Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Undtagelser fra lovgivning for mindre landbrug

Ordning/lov

Krav

Note

Grundbetaling

For at kunne søge støtte skal man råde over minimum 2 ha jord og

de enkelte arealer skal være minimum 0,3 ha. Derudover skal

Man være aktiv landbruger

Hvis der i samme markblok er to direkte sammenhængende arealer, hvor det ene eller begge arealer er mindre end 0,30 ha, og de to arealer tilsammen udgør 0,30 ha eller derover, kræves en støtteberettiget passage på 4 meter, før der er tale om sammenhængende arealer.
Hvis man er berettiget til mindst 300 euro i slagtepræmie for kvier, tyre og stude, er man undtaget minimumskravet, og kan modtage grundbetaling og grøn støtte.

Gødningsregnskab

Hvis man som virksomhed har mere end 10 DE eller har mere end 1 DE pr. ha eller modtager mere end 25 tons husdyrgødning eller anden organisk gødning i planperioden.

Derudover er der forskellige forhold, hvor man frivilligt kan tilmelde sig eller ikke kan.

Husdyrgødnings-bekendtgørelsen

Gælder kun for bedrifter med erhvervsmæssigt dyrehold.


Reglerne finder desuden anvendelse på ejendomme uden erhvervsmæssigt dyrehold, hvis der på ejendommen anvendes eller opbevares husdyrgødning svarende til produktionen fra et erhvervsmæssigt dyrehold.

Miljøgodkendelse

Gælder hvis man har over 75 DE.

For mink er grænsen 25 DE.

Miljøtilladelse

Gælder hvis man har over 15 DE.

 

Efterafgrøder

Gælder hvis det samlede dyrkede areal er over 10 ha.

Økologiske bedrifter opfylder automatisk kravet.

Miljøfokusområder

Gælder kun hvis bedriften er over 15 ha.

Økologiske bedrifter opfylder automatisk kravet.

Momspligtig

Gælder kun for en årlig omsætning på over 50.000 kr.

 

Rydningspligt

Gælder ikke for arealer på under 2 ha.

 

Sprøjtebevis

Skal alle professionelle have (skal fornys hvert fjerde år).

 

Sprøjtecertifikat

Skal alle professionelle have som sprøjter mere end 4 timer om året (skal fornys hvert fjerde år).

 

Uddannelse

Personer, der er ansvarlige for landbrugsmæssigt hold af visse dyrearter skal have enten en uddannelse eller et kursus, hvis antallet af dyr overskrider fastsatte grænser.

Bekendtgørelsen er endnu trådt i kraft, men forventes at blive det efter 1. juni 2016. Der er visse undtagelser fra krav om uddannelse eller kursus.

  
Grundbetalingsordningen

Krav for at kunne søge EU’s hektarstøtte:

 • Man skal råde over minimum 2 hektar støttebetinget areal
 • Enkelte arealer skal være minimum 0,30 ha (dog undtagelser)
 • Man skal være aktiv landbruger
 • Hvis du er berettiget til mindst 300 euro i slagtepræmie for kvier, tyre og stude, er man undtaget minimumskravet, og kan modtage grundbetaling og grøn støtte

http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/

Hvad er en landbrugsaktivitet?
Virksomheden skal udføre mindst én landbrugsaktivitet inden for landbrugs- eller gartneriproduktion, fx:

 • Produktion eller dyrkning af landbrugsprodukter, herunder høst
 • Opdræt eller erhvervsmæssigt hold af husdyr til landbrugsformål
 • Minimumsaktiviteter på landbrugsarealer, der naturligt holdes i en stand, der er egnet til græsning eller dyrkning
 • Produktion af juletræer og pyntegrønt på landbrugsjord

Produktion af juletræer og pyntegrønt skal danne grundlag for en produktion med henblik på omsætning, før en sådan produktion kan regnes for en landbrugsaktivitet. Hvis arealerne ligger i fredskov, betragtes produktionen ikke som en landbrugsaktivitet. Bemærk, at arealer med juletræer og pyntegrønt ikke er støtteberettigede under ordningen grundbetaling.

http://naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tvaergaaende/EU-arbejdet/Landbrugsreform_-_direkte_stoette/Vejledning_om_direkte_arealstotte_2015.pdf

En del af grundbetalingen udbetales som den såkaldte Grønne støtte. For at få den grønne støtte, skal landmanden overholde tre nye grønne krav (se under de grønne krav).

Gødningsregnskab

Hvem har pligt til at blive tilmeldt?

Du skal tilmelde din virksomhed, hvis du har en årlig momsregistreret omsætning på mere end 50.000 kr. fra salg inden for planteavl, husdyravl, skovbrug eller kombinationer heraf og samtidig opfylder mindst én af disse betingelser:

 • har mere end 10 dyreenheder (DE),
 • har mere end 1 DE pr. ha, eller
 • modtager mere end 25 tons husdyrgødning eller anden organisk gødning i planperioden.

Hvem kan frivilligt blive tilmeldt?
Du kan tilmelde din virksomhed frivilligt, hvis virksomheden har et aktivt CVR-nr. og opfylder kravet om en momsregistreret omsætning på mindst 20.000 kr. om året inden for planteavl, husdyravl eller skovbrug.

Hvem kan ikke blive tilmeldt?
Du kan ikke tilmelde din virksomhed, hvis den ikke er momsregisteret. Det vil sige, at hvis virksomheden ikke har et CVR-nummer, kan den ikke blive registreret i Register for Gødningsregnskab.
Hvis du driver en virksomhed kun med for eksempel golfbane, park, fodboldbane, rideskole eller hestepension, opfylder du ikke kravet om omsætning inden for planteavl, husdyravl, skovbrug eller kombinationer heraf. Du kan derfor ikke være tilmeldt i Register for Gødningsregnskab.

Hvis din virksomhed har behov for gødning med over 16 % ammoniumnitrat til erhvervsmæssig vedligeholdelse af golfbaner, parker, haver, idrætsanlæg og lignende, og virksomheden ikke kan tilmeldes Register for Gødningsregnskab, kan du i stedet registrere din virksomhed i NaturErhvervstyrelsens Register over virksomheder, der bruger ammoniumnitratgødning med over 16 % kvælstof fra ammoniumnitrat.

http://naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Goedningsregnskab/Vejledning_om_goedsknings-_og_harmoniregler_nyeste.pdf 

Husdyrgødningsbekendtgørelsen

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse på erhvervsmæssigt dyrehold, herunder produktion, opbevaring og anvendelse af husdyrgødning.

Stk. 2. Reglerne finder desuden anvendelse på ejendomme uden erhvervsmæssigt dyrehold, hvis der på ejendommen anvendes eller opbevares husdyrgødning svarende til produktionen fra et erhvervsmæssigt dyrehold.

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163763 (Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.)  

Stk. 2. Størrelsesgrænser for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold: 

 1. 2 køer med tilhørende kalve, 4 stykker andet kvæg, 4 heste med tilhørende føl, 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin, 10 får med lam eller 10 geder med kid.
 2. 30 stk. høns.
 3. 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan ud fra en konkret vurdering afgøre, at dyrehold må anses for at være erhvervsmæssigt, selv om størrelsesgrænserne i stk. 2 er overholdt, hvis dyreholdet består af både dyr som nævnt i stk. 2, nr. 1, og stk. 2, nr. 2 eller 3.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141841 (Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter)   

Miljøgodkendelse

 • Gælder kun for husdyrbrug på over 75 dyreenheder (DE)
 • For mink er grænsen på 25 dyreenheder (DE)

Miljøtilladelse

 • Gælder kun for husdyrbrug på over 15 dyreenheder (DE)

*Ikke erhvervsmæssige dyrehold kan være underlagt en anmeldeordning:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141841   

De grønne krav
https://lbst.dk/tilskudsguide/grundbetaling-og-groen-stoette/

Efterafgrøder

 • Gælder hvis det samlede dyrkede areal er over 10 ha

Miljøfokusområder 

 • Gælder kun hvis bedriften er over 15 ha
 • Økologiske bedrifter opfylder automatisk de grønne krav

Momsregistrering

 • Kræver en årlig omsætning på over 50.000 kr.

http://skat.dk/skat.aspx?oId=1645653&vId=0  

Rydningspligt (jf. landbrugsloven)

 • Gælder ikke for arealer (haver inklusiv bebyggelse) på under 2 ha
  Sprøjtebevis/certifikat

Sprøjtecertifikat

 • Erhvervsmæssigt udfører bekæmpelse for andre
 • Erhvervsmæssigt udfører bekæmpelse i egen eller forpagtet bedrift
 • Er ansat i en virksomhed der udfører erhvervsmæssig bekæmpelse

Sprøjtebevis

 • Skal man have, hvis man inden 1991 har etableret sig på egen eller forpagtet bedrift
 • Kun sprøjter max 4 timer om året

Begge beviser kræver et opfølgningskursus hvert 4 år
http://mst.dk/media/97391/vejledning-maj-2005.pdf   

Uddannelse

§ 3. Den eller de fysiske personer, der har det daglige ansvar for pasning af dyrene i en besætning, skal have gennemført en uddannelse, hvis besætningen overskrider en eller flere af følgende grænseværdier (antal staldpladser) inden for samme kategori af dyr (aldersgruppe):
1) Malkekvæg:
a) Køer: 12 dyr
b) Opdræt: 30 dyr
2) Slagtekvæg:
a) Køer: 21 dyr
b) Opdræt: 40 dyr
3) Svin:
a) Søer: 65 dyr
b) Smågrise (7 – 30 kg): 450 dyr
c) Slagtesvin: 150 dyr
4) Får (voksne dyr): 105 dyr
5) Geder (voksne dyr): 105 dyr
6) Fjerkræ:
a) Æglæggere (konsumæg): 2.500 dyr
b) Æglæggere, opdræt (rugeæg eller hønniker): 2.500 dyr
c) Gæs: 2.000 dyr
d) Ænder: 4.900 dyr
e) Kalkuner: 1.200 dyr

Stk. 2. De i stk. 1, fastsatte grænseværdier er antal staldpladser pr. CHR-nummer. Er der på samme CHRnummer flere besætninger med forskellige ejere og forskellige personer, der er ansvarlige for den daglige drift, er det antallet af dyr i den enkelte besætning, der er afgørende for kravet om uddannelse.

§ 4. Den i § 3, stk. 1, nævnte uddannelse skal omfatte de i bilag 1 beskrevne emner og have en varighed af
mindst 60 timer (ekskl. pauser).

§ 5. Uddannelseskravet i § 3, stk. 1, gælder ikke for:
1) personer, der kan dokumentere, at de har gennemført en af Undervisningsministeriet godkendt
erhvervsuddannelse som landbrugsassistent eller dyrepasserassistent eller disses uddannelsers
efterfølgende trin eller en uddannelse, der kan sidestilles hermed, eller
2) personer, der kan dokumentere, at de har haft det daglige ansvar for pasning af dyrene svarende til
en af de i § 3, stk. 1, nævnte kategorier af besætninger i en sammenhængende periode på 1 år
indenfor de sidste 10 år fra bekendtgørelsens ikrafttræden og den nævnte erfaring vedrører
samme dyreart, som den pågældende skal have ansvaret for fremover.
Stk. 2. Dokumentation for de i stk. 1 nævnte forhold skal på forlangende forevises for kontrolmyndigheden.
§ 6. Den eller de fysiske personer, der har det daglige ansvar for pasning af en besætning af slagtekvæg, får
eller geder, og som ikke har gennemført en uddannelse, jf. §§ 3 og 4, skal have gennemført et kursus, hvis
besætningen overskrider en eller flere af følgende grænseværdier (antal staldpladser) inden for samme
kategori af dyr (aldersgruppe). Det er antallet af dyr i den enkelte besætning, der er afgørende for
kursuskravet:
1) Slagtekvæg:
a) Køer: 10 dyr
b) Opdræt: 10 dyr
2) Får (voksne dyr): 10 dyr
3) Geder (voksne dyr): 10 dyr

Stk. 2. De i stk. 1, fastsatte grænseværdier er antal staldpladser pr. CHR-nummer. Er der på samme CHRnummer flere besætninger med forskellige ejere og forskellige personer, der er ansvarlige for den daglige drift, er det antallet af dyr i den enkelte besætning, der er afgørende for kursuskravet.

§ 7. Det i § 6, stk. 1, nævnte kursus skal omfatte de i bilag 2 beskrevne emner og have en varighed af
mindst 12 timer (ekskl. pauser).

§ 8. Kursuskravet i § 6, stk. 1, gælder ikke for:
1) personer, som nævnt i § 5, stk. 1, nr. 2 og nr. 3,
2) personer, der kan dokumentere, at de har haft det daglige ansvar for pasningen af dyrene svarende
til en af de i § 6, stk. 1, nævnte kategorier af besætninger i en sammenhængende periode på 1 år
indenfor de sidste 10 år fra bekendtgørelsens ikrafttræden og den nævnte erfaring vedrører
samme dyreart, som den pågældende skal have ansvaret for fremover, eller
3) elever under landbrugsuddannelse eller dyrepasseruddannelse.

Se bekendtgørelsen i sin nuværende form på høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/44334

Malika Buhr Pedersen

Familielandbrugssektionen