Hvordan arbejder Erhvervspolitik for din virksomhed?

Landbrug og Fødevarers Område for Erhvervspolitik bidrager til udformningen af fremtidens erhvervspolitik med klare holdninger og brugbare forslag. Målet er, at medlemsvirksomhederne får de bedst mulige konkurrenceforhold, udviklingsmuligheder og rammevilkår.


Indflydelse gennem dialog

I Erhvervspolitik arbejder vi med en bred vifte af politikområder. Det drejer sig blandt andet om skatte- og afgiftspolitik, fødevare- veterinær- og foderpolitik, regelforenkling og afskaffelse af overimplementering af EU-regler, forsknings- og uddannelsespolitik konkurrencepolitik, arbejdsmarkedspolitik og transportpolitik.

Vi søger at skabe bred politisk forståelse og gennemslagskraft for erhvervets synspunkter gennem en tæt dialog med politikere, ministerier og omverdenen. Vi deltager også i et stort antal netværk, følgegrupper og partnerskaber både herhjemme og i EU for at søge opbakning til vore synspunkter.


Eksempler på vores arbejde

Som illustration af vores arbejde kan nævnes et par aktuelle eksempler:

På det forskningspolitiske område har Landbrug & Fødevarer sammen med Dansk Industri taget initiativ til skabe rammerne for én fælles national, langsigtet fødevareforskningsstrategi, som skal præsenteres efter sommerferien. Målet er at sikre midler til de vigtigste forskningsdagsordener for fødevareklyngen. Et indirekte mål er at sikre stærke forskningsbaserede uddannelser og efteruddannelse, så vi fortsat kan rekruttere og fastholde dygtige kandidater. Begge dele er vigtigt for ingrediensvirksomhederne.

På fødevareområdet udfordres virksomhederne lige nu af bebudede gebyrstigninger for Fødevarestyrelsens kontrol. Vi arbejder på sagen og giver derudover løbende indspil og konkrete forslag til EU samt til ministeriet, fødevareforlig og finanslov, hvor vi fokuserer på, at kontrollen med fødevarevirksomhederne skal være omkostningseffektiv, gennemføres på en intelligent måde og understøtte eksporten. 


Tæt kontakt til medlemmerne afgørende

Fra Axelborg har vi kort til Christiansborg, ministerier og styrelser. Vi har tilsvarende langt til mange af vore medlemsvirksomheder. Derfor skal vi hele tiden arbejde på at holde en tættere kontakt til virksomhederne; det er helt afgørende for relevans, kvalitet og timing af vores arbejde.

Derfor vil vi også opfordre jer til at kontakte Sektorchef for Ingredienser Anemette Hansen eller Områdedirektør i Erhvervspolitik Anders Martin Klöcker, hvis I oplever, at regler og forhold på det erhvervspolitiske område hæmmer ingredienssektorens udvikling eller begrænser jeres virksomhed. Blandt vore muligheder for at bringe sagerne på et politisk niveau er vores deltagelse i Regeringens Virksomhedsforum for Enklere Regler, hvor vi aktivt og med gode resultater spiller ind med konkrete forslag til at forenkle lovgivningen og nedbringe virksomhedernes administrative byrder.

Anders M. Klöcker

Nyhedsbrev Ingredienssektoren

Seneste nyt fra lf.dk