 7 Synder

En række faglige projekter er i gang som del af udviklingen af nye vandplaner – og som respons på kritikken af de nuværende vandplaner beskrevet i De 7 Synder og bekræftet af den internationale evaluering i 2017. Meget er endnu uafsluttet, men i arbejdsprogrammet tilkendegives det blandt andet, at andre arter end ålegræs vil blive inddraget i bedømmelsen af den økologiske tilstand for bundplanter. En af de 7 synder var netop, at kun én art, ålegræsset, blev accepteret som mål for bundplanternes udbredelse.

Brugen af Kd (vandets klarhed) som indikator for ålegræssets udbredelse er stærkt kritiseret af L&F. Det angives, at muligheden for at bruge en anden lys-indikator vil blive undersøgt. Lys er imidlertid ikke det eneste, bundplanter har brug for for at trives. Eksempelvis vil manglende forankringsevne, hvis bundsedimentet er meget blødt, også stå i vejen for plantevækst. L&F vil således stadig stille sig kritisk over for indikatoren.

Der er endnu ikke planlagt et projekt til undersøgelse af årstidernes betydning i forhold til kvælstofudledningens miljøeffekter, trods en anbefaling af dette også fra det internationale evalueringspanel. Det kritiseres stærkt af L&F. Ligeledes har L&F i høringssvaret kritiseret, at datamangel står i vejen for en tilfredsstillende undersøgelse af hvilke andre faktorer end næringsstoffer, der udfordrer vandmiljøet. Der svares ikke i høringssvaret på denne kritik, hvilket er stærkt utilfredsstillende.

 

Vandløb

Arbejdsprogrammet indeholder ikke et projekt med ny udpegning af vandløbene som efterlyst af L&F, og som EnviDan i øjeblikket er ved at udarbejde et forslag til screeningsværktøj til. Derved er der ikke lagt op til at kvalificere vandløbsudpegningerne, hvilket der ellers i høj grad er behov for.

 

En lang række aktiviteter, såsom vandråd og faglige følgegrupper, er i gang, nogle har været det en rum tid. I disse fora tager L&F bolden op og insisterer på et fyldestgørende, meningsgivende og fagligt korrekt grundlag for næste generation af vandplaner.

 

Hvad betyder det for mig som landmand?

• Vandplanerne fastlægger hvilke indsatskrav i forhold til især kvælstofudledning, landbruget stilles over for. Det er derfor helt afgørende, at planerne beregnes både meningsfuldt og korrekt, og at landbruget får en omfattende værktøjskasse af virkemidler at opfylde kravene med.

 
 

 

Marie Østergaard

Seneste nyt fra lf.dk